รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประคองยศ
2. เด็กชายภคพล  น้ำแก้ว
 
1. นายสรารุธ  เจริญรื่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธนากูล  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายรัชเขต  เพชรคอน
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขาวเงิน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เข็มเพชร
3. เด็กชายชนภัทรค์  เจริญผล
4. เด็กชายพงศกร  สุขคง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทะลือ
 
1. นางมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ
2. นางศุลีพร  น้ำจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาธิป  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายชาญวิทย์  ภูผา
3. นางสาวพชรพรรณ  สวัสดิรักษา
4. นายวิธวินทร์  รักวงษ์
5. นายเฉลิมศักดิ์  ผลโภชน์
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บวรชัย
2. เด็กชายภราดร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายประสิทธิ์  สิงห์ชัย
2. นางนฐดา  หนูเส็ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวขวัญปภา  ศรีธาตุ
2. นายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
 
1. นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ
2. นางรุ่งกานต์  แสงสุระ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญา  สุระเกตุ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพรพรรณ  มั่นทอง
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวจารุณี   ธนสิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์นุกูลชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำสุวรรณ
 
1. นายทินกร  สุขสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวนฤมล  หอมชื่น
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มะนาวหวาน
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวเกษรินพร  เพ็ชรวงษ์
 
1. นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ระวังภัย
2. เด็กชายศุภกร  เพ็ชรปานกัน
3. นางสาวสตรีรัตน์  ปิ่นวิเศษ
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  น้ำจันทร์
2. นางสาววรรณิดา  บุญชื่น
3. นางสาวอัญชลี  ชิดปราง
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพ็ชร
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สร้อยพวงนาค
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายรังสิมันต์  กันยา
 
1. นายพงศกร  เหมืิอนเอี่ยม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายสันติพงษ์  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์โอ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายพงษ์วิน  อุมาบล
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ดวงทองคำ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวนันทญา  ขาวสระคู
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คูณพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
3. เด็กชายพงศ์วิน  อุมาบล
4. นายพิษณุ  โฉมกอง
5. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพ็ชร
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
7. นายศรัญยู  ชนารมย์สุข
8. นางสาวศิรินภา  เริ่มรัตน์
9. เด็กหญิงอรจิรา  ดวงทองคำ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สินเครง
2. เด็กชายกิตติทัต  ทองนวล
3. เด็กหญิงกิตติยา  โกมารทัต
4. นางสาวจิตลดา  ประทีปเมือง
5. นางสาวฉายดาว  พงษ์ดี
6. เด็กชายชาติชาย  ทำดี
7. เด็กชายธีระภัทร์  แต่งงาม
8. เด็กชายภูวดล  ปลูกงาม
9. เด็กชายรณชัย  สว่างศิลป์
10. นางสาวรวงข้าว  ประสพ
11. เด็กหญิงรัตนา  ไทยมอญ
12. เด็กชายศิวกร  ขาวพันธ์
13. เด็กหญิงศุภกานต์  หล้าเพชร
14. เด็กชายสุขเกษม  วรรณโต
15. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
16. เด็กหญิงอทิตยา  เงินงาม
17. เด็กหญิงอภิสรา  แน่นหนา
18. นางสาวอังสุมาลิน  ละศรีเรือง
19. เด็กชายอานนท์  สร้อยศรีคำ
20. เด็กชายเขมทัต  ปิ่นทอง
21. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวไสว
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
3. นางสาวสุวารินน์  รักลีลาวัฒน์
4. นายนพรัตน์  ภักมี
5. นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
6. นางสาวทิพวรรณ  ทองโสภา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ปาเปี้ยม
2. เด็กชายณัชพล  อิงควะระ
3. เด็กชายประธานพร  สุนทรพจน์
4. เด็กชายศุภสิน  ม่วงงาม
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์รูปงาม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายณัฐนนท์  กล้าหาญ
2. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมทรัพย์
3. นางสาวปวีย์นุช  สุวรรณจิรรัชต์
4. นายอมรพงศ์  สายเสน
5. นายเอกรินทร์  ผิวแดง
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
2. นายสุคนธ์  สิกขโกศล
3. นายไพโรจน์  ยังศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บริสุทธิ์
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายสยุมภู  คำเที่ยง
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พันธุ์เภา
 
1. นางสาวธนัชชา  กาฬภักดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวโมทนา  ชูทอง
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายณัฐดนย์  เสร็จกิจ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายสมชาย  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันหอม
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายรณชัย  สว่างศิลป์
 
1. นางสาวเอมอร  ลายคราม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายรัตตพล  ภูมิเมือง
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวโมทนา  ชูทอง
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  จันทร์เสวก
 
1. นายรติกร  ยาสุวรรณ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกฤษฎา  จำปาเทศ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาววชรพร  พิมพขันธ์
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอดห้อย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับศฤงฆรา
5. เด็กชายขจรพงศ์  มาเจริญ
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณชัยลบ
7. เด็กหญิงจิราภา  มะนาวหวาน
8. เด็กหญิงชนิตา  พรหมสิงห์
9. เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจันทร์
10. เด็กชายณัฐภาส  สิงหรา
11. เด็กหญิงดวงใจ  คันสร
12. เด็กหญิงทิพรัตน์  มะนาวหวาน
13. เด็กหญิงธนพร  รุ่งเรือง
14. เด็กชายธนาธิป  ยะคะนะ
15. เด็กหญิงภาสินี  มงคลเกิด
16. เด็กหญิงมาลิสา  กระดาษ
17. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
18. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
19. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทะยานสมุทร์
20. เด็กหญิงวราลี  นาคเกษม
21. เด็กชายวันเฉลิม  เทพสถิต
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเผือก
23. เด็กชายสถาพร  เรืองศรี
24. เด็กหญิงสาริณี  ปูทอง
25. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
26. เด็กหญิงสุภัทรา  เหรียญทอง
27. เด็กชายสุวรรณ  ปิ่นทอง
28. เด็กหญิงสโรชา  เชื้อบุญมี
29. เด็กชายอนุสรณ์  ทองประสม
30. เด็กชายอภิชัย  มังกร
31. เด็กชายอภิชัย  สีบท
32. เด็กหญิงอรไพลิน  ขำเสมอ
33. เด็กหญิงอังศุมารินทร์  ทิพย์ปัญญา
34. เด็กหญิงอาริษา  อินทปัล
35. เด็กหญิงเกศกนก  ทองประสม
36. เด็กชายเกษม  ปิ่นวิเศษ
37. เด็กหญิงเพชรลดา  รุ่งเรือง
38. เด็กหญิงเมวดี  อาษานาม
39. เด็กหญิงเอมิกา  ไวยทรัพย์
40. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
2. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. เด็กชายจิรภัทร  เขียวคำ
3. เด็กชายนภัตตร์  ช้างงาม
4. เด็กหญิงนลนี  อินโต
5. เด็กหญิงปนัดดา  กาฬษร
6. เด็กชายภานุพงษ์  กาฬภักดี
7. เด็กชายยุทธนา  ทองนอก
8. เด็กหญิงศศิธร  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงอริสรา  ร่มลำดวน
10. เด็กหญิงอาภรณ์  โตจิต
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  อินโต
2. นายตะวัน  ธัญญเจริญ
3. นางสาวธณัฐชา  ผิวหอม
4. นายนันทวัฒน์  ซำประเสริฐ
5. นางสาวนิภาพรรณ  หงส์ดำเนิน
6. นายภาคภูมิ  สอนสุวรรณ์
7. นายสุทธิพงษ์  แสนยินดี
8. นางสาวสุภิตา  ขุมทอง
9. นายอชิตพล  ยิ้มจันทร์
10. นางสาวเกศรา  สว่างศรี
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  โพธิ์แฉล้ม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ชอย
3. เด็กหญิงตะวันพร  ปานสุวรรณ
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันนา
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  โชยเดช
 
1. นางสาวนันทญา  ขาวสระคู
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายจิติศักดิ์  ศรีลาธรรม
2. นายชินภัทร  พร้อมเพรียง
3. นายชูศักดิ์  ปานทสูตร
4. นายสถาพร  ขันเงิน
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ทองพรมมา
2. นางสาววริษฐา  ขันนาค
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษกรณ์  จันทร์นุ่ม
2. เด็กชายจารุพงษ์  นรสิงห์
3. เด็กชายธนพัฒน์  บุตรจำปา
4. เด็กชายบรรพต  จะเต๋อ
5. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคงอยู่
6. เด็กชายพีรพงษ์  หิรัญอุต
7. เด็กชายศิขรินทร์  เพชรจารุภัค
8. เด็กชายอิศรินทร์  แข่งเขตร์
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
2. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
3. นายศุภโชค  สาระสันต์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายทรงกต  เครือแก้ว
2. นายนพวิชญ์  บุญเรืองรอด
3. นายปัญญาพล  มากรื่น
4. นายปิยนันท์  สุขอยู่
5. นายวิทวัส  ทองนวล
6. นายอนุวัฒน์  ฤกษ์ยินดี
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นายนพรัตน์  ภักมี
3. นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุพรรณโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  ขำกา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ม่วงประสิทธิ์
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นางสาวณัฏฐากมล  กันพงษ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายณรงค์กร  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวณิชกานต์  ทองดี
3. นางสาวอาทิตยา  คล้ายขำ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  คนโทเงิน
2. เด็กชายพชร  แหวนทองคำ
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกาญณ์ธนสิน  เดิมขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาพร  ช้างเผือก
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัฐริกา  ปาละพันธ์
2. นางสาวถาวรีย์  กาฬภักดี
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรายุ  สุทธิวรวุฒิกุล
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  น้ำทิพย์
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนัฐวุฒิ  พริบไหว
2. นายวสุพล  รุ่งเรือง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกชกร  นนท์ศิริ
2. เด็กชายอนุชา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมยะกลาง
2. เด็กชายศุทธกานต์  จันทร
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กายแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  เกตุไผ่ตั้ง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีโมรา
2. นายนาวิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  พิพิธ
2. นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรัตนฉัตร  สุขสัมผัส
2. นางสาวรุจิรา  พุมมา
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิติญากรณ์  สุรพานิช
2. เด็กหญิงนิศานาถ  มาราจันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกิตประภา  คงศิริ
2. นางสาวชานันสุตะ  จงเจริญ
3. นางสาวสิริวรรณ  ใจแสน
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรัชชานนท์  พลเสน
2. นายสุรศักดิ์  นิลทับ
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นายบุญสร้าง  เชี่ยวชาญ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายธนพล  แก้วเรือง
2. เด็กชายธีรพัฒน์   แก้วเรือง
3. เด็กชายนัทธพงศ์  จีนปัด
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายคุณานนท์  จันทมา
2. นายภานุวิชญ์  ศรีมุข
3. นายเบญจพล  คำชมภู
 
1. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นายวิษณุ  ทองคำ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุทธคาวี
2. เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  โพธิสัตย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ซื่อสัตย์
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนฤเบศ  กาฬภักดี
2. นายพีรพล  โพธิ์ษา
3. นายวศิน  วราโภค
 
1. นายสำเริง  บุญมี
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงภควดี  ดีพิจารณ์
3. เด็กหญิงอลิษา  กาฬภักดี
 
1. นางสุนันทา  พันธุมิตร
2. ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชลดา  คนทน
2. นางสาวทิพย์ภวรรณ  ขุนณรงค์
3. นางสาววรรณี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงชมภู  ก้อนคำดี
2. เด็กหญิงนฤมล  เขียนเขว้า
3. เด็กหญิงนันท์สินี  พิมพขันธ์
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์งาม
5. เด็กหญิงสสินา  ภูฆัง
6. เด็กหญิงสุราวดี  พูสาย
 
1. นางสาวพัสวี  กาฬภักดี
2. นางสาวศรีวิภา  พูลเพิ่ม
3. นางสาววรรัตน์  ภูผา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เกลี้ยงเกลา
2. นายณัฐพล  วังงาม
3. นายประเมศ  รักชื่อ
4. นางสาวฝน  ชมจันทร์
5. นายสิทธิพล  สว่างศรี
6. นางสาวอรพรรณ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิชัย  ยอดจันทร์
 
1. นายถวิล  สุขวงษ์
2. นายอภิชาต  ดีเสมอ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ทรงศรี
2. นางสาวชญานิศ  ม่วงศิริ
3. นายปรเมธ  ขวัญกิจพรสกุล
 
1. นายวัฒนา  แก้วเรือง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ประชุม
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ทีปะลา
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  เกษประทุม
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์  ปานเพชร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวธนพร  อำภา
2. นางสาวธมนวรรณ  อำภา
3. นางสาวพลอยปภัส  อุดมเลิศพิทักษ์
 
1. นายณัฐกานต์  บุญเสน
2. นายธนา  กล้าเขตการ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปานรพี  ช้างคง
2. เด็กหญิงพรอนงค์  มีสิงห์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเสวตร
 
1. นางสาวทิวากร  ดวงแก้ว
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  เมฆขยาย
2. นายจิรายุ  ใจแสน
3. นางสาวเมวิกา  นรสิงห์
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  สุวรรณ
2. เด็กหญิงรจนา  บัวบุญเลิศ
3. เด็กหญิงอรทัย  ประถมทอง
 
1. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
2. นางสาวณัฐวรรณ  น้อยนารถ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนันทนา  เมืองวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  บัวทอง
3. นางสาวสิริรัตน์  หัสชู
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองช้าง
2. เด็กหญิงอนุตรา  สุขชาติ
3. เด็กหญิงอินธิรา  เงาภู่ทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นางสาวขวัญตา  มุสิกะ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวจุฑามาศ  เครือแขม
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินสว่าง
3. นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรวงค์
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิระนนท์
2. เด็กหญิงกานติมา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวฐิตสิริ  บุญสนอง
2. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย
3. นางสาวอธิชา  ทับทอง
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายธงชัย  กล้าหาญ
2. เด็กชายธนพล  ผิวเอี่ยม
3. เด็กชายภูริสิริ  เหลาบ้ง
 
1. นางสาวเอมอร  ลายคราม
2. นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายวีระโชค  การะไชย
 
1. นางสาวพรพิมล  ทองสุก
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  วารีนิล
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายพรรณราช  เสาวรส
2. เด็กหญิงวรรณี  คุ้มสมบัติ
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายมงคลพิสิฐ  มีถาวร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  ปัญจาสุธารส
 
1. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นางสาวพรพิมล  ทองสุก