หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

เขียนเรียงความ ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ อยู่เกษมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางอรสา จันทนาโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
3. นางมาลินี โพธิ์วิจิตรโรงเรียนวัดป่ามุนีกรรมการ
4. นางประนอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
5. นางสาวอัชรา ปาลศิริโรงเรียนวัดสนธิธรรมกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง คำแก้วโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางลำพึง นักสอนโรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางวิชดา คงคาโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
4. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
5. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. นางพชร บุษยกนิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ ทองขาวโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางขวัญยืน กิ่งทองโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
4. นางบังบด คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางวรรณา รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
คัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางภิรมย์ ศิริวรรณโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชา เจริญศิลป์โรงเรียนวัดนางเล่วกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร บุญเจริญโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
4. นางศุจีภรณ์ อยู่สุขโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
คัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี สมอารมณ์โรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางพิกุล ฟักสุขโรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
4. นางจินดา รุกขชาติโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
คัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่าประธานกรรมการ
2. นางชุลีรัตน์ บุตรดาวงศ์โรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา บุญอร่ามโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
4. นางบุญเลิศ พิพิธวิทยาโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทนา ใจกว้างโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เทียนมาศโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางพรประไพ วงษ์ทองดีโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
4. นางจันทนา กันอุปัทว์โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.เมืองกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ เงินทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
4. นางมัณฑะนี วิเศษสุขโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีแจ่มโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางดรุณี วงษ์ป้อมโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า พูลกสิโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางประธานกรรมการ
2. นางชานิณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางอัญชลี บุปผาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางทิพย์ ชอบทำดีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางวรรณี ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางสาวรัตยา เงินแถมโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
4. นายบุญเสริม ไวยโชติโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางใบชะบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ช้างต่อโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมณฑา อินแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายสมหวัง จันทวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการ
4. นางสมถวิล มั่นดีโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณนพพร สินน้อยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางจารี กาบเครือโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสมพิศ ยะสุตาโรงเรียนวัดท่าตลาดกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ นาคอำไพโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
6. นางกุญชรี ผลประทีปสุริยาโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี กระจายแสงโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา ประยงค์แย้มโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางประมวล น้อยศรีโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ พุ่มสุวรรณ์โรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธ์ุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ชูชีพโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางสาววิมล น้อยศรีโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ์ ชนะภัยโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ ขอพึ่งโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
6. นางสมจิต อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนวัดแปดแก้วประธานกรรมการ
2. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ คงรอตโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ พรหมชัยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นางจรรทิมา เวลาดีโรงเรียนบ้านดอนตาวงกรรมการ
6. นางเบญจมาศ วิหารธรรมเมโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
7. นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศริญญาวัจน์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางหงษ์ ศรีวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
4. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
5. นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
6. นางสาววรรณประภา ไทยพยัฆโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
7. นางสมคิด เกตุทองโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายดำรง ทองคำชูโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนวัดแปดแก้วกรรมการ
3. นางวัชรี ดอนศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาววัลลภา วงษ์สนองโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการ
5. นางสาวโอศฑี จังจริงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์(Science Show) ม.1-ม.3
1. นายดำรง ทองคำชูโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนวัดแปดแก้วกรรมการ
3. นางวัชรี ดอนศรีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาววัลลภา วงษ์สนองโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการ
5. นางสาวโอศฑี จังจริงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธีรวุฒิ บุญสอนโรงเรียนวัดยางช้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวกาหลง เขียวแก้วโรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการ
4. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
5. นางศิริพร เหนือคูเมืองโรงเรียนวัดเอกราชกรรมการ
6. นางสมบัติ ทองคำชูโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
7. นายชโลม ผิวผุดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวันรพี สนธิบ่ายโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
5. นางจินตนา รุกขชาติโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
6. นายเด่น รักเชื้อสายโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
7. นางสาวนฤมล พ่วงประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
8. นายศราวุฒิ ขุนไกรโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวันรพี สนธิบ่ายโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
5. นางจินตนา รุกขชาติโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
6. นายเด่น รักเชื้อสายโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
7. นางสาวนฤมล พ่วงประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
8. นายศราวุฒิ ขุนไกรโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร แจ่มอำพรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
3. นางชลธิชา นันทบุตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นายกิตติภพ ปั้นดำโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ลูกฟักโรงเรียนวัดสามขาวกรรมการ
6. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
7. นายประวิทย์ รักตวัตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
8. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร แจ่มอำพรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
3. นางชลธิชา นันทบุตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นายกิตติภพ ปั้นดำโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ลูกฟักโรงเรียนวัดสามขาวกรรมการ
6. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
7. นายประวิทย์ รักตวัตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
8. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภาณุพงษ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางเสวีย ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อ่อนสะอาดโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
5. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
6. นางกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายสุทนต์ ไม้ทองโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวสีนวล ทองโอภาสโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เนียมสุขโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษประธานกรรมการ
2. นางบุญเลิศ พิพิธวิทยาโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นางวนิดา เสือทรงศีลโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ มีใจเย็นโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
5. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
6. นางประนอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ พงษ์เผือกโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
3. นางสมคิด พุ่มพวงโรงเรียนวัดพายทองกรรมการ
4. นางสมปอง ว่องไวโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เก่งการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์กรรมการ
3. นางนิตยา เพิ่มลาภโรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
4. นางพัชนี แสวงวงศ์โรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
5. นางลาวัณย์ ทองขาวโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมนู สุโธโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดลาดเค้ากรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
5. นางสาวธนพร นาคอำไพโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนู สุโธโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดลาดเค้ากรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
5. นางสาวธนพร นาคอำไพโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา ใจยืนโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร สุธาพจน์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมรักษ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางบังบด คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางสรามล คำเขื่อนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางละมูล อยู่สุขโรงเรียนวัดโพทูลกรรมการ
4. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นางอัญชลี บุปผาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสารี่ คงอ่อนโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ไพรสุวรรณโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการ
3. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ นามมะโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดสว่างกรรมการ
6. นางนริศรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมกรรมการ
7. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)กรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ร่วมพรโรงเรียนวัดเอกราชกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ โรงเรียนวัดท่าโขลงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดี โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์ โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัมพร บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ โรงเรียนวัดท่าโขลงประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์ โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล ชาย ป.1-ป.3
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรี โรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสม โรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดา โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล ชาย ป.4-ป.6
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียน วัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล ชาย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดา โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล หญิง ป.1-ป.3
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรี โรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสม โรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดา โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล หญิง ป.4-ป.6
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรี โรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดา โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
เดาะบอล หญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ คงสุขโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
3. นายบุญมา เปรมปรี โรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันทศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
6. นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
7. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
8. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พึ่งกัน โรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬ โรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสถียร พึ่งกัน โรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬ โรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิตยา จันทร โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวชญานิส แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนิตยา จันทร โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกร โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวชญานิส แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จันทร โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกร โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวชญานิส แจ่มกระจ่าง โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางกาญจนา แสงทอง โรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เขียนอุไร โรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี เอี่ยมดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิริเขตร์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี เอี่ยมดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิริเขตร์ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบ โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบ โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบ โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี เอี่ยมดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิริเขตร์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดี โรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่น โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิช โรงเรียนวัดรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณ โรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายปฐมชัย นาคศิริ โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณ โรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายปฐมชัย นาคศิริโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทอง โรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทอง โรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดม โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทอง โรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทอง โรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณ โรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายปฐมชัย นาคศิริโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณี โรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นายจเร อนุสุวรรณ โรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
4. นายปฐมชัย นาคศิริโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
5. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน โรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมือง โรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสม โรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสม โรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอน โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่น โรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่น โรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอต โรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอน โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอน โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายอิสรา โรจนะบวรโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรี โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอต โรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสม โรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายอิสรา โรจนะบวรโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะขามหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทอง โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรี โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทอง โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรี โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรี โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์ โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงาม โรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์ โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์ โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.สามโก้กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสายันณ์ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสายันณ์ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางปิ่นอนงค์ ช้างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ ปิ่นงาม โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. MissRosilia Antong โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา ทันศรี โรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางปิ่นอนงค์ ช้างพันธุ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ ปิ่นงามโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. MissRosilia Antong โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา ทันศรีโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นอนงค์ ช้างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ ปิ่นงามโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. MissRosilia Antong โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา ทันศรีโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทันเกตุแก้วโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางสุพัตรา วันดีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางราศี แสงจักร โรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทันเกตุแก้ว โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทันเกตุแก้วโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เนียมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จิลดลโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เนียมสุขโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จิลดล โรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ป.4-ป.6
1. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์พร ชุ่มชวย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางมาลี ภู่ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายเอกบรินทร์ ชูช่างโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ม.1-ม.3
1. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์พร ชุ่มชวย โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางมาลี ภู่ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายเอกบรินทร์ ชูช่างโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพนม สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดตลาดใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดีโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางชนาภา หมื่นวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
5. นายประยูร ผลทรัพย์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรโรงเรียนวัดราชปักษีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายยงยุทธ ทองแดงโรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ
4. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
5. นายไพโรจน์ อินทรโชติโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ เกษมสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี สีม่วงโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบกรรมการ
3. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
4. นายไพโรจน์ โลหะเวชโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายอุดม สมบูรณ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางประธานกรรมการ
2. นางชานิณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางพิศนา สุวรรณพงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ทิพวารีโรงเรียนวัดสิทธารามกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนวัดทองเลื่อนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนวัดทองเลื่อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนวัดทองเลื่อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนวัดทองเลื่อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพบุูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา ทรงความดีโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา ทรงความดีโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา อุบลรัตน์โรงเรียนวัดราชสกุณากรรมการ
3. นางสาวบงกช สำราญโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ระวี นามศรีอุ่นโรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพิศนา สุวรรณพงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายดำรง ทองคำชูโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายดำรง ทองคำชูโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์ โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์โรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์โรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฉฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฉฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านแกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อัมพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา เจริญศิริโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ กฤชอาคมโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ อำพันเรืองโรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการ
3. นางบุญนำ แสงพลายโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวัชรีย์ เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประกิต ประไพศิลป์โรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางจันทนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประกิต ประไพศิลป์โรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางจันทนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางใบชบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้าน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางใบชบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมาลี แววเพ็ชรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางพยงค์ ชูช่างโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมาลี แววเพ็ชรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางพยงค์ ชูช่างโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ กระบองเพชรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ กระบองเพชรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเพลินพิศ ดีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายธนพล สีสุขโรงเรียนวัดจำปาหล่อกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา นะราโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
4. นางศรีสมลักษณ์ สิงห์คะโรงเรียนวัดท่าตลาดกรรมการ
5. นางศรีนวล ศรีอ่ำโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุจิตรา วงศ์วิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพิชามญชุ์ โตปิติโรงเรียนวัดหนองกร่างกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
4. นางดรุณี เสนาะคำโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ ธรรมลีโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิยะนาถ แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อัมพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสาวยุพาภร โสภากุโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นางขนิฏฐา ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
5. นางวรรณี คงทองโรงเรียนวัดมหานามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอักษร ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่นกรรมการ
3. นางรัชนี ไทยธานีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ประดับเพ็ชรโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์กรรมการ
5. นางทองสุข สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี ไพรวรรณโรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นางนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี ไพรสุวรรณโรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นางนริศรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุนทรี ไพรวรรณโรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นางนริศรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอน ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จันทรโรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จันทร โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ ปลูกงามโรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางนาริยา มั่นธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ ปลูกงามโรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางนาริยา มั่นธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ ปลูกงามโรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางนางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางนาริยา มั่นธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอน โรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอน โรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมัสชนก ปลั่งสอน โรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมัสชนก ปลั่งสอน โรงเรียนวัดชัยสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวนิดา กองกูล โรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์โรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อย โรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์ โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์โรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์ โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสังวาล ช่วงชูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางเสมอแข ทองมั่น โรงเรียนวัดโคกพุทรากรรมการ
3. นางสมจิตร์ บำเพ็ญทานโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสังวาล ช่วงชู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางเสมอแข ทองมั่น โรงเรียนวัดโคกพุทรากรรมการ
3. นางสมจิต บำเพ็ญทานโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยุทธการ เจียตระกูลโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ ทิพวารี โรงเรียนวัดสิทธารามกรรมการ
3. นายยุทธการ เจียตระกูลโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ เจียตระกูลโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกิต ประไพศิลป์ โรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมาก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทอง โรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกิต ประไพศิลป์โรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]