รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วัน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายจักริน  นิลละออ
2. เด็กชายปารเมศ  ประสงค์
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกาน  กานตรัชต์
2. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกษมา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมรัตน์
3. นายจิรายุ  จันนา
4. นายธนพล  สุขตระกูล
5. นายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกันตยา  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายธนธรณ์  เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางผกาพร  ตาสว่าง
2. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายพชรพล  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงบุญชญาภา  พลราช
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญตัน
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวรจนา  ศิลปปรีชา
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤษณา  เปี่ยมแทน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พหลยุทธ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ถามั่งมี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โนราช
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายชินกร  เสงี่ยมวงษ์
2. นายนนทกาญจน์  ทิพย์พิมาลย์
3. เด็กชายพีรพงษ์   สีดารอด
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
2. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญจิรา  เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์  ปานเทศ
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
2. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย นฤพนธ์    ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นาย วชิรวุฒิ    เอี่ยมละออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุธ   สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย เมธราสิทธิ์    เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง นัทธ์กมล    กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศิริยากรณ์  กสิกรเจริญ
 
1. นางสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ปลายฟ้า    แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว สลิลทิพย์    ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ปรีชญา    แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว ธัญชนก   ขุมทรัพย์
2. เด็กชาย ปลายฟ้า   แก้วกล้า
3. นางสาว สรน์สิริ    พุ่มศิริ
4. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
5. เด็กหญิง โซร์เฟียร์   แพรญาติ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
7. เด็กหญิงปรีชญา    แดงฉาน
8. นางสาวอรุชา   แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  พิพย์มาลา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
2. เด็กชาย ชยาวุธ  สีดาคำ
3. เด็กชาย นฤพนธ์  ปานแก้ว
4. เด็กหญิง ปรีชญา   แดงฉาน
5. เด็กหญิง พรชนก   ทองคำ
6. นางสาว มัณฑนา    กนิษฐสุต
7. นาย รัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
8. นางสาว วรพรรณ    รดหอมดี
9. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
10. เด็กชาย อธิบดี    แดงฉาน
11. นางสาว อรุชา  แฉ่งใจ
12. นายกฤษดา   โพธิ์เขียว
13. เด็กหญิงนัทธ์กมล   กิจวิเศษ
14. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
15. เด็กชายสิทธา    โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุโนภักดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
4. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. เด็กชายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชาย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นายชัชวาลย์  สาธารณะ
3. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. เด็กชายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชลสิทธิ์  สมฟอม
4. เด็กชายธีนวัฒน์  ชังม่วง
5. เด็กหญิงบุณยานุช  อ้วนศรี
6. เด็กชายปรีดา  ประทุมทอง
7. นายพงศ์กร  รุ่งเต่า
8. เด็กชายพงษ์ธร  ทองบุญ
9. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
10. เด็กหญิงภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  หอมชื่น
13. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันดา
14. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วกัลยา
16. นางสาวสมฤดี  ขำชม
17. นายสันติภาพ  อิ่มเจริญ
18. นางสาวสุปราณี  กุศลเสนอ
19. เด็กหญิงอัญชลิดา  ยางมั่น
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรศิลป์
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
2. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  หวังกองทอง
2. เด็กชายธีรนนท์  เพ็งชัยสิน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเนตร
4. เด็กหญิงรุจิฎาภรณ์  อนันตโรจน์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หลงรัตน์
6. เด็กชายเอกศิษฐ์  นิธิณัฐเจริญกุล
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
3. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติ  นวลสาลี
2. นายธินรัช  จันทร์แก้ว
3. นายนิติ  แก้ววิสัย
4. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
5. นายสรวิชญ์  โตไกรรักษ์
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
2. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
3. นายชานนท์  แก้วทอน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลทิพย์  ตันเรือง
2. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรสรณพงษ์
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กหญิงจิรพร  ผินนอก
6. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชฎาพร  เหลาสิงห์
8. เด็กหญิงชมภูนุช  แจ่มสุวรรณ
9. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรสูต
10. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
11. นายธนากร  ดวงไสว
12. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
13. เด็กชายนครินทร์  ปิ่นเงิน
14. เด็กชายนพรัตน์  ขันอินทร์
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนท์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
19. เด็กหญิงภิญญดา  สุโพธิ์
20. นางสาวมณทกานต์  พึ่งศิริ
21. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
22. นายวัชรากร  จุลแก้ว
23. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
24. เด็กชายวีระยุทธ  วิมลโนช
25. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
26. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
27. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
28. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
29. เด็กหญิงสุธิตา  สังข์ทอง
30. เด็กหญิงสุนทรี  สีอวน
31. เด็กหญิงสุนิสา  ทองเสงี่ยม
32. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
33. นางสาวอภิษฐา  พงษ์รุ่งเรือง
34. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
35. เด็กหญิงอาทิตยา  พระเทศ
36. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
37. เด็กหญิงเกวรินทร์  แซ่ปึง
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาลี
39. เด็กหญิงโยทิกา  ปลาทอง
40. เด็กหญิงไพลิน  มีทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นายธงชัย  ตาพาลี
4. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. เด็กชายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. เด็กชายจิรสิน  คำเสงี่ยม
4. เด็กชายจิรายุ  นนทะการ
5. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
6. เด็กหญิงชลิตา  วิเชียรศรี
7. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
8. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
9. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
11. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
12. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทโชติ
16. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
17. เด็กหญิงนันทวัลย์  เนียมเผือก
18. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
19. เด็กชายปรเมศณ์  เอี่ยมจ้อย
20. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
21. เด็กชายปิรวรรธ  บัวบาน
22. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
23. เด็กหญิงพรพิมล  ฉิมยาง
24. เด็กชายภูริภัทร  ธนาคุณ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
26. เด็กหญิงมานิตา  เรไร
27. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
28. เด็กหญิงวรินทร  จำปาทอง
29. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
30. เด็กหญิงวิรัญยา  ซักไทร์
31. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
32. เด็กชายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
33. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
34. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พวกกระโทก
35. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
36. เด็กหญิงอริสา  นวลสังข์
37. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์แย้ม
39. เด็กชายโสภณ  นิลมาลา
40. นางสาวไอรดา  วิเชียรศรี
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
2. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายพรนิวัฒน์  เอี่ยมดีเลิศ
5. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
6. นายเวียงชัย  ลุนภูงา
7. นางสาวธรรญชนก  เจริญสุข
8. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนุติ  หงษ์วิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนุติ  หงษ์วิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พรหมมินทร์
 
1. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายธงชัย  ตาพาลี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
2. เด็กชายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
3. เด็กหญิงชนิสรา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายชลวัฒน์  ทาศรี
5. เด็กหญิงชลิตา  พูลวิทยกิจ
6. เด็กหญิงณัชชา  อร่ามชัย
7. เด็กหญิงณัฎฐา  ปาละนันทน์
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ปล้องอ่อน
9. เด็กหญิงณิชารีย์  จูพาณิชย์
10. เด็กหญิงดลหทัย  หวัง
11. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
12. เด็กหญิงธนวรรณ  แพนไธสง
13. เด็กชายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
14. เด็กหญิงธนัชญา  แก้วรอดวงษ์
15. เด็กหญิงธนัญชนก  อารมณ์ชื่น
16. เด็กหญิงธัญจิรา  จักรพล
17. เด็กหญิงบงกชมาศ  ปักมาศ
18. เด็กชายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
19. เด็กชายพัชรไกรวินฒ์  เฉลยศิลป์
20. เด็กหญิงพิชชา  แสงมณี
21. เด็กหญิงพิชชาพร  ชนะสกุลนิยม
22. เด็กชายภูริ  นิตติวัฒน์
23. เด็กชายภูรินทร์  เอกสุข
24. เด็กชายภูรินทร์  แย้มอุทัย
25. เด็กชายภูวนันต์  ตันนิกร
26. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีคุ้ม
27. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
28. เด็กหญิงศมลวรรณ  ศรีวิลัย
29. เด็กชายสพล  มหาวงศ์
30. เด็กชายสมจิตต์  ศรีเสือ
31. เด็กชายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
32. เด็กชายสุภชัย  สุภรณ์
33. เด็กหญิงอรณิชา  ชาญไววิทย์
34. เด็กชายอำพล  เวียงนนท์
35. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
36. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชกานต์  เก่งเขตรวิทย์
2. นางสาวกัญญาดา  ชาลีกุล
3. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
4. นางสาวจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
5. นางสาวฐิตา  โสภิตลาภธนา
6. นางสาวฐิติมา  เมตตา
7. นางสาวณัชชา  สุดสวาท
8. นายณัฐภูมิ  ภิญโญอนันตพงษ์
9. นางสาวณัฐริกา  อังคณา
10. นางสาวณัฐริภา  แถมยิ้ม
11. นายธนพล  สุขตระกูล
12. นายธนวัฒน์  อยู่เกตุ
13. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
14. นางสาวนพวรรณ  คำปัน
15. นางสาวปภาวี  มีภู่
16. นางสาวประภาศิริ  ประเวศชโยดม
17. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
18. นางสาวพัชราภา  บัวหลวง
19. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
20. นางสาวภัคธีมา  พื้นผา
21. นายภัคพล  มีวรรณเลิศสกุล
22. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
23. นายรังสิมันต์  แทนสูงเนิน
24. นางสาวรินรดา  เจ้าวรรณะ
25. นางสาววณิชยา  พิมพ์ชัยมูล
26. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
27. นางสาวศุจิกา  พัชราวิวัฒน์พงษ์
28. นางสาวสินีนารถ  หอมสุข
29. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
30. นางสาวสุรกมล  มูลศินี
31. นายอนาวิล  น่าดู
32. นายอนุพงษ์  เรณูหอม
33. นางสาวอารียา  หวายสันเทียะ
34. นายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
4. เด็กชายศักดิ์รินทร์  นาดี
5. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
6. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
7. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
3. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญชลิการ์  ปัญญา
2. นายธนพล  บุพชาติ
3. นายธนวัฒน์  พรหมโชติ
4. นางสาวนัทริกา  มณีเมือง
5. นางสาวปาริชาติ  อินทร์ใจดี
6. นายพงศธร  เคยบรรจง
7. นายวันชัย  สุ่มแก่น
8. นางสาวอภิญญา  วรภาพ
 
1. นายชานนท์  แก้วทอน
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นางกฤษณา  สุรวัตร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรรคพร  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  กุมภาพันธุ์
3. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  อุทยานนท์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นางสาวจณิสตา  ศิวบูรณ์
3. นายปรัตถกร  อินทร์นุช
4. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
5. นายสหรัฐ  อนันชัย
6. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
7. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุุพัตรา  คชฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คชสาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิริยาพร  แก้ววาสี
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุขเกษม
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ไตรยวงค์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายชานนท์  แก้วทอน
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองสุขงาม
3. เด็กหญิงปนันดา   จำมั่น
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอรษา   โพธิ์พิมลวัฒนะ
7. เด็กหญิงอริสา  เรือนอ้น
8. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สวาน
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
3. นายคณพศ   พูลสมบัติ
4. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
5. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นายจิรเมธ  ภูกำเหนิด
3. นางสาวฐิติภรณ์   แก้วแย้ม
4. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
5. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
6. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูลย์
7. นายปรีชา  พวงทอง
8. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
9. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภิราช
10. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
11. นายวรวิทย์  พึ่งเย็น
12. นายศุภกฤต  ประหา
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
3. นายคนัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายปิยภัทร  เข็มทอง
2. นายวิศวกร  ปัตตวงษ์
3. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
4. นายอติชาติ  เหล่าเมลี
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
3. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุดใจ
4. เด็กหญิงชุติมา  หมายมั่น
5. นายธนภัทร  ประมูลมา
6. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
7. นายธีรพัฒน์  เสาโท
8. นายธีรภัทร์  บุญชู
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. นายนันทกร  ประโยชน์มี
11. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
12. เด็กหญิงปานไพรินทร์  อึ้งติ๊ดใช้
13. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
14. นายมงคล  คำงาม
15. นางสาวมณีรัตน์  วงษาก้อ
16. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
17. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
18. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
19. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
20. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
21. นายสินชัย  สมญาณ
22. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
23. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
24. นายอุดม  สุขละม้าย
25. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
26. นางสาวเนตรนภา  สว่างภักดี
27. นายโฆษิต  จุนเจิม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
2. นางสาวรังสินี  เฉลิมคราม
3. นายอมรินทร์  อินทร์โส
4. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
5. นางสาวปฏืมา  ปานศรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญวิทย์
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปวริศร์  กองถวิล
7. เด็กชายพรรษฐิติกร  สมศรี
8. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจนันญา  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธินี
3. เด็กหญิงนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐนรี  วรหิน
2. นางสาวปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
3. นางสาวอัยรินทร์  ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางสุภิชชา  เสือจุ้ย
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรยศ  มีแลบ
2. เด็กชายพีระพล  สวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กชายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยมงคล  พันพะม่า
2. นายศรุตม์  แสนวงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวภันทิลา  ปีสาทุม
2. นางสาวศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงลักขณา  ห่วงรัก
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  เกตุชีพ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กล้วยป่า
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายคุณานนท์  ใจตรง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มีศรี
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวฉัตรกมล  กันญาสัย
2. นางสาวฐิติญา  สีบัว
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี  ฮง
2. เด็กหญิงปรีชญา  นามสุดตา
3. เด็กหญิงมานิสา  มะหาหิง
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นายพงศธร  โพธิสาร
3. นายเรืองศักดิ์  ทองคำ
 
1. นายวรินทร  ตันติรัตน์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนรา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวศุภนิดา  พันธุ์น้อย
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
2. นายฌัลล์  โทเสร็จ
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชัยณรงค์  ตุลากัล
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มีทะโจล
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกฤตพล  ดีหอมศิล
2. นายเมธา  นามโคต
3. นายเสฎวุฒิ   อินทรโยธา
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิดี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เหล็กแก้ว
3. นายสิทธานต์  ชื่นบุญ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายภาคภูมิ  เพ็งพุล
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา  น่วมภักดี
2. นางสาวณัฐณิชา  คงเพ็ชรศักดิ์
3. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพร  วงษ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  มลิวัลย์
3. เด็กหญิงยลดา  ค่อมสิงห์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  คัมภิรานนท์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประทุมรัตน์
6. เด็กชายเพชรรุ่ง  ทองเพิ่ม
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา  ภัทรนันท์ภบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก  ทองเกตุ
3. นางสาวณัฐนันท์  วิลัยวัฒน์
4. นางสาวมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
6. นางสาวอารี  นาคเสวก
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมอัปสร  บุญรอด
3. เด็กหญิงวิชิตา  พักชื่น
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางอัฏฐศรี  ดิษฐาน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติศักดิ์  เจียมยั่งยืน
2. นางสาวชลลดา  ภิบาลบุตร
3. นางสาวสโรชา  เสมอชาติ
 
1. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   เรืองเดช
2. เด็กหญิงสุนิสา   มะลิลัย
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายทักษิณ  เหลี่ยมแฉ่ง
2. นายเทพทัต  พงษ์พานิช
3. นางสาวเนตรนภา  เทพพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายวาริศ  เกษรทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คัมภิระ
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ศรสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วสกุณี
2. นายบุญญฤทธิ์  ตุ่นขาว
3. นางสาวสุวนันท์  แก้วแพงพันธ์
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  หิตปราณีต
3. เด็กหญิงอักษราภัค  อมาตยกุล
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรกวรรณ  บุญชูช่วย
2. นางสาวขวัญตา  พูลมา
3. นางสาวชลิตา  วาดไธสง
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนันท์  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงนัฐลดา  หาญเพ็ชร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุหลัน  คำแสน
2. นางสาวภัสราภรณ์  ภู่ทอง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดผล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญทัศน์
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  ธนาคุณ
2. เด็กชายเอกราช  ม่วงรอด
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา