หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญย์ชนก กุลยอดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมลภัทร โพธิ์ศรีโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นายสุรเดช คชด้วงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกำจัด โทกำจัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดีโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวจินตนา สว่างภพโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ลานตวนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ยอดดีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ ปานเกลียวโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางอัมรา พินธะโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางพัณณิ์ชิตา ธูปหอมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมัตติกา สุทธิสารโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
2. นางปัณฑา อัมรานนท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ เมืองก้อนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางปานจิตร บรรหาญวุฒิไกรโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นายสุธน อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชื่นชอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนกน้อย สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิรัชต์ ฤทธินนท์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ภู่พูลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปกร เมืองมาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล มีสง่าโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
8. นายจตุเทพ นนทวิรัตน์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
9. นายชววุฒิ ศรทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นายประกอบ คำหล้าโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายชลธิชา สุขะโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ บุญเพ็งโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอารี คำปู่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกสระบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาล อินทสนธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ คำนุโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรกร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรกร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรกร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรกร มาลาเล็กโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโดม นะทะปานโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายอชิระ สายเมธีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายพรประสิทธิ์ สาระคำโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพล เรือนทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤต หอมขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ ศรีพิทักษ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรพจน์ พูลเมืองโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายกำธร มุ่งแฝงกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิตโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิตโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
7. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ไกรสรโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กระสาทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยพร เจริญมั่นคงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกูลโรงเรียนหนองแค "สหกิจพิทยา"กรรมการ
5. นายสมภูมิ ปริยานนทฺ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
6. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี โล่ชัยยะกูลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุจนี เบสูงเนินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวจินตนา โชติเสนโรงเรียนหนองแค "สหกิจพิทยา"กรรมการ
6. นางสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ไพรวรรณ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฏกาญจน์ วิจารณ์โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายบัญชา เพ็ชรบุรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุจิน โมทะจิตต์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ด่านแม่ลาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางราตรี โมทะจิตต์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื้องโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางนริศรา ขาวเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุจิน โมทะจิตต์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ด่านแม่ลาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางราตรี โมทะจิตต์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื้องโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางนริศรา ขาวเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนเสาไห้กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เทือกเถาว์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนเสาไห้กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เทือกเถาว์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนัยนา อินประดิษฐ์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งฟ้า ใจงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ กองจริตโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางยุพารัตน์ ทุตาสิตโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาวชุติมา อนุวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธณัฐภรณ์ สนิทมากโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชมไชยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญตา ทองธานีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา บำรุงลานโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันทร์ลาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ มานพโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางลักษมน เทียมลมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายฐิติกร อยู่สินธุ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายจารุพงษ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอธิวัฒน์ มานพโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางลักษมน เทียมลมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายฐิติกร อยู่สินธุ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายจารุพงษ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางนงนุช วามะเกตุโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เณรแตงโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางสาวสาวินี บุตรดีโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธิชา แย้มวาจาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศันชนก พลายเดชโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางช่อเพชร ครองรักษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายแสงเพชร คำโพธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภิรญา สายศิริสุขโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ไพรวรรณโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ม่วงจีนโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ไพรวรรณโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ม่วงจีนโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ สุธีระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาลี พรหมเพ็ญโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
3. นางอรอร สาระฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส คำโตนดโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เดชเกตุโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย อึ่งผิวโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ ปานภาษีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมทรง บรรเริงศรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายมินทร์ชัย สายแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เดชเกตุโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย อึ่งผิวโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ ปานภาษีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมทรง บรรเริงศรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายมินทร์ชัย สายแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวี ศรีเงินยวงโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอัญชญานี สีตะระโสโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นายวีรชาติ ชื่นตาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทวี ศรีเงินยวงโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอัญชญานี สีตะระโสโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นายวีรชาติ ชื่นตาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอุทยาน อาจอาษาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอุษา ตันติโภคาโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางณัจนา สุขกรีดโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอุทยาน อาจอาษาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอุษา ตันติโภคาโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางณัจนา สุขกรีดโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คชาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปฏิวัติ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางธาริดา น้อยวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คชาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปฏิวัติ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางธาริดา น้อยวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมานิตย์ บำรุงธรรมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุดสวาทโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นายศุภเนตร นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายนภดล หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพร ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมานิตย์ บำรุงธรรมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุดสวาทโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นายศุภเนตร นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายนภดล หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรช จิตต์ผูกโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รื่นถวิลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นางสำราญ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร วงษ์นุชโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรช จิตต์ผูกโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รื่นถวิลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นางสำราญ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร วงษ์นุชโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ไพรสารีโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อ่อนไสวโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางสุดใจ หลองทุ่งโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล ต๊ะทองดีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทาปันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ ไพรสารีโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อ่อนไสวโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
3. นางสุดใจ หลองทุ่งโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล ต๊ะทองดีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทาปันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางกานดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุลี่โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางอุทิษา อ่วมมั่นโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางอำนวยพร มงคลหมู่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางกานดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุลี่โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางอุทิษา อ่วมมั่นโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางอำนวยพร มงคลหมู่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัน วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา หัสดินรัตน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางจำลอง โกมารทัตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ อินทราโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ปทานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางไพรวัน วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา หัสดินรัตน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางจำลอง โกมารทัตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ อินทราโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ปทานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดา สีแสดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางไฉไล หมื่นมีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(สระบุรี 1)
ครูสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 suthon_15@yahoo.co.th
มีข้อสงสัยในการแข่งขัน เพิ่มชื่อ, เปลี่ยนตัว ในวันแข่งขัน,
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบก่อนวันแข่งขัน โปรดติดต่อที่ รองฯ สมบัติ บ่อสมบัติ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 090-9932577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]