หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญย์ชนก กุลยอดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมลภัทร โพธิ์ศรีโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นายสุรเดช คชด้วงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกำจัด โทกำจัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดีโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวจินตนา สว่างภพโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ลานตวนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ยอดดีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายปรเมษฐ์ ปานเกลียวโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางอัมรา พินธะโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางพัณณิ์ชิตา ธูปหอมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมัตติกา สุทธิสารโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
2. นางปัณฑา อัมรานนท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ เมืองก้อนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางปานจิตร บรรหาญวุฒิไกรโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นายสุธน อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ธรรมวิจารณ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นางสาวอาภากรณ์ เสถียรรัตน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ดอนพุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ดอนพุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ดอนพุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญวุฒิ ดอนพุทธาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภพงษ์ ทวีแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิตโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิตโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายอนันต์ วงษ์แสงโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดา วิเศษกสิกรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นายประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ไกรสรโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กระสาทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยพร เจริญมั่นคงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุลโรงเรียนหนองแค กรรมการ
5. นายสมภูมิ ปริยานนทฺ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
6. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี โล่ชัยยะกูลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุจนี เบสูงเนินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินตนา โชติเสนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
6. นางสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ไพรวรรณ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฏกาญจน์ วิจารณ์โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายบัญชา เพ็ชรบุรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุจิน โมทะจิตต์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ด่านแม่ลาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางราตรี โมทะจิตต์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางนริศรา ขาวเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุจิน โมทะจิตต์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ด่านแม่ลาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางราตรี โมทะจิตต์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางนริศรา ขาวเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เทือกเถาว์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เทือกเถาว์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนัยนา อินประดิษฐ์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งฟ้า ใจงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ กองจริตโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางยุพารัตน์ ทุตาสิตโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาวชุติมา อนุวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธณัฐภรณ์ สนิทมากโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ชมไชยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญตา ทองธานีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา บำรุงลานโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันทร์ลาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ มานพโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางลักษมน เทียมลมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายฐิติกร อยู่สินธุ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายจารุพงษ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอธิวัฒน์ มานพโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางลักษมน เทียมลมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายฐิติกร อยู่สินธุ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายจารุพงษ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางนงนุช วามะเกตุโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เณงแตงโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางสาวสาวินี บุตรดีโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธิชา แย้มวาจาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลืองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศันชนก พลายเดชโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวภิรญา สายสิริสุขโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางช่อเพชร ครองรักษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายแสงเพชร คำโพธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ไพรวรรณโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ม่วงจีนโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทรโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ไพรวรรณโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ม่วงจีนโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ สุธีระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาลี พรหมเพ็ญโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
3. นางอรอร สาระฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส คำโตนดโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เดชเกตุโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางขวัญชัย อึ่งผิวโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ ปานภาษีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมทรง บรรเริงศรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายมินทร์ชัย สายแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เดชเกตุโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย อึ่งผิวโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางอำไพ ปานภาษีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมทรง บรรเริงศรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายมินทร์ชัย สายแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวี ศรีเงินยวงโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอัญชญานี สีตะระโสโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นายวีระชาติ ชื่นตาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทวี ศรีเงินยวงโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอัญชญานี สีตะระโสโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นายวีระชาติ ชื่นตาโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอุทยาน อาจอาษาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอุษา ตันติโภคาโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางณัจนา สุขกรีดโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางอุทยาน อาจอาษาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอุษา ตันติโภคาโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางณัจนา สุขกรีดโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คชาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปฏิวัติ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางธาริดา น้อยวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คชาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นายปฏิวัติ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางธาริดา น้อยวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมานิตย์ บำรุงธรรมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุดสวาทโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นายศุภเนตร นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายนภดล หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพร ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ บำรุงธรรมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุดสวาทโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นายศุภเนตร นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายนภดล หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรช จิตต์ผูกโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รื่นถวิลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นางสำราญ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร วงษ์นุชโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรช จิตต์ผูกโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รื่นถวิลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นางสำราญ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางศศิธร วงษ์นุชโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ไพรสารีโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อ่อนไสวโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
3. นางสุดใจ หลองทุ่งโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล ต๊ะทองดีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทาปันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ ไพรสารีโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อ่อนไสวโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
3. นางสุดใจ หลองทุ่งโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล ต๊ะทองดีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทาปันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางกานดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุลี่โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางอุทิษา อ่วมมั่นโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางอำนวยพร มงคลหมู่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางกานดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุลี่โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางอุทิษา อ่วมมั่นโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางอำนวยพร มงคลหมู่ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัน วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา หัสดินรัตน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางจำลอง โกมารทัตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ อินทราโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ปทานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางไพรวัน วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรา หัสดินรัตน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นางจำลอง โกมารทัตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ อินทราโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ปทานนท์โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดา สีแสดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์ดา สีแสดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา อินทร์ศรโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางไฉไล หมื่นมีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]