รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ภู่มณี
2. เด็กชายสิทธิเดช   วงสวัสดิ์
 
1. นายเอกรัฐ  กุมภะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภาโส
2. เด็กชายอภิชัย  เจริญพร
 
1. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพัลลภ  เกียรตินันท์
2. นายลิฮัว  สุก
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  โสมอ่อง
4. เด็กชายอัฐฑพล  เนืองนิ่ม
5. เด็กหญิงอารียา  เจนจัดการ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาราชสุพันธ์
2. นางสาวริญญ์รวี  อัครสิทธิรุจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คุณชาติ
2. นางสาวทิพวรรณ์  อิ่มอุไร
3. นางสาววัลภา  หงษ์วิเศษ
4. นางสาววิมลพร  แก้วเกิด
5. นางสาวศิรินทิพย์  อุดมฉัตร
 
1. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
2. นายอธิพงษ์  วรสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายนพเทพ  เรียงสมพร
2. เด็กหญิงปุณณมาส  หนองแพ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  ชำปฏิ
2. นางสาวภัทราภรณ์  อินทสุวรรณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษติน  ชูเมือง
2. นางสาวธัญรดี  ใจตรง
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันทิรา  ผาสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงสุพัชรี  ศรีกล่ำ
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวมณฑา  สายสว่าง
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงปาริชาต  บุญผัน
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวอัสมา  ทิศา
 
1. นายสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โหรคำนวน
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวศิริวรรณ  ทองคำ
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวสุวัจนี  ทวีคูณ
 
1. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แก่นมั่น
 
1. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
2. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เบญจพรม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิต  อภิบาลศรี
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมพร  เถื่อนพนม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เดชกัลยา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วันลาราษฎร์
 
1. นายวรุณ  ศิลาอาสน์
2. นางวาสนา  ศิลาอาสน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายธนพล  เอกศักดิ์พรทวี
2. นายสรธัญ  เหียงแก้ว
 
1. นายวรุณ  ศิลาอาสน์
2. นางวาสนา  ศิลาอาสน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนภัทร  ยี่หวา
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายสกล  อินทสุวรรณ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมีนา   ทองแสง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณิชาภา  สังข์พาลี
 
1. นายอุุทัย  พรมฤทธิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสารภี   ซอยฮะ
 
1. นายมนพ  จักษา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศุภาวรรณ  ฉิมผกา
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิลา   สีแสง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ทองดี
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วะนา
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายณัฐพล  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  นองเนือง
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายคาวิน  จริตซื่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
2. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
3. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
4. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
3. นางร่มแก้ว  อยู่เกิด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นายจิรเมธ  สุขวารี
3. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
4. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
5. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
6. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
7. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
8. เด็กหญิงปู  ประ
9. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
10. นางสาววรพร  บุญเกิด
11. เด็กชายวันแดง  ประ
12. เด็กชายศิริพงษ์  สร้อยประเสริฐ
13. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
14. เด็กชายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
3. นางร่มแก้ว  อยู่เกิด
4. นายนพรัตน์  ศรีงาม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธุ์   เจริญลาภ
2. เด็กหญิงทองรักษ์  ทิพย์บุญผล
3. เด็กชายธเนศ  อิงขนร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ใหญ่ยอด
5. นายวัชรพงศ์  หินเขา
6. เด็กชายศราวุธ  ยศบุญยืน
7. เด็กชายสาธิต  รัตนเพียร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  คนเล็ก
9. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
10. เด็กหญิงอรกัญญา  ศาสนกิจ
11. นางสาวอรยา  โพธิ์ศรีขาม
12. เด็กหญิงอัครชา  ลัดลอย
 
1. นายอนุวัตร  ลัดลอย
2. นายสุรักษ์   สุทธิพิบูลย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
2. นายกรรชัย  สังข์ศาสตร์
3. เด็กชายณรงค์รัตน์  ทองก้อนใหญ่
4. เด็กชายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
5. เด็กชายธนากร  ศรีวิชา
6. เด็กหญิงนรินทร์ธาดา  ทองวงค์
7. เด็กหญิงนริศรา  สร้อยสน
8. เด็กหญิงนริศรา  กิมฮั่นเจริญ
9. นายบุญฤทธิ์  แสงพระจันทร์
10. เด็กชายปุรเชษฐ์  พาลีบุตร
11. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อาชีวะ
12. เด็กชายพิชิต  ลาชสุวรรณ์
13. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โกษากุล
14. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
15. เด็กหญิงสุภาพร  สุขหร่อง
16. เด็กชายอภินันท์  อินทเกษร
17. นางสาวอรทัย  ไชยคำ
18. เด็กชายอารักษ์  กูลนรา
19. เด็กชายอิฐสรา  วัฒนาลัย
20. เด็กหญิงเนตรนภา  อานามนารถ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายสีขริน  โชติวรรณ
3. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
4. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
5. นางฤดี  ยิสารคุณ
6. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยพล  บุญช่วย
3. เด็กชายนนทนัตถ์  ฉัยลัย
4. เด็กหญิงสมจิต  ปลูก
5. เด็กชายสมชัย  แซ่ตั๊น
6. นายอุทัย  เซง
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ใสสีสุข
2. นายจักรกริช  จินดาวงษ์
3. นายพันชาด  ขำวงษ์
4. นางสาวพิทยาพร  อาจณรงค์
5. นายวิชัย  สวัสดิ์
6. นางสาวอริสา  อรุณรัตน์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกมลทิพย์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวกรกนก  กรวยทรัพย์
3. นายกฤตพจน์  สังข์ธนู
4. เด็กชายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
5. นายกันตภณ  รอดน้อย
6. เด็กชายคมสัน  ทัฬหะ
7. นายจิระเดช  งามสมมิตร
8. นางสาวจุฑามาศ  เรืองนาม
9. นางสาวชญานิษฐ์  พลอยพลาย
10. เด็กชายชนินกร  บุญล้อม
11. นางสาวชลิตา  วัสวณิชย์
12. นางสาวญาดา  สังข์เอียด
13. เด็กหญิงฐาปณี  โชติช่วง
14. นายธนวัต  เผ็งเหลา
15. นางสาวธนัชชา  เผื่อแผ่
16. นายธนายุต  เอี่ยมสะอาด
17. นายธีรภัทร์  นะมินิล
18. นางสาวนภาภรณ์  พรประสิทธิ์
19. นายปฏิพล  ชลาลัย
20. นางสาวปริมล  กสิพร้อง
21. นางสาวภัทรวดี  มั่งคั่ง
22. เด็กชายภานุเดช  มนัสสนิท
23. เด็กหญิงรัชนีกร  อภิบาลศรี
24. นางสาวรุ่งอภิญญา  ชัยไพบูลย์
25. นางสาววิจิตรา  จีนากำเนิด
26. เด็กชายวิทวัส  จันทร์พฤกษ์
27. เด็กหญิงวีรอร  ก้อนแก้ว
28. นายสหรัฐ  ชาภัคดี
29. นายสหรัฐ  อนันต์นาวี
30. นางสาวสิราวรรณ  รังสะกินนิน
31. เด็กหญิงสุธิศา  สงวนช้อย
32. นางสาวสุภาภรณ์  สารเนตร
33. นางสาวอธิชา  มีสมโรจน์
34. นายอรรถวุฒิ  พราหมณสิกข์
35. นายออมทรัพย์  เต้าทอง
36. นายอาทิตย์  จันทเกษม
37. เด็กหญิงเบญญาภา  สงสุวรรณ
38. นายเศรษฐวัฒน์  เอมโอช
39. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
40. เด็กหญิงโสพิศ  บุญลอย
 
1. นายชาตรี  ถาวรวงษ์
2. นายรติรัตน์  แสงสาคร
3. นายครรชิต  แดงศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายจักรกฤษณ์  กิจวาที
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพรวิภา  บัวศรี
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายปฏิพล  ชลาลัย
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาววชิราภรณ์   สัมมา
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายปณชัย  สุขยืด
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ใจทอง
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอริสา  อรุณรัตน์
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนวัต  เผ็งเหลา
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอริสา  อรุณรัตน์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ห้วงน้ำ
2. นายกฤตกานต์  สลักเพ็ชร
3. นายกฤษฎิ์  ธรรมคุณ
4. นายกิตติธร  ผองอ่อน
5. นายจีรพงษ์  เจริญพืช
6. นางสาวชนากานต์  สุขะ
7. นายชวัลวิทย์  ไหลอ่อน
8. นายณัฐวัฒน์  เกษมนพรัตน์
9. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
10. นางสาวธนพร  นองเนือง
11. นายธนเดช  ชิตวงศ์
12. นายธิติวุฒิ  ดวงจินดา
13. นางสาวธิภา  เสียงเสนาะ
14. นายธีภัทร  แดงศรี
15. นายธีรภัทร  รัตนเศียร
16. นางสาวนภาพร  ฆ้องสะเทือน
17. นางสาวนิตยา  งามเสงี่ยม
18. นางสาวบุณยานุช  มากมี
19. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีใหญ่
20. นายพงษ์เชษฐ  รอบรู้
21. นายพชรพล  เพ็รชสินธพ
22. นางสาวพรพรรณ  เครือวัลย์
23. นายพสธร  วงค์ประดิฐ
24. นายพีระพล  แจ่มศิริพรหม
25. นางสาวพุ่มพวง  นารัตน์
26. นางสาววรัญญา  บัวประหลาด
27. นางสาววราพร  โผยเขียว
28. นายวีรศักดิ์  ด่านวันดี
29. นางสาวศศิวิมล  อิ่มทะสาร
30. นางสาวศิริวิมล  หอยสังข์
31. นายสุทธิรักษ์  พาทีทิน
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   สว่างแสง
2. เด็กชายคาเซ่   บุญช่วย
3. เด็กชายธนพงศ์   พุงไธสง
4. เด็กชายธนพล  มุสิกรัตน์
5. เด็กหญิงนิโรบล   สีเสน
6. เด็กหญิงน้อย   แสงเดือน
7. เด็กหญิงปนัดดา   นันทไสย
8. เด็กชายวรวุฒิ   ภารพันธ์
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ   อรชร
10. เด็กชายวีรภัทร  นพมาศ
 
1. นางสาวสุรัฏิยา  สีมะเดื่อ
2. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
3. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพัชร  ขวนขวาย
2. นายชยภพ  ทวีคูณ
3. นางสาวน้ำเพชร  แหยมศิริ
4. นายรัฐศาสตร์  บุญมี
5. นายสมศักดิ์  พูลทวี
6. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
7. นางสาวสัจจมาศ  หิรัญ
8. นางสาวอรช  ศรีพิทักษ์
9. นายอัฐพล  พลอินทร์
10. นางสาวอันนิตา  ตั้งปู่
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายสีขริน  โชติวรรณ
3. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัชชา  หมื่นแสง
3. เด็กหญิงอนุสรา  หมวดผา
4. เด็กหญิงอริสา  เปี่ยมสุข
5. เด็กหญิงอัญชนา  สาระวน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ตองอ่อน
 
1. นายแมนพงศ์  กิจจานนท์
2. นางสาววัลย์นิภา  สมชิด
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สังข์ทอง
2. นางสาวกัลยารัตน์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐพร  หอยสังข์
4. นางสาวนฤมล  แสงบวง
5. นางสาวนิรมล  เครือว์เศช
6. นางสาวปัทมา  สมบูรณ์
7. นางสาวรัชนก  แสงจันทร์
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เพชมิต
9. นางสาววรณัฐ  ประจวบเขต
10. นางสาววรภรณ์  สุขมาลิณ์
11. นางสาวสุวิมล  จันทร์
12. นางสาวหทัยภัทร  ลักษณะอภิชาติ
 
1. นายจตุพร  พุ่มเรียบ
2. นางธีรกานต์  กุมภะ
3. นายวีระ  มนตรีวงษ์
4. นางสาวศุภพิชญ์  ธำรงเวชช
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนิวาริน  โต้เพ็ชร์
2. เด็กหญิงปานวาด  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงพรรณพิชษา  ปรับปรุง
4. เด็กหญิงพิชญา  อรุณโชติ
5. นางสาวมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
6. เด็กหญิงรัชกานต์  ทัสสะ
7. เด็กหญิงอริศรา  วรรณศิลป์
8. เด็กหญิงอัมพร  เจริญสุข
 
1. นางสาวปวีณา  อังติกุล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ถึงรัตน์
2. นางสาวขวัญชนก  ถึกสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่อลัดดา
4. นางสาวปุณยวีร์  ขวัญกล้า
5. นางสาวพัณณิตา  หงษ์วิเศษ
6. นางสาวมนัสรัตน์  ถึกสุวรรณ
7. นางสาวรัตน์ตวัน  สนธิทอง
 
1. นางสาวปวีณา  อังติกุล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสน 1. เด็กหญิงกมนมณี  เข็มปก
2. เด็กหญิงกันยารักษ์  ทาปลัด
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทาปลัด
4. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ขำสม
5. เด็กชายปฏฺิพัทธ์  งาเจือ
6. เด็กหญิงประภาพร  นิยมแก้ว
7. เด็กหญิงประภาภรณ์  พลนามอินทร์
8. เด็กหญิงวรฎา  วิเชียรล้ำ
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฉุยฉาย
10. เด็กหญิงสุนิตา  อินทร์บาล
11. เด็กหญิงสไบทิพย์  จันทบุตร
12. เด็กหญิงอัญรญา  อยู่เกษม
13. เด็กหญิงเพ็ญทิวา  นาคโต
14. เด็กหญิงเอวลิน  งานดี
 
1. นางสาวศศิธันว์  สกุลหอม
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายชยธร  กิจสวัสดิ์
2. นางสาวดาริณี  บุญผ่อง
3. นางสาวธิติญา  เบี้ยเก็บ
4. นายบวร  มณฑา
5. นางสาวปุณยาวีร์  ยานิตย์
6. นางสาวพรทิพย์  หอยทอง
7. นายพิทักษ์  มิตตา
8. นางสาวมนทิรา  แรมสถิตย์
9. นางสาวลักษณ์ษิณา  หอมหวน
10. นางสาววิชนันท์  วรโชติสกุลวงษ์
11. นายศรจักร  ขุนแก้ว
12. นางสาวศิริญากรณ์  อินทร์สำราญ
13. นายสลักเพชร  อิ่มทสาร
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวมลธิรา  บุญช่วย
3. เด็กชายวน  ตรี
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลทิชา  เนื่องกันทา
2. เด็กชายนฤเดช  สารพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล้ายคลึง
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศักดิ์เพชรพลอย
5. นายสมพงษ์  ดาวัลย์
6. เด็กชายอนุวัตร  ปรีชาหงษ์
7. เด็กหญิงอริสรา  มะวัน
8. เด็กหญิงเกศนภา  วรสิงห์
 
1. นายพิเศษ  บรรพลา
2. นายวัชรพงษ์  การพึ่งตน
3. นายบุญสม  อ่องลา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สนธิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปนะสพสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  เขตอนันต์
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
2. นางมณฑา  พุทสอน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกชกร  ชีวไพบูลย์ศิลป์
2. นางสาวภัทราวดี  บัวแก้ว
3. นางสาวสาวิตรา  คุ้มปลี
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
2. นางมณฑา  พุทสอน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญ่า  จตุรสุขสกุล
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  เรศสุข
 
1. นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน
2. นางสาวฐิติพร  นุดสมบัติ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนัตติมา  มหะพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วรรณรัตน์
 
1. นายดำรัส  พลเมือง
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. นางสาวศดานันท์  เชิดชู
2. นายอรรนพ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  วิจิตรสมบัติ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  เขียวขจี
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  จิตต์นุเคราะห์
2. นายพรเทพ  สิงหพันธ์
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวน้ำฝน  นะพะวาน
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริแก้ว
 
1. นางสาวนางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัชชา  สมรรถการ
2. นางสาวรินรดา  ธรรมดา
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอรวี  มาอ้น
2. เด็กหญิงแพรวา  ชำปฏิ
 
1. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
2. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวปัญฌรี  กุมภะ
2. นางสาวศุภิสรา  ประสิทธินาวา
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายธงชัย  นามบ้านค้อ
2. นางสาวปรารถนา  คำมี
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  ภู่ภักดี
2. นายธนพล  ทองคำ
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกองทัพ  ช่างเหลา
2. เด็กชายธนกฤต  แพทย์พิทักษ์
3. เด็กชายธนภัทร  อนุฤทธิ์รังสี
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายจักรกฤษณ์  พาทีทิน
2. นายพชรพล  แพทย์พิทักษ์
3. นายพชระ  เจริญกิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายชนินทร์  กุลประกอบกิจ
2. นายนันทวัฒน์  สัตยา
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรยุทธ  รักษาภักดี
2. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
3. เด็กชายเพชร  จำเรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายฐิติวัสส์  แจ่มศรี
2. นายวิทวัส  บุญฤทธิ์
3. นายสิรดนัย  ทองมี
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นายสุกริช  บวรสถิตย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  มะสิงส์
2. เด็กหญิงภาวินี  ศิลาอาสน์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ขาวคม
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางสาวธนพร  พุ่มพวง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายชนาธิป  คงอยู่
2. นายอภิชิต  กิมศรี
3. นายเนติธร  เพชรบุญธรรม์
 
1. นายสมเกียรติ   แซ่เต็ง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงศริญญา  เชวงศิลป์
2. เด็กหญิงสุนทรี  มาตวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  รู้ทิศ
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวสุพรรษา  โกกิรันต์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ถนอมน้อย
3. นางสาวอุษณี  แดงตนุ
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงจิราพร  อุทัยวงษ์
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคาม
4. เด็กหญิงพรรษา  ขวัญยืน
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกษม
6. เด็กหญิงสโรชา  กลั่นมั่น
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวศิริพรรณ์  ศรีชาติ
3. นายสราวุธ  รัตนนท์
4. นางสาวสุภัสสร  ช่อลัดดา
5. นางสาวสโรชา  พิไลกุล
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ภู่ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรัณยา  รัตนเพ็ญ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายธนกร  เพียนชอบ
2. นางสาวผการัตน์  วรสิงห์
3. นางสาวเพ็ญนภา  คงรินทร์
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  เจริญชาติสกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร  สาคร
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวศิริวรรณ  อรุณมาต
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์แขวง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุศราคำ
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤมล  ปฏิผล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนืองน้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เล็กรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา
2. นางอุทุมพร  รัตนรังษี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวชลลดา  วงษ์คำจันทร์
2. นางสาวปรางวลัยณ์  ประมาณกูล
3. นางสาววชิราพรรณ  สกุลกล้า
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวปราณี  เข็มทอง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  มะลี
2. เด็กหญิงสิญากร  อุปแดง
3. เด็กหญิงเมธิณีย์  เกทิพย์
 
1. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
2. นางพีระ  สิมสวัสดิ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  หอยสังข์
2. นายนรินทร์  จันตะเคียน
3. นางสาวพิมรภัทร  เข็มเงิน
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ประสิทธินาวา
2. เด็กหญิงนนทวรรณ  วิจิตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรทัย  วิจิตรสมบัติ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางสาวธนพร  พุ่มพวง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวปรีชญา  เสี่ยงโชค
2. นายสุชน  การอินทร์
3. นายเทพสุวรรณ  คุ้มชนม์
 
1. นายชุมแพ  แก้วใส
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เลิศนันทวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฎยา   พรหมพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิชยา  อรุณโชติ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางสาวธนพร  พุ่มพวง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ช่อลัดดา
2. นางสาวมุทิตา  บึงกะเชียง
3. นางสาววิภาวดี  วรรณโชติ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางภาณีวรรณ  เพชรรัตน์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  ถวิลไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปานเปรม
3. เด็กหญิงศวิตา  ธนะประสพ
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพล  ห่วนกิ่ม
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรี
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ