รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม.9 สุพรรณบุรี 2
ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายนครินทร์  เพชรสน
2. เด็กชายประดิพัทธ์  จาดเกิด
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนครินทร์  โลห์ประเสริฐ
2. เด็กชายพนัส  ศรีทอง
 
1. นายจิตวิสุทธิ์  จารีย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายขวัญชัย  หงส์โต
2. เด็กชายณัฐกานต์  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  สืบเรือง
4. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สวัสดี
5. เด็กหญิงเมธพร  โสมภีร์
 
1. นายมณเฑียร  ศรีสุข
2. นายอาณัติ  เนืองนุ้ย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกพร  เศรษฐ์กุลรัตน์
2. นางสาวจุไรรัตน์  เกษมสุข
3. นายณัฐวัฒน์  จันทร์ดำ
4. นายนนทวัฒน์  นวมทอง
5. นายสุรเดช  ใจชื่่น
 
1. นายไชยพร  แย้มมี
2. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสงอุไรประเสริจ
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินทร์สว่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวกัณธิมา  พ่อค้า
2. นายณัฐพล  โลสันเทียะ
 
1. นางสุทิน  เสียดขุนทด
2. นายประคอง  ศรีสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ลคร
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุพรรณษา  ทับใบ
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงวริศรา  รูปสม
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวระพีพร  อนันท์สุข
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงธนัญญา  เวชวิฐาน
 
1. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายอานุภาพ  อ่อนคำ
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญครอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายวงศกร  กุณวงค์
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายธิติพัทธ์  วงศ์อติกานต์
2. เด็กหญิงมลธิภา  รูปสม
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายเจษฏา  ภูเวียง
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธนกร  เหมือนแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมวงษ์
3. เด็กชายมานพ  สุทนต์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกิตติมาพร  พันธ์สีนาม
2. นางสาวจตุรพร  เจี่ยสมบุญ
3. นางสาววาริพินท์  ชวโรกร
 
1. นายมานิจ  เดชบุรัมย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายยุทธนา  มะลิลา
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายอัมฤทธิ์  ไกลหอม
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  ขุนพรหม
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายนันทกานต์  นิจฉัย
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธนดล  ขำสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงดรุณี  พรหมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายอำภา  สดคมขำ
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายปิยะพัฒน์  ถมทรัพย์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายวัฒวุฒิ  รูปสม
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอัจฉริยา  คงพนัส
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงศรุตา  คงมา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอลิชา  อัวคนซื่อ
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายธนภัทร  สีแดงอ่ำ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวมธุรส  สังข์วรรณะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงสนัญลักษณ์  มีชนะ
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายวุฒิชัย  ตันน้อย
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงชนิกาญน์  เส็งเจริญ
2. นางสาวชลารัตน์  แจ่มจำรัส
3. นางสาวนาตาเซีย  เฟื่องฟุ้ง
4. เด็กหญิงพลอยมณี  คำสักดี
5. นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล
6. นางสาววิภาดา  ทัศนาจร
7. นางสาวอรพิน  ฟ้าหวั่น
8. นางสาวเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
2. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
3. นายจักรวาล  เข็มเงิน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายก้องภิภพ  เรืองช่วย
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงดี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ตู้เจริญ
5. เด็กชายธีพงค์  ทองปลิว
6. นายปิยะพัฒน์  ถมทรัพย์
7. นางสาวมธุรส  สังข์วรรณะ
8. เด็กชายยุทธนา  มะลิกา
9. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
10. เด็กหญิงลภาภัทร  อมรธรรมวุฒิ
11. เด็กชายวัฒวุฒิ  รูปสม
12. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีบุญธรรม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แจ่มแจ้ง
14. เด็กหญิงศุภัชฌา  แสงอาวุธ
15. เด็กหญิงอำภา  สดคมขำ
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายกฤตพล  เทศลำลึก
2. นางสาวณัฐริกา  สังข์วรรณ
3. นายธนดล  ขำสุวรรณ
4. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
5. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
6. นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
7. เด็กชายพีรดนย์  ขุนพรหม
8. นางสาวศศิณา  เรืองหิรัญวนิช
9. นางสาวสุภาพร  กลัดอยู่
10. นางสาวสุมาภรณ์  ทับทิมศรี
11. นายอภิเดช  พันธุ
12. นายเจษฎา  กาบแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
2. นายนฤพล  ศรีทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายวรัญญู  พิมพ์มนตรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผิวอ่อนดี
4. เด็กชายสัญญา  สวัสดี
5. เด็กชายอาทิตย์  นะกองดี
 
1. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
2. นายอรุณ  หงษ์ทอง
3. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายจิตกร  ตุ่มศรียา
2. นายธนาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวธัญชนก  สนน้อย
4. นายนที  สนเท่ห์
5. นายศุภกฤต  ใจบุญ
 
1. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
2. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
3. นายอรุณ  หงษ์ทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวกมลดา  หมั่นกิจ
2. นายกฤตบุญ  ทองแท้
3. นายกฤษฎา  โทเกาะ
4. เด็กหญิงกฤษณา  กลิ่นทอง
5. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคง
6. เด็กหญิงจิรัชญา  เตียะเพชร
7. เด็กชายณัฐพล  สุขเกษม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเพชร
9. นางสาวณิชา  สิงห์โต
10. เด็กชายธนภัทร  บุตรดี
11. นายธีรพัทร  ดอนท้ายเมือง
12. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนสุนทร
13. เด็กชายปวริศฐ์  เทพทอง
14. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วใหญ่
15. เด็กชายพลพล  นิยมวงษ์
16. นางสาวภาวิณี  โพธิ์นอก
17. เด็กชายภาสกร  รอดผุย
18. นางสาวมานิตา  เสือดุร้าย
19. นางสาวยลรธิดา  โคตรสาลี
20. นางสาวรุจิรา  กิจรักษา
21. นางสาววรรณวิภา  สายยศ
22. เด็กชายวรวีรย์  ่อ่อนศรี
23. เด็กหญิงวริศรา  ชูทอง
24. เด็กหญิงวิภาวี  คชวงษ์
25. เด็กหญิงศิริพร  ศรีภุมมา
26. เด็กชายศิวกร  ศรีเหรา
27. นายศิวะกรณ์  แคนเพชร
28. เด็กชายศุภวิชญ์  ขำทราย
29. นายสถาพร  พงษ์สวัสดิ์
30. นางสาวสุธิดา  ทองแคล้ว
31. นางสาวสุมินทรา  สืบบุก
32. เด็กหญิงสุวารี  ปัญสมคิด
33. นางสาวหัทยา  ศรีรัตน์
34. นางสาวอรัญญา  แสงสำราญ
35. เด็กหญิงอัญชสา  จิตอ่ำ
36. นายอัมรินทร์  น่วมสีนวน
37. เด็กหญิงอารียา  ุพุ่มม่วง
38. นางสาวอำไพ  อุ่นทิพย์เพชร
39. นางสาวเจนจิรา  ศรีภุมมา
40. นายเรวัต  ทิพกระโทก
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
3. นางสาวต้องใจ  กรุตประพันธุ์
4. นางสาวลลิดา  ศรีเสน
5. นางวิริยาภรณ์  มหาเมฆ
6. นายจตุรงค์  แหวนเพชร
7. นายนฤนาถ  วิศิษฎอนุพงษ์
8. นางสาวเนาวรัตน์  บูชา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัชชา
2. นางสาวกัญญาภัค  หอมยามเย็น
3. นายจักรกฤษ  มากระจันทร์
4. นายจิรายุ  แซ่ตั้ง
5. นางสาวฉัตรพร  สุขกรม
6. เด็กหญิงชญาภา  ก๊งจ๊อย
7. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ไหล
8. เด็กหญิงณกมณ  หอมสุวรรณ
9. เด็กหญิงณัฐฐา  ตั้งเจริญทรัพย์
10. นายณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย์
11. นางสาวทวิตียา  บูรณเกียรติศักดิ์
12. นายทองขำ  แซ่เจี่ย
13. เด็กชายธนารักษ์  โกบแก้ว
14. นางสาวธัญลักษณ์  สมสุข
15. นางสาวธิดารัตน์  รัศมีรณชัย
16. นายนพดล  ฟักช้าง
17. นายนำโชค  ตรีธัญญา
18. เด็กหญิงปฐมพร  รักษ์หิรัญ
19. นางสาวปณัฐดา  คำเกลา
20. เด็กหญิงพนิดา  ทองดี
21. นายพิชาภพ  สิทธิสม
22. นายภาคภูมิ  ช้ำกล่ำ
23. นายมนัสสวิน  แก้วเลาขวัญ
24. นายมานะชัย  มากระจันทร์
25. เด็กชายวรัชญ์  จันทร์ประสพพร
26. เด็กหญิงวศินี  ช้างเขียว
27. นายวัชรากร  มีสัตย์
28. เด็กชายวิศรุต  บัวสองสี
29. เด็กชายศราวุธ  เนียมแก้ว
30. นายศรีแพร  รักราษฎร์
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใคร่ครวญ
32. เด็กหญิงสุตารัตน์  แสนคำ
33. นายสุธาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
34. เด็กหญิงสุภัสสรา  รักน้อย
35. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ชะเอมทอง
36. เด็กหญิงสุวรี  ผิวเอี่ยม
37. เด็กชายอนุรักษ์  ขื่อสันเทียะ
38. นายอัครพล  แร่เพชร
39. เด็กชายเมธาวีย์  เดชารางนาค
40. เด็กชายเอกชัย  ชูศรีจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นางสาวทิพย์อาภา  พาเจริญ
3. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
4. นายรัฐกร  กิตติภควัต
5. นางอมรพรรณ  กิตติภควัต
6. นางอารี  ฉันท์วงศ์ชนะ
7. นางนลินี  ย้อนเพชร
8. นางสิริรัตน์  อายุวัฒน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. เด็กชายทองจันทร์  ก้อนทาวงษ์
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายทศพร  จันตะสุ
 
1. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นางพัชรอัมพร  อัครศุภพงษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นางสาวมณีกานต์  จาวเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายนฤเบศ  สอนเนียม
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายพลพิพัฒน์  สุขเผือก
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพีรญา  สุตัน
 
1. นางพัชรอัมพร  อัครศุภพงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  หิรัญชัย
 
1. นางนภารัตน์  รัตนปัญญา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายสุธีวิวรรธน์  พรหมจรรย์
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายอัมฤทธิ์  ไกลหอม
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จาวเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนภัสร  สุตัน
 
1. นางนัญธมณีกร  ธนภัทรมงคล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายมูบารัฐ  คูณซามาน
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจิรพนธ์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์นภัส  อินทร์สกุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เดชรุ่ง
 
1. นางนภารัตน์  รัตนปัญญา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจรัสเพชร  ชิ้ววงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  แสงสาย
3. เด็กหญิงจิตตา  ฉินตระกาล
4. เด็กชายจิตรภณ  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงชมพูพรรณ  แก้วบัวดี
6. เด็กชายชลธิชา  ศรีสุข
7. เด็กชายชลธิชา  แก้วสมบูรณ์
8. เด็กชายชลิต  ทาหนองโคก
9. เด็กหญิงฑิฆัฆภรณ์  หอมสุวรรณ
10. เด็กชายดนุสรณ์  สีบเนียม
11. เด็กหญิงดวงกมล  จาดสะอาด
12. เด็กหญิงทักษพร  สอนฆ้อง
13. เด็กชายธนากร  แก้วสระแสน
14. เด็กชายธิติ  ถนอมศรี
15. เด็กชายธิติ  จีรติวรา
16. เด็กหญิงนิศารัตน์  คชนาวงษ์
17. เด็กหญิงบุญญทิพย์  ขวัญเพิ่มพร
18. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วู้ชัยภูมิ
19. เด็กชายปฏิภาณ  ธาคง
20. เด็กชายปฐมพงศ์  ปานเพชร
21. เด็กหญิงปภัสรา  ฉิมมาลา
22. เด็กหญิงปภาวี  สมบูรณ์
23. เด็กหญิงพชรพร  ธงชัย
24. เด็กชายพอเจตน์  เกษแก้ว
25. เด็กชายพุฒิพงศ์  ชายสีอ่อน
26. เด็กหญิงมยุรี  แก้วสระแสน
27. เด็กชายวงศกร  วงษ์ศรีสังข์
28. เด็กชายวรากร  สระโจมทอง
29. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วบัวดี
30. เด็กชายวีรชัย  ลีสุขสาม
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่สุวรรณ
32. เด็กชายศักนรินทร์  ใคร่ครวญ
33. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ซ้อนเพ็ชร
34. เด็กหญิงสมฤทัย  มีเหลือ
35. เด็กชายสามิต  สิทธิเดช
36. เด็กชายอนุวัฒน์  บัวขำ
37. เด็กชายอังศวีย์  โพมะณีย์
38. เด็กหญิงอาธิมา  ปทุมสูติ
39. เด็กชายเลอเกียรติ  บำรุงกิจ
40. เด็กชายไพศาล  พุ่มพวง
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
3. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
4. นายนาภิรัตน์  แซ่แต้
5. นายปัญภัทร์  เพิ่มมี
6. นางเยาวลักษณ์  เกษประทุม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายขันติ  เรืองขจร
2. นางสาวชลธิชา  บุญชู
3. นายชาญณรงค์  โพธิ์หอม
4. นายณัฐกฤต  ศรีบุญเพ็ง
5. นางสาวณัฐภรณ์  พึ่งมนัส
6. นายทศพร  จันตะสุ
7. นายธนวัฒน์  สุขศรีมงคล
8. นายนพพงษ์  นักใจธรรม
9. นางสาวนฤดี  แซ่เจา
10. นางสาวนิรชา  ล่านาลาว
11. นางสาวบุษกร  พิมพ์สามสี
12. นางสาวประกายดาว  ผ่องแผ้ว
13. นายพิพัฒน์  แก้วเลาขวัญ
14. นายพีระพนธ์  วังกุ่ม
15. นายภัคภาคิน  แก้ววิชิต
16. นายมนต์เทียน  ทองนุ่ม
17. นางสาวมนทกานต์  เชื้อสายสิทธิ์
18. นายมานะ  โกมลรุจิ
19. นายรักชาติ  รูปสม
20. นางสาววชิราภรณ์  ทัพใจหาญ
21. นางสาววรรณพร  ศรีเหรา
22. นางสาววราพร  โพธี
23. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นจันทร์
24. นายสิฐฐิชัย  แก้วสระแสน
25. นายสิทธิชัย  ทองเอี่ยม
26. นางสาวสุนิสา  ศศิสนธิ์
27. นางสาวสุพิชญา  บูรณะสิงห์
28. นางสาวอนันต์ธินี  พัฒลักษณ์
29. นางสาวอังศุมาลี  โพธิ์ทอง
30. นางสาวเนตรนภา  ศรีสุพรรณ
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
2. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
3. นายปฏิพัทธ์  แจ่มจิตต์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายจตุพร  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงชญากนก  รวยเลิศดี
3. เด็กชายชาตรี  ใจเก่งดี
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ภู่คุ้ม
5. เด็กหญิงธัญทิพย์  แสนแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณิสา  ทองหอม
7. เด็กชายสุพล  ไชยวงษา
8. เด็กชายสุรศักดิ์  มีประกอบ
 
1. นายมณฑล  สมอิ่ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นอุบล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  โชคศรีวิจิตร
2. นายพงศธร  มาศรี
3. นางสาวภาวิณี  โพธิ์นอก
4. นายฤทธิเดช  นากปุณบุตร
5. นายวีรภัทร  โอบอ้อม
6. นางสาวอธินีย์  สอดศรี
7. นายอานนท์  อัวคนซื่อ
8. นายเมธา  ใจบุญ
9. นางสาวเวณิกา  เพ็ชรพันธ์
10. นางสาวโสภา  เตียะเพชร
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
3. นางสาวลลิดา  ศรีเสน
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สังขดี
2. เด็กหญิงคัณฑมาศ  เอี่ยมเมือง
3. เด็กหญิงธิติมา  ฉะอ้อน
4. เด็กหญิงมนฑกานต์  สีน้ำเงิน
5. เด็กหญิงวนัสฑกาญจน์  วงษ์ทองดี
6. เด็กหญิงสิริพร  แตงอ่อน
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
2. นางสาวพัชรอัมพร  อัครศุภพงษ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฐทริกา  ทศไพสนธิ์
2. นางสาวธนวรรณ  หงษ์ทอง
3. นางสาวพรชิตา  ทองคร่ำ
4. นางสาวมัตติกา  บุตทศ
5. นางสาววิภาวรรณ  สมบูรณ์ศิลป์
6. นางสาวสรวงสุดา  เกิดโภคา
 
1. นางวรรณทนา  เลาศรีรัตนชัย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงธันสุดา  อื้อพานิชย์
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนบางน้อย
3. เด็กหญิงนุรีย์  โป๊ะเอก
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงภูริชญา  สิมมา
6. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินยิ่งเจริญ
8. เด็กหญิงอุษา  เถาถวิล
 
1. นางวรรณทนา  เลาศรีรัตนชัย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ดอกไม้
2. นางสาวกาญจนา  ศรีนาคเรือง
3. นางสาวกุสุมา  ศรีนาคเรือง
4. นางสาวพิยดา  แสงเกตุ
5. นางสาวรุ่งทิวา  วัชวงษ์
6. นางสาววัลธษา  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวิตรี  ทองประดิษฐ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฆ้องบ้านโข้ง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แดงเลาขวัญ
3. เด็กหญิงธนพร  โมกกงจักร
4. เด็กหญิงพรรณวนา  ไทยซับทอง
5. เด็กหญิงพรเพ็ชร  หงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิลาดี
7. เด็กหญิงวีนัสรา  แหนพันธ์
8. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเกษม
 
1. นายอรุณ  หงษ์ทอง
2. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
3. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
4. นางจันทร์เพ็ญ  โยธาฤทธิ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนงลักษณ์  ลีสุขสาม
2. นางสาวมนัสวรรณ  กรรณศร
3. นางสาวมันตา  วจนาภรณ์
4. นางสาววรรณพร  แซ่เตีย
5. นางสาววิลาวัลย์  เทียนเหลือง
6. นางสาวสิณิณัฐชา  กิตติสุนทาราภรณ์
7. นางสาวอภิญญา  จันทร์นาลาว
8. นางสาวอริสา  ดีคำ
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายตัณติกร  สุวรรณศิริ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ภูฆัง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
4. เด็กชายสลัมบอย  กลิ่นธูป
5. เด็กหญิงอารียา  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
2. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอไกรเพชร
2. นายฉลองรัฐ  วิสามารถ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์ปาน
2. เด็กชายกฤษฎา  มิ่งขวัญ
3. เด็กชายกันณัช  คนยืนปูชิดา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์น้อย
5. เด็กชายธนพล  นกดำ
6. เด็กชายธนากร  อินอำนวย
7. เด็กชายธนากร  ทีเหล็ก
8. เด็กชายธรรมรัตน์  ปาลพันธ์
9. เด็กชายธราเทพ  พรหมชนะ
10. เด็กชายภคิน  กัณฑสังข์
11. เด็กชายวิศรุต  รู้ทัน
12. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสวัสดิ์
13. เด็กชายอมร  คำเจริญ
14. เด็กชายอรรถพล  บูรณะสุวรรณ
15. เด็กชายเกรียงไกร  นาคทองอินทร์
16. เด็กชายเมธา  เจนวิทยโอฬาร
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
2. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายจำรัส  มากสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลศรี
3. เด็กชายพนมไพร  รักน้อย
4. เด็กชายพิเชษฐ์  วงษ์วิชัย
5. เด็กชายวีรภัทร  กมลรัตน์
6. เด็กชายสยมชัย  ตู้เจริญ
7. เด็กชายส่องแสง  ม่วงโยน
 
1. นายชัยวัฒน์  อยู่คง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวธนพร  บุญส่ง
2. นางสาวปิยธิดา  ทิพย์ละคร
3. นางสาวภัคจิรา  คชนาวงษ์
4. นางสาวสิริกัญญ์  อริกุล
5. นางสาวสุชานาถ  อินทุมาร
6. นางสาวอรอนงค์  แก้วสระแสน
 
1. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์  เกษสงคราม
2. นายสงบ  พลายพิชิต
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  เสือสกุล
2. เด็กหญิงธันยพร  อู่ทอง
3. เด็กหญิงปาวลี  วายะมะ
 
1. นางเนาวพร  คงสมนึก
2. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวน้ำฝน  โรจน์บุญถึง
3. นางสาวศรีวรรณ  ประทุมเกตุ
 
1. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  แต่งตั้ง
2. เด็กหญิงอาทิตญา  คุ้มม่วงมี
 
1. นางสาวจันทิมา  มณีวงษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  โรจน์บุญถึง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินหอคอย
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นายปรีชา  คำทองดี
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายศิวนนท์  รัตนกรันฑ์
2. นายเอกรัตน์  แก้วศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นายชาญชัย  หนูทอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนายนพจีรพัฒน์   มีทรัพย์
2. นายสหัสวรรษ  สุทธิจิต
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นายสาธิต  หัตถาภรณ์สกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายวาที  สินธุบัว
2. เด็กชายวุฒิกร  เหล่าถิรโรจน์
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  เกิดสมนึก
2. เด็กชายนฤพันธ์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นางทฤฒมน  อมรไตรภพ
2. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  สังวาลทองดี
2. เด็กหญิงศลิษา  พราหมสกุล
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
2. นายวีรยุทธ  แย้มมั่นคง
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  นิลตะโก
2. เด็กชายธเนศ  ชาดง
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวกรณ์สุดา  นำสวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐริณีย์  เลาหเรณู
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวเกศวดี  สุกิจพงษ์
2. นางสาวเจนจิรา  เพทแก้ว
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายประภัตร  ข้นสิงห์
2. นายยศกร  บูราพรนุสร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นายชาญชัย  หนูทอง
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วู้ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภักดิพร  จงสมจิตต์
3. เด็กหญิงวรรณนิตา  เนระแก
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจารึก  จิตบรรจง
2. นางสาวอธิชา  ติ๊บแก้ว
3. นางสาวอาภาศิริ  พิศเพ็ง
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวสิรามล  ดอนอินผล
2. นางสาวสุธารัตน์  ยนชาเชิง
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายชนาธร  พุ่มพันธ์
2. เด็กชายปรเมนทร  อริกุล
3. เด็กชายสนธยา  ก้อนทองคำ
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจิรโรจน์  เดชารางนาค
2. นายพงศกร  วัดพ่วง
3. นายไตรรัตน์  น้ำขาว
 
1. นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน
2. นางสาวภัทรา  ทรพัย์ส่งเสริม
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจารึก  จิตบรรจง
2. นางสาวอธิชา  ติ๊บแก้ว
3. นางสาวอาภาศิริ  พิศเพ็ง
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นายสาธิต  หัตถาภรณ์สกุล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายนัฐชัย  ศิลปมัธยม
3. เด็กชายอนุชา  ใจซื่อ
 
1. นายอนันต์  แสงสุข
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายชัยวัตร์  จินดารัตน์
2. นายพีรวัส  เวฬุวนารักษ์
3. นายอุกฤษฎ์  มะโนปิง
 
1. นายอนันต์  แสงสุข
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายประภากร  ศิริพุฒ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ใจกล้า
3. นางสาวเปรมกมล  แตงอ่อน
 
1. นางจิรวัฒน์  สุขัมพรรณ์
2. นายโสภณ  สุขัมพรรณ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวปทิตตา  ใจกล้า
2. นางสาวปิยฉัตร  ใจตรง
3. นางสาวสุนิษา  มีเผ่าพงษ์
 
1. นายโสภณ  สุขัมพรรณ์
2. นางจิรวัฒน์  สุขัมพรรณ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงดาริกา  แสนสิงห์
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีพานทอง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สาหล้า
5. เด็กหญิงพวงเพ็ชร  ทรัพย์อินทร์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
2. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
3. นางสาวศุภรดา  สุนทรภัณฑ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกานดา  อุ่นใจดี
2. นางสาวชลดา  ศรีบุญเพ็ง
3. นายพลวัต  แก้วพงศา
4. นายอนุชิต  ระโหฐาน
5. นางสาวอมรรัตน์  ทองบ้านโข้ง
6. นางสาวแก้วใจ  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวศุภรดา  สุนทรภัณฑ์
3. นางภัทรดา  กองแก้ว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงพัชรี  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงภัทรพร  จันทวงศ์
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  สิงห์อยู่วงษ์
2. นายสถาพร  พิทักษ์วงศ์
3. นายเอกรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวจรีพร  วังคีรี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงบุณยกร  เหล่ากอดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  คำงาม
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายชินพัฒน์  ดอกชะเอม
2. นางสาวพิมพ์พิชญา  ศรีบุญเพ็ง
3. นางสาวเกศรา  วงษ์แก้ว
 
1. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มากระจันทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฤกรักษณี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวญาณินท์  รักน้อย
2. นายศตวุฒิ  ศรีจันทร์อ่อน
3. นางสาวอริสา  สระศรีสม
 
1. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
2. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ช่างเกวียนดี
3. เด็กหญิงวาสนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวศุภรดา  สุนทรภัณฑ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวรัชดาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีพานทอง
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวศุภรดา  สุนทรภัณฑ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายปัณณธร  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงลลิภัทร  ทองสุข
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  บัลลังก์
 
1. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
2. นางอรสา  ศรีเหรา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวบุณยานุช  ศรีนคร
2. นางสาวมาริษา  อุ่มรูปงาม
3. นางสาวระวีวรรณ  กอดสะอาด
 
1. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
2. นางอรสา  ศรีเหรา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิญา  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญครอง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  พันโท
 
1. นางประคอง  เทศทอง
2. นายพีระ  เทศทอง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวกัลย์สุดา  แสงรัศมีธนสิน
2. นางสาวศศิกานต์  เกิดโภคา
3. นางสาวอาจรีย์  ขุนภักดี
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายรุจนโรจน์  เหลืองวัฒนวิไล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์พรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายประเสริฐชัย  ล้ำเลิศ
2. นางสาวสุภาวดี  เสือขำ
3. นางสาวสุวิมล  ศรีดาวเรือง
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธจักรศรี
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิลแก้วดี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  สวยดูดี
2. นายฐนัตถ์  ขนอม
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
2. นางสาวพรพิมล  ศุภสกุลอาภาพิบูล
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายณัฐคมน์  ใจกล้า
2. นายวันชัย  รอดอนไพร
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์