*** แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ***
ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรายการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
*** หลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
จะทำการปิดระบบรับลงทะเบียน ***
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 14:11 น.