หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2558   1 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
9 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
10 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 651 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
3 652 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 653 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
5 654 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
6 655 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
7 656 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
8 657 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
9 658 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
10 659 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
11 660 แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
12 661 แข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
13 662 แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
14 663 แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง Resource 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
15 664 แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
16 665 แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
17 666 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00
18 667 การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สนาม หน้าอาคาร 4 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สนาม หน้าอาคาร 4 1 ต.ค. 2558 09.00-15.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 2558 09.00-15.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 ต.ค. 2558 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 ต.ค. 2558 09.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 1 ต.ค. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง เขียนแบบ 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง เขียนแบบ 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โดมโรงฝึกงาน 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โดมโรงฝึกงาน 1 ต.ค. 2558 14.00 - 17.00
5 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง ช่างยนต์ 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง ช่างยนต์ 1 ต.ค. 2558 14.00 - 17.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง คหกรรม 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้อง คหกรรม 1 ต.ค. 2558 14.00 - 17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 1 ต.ค. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ หอประชุม 2 1 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]