หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ บัวพูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายชัยรักษ์ ดอกยี่สุ่นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายกิจจีพงศ์ กุลนอกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายธีรดิฐ ยันต์โกเศศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นายระพี ทองอินทร์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒินัน จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธนกฤต วิรุณราชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศุภกิตติ์ ศรีบุตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวุฒินัน จันทร์มาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธนกฤต วิรุณราชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศุภกิตติ์ ศรีบุตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิรัชญา ครุฑอรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศิรัชญา ครุฑอรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
4. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ บุญรอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
2. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. นายเชาวลิต สมรรถการโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวธิดา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นายสามารถ มูลราชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย กินนารัตน์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณรัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรจง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายญัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
2. นายอุทัย พรมฤทธฺ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายมนพ จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัตร ลัดลอยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
6. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
3. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นายวีระ มนตรีวงษ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
2. นายสมคิด มานเมาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายรติรัตน์ แสงสาครโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วสีมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวศศิธันว์ สกุลหอมโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Public Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.1-ม.3
การแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
แข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.1-ม.3
แข่งขันพูดภาษาเขมร ม.4-ม.6
การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3
การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสม อ่องลาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยา รอดสบายโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ นารถอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นายสุชาติ สูงสกุลโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัยชัย พละราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีจิรานวัฒน์ บุญลาภโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
10. นางสาวกรวิภา สนิทพจน์โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนุชจรินทร์ มหันตวารีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวณัฏฐวรรณ์ จันทราทิพย์โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลุลี เสียงเพราะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางมณฑา พุทสอนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางอารีย์ สามัญโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอังสมาลิน ดีเด่นโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาคิณ กุดแถลงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวปรียนันท์ ชาติกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล มงคลศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมัทรี ขนรกุลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทรี ขนรกุลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพรพิมล มงคลศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายธนการ เทียนห้าวโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เฟื่องเกษมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายธนการ เทียนห้าวโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เฟื่องเกษมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมธาพร สาริการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายสุริยา ฮุยประโคนโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา สิงหพันธ์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สารีการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางดวงนภา สิงหพันธ์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สารีการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางชวรี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสาวศุภลัคน์ ภิรมย์ภัคด์โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรสา พานิชเจริญผลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวชยารัตน์ อภิวาทโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ นำไทยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สาริการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ นำไทยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สาริการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางศิริรัตน์ นำไทยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายภาสกร ศรภัคดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายภาสกร ศรภัคดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอังคาร พึ่งผลโรงเรียนวัดคลองสนกรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายนที รัตนพิทักษ์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายนที รัตนพิทักษ์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางภัทรพร อาษาดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางภัทรพร อาษาดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เจริญกิจครูบำนาญกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆครูบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางนภาพร ลี้นาวามงคลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสุลัคน์ ณ รังษีโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ เจริญกิจครูบำนาญกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆครูบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางนภาพร ลี้นาวามงคลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสุลัคน์ ณ รังษีโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
2. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนสะตอวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนตราดกรรมการ
2. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนสะตอวิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางมัณฑนา เขตชมภูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนสะตอวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนสะตอวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สุนทรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]