สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองแค "สรกิจพิทยา" 43 10 4 0 57
2 แก่งคอย 40 4 2 1 46
3 มวกเหล็กวิทยา 32 11 2 3 45
4 ประเทียบวิทยาทาน 30 3 2 1 35
5 วังม่วงวิทยาคม 14 9 5 0 28
6 บ้านท่ามะปรางวิทยา 11 5 3 0 19
7 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 10 6 1 1 17
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 9 10 4 1 23
9 หินกองวิทยาคม 7 5 0 1 12
10 สองคอนวิทยาคม 5 10 3 0 18
รวม 201 73 26 8 308