รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพรเทพ  ปิ่นสวาท
2. เด็กชายสิทธิโชค  สืบจุ้ย
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายนพพล  เอี่ยมสอาด
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกรชนก  ห้วงสมุทร
2. เด็กหญิงธนาพร  งามขำ
3. เด็กหญิงพรนภา  สุทธิฤก
4. เด็กชายวิศวะ  ใจวงศ์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คงคลัง
 
1. นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา
2. นายเอกพล  อุโมงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชไมภรณ์  อินทพันธ์
2. นายปณิธิ  คีรี
3. นางสาวพรรณภา  อนุวัฒน์
4. นายสุวิทย์  ทิมไทย
 
1. นายสมภพ  ดอกดวง
2. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพบูลย์
2. เด็กชายธนัท  พวงขาว
 
1. นางอัมรา  พินธะ
2. นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญสุทธิชาติบุตร
2. นายนวพล  ศรีจันทร์ทิพย์
 
1. นางสินีนาฏ  สุทธิประทีป
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  แจกลาง
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวใบเฟิร์น  กองหาโคตร
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธูปขุนทด
 
1. นายสิปปกร  เมืองมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวพิมศิริ  อ่วมหนู
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มีศรี
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววัชราภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  สมสุข
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายปฐวิพงษ์  คงสันต์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงพรทิพา  พันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ฝาระมี
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวแพรวพรรณ  ม่วงทะนัง
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชญาภา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เต่าทอง
3. เด็กหญิงยุพาพร  เยาวพงษ์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวจิราพร  ลัทธิกุล
2. นางสาวปวีณ์กร  อ่วมฉลู
3. นายเจษฎา  ผิวจันทร์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
 
1. นางอารี  คำปู่
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  พ้นภัย
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐฐาพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ชัยแช่มชื่น
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวอรกช  สุดประเสริฐ
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชนัฎฎา  บัวทอง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาววนาลี  วรรณราช
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายธนชาติ  พาสทิพย์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธรรณ์ธร  ซื่อผาสุข
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายธนสาร  สาริกา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงวิชาดา  เคนจันทึก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  พางาม
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 57.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกิตติชัย  จันทร์ธรรม
2. นายธนภัทร  โพธิวงษ์
3. นายธนภัทร  ศรีเมือง
4. นายธีรพล  แดงหนู
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  มณีนพย์คุณ
6. นางสาวปัญทิรา  จันทะศิลา
7. นางสาวปิยฉัตร  ประทุมรุ่ง
8. นางสาวศุทธินี  อินทร์ผา
9. นายอาทิตย์  แก้วพิลา
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกิตติชัย  จันทร์ธรรม
2. นางสาวจารุวรรณ  เหมือนฤทธิ์
3. นางสาวจินดาภา  เรืองนิ่ม
4. เด็กชายชนินทร  มาสาย
5. นางสาวธนภรณ์  ธนูศร
6. นายธนภัทร  ศรีเมือง
7. นายธนภัทร  โพธิวงษ์
8. นายธีรพล  แดงหนู
9. นายบรรพต  ศรสิทธ์
10. นางสาวปัญทิรา  จันทะศิลา
11. นางสาวปิยฉัตร  ประทุมรุ่ง
12. นางสาวศุทธินี  อินทร์ผา
13. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธรรม
14. นายอาทิตย์  แก้วพิลา
15. เด็กหญิงโสมาภา  อัคราช
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
2. เด็กหญิงชนัฎฎา  บัวทอง
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
4. เด็กหญิงนวพร  วงศ์สวาสดิ์
5. นายนันทวัฒน์  ทองสุข
6. เด็กหญิงปภาวดี  ดวงชุ่มชื่น
7. นายพินิพัช  หาเคน
8. นายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
9. เด็กหญิงศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
10. นายสุเทพ  เยี่ยมขาว
11. นางสาวอภิญญา  บุญธนะสาร
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายเสกสม  อินทสนธิ
3. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
4. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายคณพศ  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พรอุดมบุนนาค
3. เด็กชายพศวัต  ไชยกูล
4. เด็กชายวรากร  เงินดี
5. เด็กชายศุภวัฒน์  เปลี่ยนพิพัฒน์
6. เด็กชายสหรัฐ  มีสัตย์
 
1. นายนัฐพล  เรือนทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายณัฐพร  เที่ยงแก้ว
2. นายปวพล  ศรีอ่วมบู่
3. นายวรกิจ  สว่างอารมณ์
4. นางสาวศศิธร  เนตร์อินทร์
5. นายสหรัฐ  เจริญดี
6. นายสิรวิชญ์  อังคะเว
 
1. นายนัฐพล  เรือนทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายกฤตพจน์  สุโพธิ์แก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา  ช่างสวัสดิ์
3. นายกฤษณะ  บานแย้ม
4. นางสาวกัญญาณัฐ  เชื้อทอง
5. นายครุรัศมิ์  พึ่งภพ
6. เด็กชายจงฤทธิ์  ใจสว่าง
7. เด็กชายจักรพันธ์  หงส์พฤกษ์
8. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
9. นางสาวฉัตรลัดดา  ศรีซองเชษฐ์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
11. นายทศกรณ์   แสนทวีสุข
12. เด็กหญิงทองสีรุ้ง  โลหะสุวรรณ์
13. นายธนสาร  สาริการ
14. เด็กหญิงธัญภัค  นุตจรัส
15. เด็กหญิงนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
16. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
17. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
18. นางสาวพรรณี  จิตรสุภ
19. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ศรี
20. นายพัชรพล  มนธะนันท์
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
22. นายมงคล  บุญเติม
23. นางสาวยุวภรณ์  ทรงงาม
24. นางสาวลลิตา  ชมชื่น
25. เด็กชายวรวิทย์  ลาทะสุทธิ์
26. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
27. เด็กชายสรวิทย์  เหงี่ยมดอน
28. นางสาวสายฝน  ใขโพธิ์
29. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
30. นางสาวสุรัติยา  พูลทรัพย์
31. นางสาวอัจฉรา  ร่มจำปา
32. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
33. เด็กหญิงอารียา  เนตรสันเทียะ
34. นางสาวอาอีชะฮ์  สมพงษ์
35. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศิริบุตร
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
2. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
3. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
4. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายติณณภพ  เมืองแทน
 
1. นายโดม  นะทะปาน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐกิจติ์  ปัญจะชัย
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายติณณภพ  เมืองแทน
 
1. นายโดม  นะทะปาน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐกิจติ์  ปัญจะชัย
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายกฤศณัฎร์  ทองคำแพ้ว
 
1. นางสาวนภัสสร  สุเรนทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายอชิระ  สายเมธี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญมี
 
1. นายอชิระ  สายเมธี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายติณณภพ  เมืองแทน
 
1. นายโดม  นะทะปาน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายอชิระ  สายเมธี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญมี
 
1. นายอชิระ  สายเมธี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จักษุเขียว
2. เด็กหญิงกรกมล  เกตุบุบผา
3. เด็กหญิงจตุพร  แสงสุริยา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดมหอม
5. เด็กชายชาญชล  เกิดในแก้ว
6. เด็กชายธนบดี  แนบจันอัด
7. เด็กชายนนท์กฤช   มหาหิงค์
8. เด็กชายนพรัตน์  ชื่นโพธิ์
9. เด็กชายบุญส่ง  ติยะสวัสดิ์
10. เด็กชายบุญอุ้ม  เดชคำ
11. เด็กชายปิติพงษ์  ทวีกลาง
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  น้อยสกุล
13. เด็กหญิงปิ่นมนัส  พลวัน
14. เด็กหญิงพรรภษา  จันทร์สอางค์
15. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุชผดุง
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินประเสริฐ
17. เด็กชายภูวรินทร์  วงษ์แก้ว
18. เด็กชายรันธันวา  แจ่มสว่าง
19. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
20. เด็กชายศิขรินทร์  ชนะพจน์
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวังแนบกลาง
22. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่ตั้ง
23. เด็กหญิงอิสราภรณ์  โทลา
24. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหม่สุวรรณ์
25. เด็กชายเจษฎากร  กิ่งสันเทียะ
 
1. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นายวรกร  มาลาเล็ก
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกรชนก  เสือสมิง
2. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เชื้อศรี
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  เปี่ยมพิบูลย์
4. เด็กชายพีรภัทร  สุนันตา
5. เด็กชายภศพงศ์  ทำทาน
6. นายภานุพงศ์  นุภานิช
7. นายภูริทัต  สุขเกษม
8. นางสาวอนงค์ทิพย์  มีสิทธฺ์
9. เด็กชายอานันท์  คันธะนู
10. เด็กหญิงเบญจพร  ตัดพุดซา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
2. นายนพพล  มีสง่า
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจุฑามณี  บุญเศษ
2. นายณัฐพงษ์  บุตรดี
3. นายธนวัฒน์  เทียมภักดี
4. นางสาวรชนิกร  มณฑาทอง
5. นางสาวรพีพัฒน์  เพชรสวัสดิ์
6. นายฤทธิเดช  คิดเดช
7. นางสาววริศรา  นวลตา
8. นางสาวสุวาวดี  ที่รัก
9. นายอัฐยา  มีสิทธิ์
10. นายเจษฎา  จอดกลาง
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
2. นายนพพล  มีสง่า
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงคาคูล
2. เด็กหญิงฐาวิกา  พิมมงละ
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  อุโต
4. เด็กหญิงรุจาภา  ตุทม
5. เด็กชายศิลา  พรสกุลเลิศชัย
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กำแพงงาม
 
1. นายเสกสรร  ฉลาดดี
2. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐญาภรณ์  วันทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาลา
3. นางสาวรุจิรา  ประจันศรี
4. นางสาวศิริลักษณ์  นามสง่า
5. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
6. นางสาวโซเกีย  เซ็ท
 
1. นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมบุญ
3. เด็กหญิงชนันธิดา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงสุวิมล  ภูธร
5. เด็กหญิงอัญชลี  มาตรบันดิษฐ์
6. เด็กหญิงอัญชเกศ  ศรีจุ้ยซ้าย
7. เด็กหญิงอารียา  สุขบาล
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาพล
2. นางสาวณัฐมนกานต์  จันทร์ศิริ
3. นางสาวธิติภรณ์  บุญมี
4. นางสาวนภัสกร  จันเจริญ
5. นางสาวภัทราภรณ์  บุญมา
6. นางสาววรรณิษา  ใจดี
7. นางสาวสุพรรณี  ดาวเรือง
8. นางสาวเบญจวรรณ  ไกยสวน
 
1. นายเสกสรร  ฉลาดดี
2. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
2. เด็กหญิงทองสีรุ้ง  โลหะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ตรีรัตนกุลพร
4. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
5. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
6. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
7. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
8. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศิริบุตร
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เชื้อทอง
2. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
3. นางสาวยุวภรณ์  ทรงงาม
4. นางสาวลลิตา  ชมชื่น
5. นางสาวสายฝน  ใขโพธิ์
6. นางสาวสุรัติยา  พูลทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  ร่มจำปา
8. นางสาวอาอีชะฮ์  สมพงษ์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายนันทวัฒน์  ทองสุข
2. นายสุเทพ  เยี่ยมขาว
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายฐิติพันธ์  ตรีภัทรรังษิกุล
2. เด็กชายทินกร  กุหลาบ
3. เด็กชายพีรภัค  ผอสูงเนิน
4. เด็กชายวีรภัทร  ทำบุญ
5. เด็กชายสมโชค  สุขเกิด
6. เด็กชายเกริกชัย  คนหาญ
7. นายเรืองฤทธิ์  ตองติดรัมย์
8. นายเลิศพิสิฐ  วงศ์ประสงค์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายชายนนท์  เขียวชัยภูมิ
2. นายวาทิน  กงทอง
3. นายสมสัก  สาแสน
4. นายเขตต์  สร้อยมาตร์
5. นายเดโช  กันดีลัง
6. นายโชคอนันต์  หมั่นการไถ
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นางรุจาภา  รัตนาพิทักษ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
3. เด็กหญิงวชิรญา  คมศร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขสว่าง
2. นางสาวสิรินาฎ  บุญมา
3. นางสาวอาภากร  จิตรซื่อตรง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงปวลักษณ์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหมะรักษ์
 
1. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงอโณทัย  เนติวรกุล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พุ่มพวงเกียรติ
 
1. นางนริศรา  ขาวเหลือง
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสันติภาพ  พุฒลา
2. นางสาวอัคคีนภา  ศิริวัฒนสูงสุด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายกฤษณะ  เม่นฉาย
2. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤษฎา  สัมมาสูงเนิน
2. เด็กชายธนวิน  กระแสร์สินธุ์
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายภัทรพล  สมสกุล
2. เด็กชายโชคอนันต์  ไวสติ
 
1. นางนริศรา  ขาวเหลือง
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทรศร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบิกบาน
 
1. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาวสันเทียะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เยื้อกลาง
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ภูมิจันทึก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จงช่อกลาง
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  ทรัพย์โชคพูล
2. นายณัฐพงษ์  ปัญญายงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางปราณี  เณรแตง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายปฐวิกานต์  เขียวสอาด
2. นายอรรณพ  กระแสร์สินธุ์
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางยุพารัตน์  ทุตาสิทธิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชญา  รื่นไว้
2. เด็กหญิงทิชชา  ประเสริฐสุด
3. เด็กหญิงวาทินี  พรมมารี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกรรณภิรมย์  วิจิตร์
2. นางสาวปนัดดา  พรรณภักตร์
3. นายรัชชานนท์  บุตะโคตร
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวรัตติกร  ขิมสันเทียะ
2. นางสาวลัดดา  ขอมอบกลาง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทือกเถาว์
2. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายชยานนท์  เพิ่มเพียร
2. เด็กชายธรรศ์  บัวผัน
3. เด็กชายโชคชัย  ทับสาร
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายนราธิป  จันทร์โท
2. นายปิยะพล  หาสีเสียด
3. นายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางนริศรา  ขาวเหลือง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายธีรนันท์  เบญมาตย์
2. เด็กชายบริลักษ์  อุ่นเสนีย์
3. นายวีระวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายมรุเดช  เหรียญทอง
3. นายสุรชาติ  ลักษณะวงค์
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันดี
2. เด็กหญิงมาริสา  โพธิแจ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิริรัตน์
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวปิยดา  ลอยโพธิ์
2. นางสาวรุ้งทิพย์  ยิ่งสบาย
3. นายสงกรานต์  ฤทธิ์สุวรรณ์
 
1. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
2. นายณรงค์  ทองคำร้อย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกานต์  ดีโดยค้า
2. เด็กชายธีรภัทร์  สารวงษ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  เรืองสุกใส
4. เด็กหญิงปภัสรา  สุริวัฒน์
5. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเทศ
6. เด็กหญิงศศิธร  ลิ้มทอง
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวสมทรง  บรรเริงศรี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจิตรภานุ  ปั้นทอง
2. นายณัฐพล  คำภิราช
3. นายนวฤกษ์  ปานฤทัย
4. นางสาววาสนา  พันหอม
5. นางสาวอภิมุข  โสภณ
6. นางสาวอาทิตยา  สมประสงค์
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาววนิดา  โกโสภา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  คงแก้ว
3. เด็กหญิงสุวัจนี   บัววิชัยศิลป์
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายจิรัฐ  เยาวพงษ์
2. นางสาวณัฐนรี  ดีวงษ์
3. นางสาวสุกัญญา   หมัดยูนุ
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองแก้ว
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์จิรา  สังขบุญชู
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญบำรุง
2. นางสาวนงลักษณ์  เจริญวัย
3. นางสาวเบญจาพร  พยัคกุล
 
1. นายศุภเนตร  นอบน้อม
2. นางประนอม  นอบน้อม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีดาหลง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เรืองสิทธิชัย
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาววิชญาพร  ปัญญายงค์
2. นางสาววิภาวรรณ  ปักษี
3. นายอนุชา  เกตุหอม
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงนันท์สรัล  นาคเสวกนิธิศ
 
1. นางสาววนิดา  โกโสภา
2. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชญาน์ทิพย์  เล็กมณี
2. นางสาวทรรศษ์มน  ชื่นศิลป์
3. นางสาวสุพัตรา  เบ้ากองทอง
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์  ไพรสารี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  จันดากุล
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  คงชุ่ม
3. เด็กหญิงอรพินธ์  ชำนาญพจน์
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางมานิตย์  บำรุงธรรม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกรกช  สุขถนอม
2. นางสาวธารารัตน์  เกิดโมฬี
3. นางสาวมลิวัลย์  สีนวน
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์  ไพรสารี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายวิทวัส  สุระมานนท์
2. เด็กหญิงวิไลพร  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงอาภัสสรา  แสงสว่าง
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายนทีเทพ  นารถเมธี
2. นางสาวศศินา  อนันตกูล
3. นายสุพศิน  ธรรมจิตรสกุล
 
1. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ปานนิล
 
1. นางกัญญาวีร์  อภิรักษพงศ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศุภโชค  บัวเงิน
 
1. นางกัญญาวีร์  อภิรักษพงศ์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สมพงษ์
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  พุทธนาวงค์
 
1. นางสาวสุปัญญา  อินทร์ศร
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายสิบทิศ  คชกุล
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วประการ
 
1. นางสาวสุปัญญา  อินทร์ศร
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายนันท์ภัส  อุทัยศรี
2. เด็กชายภูวดิษย์  ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจริญญา  ม่วงจีน
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์