รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สป.2 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิเดช  เทพนรินทร์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นันทพิสา
 
1. นางสาวจริยา  สุภากิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยิ้มเจริญยิ่ง
2. เด็กชายวันชัย  ประคองสุข
 
1. นางศศิธร  นาอุดม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายชัชวาลย์  คำเอี่ยม
2. นายฐิติพงศ์  กลั่นชื่น
3. นายภาณุพงศ์  นุ่นสังข์
4. นางสาวรัตนาวดี  ตันติทวีรุ่งโรจน์
5. นายศิรชัช  โททัสสะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นางสาวนัฐกานต์  วรรณจุฑา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายภูวดล  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุกใส
 
1. นางภัทรพร  หนูหล่อ
2. นางสาวสุภาพร  ชำนิประเสริฐกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวปณิชา  เลื่อนชิต
2. นายพิฆเนศ  อัตถสุริยากุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  พ่อค้า
2. นางสาวเมธิณี  สมมิตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  เหิงขุนทด
 
1. นายมาโนชญ์  กุลจันทะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภิชญา  วงศ์มา
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชิต  สาเกทอง
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  ทองเลิศ
 
1. นางสาวจีริสุดา  แก้วประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนากร  ชาวดอนคา
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายเกรียงไกร  มุงคุลโคตร
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  ขาววงษ์
 
1. นางสาวรัศมี  ศาลางาม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวเกษณีย์  เกศเวชสุริยา
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนารินรัตร์  อินดูไทย
2. เด็กหญิงสุภิสรา  สังข์ทองชั้น
 
1. นายมาโนชญ์  กุลจันทะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายบวรรัช  ขาววงษ์
 
1. นางสาวรัศมี  ศาลางาม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธ์  อิ่มหุ่น
 
1. นายเดี่ยว  สอนมี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ  เงินฉาย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แนวทอง
3. เด็กชายภูมิภัทร  โชติศิริ
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
2. นายนำชัย  ทองเปรม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชญานิศ  กลับดี
2. นายศิริพงษ์  มากอิ่ม
3. นายอานนท์  คงสุวรรณ
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นายภูวดล  ขำสุทธิ์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายโชติอนันต์  ธนัญจิรัสย์
 
1. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายสิปปกรณ์  สมอุ่มจารย์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายภูมิรพี  ณ สงขลา
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นายภูริวัจน์  พัฒนฉัตร์โภคิน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
 
1. นายกัมปนาท  ดำทองสุก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอัฏฉราภรณ์  แสนอุบล
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวเบญญาภา  ทองกลั่น
 
1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภู่จรัส
2. นางสาวปฏิญากร  รัตนนนท์
3. นางสาวปานทิพย์  เชียงทอง
4. เด็กชายปิยวัฒน์  จัทน์อำรุง
5. นายพลากร  อัดฮาดศรี
6. นางสาวพัชรพร  แว่นแก้ว
7. เด็กหญิงพิรุฬห์รัก  เขื่อนสุวรรณ
8. เด็กชายภาณุวิทย์  อินตาสี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
2. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
3. นายสรรเสริญ  แก้วนุช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกิตติเกษม  ศรีชุม
2. นางสาวจิณณพัต  จันทร์สุขา
3. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
4. เด็กชายนพสินธุ์  ธีระพงษ์วัฒนา
5. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
6. เด็กชายปุณธวงศ์  บุญเอิบ
7. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
8. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
9. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์เจริญ
10. นายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
11. เด็กชายสืบสกุล  สุนาลัย
12. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
13. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
14. เด็กชายอัศวเดช  สมพันธ์ุแพ
15. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกุสุมา  เพชรประเสริฐสุข
2. นางสาวจริญญา  พุ่มคำ
3. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
4. นายณัฐชัย  นาคสุข
5. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงศ์
6. นายทวีป  ศรีสังข์
7. นายนวพล  สมทรัพย์
8. เด็กชายปุณธวงศ์  บุญเอิบ
9. นายพงศกร  รอดยินดี
10. เด็กชายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
11. นางสาวเจนจิรา  วรรณโนรักษ์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกุสุมา  เพชรประเสริฐสุข
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. นางสาวณัฐฐยา  คำหริ่ม
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. นายนวพล  สมทรัพย์
6. นางสาวปนัสยา  แย้มบาน
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
8. นายพงศกร  รอดยินดี
9. เด็กหญิงพรรวษา  โพธิสิงห์
10. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
12. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
13. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
14. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กหญิงอุษณา  ฟักแสง
18. นางสาวเจนจิรา  วรรณโนรักษ์
19. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
20. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกฤต   สุดชื่น
2. เด็กหญิงศิริพร  มโหฬาร
3. นายสุริยา  เพชรแสง
4. เด็กชายอภิภู  ลิ้มทอง
5. เด็กชายอภิมยดา  ไททมิฬ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ตองอ่อน
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายจุมพล  เพิ่มสิน
3. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พงษ์พันธ์
2. นายชยานันท์  ทองคำ
3. นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอมทิพย์
4. นายวรรณกร  นิลโต
5. นายวโรดม  แทนไทย
6. นางสาวอัฉราภร  อินนะระ
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
2. นายเฉลิมชัย  อาจณรงค์
3. นายเจษฎา  วาดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกฤต   สุดชื่น
2. เด็กหญิงจิราพัฒน์  ดวงล้อมจันทร์
3. นายชลพัฒน์   เสรีวัลลภ
4. นางสาวชัญญา  ช่องโก้
5. นายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นมี
6. นางสาวณัฏฐกานต์  โสมศรี
7. เด็กหญิงณัฐฐากร  วงษ์นุช
8. เด็กหญิงณัฐนร์  อยู่ดี
9. เด็กหญิงณัฐพร  ทองประสิทธิ์
10. นางสาวณัฐมล  แท่นกลาง
11. เด็กหญิงดรัลพร  ทีเหล็ก
12. เด็กหญิงดลพร  ทีเหล็ก
13. นางสาวทิพรัตน์  แข็งเขตกรรณ์
14. นายนนทวัฒน์  ภูเด่นใจ
15. เด็กหญิงนวพร  ทองยา
16. นางสาวน้ำทิพย์  พรมนุ่มนวล
17. นางสาวน้ำฝน  เกตุทอง
18. เด็กหญิงบุษกร  จูทอง
19. นายปองพล  สุขพัฒน์
20. นางสาวปาลิตา  วิเศียรศาสตร์
21. นางสาวปิ่น  ธรรมปาละ
22. นางสาวพรรณิภา  สังฆทิพย์
23. นายพุฒิพงษ์  นนท์สุวรรณ
24. เด็กหญิงมลฑิรา  สุนทร
25. เด็กชายยุทธเนตร  สระบัว
26. นางสาวยุพารัตน์  อินทยุง
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงถาวร
28. เด็กชายสรศักดิ์  ลาภสนิท
29. เด็กชายสหัสวรรษ  ประยูรโต
30. เด็กชายสิทธิพงษ์  กุมารสิงห์
31. นางสาวสุกัญญา  คงอยู่
32. เด็กหญิงสุภิญญา  นิมา
33. เด็กหญิงอรอนงค์  หงส์ษา
34. นางสาวอักษราภัค  พรรณสุทธิ์
35. นางสาวอัญชลีกร  ดอนธงขวา
36. เด็กหญิงอารียา  แววดี
37. เด็กชายอิทธิศักดิ์  หงส์ประสิทธิ์
38. เด็กหญิงเกศรินทร์  หงส์เทียน
39. นายเกียรติศักดิ์  กุลมงคลนิมิต
40. เด็กหญิงเมธริการ์  ม่วงท้วม
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
2. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
3. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
4. นายธีรวัตร  คันธชัย
5. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
6. นายหฤษฏ์  แก้วเทศ
7. นายจุมพล  เพิ่มสิน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวราธร  วิทยุแสง
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธัชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายณัฐจักร์  อารมย์ธนานนท์
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวแพรวรวี  อรุณธาดา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายอัษฎา  สิรพันธกุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายชินกฤต  สำเร็จ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา  ทัศนนพนันท์
2. เด็กชายธราเทพ  สุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงธีลดา  วุ่นจันทร์
4. เด็กชายบูรณ์พิภพ  เจริญสุข
5. เด็กชายปกรณ์  พลอยทับทิม
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุมหะ
7. เด็กหญิงภิญญาดา  ชัยจรีนนท์
8. เด็กหญิงศิรษา  จิระคูยุทธชัย
9. เด็กหญิงสุวนันท์  นามวงศ์
10. เด็กชายอัครวิช  ทัตตมนัส
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายกฤติกร  สุทธลักษณ์
2. นายชนินทร์  บัวผลิ
3. นางสาวณัฐภรณ์  ลาชโรจน์
4. นางสาวนวลอนงค์  บุญยัง
5. นายปฐมพร  โรจน์ฤทธิไกร
6. นางสาวพันไหม  ขุนทอง
7. นางสาวมัชฌิมาย์  คงเหล่
8. นายอธิวัฒน์  อิวคำ
9. นายเอียนรัช  ภู่เงิน
10. นางสาวโศภนิศนันท์  กันภัย
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤฏิกา  กลั่นแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  สุชาการ
3. เด็กหญิงชวพร  สุภาพบุรุษ
4. เด็กหญิงชิราวรรณ  สังข์เกิด
5. เด็กหญิงณัฐชลิดา  นาคงาม
6. เด็กหญิงปภัสสร  วุฒิพงษ์
7. เด็กหญิงมณีสวย  สุรักษ์กิตติกุล
8. เด็กหญิงอิศราพร  แก้วตระกูลโชติ
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นางสาวชยาภรณ์  คงอยู่
3. นางสาวรัตติกาล  อินหล้า
4. นางสาววาสินี  ศรีสมบัติ
5. นางสาวศิริพร  สายพรหม
6. นางสาวอาทิตยา  มาตุ้ม
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายหฤษฏ์  แก้วเทศ
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นางสาวประภาศรี  พงษ์สุชล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาพร  คำขันติ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพ่งพินิจ
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงพรรณารายณ์  เเซ่คู
5. เด็กหญิงศุภัสสร  สถานสุข
6. เด็กหญิงอาธิตยา  เทียมทนง
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  สุขสวัส
2. นางสาวศรจิตรา  ชูอินทร์
3. นายขวัญชัย  โตสง่า
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  วิชัย
2. นางสาวฉัตรสุดา  โจมรัมย์
3. นางสาวชวิศา  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวพรรณารายณ์  สง่างาม
5. นางสาวพุทธรักษา  ชนประชา
6. นางสาวศศิธร  มีชัย
7. นางสาวศสิมา  ผึ่งผาย
8. นางสาวสิริประภา  สุดโสภา
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  สุขสวัสดิ์
2. นายขวัญชัย  โตสง่า
3. นางสาวศรจิตรา  ชูอินทร์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายณฐกร  รัชเจริญ
2. นางสาวธิตยา  อุปชา
 
1. นายสรรเสริญ  แก้วนุช
2. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกฤติน  ตาดต่าย
2. เด็กชายจิระเดช  ม่วงแก้ว
3. เด็กชายณัฏฐิติกร  จันทร์ทะแสน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณอำไพ
5. เด็กชายธีรเกียรติ  สินชู
6. เด็กชายบุริญจกรณ์  ศิริกุล
7. เด็กชายพัสกร  สะระศรี
8. เด็กชายสถิระภัทร  ขันเงิน
 
1. นางลำพึง  วงษ์ศิริ
2. นางสาวบุศรา  บุญยงค์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายฐิรพงษ์  อ้มพรม
2. เด็กชายนพปฎล  อุบะลักษณะ
3. เด็กชายนันทิภาคย์  โพบขุนทด
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
2. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวดุสิตรา  อรุณส่ง
2. นางสาวพัชรีพร  นนตะสี
3. นางสาวรัชนี  สินวงค์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สังข์ทอง
2. นายสุริยา  ก่อบุญ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนธรณ์  สุธรรมจินดากุล
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สังวัง
 
1. นางสิริกร  บุญทัน
2. นางสาวกรรณิกา  ทุ่งลาด
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายพยุหพล  มุสิพันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สระทองขอ
 
1. นายสมพงษ  ศลทอง
2. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายพงศภัทร  โตแทน
2. นายศุภชัย  จามรสกุลเลิศ
 
1. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
2. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธัฏฏะ  สุขีพันธ์
2. เด็กชายศรุติ  รักคิด
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นายสมพงษ  ศลทอง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แท่นนิล
2. นายธรณิศ  วงศ์คำสา
 
1. นางอารดา  วรรณกุล
2. นายสมควร  สีคลัง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปรัชญ์ธิดา  หลงสา
2. เด็กชายภคพงศ์  พัฒนศิริ
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ชัยชนะ
2. นายเฉลิม  ติ๊บคำ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ภูพวก
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจ้ยเปลี่ยน
 
1. นางสิริกร  บุญทัน
2. นางสาวกรรณิกา  ทุ่งลาด
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจีรทีปต์  เจริญธรรม
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศรสุข
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายปรีชา  กิจจาการ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายภัทรพล  จันทร์ยาม
2. นางสาวเมธาวี  เศษคำ
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. Mrs.Sahar  Khodashenas
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายพงศกร  สกุลศักดิ์
2. นายโชคอนันต์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นายสมควร  สีคลัง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติวัสส์  ทองบ่อ
2. นายณัฐพล  ศรีษะ
 
1. นางสาวกนกนาถ  เฉลียวไว
2. นางดาวประกาย  ทาธง
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงนัฐลดา   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงมนปรียา   จรรังกา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์   แดงกุลวานิช
 
1. นายกุลธวัช   เสือสะอาด
2. นางสาวจารุเดือน   จิ๋วจันทร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายตระกาล  แก้วแกมเกช
2. นายนฤพนธ์  เล้าประเสริฐ
3. นายสหัสชัย  พุฒหยวก
 
1. นายชัยวัฒน์  เนื่องจำนงค์
2. นายสราวุธ  สงค์จันทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายชนุตม์  จันละคร
2. นายอัฎษฎา  สิรพันธ์กุล
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อ้ายน้อย
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายธรรศ  นิ่มนุช
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เพ็ชรจั่น
3. เด็กชายวัฒนชัย  เนียมสอน
 
1. Mr.Saeed  Gherbnnej
2. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกันต์กวี  เหิรเมฆ
2. นายณกรณ์  แซ่จาง
3. นายณัฐวรรธน์  จำปา
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. Mr.Saeed  Gherbnnej
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองขาว
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองเงิน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงเดือน
 
1. นายพสุธร  แก้วพวง
2. นายธีระเศรษฐ  อนุทรงศักดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายชายชาญ  มิติวัฒน์
2. นางสาวสุชัญญา  มะลิต้น
3. นายเศรษฐพงศ์  พูลทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นางบุษบา  ชูแสง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจภักดี
2. นางสาวชยาภรณ์  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงอิสริยา  ดอนพูนไพร
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชนกานต์  พรมจารีย์
2. นางสาวพรนารายณ์  เหมือนครุธ
3. นางสาวยุรดา  อุตมัง
 
1. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายพรรณพัชร   ชมความสุข
2. เด็กชายฟาร์โรห์    เอี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรนุช  สารการ
4. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สระหลวง
5. เด็กหญิงอภิญญา  สามารถ
6. เด็กหญิงอารีสุข  มยุรา
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณัฐา   สิทธิวงศ์
2. นางสาวพรประภา  จันดี
3. นางสาววชิรญาณ์  เทียมอัน
4. นางสาววราลักษณ์  โมธรรม
5. นางสาวอุไรวรรณ  แย้มกลาง
6. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  บุตรสาร
2. เด็กชายพลพล  จำรัสศรี
3. เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ  คำเลิศ
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายณัฐนนท์  หลักเพชร
2. นายวรากร  เกษคง
3. นางสาวศุลักขณา  อาศัยนา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายชัชวาล  มณีวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายไหม
3. เด็กชายรชต  พรรณโรจน์
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายนที  ชาลีนิวัฒน์
2. นายนภดล  คล้ายมีปาน
3. นายเมธาศิษฐิ์  นิธิสิทธิ์โชติ
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารวี  สนทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กอฝั้น
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผิวขาว
 
1. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวปนัดดา  ทุมวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  เฟ็นดี้
3. นางสาวสุจิตรา  วงษ์เขียด
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  นรดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สงวนพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอมบางเมือง
 
1. นางสาวสุนันทา  พรหมรัตน์
2. นางสาวโสพิศ  สงประสพ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพย์วรรณ์  แก้วเขียว
2. นางสาวสุกัญญา  ธิรังสา
3. นางสาวสุภาวดี  ภาสดา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาวัน
2. เด็กหญิงนัดดา  เรืองสมานไมตรี
3. เด็กหญิงวาสิตา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวกมลพร  แพรกนก
2. นางสาวพิมพ์ใจ  บุญมี
3. นางสาวสิริยา  ลุล่วง
 
1. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัชชา  รุ่งรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะกาญ  พรหมวิเศษ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญช่วย
 
1. นางบุษบา  ชูแสง
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวชัชชนา  ประสงค์จีน
2. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีสถาน
3. นางสาววิชุดา  วันชื่น
 
1. นางสุชัญญา  ปัญญาหลัก
2. นายชุมพล  ศรีเหรา
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์