หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2558   8 ก.ย. 2558   9 ก.ย. 2558   10 ก.ย. 2558   11 ก.ย. 2558   12 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 เขียนเรียงความ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 753 เขียนเรียงความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
3 754 เขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
4 755 คัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 6 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
5 756 คัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 5 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
6 757 คัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
7 800 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 801 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 802 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 803 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 6 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
11 804 แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 764 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2558 09.00-15.00
2 765 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2558 09.00-15.00
3 766 การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง หน้าอาคาร 1 (เต็นท์) 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 767 การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง หน้าอาคาร 1 (เต็นท์) 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 770 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 771 แอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.30-12.00
3 772 เดาะบอล ชาย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-09.30
4 773 เดาะบอล ชาย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.30-10.00
5 774 เดาะบอล ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.00-11.00
6 775 เดาะบอล หญิง ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.00-09.30
7 776 เดาะบอล หญิง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 09.30-10.00
8 777 เดาะบอล หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 10 ก.ย. 2558 10.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 13.00-15.00
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 13.00-15.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 09.00-10.00
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 10 ก.ย. 2558 09.00-10.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 14.00-16.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 14.00-16.00
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 14.00-16.00
12 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 14.00-16.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 13.00-14.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 13.00-14.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 14.30-15.30
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 14.30-15.30
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 13.00-14.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) หอประชุม 10 ก.ย. 2558 13.00-14.00
7 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00
8 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 10 ก.ย. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00
8 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00
11 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 10 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารปฐมวัย 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 795 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารปฐมวัย 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารปฐมวัย 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารปฐมวัย 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]