หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2558   8 ก.ย. 2558   9 ก.ย. 2558   10 ก.ย. 2558   11 ก.ย. 2558   12 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 758 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 11 ก.ย. 2558 09.00-12-00
2 759 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 760 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง วิทย์ 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 761 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 762 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 763 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 768 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 769 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
3 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 11 ก.ย. 2558 09.00-14.00
4 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดมวัดเกาะ 11 ก.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 778 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 779 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
3 780 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.6 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
4 781 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 782 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
6 783 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 11 ก.ย. 2558 13.00-14.00
8 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 11 ก.ย. 2558 13.00-14.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนสีขาว 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.3 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโส 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
6 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
7 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
8 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ห้องโสต 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
11 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
12 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 09.00-10.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 09.00-10.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 10.00-12.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดม 11 ก.ย. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 784 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 785 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
3 786 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00
4 787 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
5 788 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
6 789 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00
7 790 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 11 ก.ย. 2558 09.00-10.30
8 791 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 11 ก.ย. 2558 10.30-12.00
9 792 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 793 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาคารวิทยาคม ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สนามหน้าโรงเรียน 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สนามหน้าโรงเรียน 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สนามหน้าโรงเรียน 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ห้อง ป.4 ป.5 ป.6 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคาร 1 ห้อง ป.1 ป.2 ป.3 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ใต้ถุนอาคารเรียน 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อาคารโดม 11 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]