รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กชายกรวิทย์  รัตนวงศาโรจน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จิตสม
 
1. นายศักดิ์ดา  ผุดผ่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายจตุภุช  นิลแท้
2. เด็กชายภควัฒน์  ลือนาม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เบ็ญขุนทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสำเภา
2. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายธนวัฒน์  บัวลา
4. เด็กชายอมรเทพ  อุดมสมุทร
5. เด็กชายอัครพล  คณฑี
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวณัฐมล  เชื้อโตหลวง
2. นางสาวธนพร  พันธุ์พาณิชย์
3. นายพิทวัส  คตะวงษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วันนา
5. นางสาวสุมินตรา   พลา
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางดาเรส  แสงอินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   กระจ่างโพธิ์
 
1. นางมัทนา  กรุดพันธ์
2. นางสาววริทยา  สง่างาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวชญาน์นันท์  จิรกิตติพันธ์
2. นายภราดร  หนูมณี
 
1. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
2. นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจรรยพร   คันธเนตร
 
1. นางสาวสุระพิณ   บุญญฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจาตุรงค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ   อุทิศรัมย์
 
1. นายสุทิตย์   ไชยวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวธัญอร  ผลงาม
 
1. นายวรเดช  ยศวัฒนกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ศรีน่าน
 
1. นางจีรนันทน์   รื่นเริง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายเฉลิมชัย  ล้นสุขวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาพร  ศรีวะรมย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชุชิต
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายดิศรณ์   จำปาทอง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธนพร  รุ่งเจริญกิจไพศาล
2. เด็กหญิงภูริมาศร์   อำนาจสัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวสุระพิณ   บุญญฤทธิ์
2. นางสาววัชรี   โชคปีติกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อ้อยแขม
 
1. นายธีระ   ขอบรูป
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาววิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายจิตรเทพ  สร้อยปิ่น
2. เด็กชายชนินทร์  ศรีนาค
3. เด็กชายรัชนนท์  เจริญโห้
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
2. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวจิดาภา   บุญช่วยแล้ว
2. นางสาวธัญยธรณ์   กลัดแป้นธนาพันธ์
3. นายศิขรินทร์   นาคขาว
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายนภทีบ์   บุตรประโคน
 
1. นายเดชาวัต  แสนโสดา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายกฤษดา   โพธิ์ปัทมะ
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณพกร   พระพลศรี
 
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
 
1. นายสุรินทร์  ทับรอด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก   ทุมรี
 
1. นายสมรักษ์   ชูศิริ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   หรั่งฟัก
 
1. นายเดชาวัต  แสนโสดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา   ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์   ยิ้มเนียม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงสุวพัชร   สุวรรณกุล
 
1. นายธวลธรรม    ทองโชติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา   ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์   ยิ้มเนียม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนเทพ   เจริญวัย
 
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ   เอี่ยมบัว
 
1. นางสุภีลาวัลย์   ยิ้มเนียม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิม   แก้วกังวาน
 
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญจน์   วิเศษลา
 
1. นางสาวลภัสรดา   ไววิลา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงจงกช  ศรีพระราม
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวกานต์นรี   ใจเอื้อ
 
1. นายเดชาวัต  แสนโสดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายวิทวัส   คำหาญพล
 
1. นางสุภีลาวัลย์   ยิ้มเนียม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายเมธัส   คงเมฆา
 
1. นายทวีทรัพย์   เมืองมีทรัพย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายสรยุทธ   สิงห์อุดร
 
1. นางสุภีลาวัลย์   ยิ้มเนียม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวปิยพร   ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย   นาวาดิษฐ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   เดชกุลทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา   เพ็งรักษ์
3. นางสาวชนิภรณ์   กะรัมย์
4. นางสาวณัฐกานต์   แย้มเปี่ยม
5. เด็กชายณัฐนนท์   ธรรมนิยม
6. เด็กชายธนวัฒน์    ดิษฐวิมล
7. เด็กหญิงนัสรา   มณีพันธุ์
8. เด็กหญิงบุษยากร   พงศ์พินทุกาญจน์
9. เด็กหญิงปลอดภัย   พลิคามินทร์
10. เด็กหญิงพรชนก   ทิพย์นนท์
11. เด็กชายพายุพัด   บัวแก้ว
12. เด็กหญิงภิญญดา   สุคันธจันทร์
13. เด็กหญิงสุดา   พลีกระบัง
14. นายเมธัส   คงเมฆา
15. เด็กหญิงเมธาวี   ม่วงอยู่
 
1. นางสาวมะลิ   บุตรคำโชติ
2. นายวีทัรพย์   เมืองมีทรพย์
3. นางสาวลภัสรดา   ไววิลา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงจงกช  ศรีพระราม
2. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
3. นางสาวนุช  โฮ
4. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
5. เด็กหญิงพัชรีพร  พรอภิรัตน์
6. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
7. นางสาวภัทรียา  งิ้วลาย
8. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
9. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
10. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
11. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
12. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายสุรินทร์  ทับรอด
2. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
3. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกัญชนก  พุ่มชื่น
3. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
4. เด็กหญิงจงกช  ศรีพระราม
5. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
7. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
8. นางสาวนุช  โฮ
9. นายบวรชัย  รอดแดง
10. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
11. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
12. เด็กหญิงพัชรีพร  พรอภิรัตน์
13. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
14. เด็กหญิงพิชญา  บุญชูตน
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
16. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
17. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
18. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
19. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
20. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายสุรินทร์  ทับรอด
2. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
3. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
5. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
6. นายอรรถวิทย์  สิงหนสาย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. เด็กชายณัฐพล   ปัสสาโก
3. เด็กชายธณัฎฐพงษ์  เพ็งสวรรค์
4. เด็กชายธนโชติ  งามพรม
5. เด็กหญิงศศิธร  หอกุล
6. เด็กชายเจษฎา  มาตเลิง
 
1. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
2. นายจักษพัฒน์   อันเพ็ชรดี
3. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกฤตธี   มาลีเมาะ
2. นางสาวชฎาพร   สุกร์มณี
3. นายธนาพงษ์   พุทธโคตร
4. นายปัญญวัฒน์   ฐิติรัตน์พงศ์
5. นายสบายใจ   รื่นเริง
 
1. นายธนัญชัย   บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวชฎาพร   สุกร์มณี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญลดา   อาระนะโรจน์
2. เด็กหญิงจันทศร   แดงเผือก
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ธานีวรรณ
4. นางสาวฐิติมา   ไชยสาร
5. เด็กชายฐิติรัตน์   เจริญชัยวิบูลย์
6. นางสาวณฐิตา   ทองอร่าม
7. เด็กชายณภัทร   บุญสัย
8. เด็กชายณัฐพล   ไชยรัตน์
9. นายดลเทพ   อ่ำดิษสร
10. เด็กชายทินกร   นิ่งอ้อ
11. เด็กชายธนภัทร   สัมมากติพงษ์
12. เด็กชายธนวัฒน์   บุญศิริวัฒนวงศ์
13. เด็กชายธราเทพ   เทียกุนา
14. เด็กหญิงธันยาพร   พุทรอด
15. เด็กหญิงบัณษา   จัทร์ประเสริฐ
16. นายปริญญา   สูงสูงเนิน
17. เด็กหญิงปวีณา   รอดจริง
18. นางสาวพรธิดา   สอดศรี
19. นางสาวพรนัชชา   ภาหา
20. เด็กหญิงพรพิมล   พ่วงพูล
21. นางสาวพัชรินทร์   พิศิลป์
22. เด็กหญิงพิมพ์ดาว   ทองสุกใส
23. เด็กหญิงภัคจิรา   คชรักษ์
24. เด็กชายภัทรดนัย   เกิดสว่าง
25. เด็กหญิงมาริษา   ลี้ฮ่วน
26. นางสาวรุ่งทิพย์   บุญยงค์
27. เด็กหญิงวรัชยา   ฟันฟอง
28. เด็กหญิงวลัญญา   เกิดศักดิ์
29. นางสาววาริษา   สวยดี
30. เด็กหญิงศริภัสสร   ตั้งสกุลทอง
31. เด็กหญิงศศิธร   พุทรอด
32. นางสาวศิริการ   เก็จประยูร
33. นางสาวศิริลักษณ์   สาเกตุ
34. นางสาวสาววิชิตา   หงษ์พงษ์
35. เด็กชายสิทธิศักดิ์   อินสนอง
36. นางสาวสิริกัญญา   คุมพล
37. นายสุรเชษฐ์   แสงจินดา
38. เด็กหญิงอติพร   พัฒนจันทร์
39. นางสาวอุไรวรรณ   เชื้อตาพระ
40. เด็กชายเขษฎา   เกษแก้ว
 
1. นายมานิต   ปัตถา
2. นายธพลศจกรณ์   พิมพิชัยธกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ทำการดี
2. เด็กหญิงกมลรัตน   มีมะแม
3. นางสาวกัญญรัตน์   กล้วยเอี่ยม
4. นางสาวกัญญาพัชร   สุขศิริ
5. เด็กหญิงชญาพร   เพียงตา
6. นายฐิติกร   มาสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัตชา   เกตุแก้ว
8. นายทรงกลด   เภาภู่
9. นายธนภัทร    สุวรรณราช
10. นายธนินโชติ  พรหมสุวรรณ
11. เด็กหญิงนภัทรสร   อุดม
12. เด็กชายปสฏิหาริย์   กันอินต๊ะ
13. นางสาวปิยะนุช    ไพรสันต์
14. เด็กหญิงพรพรรณ   อบชื่น
15. นางสาวพรพิชชา   อู๋ทรัพย์
16. นายภัทรพล   จันทร์อ่อน
17. นางสาวภัทราภรณ์   คำดวง
18. นางสาวมนัญชยา   สังข์เจริญ
19. เด็กหญิงลภัสรดา   สมบูรณ์
20. นายศิรชัช   ศรีกระจ่าง
21. นางสาวสมสมร   กล้วยอิ่ม
22. นายสหรัฐ   ชะรุมรัมย์
23. นางสาวสุภาพร   ดีชุ่ม
24. นายเขตฟ้า   สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
25. นายโชคดี   คำมี
 
1. นางลลิลรัตน์   สืบกระพัน
2. นางสาวสุระพิณ   บุญญฤทธิ์
3. นายนฤเบศ   ดวงดูสัน
4. นายธนวุฒิ   สุวรรณ
5. นางสาวชลดา   สุขทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ   บุญเรือน
 
1. นายพงศกร   จิตรบรรจง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธนาพงษ์   พุทธโคตร
 
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวอารียา  ปิ่นมณี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายดนุพล   ฉั่วสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภัส   ภู่สกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายประภากร   วงษ์ใหญ่
 
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงทิพเกษร   สะอาด
 
1. นายเกรียงศักดิ์   คงเพ็ชรศักดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกุลนรี   เกิดอิ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์    คงเพ็ชรศักดิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายวศิน   ณ นคร
 
1. นายชิษณุพงศ์   ศิริฟอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ทรัพย์ประเสริฐ
 
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทวรรณ   กิจศรีปัญญา
 
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายอินทนิล   นามโคตร
 
1. นายณัฐพล   หนองกก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธนาพงษ์   พุทธโคตร
 
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สายเชื้อ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวธัญญ์รวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายวัชรกร   เผื่อนโชติ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เส็งกระโทก
2. เด็กชายชนินทร์   ศรีนาค
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  หนุนภักดี
4. เด็กหญิงยุพาวดี  แม่นสุข
5. เด็กชายศตวรรษ  ป้อมดี
6. เด็กหญิงสุนิสา   คำสอน
7. เด็กหญิงสุริยากานต์  บุตรโคตร
8. เด็กหญิงอฑิตญา  จิตรตะโสภะโน
9. เด็กชายอนุสรณ์  ทองเล็ก
10. เด็กชายอิสระ  สามารถ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
2. นางปนิตา  สิงหนสาย
3. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจตุรงค์  เอี่ยมภักดี
2. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
3. นางสาวปรียาภรณ์  วรรณวิโรจน์
4. นางสาวพรชนก  ศรีสวัสดิ์
5. นายพิทวัส  คตะวงษ์
6. นางสาววราภรณ์  โพธิ์ศรี
7. นางสาววิภาพรรณ  เอี่ยมสอาด
8. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
9. นายสิทธิกร  หลักคำ
10. นางสาวสุธิดา  ขันทะเครือ
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นายเรวัตร  ใบแก้ว
3. นางอมลณัฐ  นคร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิตรลดา   ด้วงศรี
2. เด็กหญิงจิรัชญา   สิขเรศ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   หาญประเสริฐ
4. เด็กหญิงบุณยวีร์   แซ่เตียว
5. เด็กหญิงพรรพัสสา   บุตรลุน
6. เด็กหญิงอายูมิ  โมริ
 
1. นางศิริพร   แทนบุญ
2. นายกิตติพิชญ์   พวงภู่
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรองกนก   มิสุนา
2. นางสาวจิราภรณ์   ผักบัวแก้ว
3. นางสาวญาณัจฉรา   ทาศรีภู
4. นางสาวปัณฑารีย์   ขจรมณี
5. นางสาวมณฑาทิพย์   สัญญารักษ์
6. นางสาวมัลลิกา   ครุฑเทศ
 
1. นางศิริพร  แทนบุญ
2. นายกิตติพิชญ์   พวงภู่
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ตาปัน
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ  รัตนเลิศนภาวงศ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
6. เด็กหญิงอัยรฎา   ฤกษ์เมือง
7. เด็กหญิงอารียา  ยิงรัมย์
8. เด็กหญิงไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
4. นางสาวรติรัตน์  วงรวงษ์วุฒิไกร
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
3. นางสาวพิชญา  กึม
4. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
5. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
6. นางสาวสุกัญญา  อิทธิฤทธิ์
7. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
8. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
 
1. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
4. นางสาวรติรัตน์  วงรวงษ์วุฒิไกร
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำหอม
3. เด็กหญิงชลธิชา  กุดกลาง
4. เด็กหญิงชลธิชา  สุยะปัญญา
5. เด็กหญิงนันทิชา  ฉิมแก้ว
6. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
7. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีดี
8. เด็กหญิงวรรณศิริ  บุญปั้น
9. เด็กหญิงศิริโสภา  ตาปัน
10. เด็กหญิงอนงค์นาถ  รัตนเลิศนภาวงศ์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
12. เด็กหญิงอริณธนพัชร์  ตรีพรพูลโสภณ
13. เด็กหญิงอริสรา  ลอยลม
14. เด็กหญิงอัยรฎา   ฤกษ์เมือง
15. เด็กหญิงอารียา  ยิงรัมย์
16. เด็กหญิงไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
4. นางสาวรติรัตน์  วงรวงษ์วุฒิไกร
5. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณ๊
3. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
4. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
5. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
6. นายนัฐวัฒน์  พวงนาค
7. นางสาวพิชญา  กึม
8. นายพิศณุพงษ์  โพสิต
9. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
10. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
11. นายวัชรพงษ์  ไพบูลย์
12. นางสาววันชพร   ฤทธิชัย
13. นางสาวสศุภาภรณ์  ชูเมือง
14. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
15. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
16. นางสาวเบญจมาศ  ทองลือ
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
3. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
4. นางสาวรติรัตน์  วงรวงษ์วุฒิไกร
5. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายกรรชัย   ม่วงคุ้ม
2. นายกิติศักดิ์   ภูมิหมื่นแสน
3. นายธีรพล   สุทธิโสม
4. นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีสำโรง
5. นายศิริบุตร   จันทร์สว่าง
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางสาวเพ็ญนภา   ดำทับ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายสพล   จิรเจริญสกุล
2. เด็กชายเจตน์   เพ็ชรวารีวิทย์
 
1. นายธานินทร์   เทียนเจริญ
2. นายสมชาย   รอดเลี้ยง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงญาณิดา   นครังสุ
2. เด็กชายธนพงษ์   เรืองเกษม
3. เด็กหญิงนุชวรา   สินนอก
4. เด็กหญิงพันวรรษา   เกตุกอง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์   หะรังษี
6. นายวรเมธ   ถนอม
7. เด็กหญิงอภิญญา   ปุณบุดดา
8. เด็กหญิงอวิกา   สินาคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย   มยุระสุวรรณ
2. นายสุวรรณ์   วงศ์สามารถ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  กลั่นยวง
2. เด็กหญิงมิพาพร  ขคัตตรัยกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  กรวดไธสง
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญจิรา  เพียรไธสง
2. นางสาวศศิธร  เพ็งคำภู
3. นางสาวสุทธิดา  ปักโคทานัง
 
1. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสโรชา  รอบคอบ
2. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  จำปาทอง
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
2. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายนันธ์ฐภัค   แพงคุณ
2. เด็กชายพีรภัทร   นัยรัศมี
 
1. นางสาวปาริชาติ   เจริญศักดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์   เฉยสืบเจ็ก
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายศุภวิชญ์  ฝอยทอง
2. นายสหรัฐ  จรกรรณ
 
1. นางสุวรรณา  ทองคำ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายชนกานต์  ลีศรีทอง
2. เด็กชายอิทธิพัฒน์  ชูรา
 
1. นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวชุติมา  หาญเจริญ
2. นางสาวปวันพัชร  แนวทัศน์
 
1. นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวิภาดา   อ่องคำ
2. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   สังข์เทศ
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวกฤษณา   เหล่าเทพ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริพร  รอดจากไร้
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ชาลี
2. เด็กหญิงมลรวีย์  ไวยวิลา
 
1. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  ปานประทีป
2. นางสาวพิมลภัส  โสขุมา
 
1. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
2. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายจักรพงษ์  เถื่อนวิถี
2. นายนาธาร  เยี่ยงศุภพานนทร์
 
1. นางสุวรรณา  ทองคำ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายธนพล  ปานะรัตน์
2. นายพัศวีร์  มะลิแย้ม
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
2. เด็กหญิงจีรพร  ศรีรักษา
3. เด็กชายศรัณญ์  ใจหาญ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
2. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายปรัชฬส  สุภาจารธรรมคุณ
2. นายรัชพล  งามจิตรุ่งเรือง
3. นายศุภกฤต  ไชยสุวรรณ
 
1. นางกานต์ธีรา  กษมกุลการ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายชนายุทธ  แสนสุข
2. นายธรรม์ณธรณ์  เยาะสูงเนิน
 
1. นายคมกริช  อุดารักษ์
2. นายวิฑูรย์  เหรียญทอง
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระภัทร์   นพรัตน์
2. เด็กชายนรากร   เทืองผล
3. เด็กชายประสิทธิ์   ธารีพฤกษ์
 
1. นายศิริพัฒน์   กุลสิริวลี
2. นางสาวศรินญา   พันธ์ชาลี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวทวิกา   เสถียรบำรุงกิจ
2. นายธนทัต   พรประเสริฐ
3. นางสาวบุณิกา   เพ็ชรวิฑูล
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรายุ  ลุนพิจิตร
2. เด็กชายบูรณินทร์  เดชเฟื่อง
3. เด็กชายพิสิฐ  ชุ่มชื่น
 
1. นายธนัสชัย  กิจแก้ว
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวบุญฑริกา  อุปะกา
2. นางสาวพุทธธิดา  ศรีเสมอ
3. นางสาวอารีรัตน์  สังขะฮวด
 
1. นายธนัสชัย  กิจแก้ว
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายกรรชัย   จำนง
2. เด็กชายรักชิด   กล่อมเกล็ด
3. เด็กหญิงสุกัญญา   คุ้มทรัพย์
 
1. นางศศิพงษ์   แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ   พาแก้ว
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายปฏิภาณ   นิลพัฒน์
2. นายศิริสรณ์   ยศเจริญ
3. นายอรรถพล   กระแสกลิ่น
 
1. นางศศิพงษ์   แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ   พาแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เกิดสิน
2. เด็กหญิงมัณทนา   อินทบุตร
3. เด็กหญิงมินตรา   เชื้อหนองไฮ
 
1. นางศศิพงษ์   แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ   พาแก้ว
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนัทวรรณ   เสมเล็ก
2. นางสาวอาทิตญา   ศิริบุญ
3. นางสาวเจนจิรา   บุญรอด
 
1. นางศศิพงษ์   แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ   พาแก้ว
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ภู่ดำรง
2. เด็กหญิงธนิษฐา   ร่มพุดตาน
3. เด็กหญิงภัสสรา   นาคประเสริฐ
4. เด็กชายยุทธกรณ์   รองงาม
5. เด็กหญิงวัชรากร   ศรีสมร
6. เด็กหญิงเบญญาภา   งามโชคชัย
 
1. นางสาวพัฒน์ศุจิวา   ภัทรฉัตร์สกุล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกฤติพร   พูลเพิ่ม
2. นางสาวชญานี   จานรัมย์
3. นางสาวดวงหทัย   ดิษละ
4. นางสาวนฤมล   พานิชกิจ
5. นางสาวนันธิญา   เพชรยอด
6. นางสาวมัชฌิมา   มะลิแย้ม
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางสาวกฤติกา   ไหวพริบ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงณทยา  ชมภูนุช
2. เด็กชายศิริชัย  พยุงทอง
3. เด็กหญิงสิรินดา  กาบแก้ว
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวบุญรักษา   พวงเกตุมงคล
2. นางสาวศิริมล   เมืองสนาม
3. นางสาวเบญจพร   บุญศรีเจริญ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   รัตนวาณิชกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณภัคชวดี  วาดโคกสูง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ยุทธนทูล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนบุรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   คนธนรัตน์กุล
2. นางอำไพวัลย์  วงศ์ใหญ่
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฏฐา   แหลมสมุทร
2. นายธนพัฒนน์   สิงพละ
3. นางสาวพิมชนภา   เสาโมก
 
1. นางสาวโสมนัสสา   พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวพัชรี   มะลิงาม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พัฒนจันทร์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   หลวงศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุทธิประภา
 
1. นางสาววิสุทธร   คุณรักษา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิติพร   บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัชฌานันทร์   สินเจริญ
3. เด็กหญิงสุภาพร   นุชรักษา
 
1. นางพรรณิภา   ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร   เหล่านิชยานนท์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวธัญญารัตน์   เทียมสมบัติเทพ
2. นางสาวธิติพร   ไชยตา
3. นางสาวสุพรรณษา   กันตนานุวงศ์
 
1. นางพรรณิภา   ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร   เหล่านิชยานนท์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายชีวิน   สันโดษ
2. เด็กหญิงรัชนี   เอี่ยมรัก
3. เด็กหญิงอัญชลี   แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวปราณี   หมายเจริญ
2. นางสาวเบญจมาศ   อยู่วงศ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวฉัตรลดา  บุญสมภาพันธ์
2. นางสาวณัฐยา  ศรีคูณ
3. นางสาวพิมพ์พลอย  ไทยชน
 
1. นางสุมณฑา  ปางลิลาศ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  วัชรขจร
2. เด็กชายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. นางสาววรรณกานต์  นิ่มถนอม
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจักรกฤษณ์   พาพรม
2. นางสาวธาดาวัลย์   เนื่องนา
3. นางสาวอมิตา   ไกรเจต
 
1. นางนภัค   เยี่ยมสมุทร
2. นางวิทวัส   จิตอารีย์