หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนคาวิทยา 41 103 72
2 003 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 67 139 85
3 004 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 13 33 26
4 006 โรงเรียนบางลี่วิทยา 25 57 38
5 005 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 16 22 15
6 011 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 27 36 30
7 012 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 21 92 45
8 013 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 35 72 40
9 014 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 20 46 28
10 016 โรงเรียนอู่ทอง 43 186 80
11 015 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 30 110 46
12 002 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0
13 007 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 7 20 8
14 009 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 3 8 3
15 010 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
16 008 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 6 11 9
รวม 354 935 525
1460

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]