หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
2 นายสมพร อัฐมาลา ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
3 นายประจวบ ไชยพิมพา ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
4 นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐ ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
5 นายประเจิด อู่อะรุญ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
6 นางสาวประภาพร ศรีคง ครูโรงเรียนหนองโดนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
7 นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
8 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนแก่งคอย คณะกรรมการบันทึกคะแนน
9 นายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประธานกรรมการ
10 นายสมบัติ เขม้นเขตรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” ประธานกรรมการ
11 นางหรรษญากาญจน์ อินกอ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ
12 นายนพดล บรรหารวุฒิไกร รองผู้อำนวนการโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" รองประธานกรรมการ
13 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” รองประธานกรรมการ
14 นายสุธีร์ พันธ์นาม รองผู้อำนวนการโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการ
15 นายชีวะ รื่นถวิล รองผู้อำนวนการโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการ
16 นางหรรษญากาญจน์ อินกอ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการ
17 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการ
18 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ
19 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ
20 นางสาวอัมไพ ราชสีห์ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ
21 นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคล รองผู้อำนวนการโรงเรียนหนองแค กรรมการ
22 นางอารี คำปู่ ครูโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการและเลขานุการ
23 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการและเลขานุการ
24 นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ ครูโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 นายประกอบ คำหล้า ครูโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นายนัฐพล เรือนทอง ครูโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต ครูโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (สระบุรี 2)ได้ที่
ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก โทร 099-452-2212 Email:: nami468@gmail.com
มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน เพิ่มชื่อ เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำราญ ซื่อตรง 083-108-1745 โรงเรียนแก่งคอย
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]