.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => กันยายน - ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => *** ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558 ***
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10:57 น.