สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีประเสริฐศิลป์ 67 16 4 2 87
2 ตราษตระการคุณ 50 11 3 2 64
3 คลองใหญ่วิทยาคม 45 13 6 6 64
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ 40 9 5 0 54
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 30 10 3 3 43
6 บ่อไร่วิทยาคม 17 3 4 2 24
7 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 14 14 1 1 29
8 เขาน้อยวิทยาคม 14 4 4 0 22
9 วัดคลองสน 11 8 5 3 24
10 แหลมงอบวิทยาคม 10 8 5 6 23
11 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 9 4 0 22
12 หนองบอนวิทยาคม 9 6 3 0 18
13 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 8 2 4 5 14
14 เนินทรายวิทยาคม 5 6 2 0 13
15 มารดานุสรณ์ 3 5 3 0 11
16 ราชประชานุเคราะห์49 3 3 7 0 13
17 ประณีตวิทยาคม 2 6 2 2 10
18 เกาะกูดวิทยาคม 1 1 1 0 3
19 เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 0 0 1 0 1
20 พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 0
รวม 338 134 67 32 571