หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม.9 สุพรรณบุรี 2
ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
2 นายราชันย์ ทิพยเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทยา ๑ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
3 นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
4 นายอร่าม มากระจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
5 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
6 นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
7 นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
8 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
9 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
10 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
11 นายสร้อย ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
12 นางนงเยาว์ จรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
13 ซิสเตอร์อุบลรัตน์ สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
14 นางสาวสุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
15 นายสุเทพ คิดดีกิตติธรา ผู้อำนวยการโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
16 นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
17 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
18 นางสาวกัณหา คำหอมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
19 นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
20 นายเจษฎา ตาลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
21 นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
22 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
23 นายนพคุณ นวมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
24 นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
25 นายสมมาตร กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
26 นางเรณู สรหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
27 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
28 นายอนันต์ พานิชวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
29 นางสาวจันทรา พักตร์เพียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
30 นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
31 นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
32 นายอภิชาต เหมฬา รองผู้อำนวยการบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
33 นายนำศักดิ์ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
34 นายวิสันต์ เกตุคง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
35 นางภัทรดา กองแก้ว โรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
36 นายอนุชิด กลิ่นกำเนิด โรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
37 นายชวัติ ชโลธร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
38 นางสาวทับทิม จันทร์จู โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
39 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
40 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
41 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
42 นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
43 นายนพดล คำเรียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
44 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทยา ๕ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
45 นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
46 นางสาวเมธวี ดอกชะเอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
47 นายวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน
48 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นายสมมาตร กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางเพ็ญสินี ธงชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายอภิชาติ เหมฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
57 นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุ์ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
60 นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
61 นางสาวคนึงหา พรมเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
62 นายสาธิต หัตถาภรณ์สกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
63 นางสาวจิตรเกษม หัตถาภรณ์สกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
64 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
65 นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
66 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
67 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงวเรียนอู่ทองศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
68 นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
69 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
70 นางสาวพาวิณีย์ ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
71 นายสมศักดิ์ ออเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
72 นายประจวบ ศรีเหรา ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
73 นางสาวทวีพร แก้วบัวดี ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
74 นายอาทร พุทธิมัย ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
75 นางสาวปริญญารัตน์ โพธิกุล ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
76 นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
77 นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
78 นายวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
79 นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
80 นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
81 นางสาววรางคนา เจียมบุตร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
82 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
83 นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
84 นางสาวเมธวี ดอกชะเอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
85 นางศรีเวียง ช้างป่าดี ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
86 นายพินิจ เมฆฉา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
87 นางนภารัตน์ รัตนปัญญา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
88 นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัย ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
89 นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุด ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
90 นางสาวพจมาลย์ เขียวเซ็น ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
91 นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
92 นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
93 นางกรวรรณ แตงทองแท้ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
94 นางสาวภารตี เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
95 นายโกศล อัยรารัตน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
96 นายณัฐพงษ์ บุญส่ง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
97 นายณัฐพล เต็งสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
98 นายอร่าม มากระจัน ผู้อำนวยการโรงวเรียนสองพี่น้องวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
99 นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
100 นางสาวิตรี ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
101 นางสาวภารตี เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการเละผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
102 นายเอกลักษณ์ บุญลือ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
103 นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นายนพคุณ นวมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นายสุรินทร์ ธนูรเวท รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นางภัทรดา กองแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นายอรุณ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นายสงบ พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
112 นางสาวทับทิม จันทร์จู ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
113 นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
114 นายอนันต์ แสงสุข ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
115 นายสุวัตน์ ศรีดี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
116 นางสาวจรุงจิต จำปานิล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
117 นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
118 นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
119 นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
120 นางสมวรรณ ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
121 นางสาวยุพิน ใจซื่อ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
122 นางเกษรา เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
123 นางภาสินี มากระจัน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
124 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
125 นางเพ็ญสินี ธงชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
126 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
127 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
128 นายสมศักดิ์ ออเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
129 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
130 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
131 นางกรวรรณ แตงทองแท้ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
132 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
133 นายกมล คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน เครื่องเสียงและบันทึกภาพ
134 นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
135 นายวันชัย พลไกร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
136 นายเกียรติกุล หินทอง ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
137 นางปริศนา รุจิรัตน์เจริญ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
138 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
139 นายคนึง จินดาเวชช์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
140 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
141 จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
142 นางนัทนรินทร์ ปั้นเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
143 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
144 นางสาวธันย์ชนก แสงทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
145 นางสาวพนัดดา จูเปีย ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
146 นางสาวภิญญาพัชญ์ เกิดวัดท่า ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
147 นายปัญภัทร์ เพิ่มมี ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
148 นายนาภิรัตน์ แซ่แต้ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
149 นางสาวธนัญญา หล้าสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
150 นางสาวดาริกา เทียนสมใจ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
151 นางสาวชมพูนุช ลือดัง ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
152 นายศิรเชษฐ์ ลิขิตบัณฑูร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
153 นายนิยม ขจรเนติกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
154 นางสาวกาญจนา เสนาพิทักษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
155 นางสาวกาญจนา เสนาพิทักษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
156 นางสาวอังคณา พุกโพธิ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
157 นายบุญพา อ่อนเฉียบ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
158 นายปกรณ์ ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
159 นายนราธร บรรเทาวงษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
160 นางสาวดวงหทัย ชิขุนทด ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
161 นางสาวศรสวรรค์ ดอกตะเคียน ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
162 นางสาวอัญชลี น้อยเมืองเปลือย ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
163 นางสาวสุรีรัตน์ ปรีเกษม ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
164 นายกันตภณ พรประเสริฐ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
165 นางสาวศุภนิดา ทองแสง ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
166 นางสาวอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
167 นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
168 นายปัญญา คำทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
169 นายปรีชา ทองคำดี ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
170 นางสาวยลดา วงศ์ศรีเผือก ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
171 นายปภาวิน พรหมสถาพร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
172 นายอัครเดช จิตผ่อง ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
173 นักการภารโรง โรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
174 นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
175 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
176 นายชัยภัทร เพ็งเส็ง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
177 นายศิริชัย โสภณ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
178 นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
179 นายชาญชัย หนูทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
180 นายโยธิน เวชวิฐาน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
181 นางสาวเกษรา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
182 นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
183 นางสาวอรุณี ศรีทองอ่อน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
184 นางสาวปริญญารัตน์ โพธิกุล ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
185 นางสาวจรีพร วังคีรี ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
186 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
187 นางทฤฒมณ อมรไตรภพ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
188 นางขนิษฐา นุชถนอม ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
189 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์
190 นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการระบบทะเบียนและดูแลระบบออนไลน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายบรรเทา คุ้มฉายา โทรศัพท์ 081-3785210 หรือ นางสาวสุพัฒษา สารสาริน โทรศัพท์ 086-8078003 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]