หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายศิริพร เถาว์โทโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
4. นายปภาณ โออ่อนปภากุลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นายประคอง อดทนดีโรงเรียนอู่ทองศิกษาลัยกรรมการ
6. นางนัญธมณีกร ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
7. นายประสาน แสวงทองโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประคอง อดทนดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายปภาณ โอนอ่อนปภากุลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ กรึกกรองโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูลโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5กรรมการ
6. นายพิทยา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
7. นางนัญธมณีกร ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ พวงแก้วโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นายไชยพร แย้มมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายณรงค์ กุศลโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
5. นางชลดา แลเพชรศรีเรืองดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายรัตนะ พวงแก้วโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นายไชยพร แย้มมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายณรงค์ กุศลโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
5. นางชลดา แลเพชรศรีเรืองดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายพิน ชำนาญค้าโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงบ พลายพิชิตโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสุพัฒนา แหวนเพชรโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี บูรณโพธิ์ทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณประภา ใจดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางญาณภาณี พลศารทูลโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวโฉมศรี อินสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางสุทิน เสียดขุนทดโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นางพิชชา ศรีสุขโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนารินทร์ แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนารินทร์ แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนารินทร์ แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี บุตรสิงห์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนารินทร์ แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี บุตรสิงห์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายแผน เอกจิตรวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายแผน เอกจิตรวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนีย์ อ่ำสกุลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนีย์ อ่ำสกุลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางศรีเวียง ช้างป่าดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางณัฐกมล สารชนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางณัฐกมล สารชนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นายพิเศษ โพพิศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวโฉมศรี กล่ำถนอมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางณัฐกมล สารชนโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางณัฐกมล สารชนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นายแผน เอกจิตรวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางณัฐกมล สารชนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นายแผน เอกจิตรวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นาง่้ปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางกรองแก้ว แรงเพ็ชร์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางกรองแก้ว แรงเพ็ชร์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรวรรณ แตงทองแท้โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐชารี ฐิติวรนันท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายพินิจ เมฆฉายโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายพินิจ เมฆฉายโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายพินิจ เมฆฉาโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุวรรณา แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุวรรณา แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุวรรณา แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เหมือนจันทร์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุวรรณา แจ่มจิตต์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤชกร ศรเพียงออโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา สุดโตโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
6. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นายนาวี สาสงเคราะห์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
6. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นางสาวตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์โรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อวชัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นายวินอง แจ้งใจโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นายสงบ พลายพิชิตโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายวสันต์ เกตุคงโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นายประพนธ์ ชิดปรางค์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ลิมป์รัชดาวงศ์โรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อวชัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นายวินอง แจ้งใจโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นายสงบ พลายพิชิตโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายวสันต์ เกตุคงโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นายประพนธ์ ชิดปรางค์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา เหมลีโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ เสือช้างโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นางณิชาภา ภูบุญลาภโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
7. นางสาวจินตนา บำรุงเพชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา เหมลีโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ เสือช้างโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นางณิชาภา ภูบุญลาภโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
7. นางสาวจินตนา บำรุงเพชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลธิดา มีแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายสิทธิวรรต รอบรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายจตุรงค์ แหวนเพชรโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ณิชานันท์ สมัครไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ สนองคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวศุภานัน ทัพสัพโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภานัน ทัพสัพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ พัฒโนทัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติรส เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายอาทร พุทธิมัยโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมาโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติรส เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายอาทร พุทธิมัยโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมาโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี นาคชุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายไกรสร สว่างศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ งามขำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวอนุทิตา เล็กเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงินโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา แก้วเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวอนุทิตา เล็กเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา แก้วเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวอนุทิตา เล็กเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒษา สารสารินโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอนุทิตา เล็กเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายบารมี โอสธีรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายอนุชิต กลิ่นกำเนิดโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
4. นายวัลลภ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ พัวประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวคนึงหา พรมเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กลิ่นหอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบารมี โอสธีรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสิทธิวรรต รอบรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
3. ดร.วรากร หงษ์โตโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายสาธิต หัตถาภรณ์สกุลโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ออเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
2. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวละออง องค์วิมลการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวชิรญา พรมทองวิทยาลัยอาชีวสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ชูสาลีโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ระพี ศรีคำทาโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายประสงค์ สว่างศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน โชระเวกโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สุวรรณประทีปโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นายอนันต์ แสงสุขโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน โชระเวกโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สุวรรณประทีปโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นายอนันต์ แสงสุขโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์โรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เกษดีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายโยธิน เวชวิฐานโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ศรีธรรมรัชโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางยั่งยืน ทองกะไลยโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางประคอง เทศทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีพล ศรีธนาอุทัยกรวิทยาลัยอาชีวสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสมรัก พานิชวงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย นาคสุวรรณโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายนภครินทร์ น้อยอุทัยโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย นาคสุวรรณโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายนภครินทร์ น้อยอุทัยโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ วงษ์ศรีเมืองโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นางพูลสวัสดิ์ เรืองหิรัญวนิชโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
5. นายสามารถ เรือนทองดีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ วงษ์ศรีเมืองโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
3. นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นางพูลสวัสดิ์ เรืองหิรัญวนิชโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
5. นายสามารถ เรือนทองดีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ก่ำมอญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางนัทนรินทร์ ปั้นเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน ก่ำมอญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางนัทนรินทร์ ปั้นเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุชรีย์ มณีพงษ์โรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชินสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางปริยากร สวยล้ำนฤภรโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
4. นางนัทนรินทร์ ปั้นเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนุชรีย์ มณีพงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชินสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางปริยากร สวยล้ำนฤภรโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
4. นางนัทนรินทร์ ปั้นเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรณู สว่างศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางนารี สร้อยสมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรณู สว่างศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางนารี สร้อยสมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ชูสาลีโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ ปิ่นกุมภีร์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางโศภิษฐ์ ชโลธรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ชูสาลีโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ ปิ่นกุมภีร์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางโศภิษฐ์ ชโลธรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สุขขัมพรรณ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจิรวัฒน์ สุขขัมพรรณ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาไม้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อินทรเสนีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อินทรเสนีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ตญา ช่วงทิพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อินทรเสนีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ตญา ช่วงทิพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อินทรเสนีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ตญา ช่วงทิพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อินทรเสนีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ตญา ช่วงทิพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชกุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสงสุขโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสงสุขโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสงสุขโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]