หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ เกิดณรงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรินธร ทิพเนตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นางสาวชมภูนุช หนูนุรัตน์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ นรสิงห์โรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพขรพล จันทร์สุวรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายตรีมงคล จันทร์เสวกโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ก้านศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช ตัญยงค์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกันต์สินี สุขมาลาวงษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวรรณพร มัจฉาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกันต์สินี สุขมาลาวงษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวรรณพร มัจฉาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร มาลาวงษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ด่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายสุชาติ เกตุแก้วโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
4. นายสุชาติ เกตุแก้วโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ตรีมุขโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ตรีมุขโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายสุพจน์ ฉายศิลป์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายสุพจน์ ฉายศิลป์โรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวร่มฉัตร รุ่งจำกัดโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ธนสินโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวินัย จงใจมั่นโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น ยงค์ไพบูลย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ธนสินโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
2. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วัฒนไกรประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ จรรยหาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เชื้อบุญมีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สายเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐกานต์ บุญเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สายเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐกานต์ บุญเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สายเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐกานต์ บุญเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สายเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐกานต์ บุญเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สายเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายณัฐกานต์ บุญเสนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จีนสุขแสงโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นายธวัช เกิดลาภโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสาวอรธิชา สว่างศรีโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วัฒนไกรประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ จรรยหาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เชื้อบุญมีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วัฒนไกรประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ จรรยหาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เชื้อบุญมีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วัฒนไกรประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ จรรยหาญกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เชื้อบุญมีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชูมาศ กมลฉ่ำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสร้อยมาศ สมตัวโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นางอรวรรณ ช้างวงศ์โรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางชูมาศ กมลฉ่ำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสร้อยมาศ สมตัวโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นางอรวรรณ ช้างวงศ์โรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชูมาศ กมลฉ่ำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสร้อยมาศ สมตัวโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นางอรวรรณ ช้างวงศ์โรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ็งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางชูมาศ กมลฉ่ำข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสร้อยมาศ สมตัวโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นางอรวรรณ ช้างวงศ์โรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วงจันเพ้งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ด้วงชื่นโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกมล ปิยมาดากุลโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชกรรมการ
4. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ด้วงชื่นโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกมล ปิยะมาดากุลโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชกรรมการ
4. นายธัญญากร ธรรมกายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย ใจมั่นโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นายนพดล จุ้ยเปี่ยมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗กรรมการ
4. นายณัฐพล ดวงจินดาโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
6. นายชำนาญ แสงงามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายโกวิท ทีวะเวชโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เวชวิฐานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายมาโนช โชคดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ภักมีโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภานัน เอกธีรธรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุภา สุจริตธุระการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มยวนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นางสาววันวิษา ปั้นถนอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
5. นางสาวนิศรา วงษ์สุบรรณ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร แก้วปานกันโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุขุมาล แก้วจันทร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
4. นางน้ำอ้อย ชัยศิรินทร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์โรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ุ เฟื่องฟุ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร เกตุสุวงษ์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูฆังโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ภูฆังโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร รุ่งอร่ามโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นางสาวดรุณี ดวงจินดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ุ เฟื่องฟุ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจคำแหงโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายวันเสด็จ สะราคำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธิดา ชุนงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย สุธีกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นายนีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.บุญธิดา ชุนงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายพลภัทร ปานเพชรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นายนีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธิดา ชุนงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายพลภัทร ปานเพชรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
4. นายนีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธิดา ชุนงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ อาษานอกโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายนีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.บุญธิดา ชุนงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสดายุ ทวีทรัพย์นวกุลโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ อิ่มรสโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓กรรมการ
4. นายนีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ เขาแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายจรัสรวี พรมทองดีโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ ถุงทองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กุลแพทย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอภิชัย แก้วทองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ ถุงทองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กุลแพทย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอภิชัย แก้วทองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา กล้าหาญโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เนตรมณีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นายธนา กล้าเขตการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางมรรษกร พุ่มจันทร์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภณา นาคเกษมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี กำลังแพทย์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางมรรษกร พุ่มจันทร์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภณา นาคเกษมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี เข็มเพ็ชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงามโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พันธุมิตรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี เข็มเพ็ชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงามโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พันธุมิตรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองทอง เขียนทองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภิต พิศเพ็งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖กรรมการ
3. นางสุนันทา พันธุมิตรโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนทร ทองวิเศษสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุราวรรณ หมอยาดีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ขันทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางจำปา ลักษณะวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ กลำพะบุตรโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางจำปา ลักษณะวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]