หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีรยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายวีรยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ
3. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายนรวีร์ โชติวรานนท์วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ใจว่องผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วโรงเรียนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ศศิรัตน์ บรรยายกิจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ เถาลัดดากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นางสาวพัชพร มุขพรหมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นายพัชพร มุขพรหมผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นางสาวพัชพร มุขพรหมผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายพัชพร มุขพรหมผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายพัชพร มุขพรหมผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายพัชพร มุขพรหมผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.อรนุชา อัฏฏะวัชระอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรรมการ
2. นายทัฬห์ธเนศ ปลื้มมีชัยผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
3. นายพัชพร มุขพรหมผู้เชียวชาญด้านการร้องเพลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ลัดดากลมอาจารย์สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพประวัติโรงเรียนประภามนตรี 3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพประวัติโรงเรียนประภามนตรี 3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพย์ประวัิติโรงเรียนประภามนตรี3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพประวัติโรงเรียนประภามนตรี 3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพย์ประวัิติโรงเรียนประภามนตรี3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
2. นางสาวอภิรตรี ทรัพย์ประวัิติโรงเรียนประภามนตรี3กรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอภิรตรี ทรัพประวัติโรงเรียนประภามนตรี 3กรรมการ
2. นางสาววิรดี จินตะไลโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิบุญโรงเรียนบ้านเทศบาลศรีมหาราชากรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

นายเสรีพงษ์ นามเมือง โทร 0898225511
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]