หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 2 7 พ.ย. 2558 09.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 2 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2558 09.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2558 09.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 พ.ย. 2558 09.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 7 พ.ย. 2558 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 7 พ.ย. 2558 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 พ.ย. 2558 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 พ.ย. 2558 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 7 พ.ย. 2558 09.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 7 พ.ย. 2558 09.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 พ.ย. 2558 09.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 พ.ย. 2558 09.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 พ.ย. 2558 09.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 7 พ.ย. 2558 09.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 7 พ.ย. 2558 09.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
7 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
8 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
9 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
10 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
11 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
12 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
13 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
15 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
16 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
17 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
18 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
19 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 13.00
20 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 09.00
21 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 09.00
22 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 09.00
23 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 09.00
24 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 13.00
25 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 13.00
26 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 13.00
27 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หอประชุม 1 7 พ.ย. 2558 13.00
28 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 13.00
29 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 13.00
30 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 13.00
31 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 09.00
32 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 09.00
33 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 09.00
34 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดม 7 พ.ย. 2558 09.00
35 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
4 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2558 09.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเขาพระ 7 พ.ย. 2558 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเขาพระ 7 พ.ย. 2558 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2558 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 3 7 พ.ย. 2558 09.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิกวิชาการ 7 พ.ย. 2558 09.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิกวิชาการ 7 พ.ย. 2558 09.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิกวิชาการ 7 พ.ย. 2558 09.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คลีนิกวิชาการ 7 พ.ย. 2558 09.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 2 7 พ.ย. 2558 09.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 1 7 พ.ย. 2558 09.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 1 7 พ.ย. 2558 09.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 1 7 พ.ย. 2558 09.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 1 7 พ.ย. 2558 09.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 2 7 พ.ย. 2558 09.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง COM 3 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2558 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2558 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 พ.ย. 2558 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 พ.ย. 2558 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 7 พ.ย. 2558 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 7 พ.ย. 2558 09.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 7 พ.ย. 2558 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 7 พ.ย. 2558 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารเกษตร 7 พ.ย. 2558 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคารเกษตร 7 พ.ย. 2558 09.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 7 พ.ย. 2558 09.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 7 พ.ย. 2558 09.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห้องเรียนอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2558 09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห้องเรียนอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
3 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 7 พ.ย. 2558

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]