หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มราย 2 4 2
2 002 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 23 17
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 14 36 14
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 25 69 29
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 9 16 11
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 16 28 22
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 3 6 4
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 42 111 56
9 019 โรงเรียนบ้านชะไว 4 7 4
10 020 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 5 10 5
11 021 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 8 24 15
12 022 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 8 18 12
13 024 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 29 70 43
15 026 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 7 37 18
17 023 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 2 2 2
18 028 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 21 44 23
19 029 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 4 8 5
20 033 โรงเรียนวัดกำแพง 1 2 2
21 037 โรงเรียนวัดขุมทอง 2 3 2
22 036 โรงเรียนวัดข่อย 1 5 2
23 038 โรงเรียนวัดคลองพูล 0 0 0
24 039 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 0 0 0
25 040 โรงเรียนวัดคำหยาด 12 23 17
26 043 โรงเรียนวัดงิ้วราย 13 30 17
27 046 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
28 044 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 3 3 3
29 045 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 9 16 13
30 047 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 3 7 3
31 048 โรงเรียนวัดจุฬามุนี 0 0 0
32 050 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 30 66 33
33 055 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 5 17 5
34 056 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 11 32 15
35 054 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 5 5
36 058 โรงเรียนวัดถนน 11 28 11
37 059 โรงเรียนวัดทองกลาง 6 15 7
38 060 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 7 7
39 062 โรงเรียนวัดทางพระ 11 42 14
40 068 โรงเรียนวัดทำนบ 2 3 2
41 067 โรงเรียนวัดท่า 3 7 2
42 063 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 30 84 51
43 064 โรงเรียนวัดท่าตลาด 11 23 16
44 066 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 3 4 3
45 061 โรงเรียนวัดท่าโขลง 3 7 5
46 065 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
47 072 โรงเรียนวัดนางชำ 13 28 17
48 073 โรงเรียนวัดนางเล่ว 14 36 19
49 071 โรงเรียนวัดน้อย 2 8 4
50 074 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 57 24
51 075 โรงเรียนวัดบางจักร 3 4 4
52 084 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0 0 0
53 083 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 3 1
54 077 โรงเรียนวัดบ้านป่า 36 59 47
55 079 โรงเรียนวัดบ้านพราน 11 24 18
56 081 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
57 082 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 1 0 0
58 080 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 4 5 4
59 076 โรงเรียนวัดบ้านแก 5 9 6
60 089 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 3 4 3
61 090 โรงเรียนวัดป่ามุนี 6 12 9
62 094 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 4 15 6
63 103 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 8 12 9
64 105 โรงเรียนวัดมหาดไทย 7 10 10
65 106 โรงเรียนวัดมหานาม 2 2 2
66 107 โรงเรียนวัดมะขาม 53 110 84
67 108 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 0 0 0
68 104 โรงเรียนวัดม่วงคัน 27 51 35
69 109 โรงเรียนวัดยาง 4 7 5
70 110 โรงเรียนวัดยางช้าย 13 26 18
71 111 โรงเรียนวัดยางทอง 7 14 10
72 112 โรงเรียนวัดยางมณี 0 0 0
73 113 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 15 26 19
74 115 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 10 3
75 116 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 0 0 0
76 117 โรงเรียนวัดราชปักษี 1 14 4
77 118 โรงเรียนวัดราชสกุณา 3 3 3
78 119 โรงเรียนวัดรุ้ง 10 12 10
79 120 โรงเรียนวัดละมุด 0 0 0
80 121 โรงเรียนวัดลั่นทม 9 17 12
81 122 โรงเรียนวัดลาดเค้า 4 9 6
82 123 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 3 6 3
83 124 โรงเรียนวัดลานช้าง 0 0 0
84 125 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 16 38 24
85 126 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 5 13 8
86 127 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 13 29 17
87 128 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 12 19 12
88 129 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 15 3
89 130 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
90 131 โรงเรียนวัดศาลาดิน 0 0 0
91 132 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 1 1 1
92 134 โรงเรียนวัดสว่าง 1 1 1
93 136 โรงเรียนวัดสามขาว 5 12 7
94 137 โรงเรียนวัดสามประชุม 21 55 27
95 135 โรงเรียนวัดสามโก้ 2 3 2
96 138 โรงเรียนวัดสิทธาราม 13 41 21
97 139 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 38 133 52
98 140 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 7 14 10
99 141 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 32 60 34
100 142 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 0 0 0
101 143 โรงเรียนวัดหนองยาง 27 99 46
102 145 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 0 0 0
103 146 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
104 147 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 34 51 34
105 150 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 7 13 9
106 151 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 11 17 12
107 148 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 2 25 6
108 149 โรงเรียนวัดห้วยโรง 12 28 15
109 153 โรงเรียนวัดอบทม 30 75 48
110 154 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 2 1
111 034 โรงเรียนวัดเกษทอง 1 1 1
112 049 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 1 1 1
113 053 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 10 27 18
114 114 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 7 12 8
115 155 โรงเรียนวัดเอกราช 8 41 17
116 035 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 13 27 20
117 091 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 3 5 3
118 041 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 13 37 18
119 042 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 1 1
120 171 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
121 086 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 1 3 1
122 087 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 16 13
123 088 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 10 18 16
124 095 โรงเรียนวัดโพทูล 1 3 2
125 099 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 13 23 13
126 101 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
127 097 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 1
128 098 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 4 8 6
129 100 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 0 0 0
130 096 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 3 9 6
131 102 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 26 73 49
132 152 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 0 0 0
133 051 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 0 0 0
134 052 โรงเรียนวัดไชโย 57 111 74
135 057 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 1 1
136 069 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 2 2 2
137 070 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 5 8 5
138 092 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 5 4
139 093 โรงเรียนวัดไผ่วง 0 0 0
140 031 โรงเรียนวัดไผ่แหลม 0 0 0
141 158 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 5 7 5
142 159 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 11 23 15
143 164 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 33 57 42
144 166 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 1 1 1
145 167 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 59 157 91
146 162 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 7 4
147 169 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 18 34 19
148 161 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 16 2
149 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 8 26 11
150 030 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
151 032 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 9 19 11
152 133 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 0 0 0
153 156 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 0 0 0
154 157 โรงเรียนสนิทวิทยา 13 19 17
155 160 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 3 5 4
156 163 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 0 0 0
157 170 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 20 75 39
158 009 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 6 31 9
159 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส 0 0 0
160 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 26 39 26
161 014 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมก 1 5 2
162 015 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0
163 017 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 0 0 0
164 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
165 016 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 0 0 0
166 013 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ 0 0 0
รวม 1384 3233 1880
5113

นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 08 6783 3684 E-mail : cat250456@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]