รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 11 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาดไทย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทนานุรักษ์
2. เด็กชายสหรัตน์  อ้นไชยะ
 
1. นายเอกชัย  มดแสง
2. นางสาววรัญญา  ศรีเผือก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายนราธิป  ทศพร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองฉาย
 
1. นางสาวสุพัตรา  วรรณลักษณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายชาลี  แซเล่า
2. เด็กชายอิทธิพล  คมศรโมกข์
 
1. นายกฤษณะ  ทัพบำรุง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายทักษิณ  แซ่หว้า
2. เด็กชายเล่าเน้ง  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพเราะ  คงรอต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองฟู
2. เด็กชายปฏิภาณ  แพสาหร่าย
 
1. นายธนิต  ปะริน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองขาว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเนียม
3. เด็กชายณัฐพล  กะลำพา
4. เด็กชายวงศ์ระพี  นวลละออง
5. เด็กชายอภิสร  สุวรรณแก้ว
 
1. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ
2. นางสาวกมลฉัตร  กลัดแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายกิตติ  คงชั้น
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   ทองคำมาก
3. เด็กหญิงสิรามล  บุญประจวบ
4. เด็กหญิงสุภาวณี  สุเยาว์
5. เด็กหญิงอรพิณ  สาลีผล
 
1. นายยุทธการ  เจียตระกูล
2. นางสาวศิริพร  ทับเกตุแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นายสุรพล  นันตะเสนีย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กชายนิสิต  ช่างทำ
2. เด็กหญิงอรจิรา  จั่นสำอางค์
 
1. นางชนาลักษณ์  โคงาม
2. นางสาวทิวาพร  กล่อมกุมพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ชุ่มชวย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พัฒนา
 
1. นางสาวสุทธีรา  โคงาม
2. นางกรรณิการ์  ก้าวหน้าชัยถาวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายมงคล  จันดี
 
1. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิลนารา  จี๋แก้ว
 
1. นายจุมพล  สมภาค
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เขียวน้อย
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายอชิรวุฒ  ไสวิเศษ
 
1. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายพุทธิชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายสีหราช  ขำประหนด
 
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขนิมิตร
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายทศพล  อินชูรัญ
2. เด็กชายศุภชัย  กรพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  อย่าลืมดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อาจติ
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ไมล์โพธิ์
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา  ชมพูนาค
2. เด็กหญิงเนคเทก  ไม่ปรากฎ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุทลัง
 
1. นางชนาภา  มาทำมา
2. นางสาวศิรินภา  เชียนรัมย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ
2. เด็กชายวศิน  ศุภวงศ์
3. เด็กชายสิขเรศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางชนาภา  มาทำมา
2. นางสาวศิรินภา  เชียนรัมย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. นางสาวกิตติยา  ควรรับส่วน
2. นายณัฐพงษ์  บุญหิรันดร
3. นางสาวสุนิสา  โพธาราม
 
1. นางรำแพน  นพศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนากร  สุขไตรรัตน์
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายเทียนชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงชมเดช
 
1. นายศิลา  ชมภู
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. นางสาววชิราภรณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สันติวงศ์
 
1. นางสาวพัชรมน  สุขศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชนิดา  สมบุญสุทธิ์
 
1. นายสำฤทธิ์  สำลีอ่อน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มรัตน์
 
1. นายศิลา  ชมภู
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพรนภัส  มีแตร
 
1. นางสาวพัชรมน  สุขศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางชำ 1. เด็กหญิงฐานวีร์  สุวรรณแก้ว
 
1. นายศิลา  ชมภู
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนียมประเสริฐ
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
4. เด็กชายประภัสร  ผลธุสะ
5. เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม
6. เด็กหญิงมาริสา  โกสิยะกุล
7. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
8. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวรัชดา  ทองสุข
3. นางนิศากร  ยาไทย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ปานโต
4. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
5. เด็กชายถิรวิทย์  ปานโต
6. เด็กชายธนาธร  ฤทธิ์ดี
7. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุนทรนันท์
8. เด็กหญิงนพเก้า  จำนงค์เวช
9. เด็กชายประภัสร  ผลธุสะ
10. เด็กหญิงมาริสา  โกสิยะกุล
11. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์อ่อน
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ภู่เจริญวัฒน์
13. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
14. เด็กหญิงสุพัชชา  พรมสละ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
2. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
3. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
4. นางสาวสุพิชา  เจริญศิลป์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองเอม
3. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
4. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
5. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
6. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
7. เด็กชายวีรวัฒน์  สะราคำ
8. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
10. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  โจมทอง
3. เด็กชายทวีสิน  บุญต่อ
4. เด็กชายธณสินธุ์  จันทร์พัฒน์
5. เด็กหญิงปรารถนา  เพียโคตร
6. เด็กหญิงพรนภา  มีเพ็ชร
7. เด็กหญิงพัชรา  สาระชัย
8. เด็กชายพีรพงษ์  เบิดสูง
9. เด็กชายภาคีนัย  โพนที
10. เด็กหญิงระสิ  วิถีผล
11. เด็กชายวชิรศักดิ์  วงค์ภักดี
12. เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิวงษ์
13. เด็กชายศตวรรษ  ศรีเพียรเอม
14. เด็กหญิงศิริลักษ์  ทองคำสุข
15. เด็กหญิงศุกร์ธิตา  มณฑล
16. เด็กชายสถิต  ทองอุ่น
17. เด็กชายสุรเดช  สิงหรัตน์
18. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอี่ยม
19. เด็กชายเชาวลิต  สายสิน
20. เด็กชายโชคชัย  ชาติธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  ทัศกุลณี
2. นายวัชระ  โพธิ์เรือง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาดำ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ผิวบาง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงผล
4. เด็กหญิงกาญจนา  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชาญธรรม
6. เด็กหญิงจึระนันท์  แก้วศรีนวม
7. เด็กชายฉัตรชัย  แย้มพราย
8. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงฉันท์สินี  ทรงวิเชียร
10. เด็กหญิงชนม์นิภา  เกษแก้ว
11. เด็กหญิงชุตินันท์  มะนาวหวาน
12. เด็กหญิงชุภาพร  เกิดมนตรี
13. เด็กชายณัฐพงษ์  ใยสวัสดิ์
14. เด็กหญิงทิพย์นภา  ถนอมทรัพย์
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะโคดา
16. เด็กชายนพดล  เกตุนาค
17. เด็กหญิงนารีนุช  งามขำ
18. เด็กหญิงปทุมพร  สุขมหันต์
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วขอนแก่น
20. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
21. เด็กชายภากร  เลิศสีมา
22. เด็กหญิงมารุณี  นาคน้อย
23. เด็กหญิงรัตนา  แก้วภักดี
24. เด็กหญิงวนิดาพร  มั่นเมือง
25. เด็กหญิงวรรณฉัตร  มีศรี
26. เด็กชายวัชร  ศรีลูกหมอก
27. เด็กชายวัทนพร  ภู่ประดับ
28. เด็กหญิงวาสนา  นฤมิตร
29. เด็กหญิงวาสนา  ศรทอง
30. เด็กชายศุภกิตต์  แก้วกลัด
31. เด็กหญิงสุกัญญา   คงเฉลิม
32. เด็กหญิงสุกานดา  แต่งงาม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์กะชา
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปลีก
35. เด็กหญิงสุภณิดา  เมฆเคลื่อน
36. เด็กหญิงสุภัสสร  รุนลอย
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองประดิษฐ์
38. เด็กหญิงอรอนงค์  ประวัติ
39. เด็กหญิงเกวลิน  ศรทอง
40. เด็กหญิงเกษณี  แต่งงาม
 
1. นายณุภาพล  ตรึธนะ
2. นายคนึง  เจียรนันท์
3. นายประวัติ  ชาดำ
4. นางทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ
5. นางสุนันทา  มั่นเมือง
6. นางมนทิรา  แสงทอน
7. นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร์
8. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายคมกฤติ  ผลจันทร์
2. เด็กชายธนดล  อุ่นศรี
3. เด็กชายธนบูรณ์  บุญสน่ำ
4. เด็กชายธนากร  แย้มเทศ
5. เด็กชายพรเทพ  ทองพันชั่ง
6. เด็กชายอภิชัย  ขาวพันธุ์
 
1. นายมนตรี  ปกป้อง
2. นายธีรภัทร  ชื่นอุรา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. นางสาววชิราภรณ์  กลิ่นทอง
 
1. นายศุภอรรถ  ทัศนุรักษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายวงศธร  ม่วงวงษ์
 
1. นางศํันสนีย์  มาลีหอม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงณิชา  เหรียญประดับ
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายนฤปนาท  รักยงค์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ไวนุนาวิน
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ศรี
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กชายสรรชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายนฤปนาท  รักยงค์
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายวงศธร  ม่วงวงษ์
 
1. Mr.Nirmal  Dabral
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงปนัชนรีย์  ภู่วิเศษ
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงพัชริดา  พรมรัตน์
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายอรรถกร  แก่นคิรี
 
1. นางศํันสนีย์  มาลีหอม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงณิชา  เหรียญประดับ
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนิษฐภคินี  ภัทรคามินทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตน้อม
3. เด็กชายกรุงสินชัย  อาภัสสรพันธ์
4. เด็กหญิงกัญญา  นนสะเกตุ
5. เด็กชายครรชิต  ม่วงย้อย
6. เด็กหญิงจริยา  พลสิทธิ์
7. เด็กชายจักรพรรดิ์  กลีบยี่โถ
8. เด็กชายจิรวัฒน์  ดารา
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลอยแสง
10. เด็กหญิงชนกนันท์  บริบูรณ์
11. เด็กชายชนกานต์  ร่วมทอง
12. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญใจ
13. เด็กหญิงชลลดา  แซ่ภู่
14. เด็กชายชุมพล  ไชยพุทธ
15. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก๋งฉิน
16. เด็กหญิงณัฐธิฌา  อาทิฏฐานุคติ
17. เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์
18. เด็กหญิงดรุณวรรณ  ศรีสว่าง
19. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองงาม
20. เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมฤทธิ์
21. เด็กหญิงนภิสา  กูลสมบัติ
22. เด็กชายนันทนันท์  ประดับมุข
23. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงทอง
24. เด็กหญิงบุญญาวีร์  ภาษยวรรณ
25. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  มั่นพรม
26. เด็กหญิงปริตา  วิวัฒนาถาวรกุล
27. เด็กหญิงปริยากร  บุญศิริ
28. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธนศิริวัฒนา
29. เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์คำภู
30. เด็กหญิงวาสนา  สุภาพ
31. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สร้อยทอง
32. เด็กหญิงสุกฤตา  บุญงามศรี
33. เด็กชายสุกิจ  เกิดลาภ
34. เด็กหญิงสุทธินี  บุญประสงค์
35. เด็กหญิงอรไพลินทร์  แสงสว่าง
36. เด็กหญิงอัญมณี  ชูแก้วไม้
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริไพบูลย์
38. เด็กหญิงเนตรนภา  วิริยะนาวิน
39. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์สาย
40. เด็กหญิงไปรยา  บุญถนอม
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
2. นางสำเริง  จิตชื่น
3. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
4. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
5. นายไพบูลย์  ปรากฏผล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงกมลธนัฐ  สารพล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนียมประเสริฐ
3. เด็กชายธนดล  อนุสนธ์
4. เด็กชายนเรศ  เกาะโพธิ์
5. เด็กชายพรชัย  เกาะโพธิ์
6. เด็กหญิงศรีสุดา  เอี่ยมแท้
7. เด็กชายอนุรักษ์  อินธนู
8. เด็กหญิงอภันตรี  แน่นดี
9. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ตะนิมิต
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ทองย้อย
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สารีคำ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เกษแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  กรมหัวไผ่
3. เด็กชายบงกชกร  มั่นเมือง
4. เด็กหญิงบุษยา  ทองประสม
5. เด็กชายภัทรดนัย  ธนูศร
6. เด็กชายภาณุสรณ์  ถนอมทรัพย์
7. เด็กหญิงสุกัญญา   คงเฉลิม
8. เด็กหญิงสุภณิดา  เมฆเคลื่อน
 
1. นางนวลฉวี  สอดส่อง
2. นางทิพย์  ชอบทำดี
3. นางสมคิด  เกตุทอง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงธนพร  ทรงรักษา
3. เด็กหญิงพัชราพร  อินทร์ใย
4. เด็กหญิงรจรนทร์  สุขอยู่
5. เด็กหญิงลักษฎาภรณ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ท้าวโกษา
 
1. นายสมนึก  คำแก้ว
2. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
3. นางสาวลลิตา  เรืองศรี
4. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กหญิงปรีระนันทร  พันธุ์มิตร
2. เด็กหญิงมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  สบาย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แถมจำเริญ
5. เด็กหญิงโสรยา  รักใคร่
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอลิษา  นันทพฤกษาเดชา
3. นางสาวสุภาภรณ์  พลอยแดง
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุบผาชาติ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชาลินี  ส้มแก้ว
2. เด็กหญิงฐนิชา  ละออศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
4. เด็กหญิงณิชา  รื่นยศ
5. เด็กหญิงธนัฐชา  ตรีฉัตร
6. เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐศิลป์
7. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์วาท
8. เด็กหญิงสุนิสา  หาสะศรี
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาวนิศาลักษณ์  ผิวโต
4. นางวารีทิพย์  คงศรี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชพร  ฉ่ำวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนถาวร
3. เด็กหญิงจันทร์ฑิรา  มาชัย
4. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุสุวรรณ
5. เด็กหญิงนฤมล  เฉลิมฤกษ์
6. เด็กหญิงวิชชุอร  มาชัย
7. เด็กหญิงสราญลักษณ์  บัวโรย
8. เด็กหญิงสุธาสินีย์  อารีย์วงค์
9. เด็กหญิงสุนิษา  ล้ำเลิศ
 
1. นางนวลฉวี  อังสัจจะพงษ์
2. นายวุฒิชัย  ทองแผ่น
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกนกพร  นครกัณฑ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เง้าเปล่ง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวบครุธ
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันภูมิ
5. เด็กหญิงพรชนก  จิตระวัง
6. เด็กหญิงพรภารดี  อำมาตย์ชาดี
7. เด็กหญิงมนัสวี  ทิพวารี
8. เด็กหญิงศศิธร  ถาวร
9. เด็กหญิงศิริโสภา  นัยเนตร์
10. เด็กหญิงสาธกา  โตแฉ่ง
11. เด็กหญิงอาริษา  หอมกระโทก
 
1. นางนางจินตนา  ทองดีน้อย
2. นางสาวจีรพร  แสงแก้ว
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  งามราม
2. เด็กชายวิศรุต  ฟักสุข
3. เด็กชายสมคิด  เมฆพายัพ
4. เด็กชายอนุรักษ์  อินธนู
5. เด็กหญิงเกศศิรีย์  เกิดเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  แม้นศรี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ปัจฉิม
2. เด็กชายศักดิ์พล  คล้ายจือ
 
1. นางรัชนีย์บูรณ์  สารประดิษฐ์
2. นางสาวสุภัคพรรณ  สารประดิษฐ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเอกราช 1. เด็กชายจิรพงษ์  พึ่งพิง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วรพุฒ
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  อุ้มทอง
4. เด็กชายณัฐธนัญ  สิริมหาไชยกุล
5. เด็กชายณัฐนันท์  สดใส
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศิริ
7. เด็กชายธนกร  ค้าท้างชล
8. เด็กชายธนัญชัย  ฤทธิ์กระจ่าง
9. เด็กหญิงนิติยาพร  ทองโอภาส
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชารักกลิ่น
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  สิริมหาไชยกุล
12. เด็กชายพลากร  อ่อนเพ็ชร
13. เด็กชายพิพัฒน์  กะโห้ทอง
14. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองศรี
15. เด็กชายภานุพงษ์  ฤทธิ์กระจ่าง
16. เด็กชายภูวนาท  โพธิปิน
17. เด็กชายรุจิภาส  บุญรอด
18. เด็กหญิงวรัชญา  เหล่างาม
19. เด็กหญิงวริศรา  แก้วเฉลิมทอง
20. เด็กหญิงวิริยา  พรมสุรินทร์
21. เด็กชายศุภกิจ  บุญชื่น
22. เด็กหญิงสิริวรรณ  นาดี
23. เด็กหญิงสุชาวดี  กันศิริ
24. เด็กหญิงอมิตรา  น้อยจินดา
25. เด็กหญิงอริสา  ปุสสปัญโญ
26. เด็กชายอาทร  ชื่นอารมณ์
27. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันเงิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ร่วมพร
2. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
3. นางวราทิพย์  ชักนำ
4. นางสาวณัฐธิดา  ลอยเกตุ
5. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  บัวทอง
2. เด็กชายกฤษฏา  เจริญกลิ่น
3. เด็กชายกวีวัฒน์  จิยิพงศ์
4. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญกลิ่น
5. เด็กชายจิรพัฒน์  จานโอ
6. เด็กชายฉัตรชัย  พุ่มชุมแสง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  กลึงกลม
8. เด็กชายธนาศักดิ์  ศาสนะ
9. เด็กชายธีรภัทร  บุตร์เพชร์
10. เด็กชายธีรวุฒิ  แก้วเกษ
11. เด็กหญิงนฤภร  ทองบำเพ็ญ
12. เด็กหญิงปอรวีย์  ทองปิ่น
13. เด็กหญิงปาริชาติ  แตงพันธุ์
14. เด็กชายปิยะพนธ์  บัวทอง
15. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญนาค
16. เด็กชายพีระพล  ประดิษฐ์เขียน
17. เด็กชายมนัส  พรมวงษา
18. เด็กหญิงมนัสวี  แจ่มเพ็ง
19. เด็กชายลัทธพล  นิยมญาติ
20. เด็กหญิงวรรณพร  ทวนทอง
21. เด็กหญิงศุภิสรา  นกขุนทอง
22. เด็กหญิงสุวิมล  แจ่มโคกสูง
23. เด็กหญิงสุุุกัญญา  เรื่องลือ
24. เด็กชายสุเมธ  กลิ่นรอด
25. เด็กชายเฉลิมพล  สามบุญรอด
26. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศักดี
27. เด็กชายเอกรินทร์  เรื่องลือ
 
1. นายสุรเดช  มีทรัพย์
2. นายอดิเทพ  จันทร์รุ่งเรือง
3. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
4. นายฉัตรชัย  ศรีเมือง
5. นางบุศรินทร์  บุญหิรันดร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญนุกูล
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนหอม
3. เด็กชายธนากร  ไทรย้อยเจริญ
4. เด็กชายธิติพงศ์  โกฎกลางดอน
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  พงษ์โพธิ์
6. เด็กชายสิทธิโชค  วิไลศรี
 
1. นางสุนันท์  สระบัวทอง
2. นายโซ่ทอง  สระบัวทอง
3. นางธัญลักษณ์  บุญประสิทธิ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงชนนิชา  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิมลศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พวงภู่
4. เด็กหญิงพิไรพร  ไทยหอม
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
6. เด็กหญิงอริษา  ฉ่ำสกุล
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
2. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายคมสัน  สังข์ทอง
2. เด็กชายณัฐกร  หงษ์เอี่ยม
3. เด็กชายยงยศ  อินทิม
4. เด็กชายลือฤทธิ์  ใจแสน
5. เด็กชายวรวัชร  สายะประดิษฐานนท์
6. เด็กชายสมพงษ์  บุญนาค
7. เด็กชายสมพร  บุญนาค
8. เด็กชายเจษฤดา  อู่ทรัพย์
 
1. นางปรารถนา  บุญสง
2. นายวิสุทธิ์  โตปิติ
3. นายเรวัต  เริ่มลึก
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงกัลญาณี  พุ่มประพัฒน์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตุลยานนท์
3. เด็กหญิงอธิตยาภร  โคตะโน
 
1. นางสมพิศ  ยะสุตา
2. นางอุทัยศรี  เงินปาน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงรีลาวดี  พวงโลก
2. เด็กชายวัชระ  โสภาศรี
3. เด็กหญิงสโรชา  จอมพงษ์รื่น
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ไม้แก่น
2. เด็กชายสุนทร  แก้วสีขาว
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงตรีชฎา  พรหมสุวรรณ์
2. เด็กชายสุขสันต์  ทรายแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  พรหมสุวรรณ์
2. นางชลภัสสรณ์  เชียงกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงนันทการ  เขตขาม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  งามละมัย
3. เด็กหญิงวันวิสาร์  ทองคำมาก
 
1. นายสิทธิพงษ์   บุญพงษ์
2. นายยุทธการ  เจียตระกูล
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายพายุ  เจียมมี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
2. นางสาววรินทร์พร  คงคา
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกิตติยา  กลิ่นธูป
2. เด็กหญิงธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
2. นางสาววรินทร์พร  คงคา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นายภาสกร  แก้วกระจาย
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายภิณวัฒน์  สังข์เรือนงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
2. นางสาววรินทร์พร  คงคา
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  สอนอิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เฮงอาภรณ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
2. นายมงคล  น้อยศรี
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรสุดา  เทพมังกร
2. เด็กหญิงมาริสา  ถึงใจ
 
1. นางสาวสร้อยทิพย์  มั่นดี
2. นางสุกาญจนา  เกษสังข์
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ภัทรวงค์เรือนคำ
2. เด็กชายพีรดนย์  จันทร
 
1. นางสาววัลยา  ภู่สุวรรณ
2. นางสาววิไลลักษณ์  เอมอานนท์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชูวงษ์
2. เด็กหญิงนรกมล  ขันจอก
 
1. นายสิทธิพงษ์   บุญพงษ์
2. นายยุทธการ  เจียตระกูล
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชาญชานนท์  รังผึ้ง
2. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเชิด
 
1. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
2. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์
2. เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์
 
1. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
2. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงกัลยากร  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงนฤมล  สินธุเดช
3. เด็กหญิงพัชราภา  ฤกษทวี
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์เสวก
2. เด็กชายภานุกร  สุวรรณมาลา
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เอี่ยมพลอย
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
 
1. นางมาลัย  โพธิ์ศรี
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โลมารักษ์
2. เด็กหญิงทิภาพร  มงคลทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นางสาวจันทรา  คล้ายทิพย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กันสถิตย์
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วายาโม
4. เด็กหญิงศิวภา  วงษ์สา
5. เด็กหญิงสรินทิพย์  ชำนิเขตการณ์
6. เด็กหญิงสุภัสฑราพร  แฝงพ้นภัย
 
1. นางมลิวรรณ   กฤชอาคม
2. นางจินดา  รุกขชาติ
3. นางใบชะบา  เอมประณีตร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงชลนิชา  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนไพบูลย์
3. เด็กหญิงณัฏฐพิธ  ศรีงามฉ่ำ
4. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีงามฉ่ำ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้งค้างพลู
6. เด็กหญิงแพรพลอย  กสิผล
 
1. นายสมนึก  คำแก้ว
2. นางสาวลลิตา่  เรืองศรี
3. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงชลกานต์  เฉลิมสถาน
2. เด็กหญิงณัฐฌา  มะโนชัย
3. เด็กหญิงรัชนีกร  พุ่มชุมแสง
 
1. นางจำเนียร  มีแก้วน้อย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายพลพัฒน์  ประยูรสอน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม
 
1. นางประพิณ  เงินมาก
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุขสุวรรณ์
2. เด็กชายชนกันต์  โพธิ์พึ่ง
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ม่วงแย้ม
 
1. นายกฤษณชัย  จันทศร
2. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แบ่งส่วน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แบ่งส่วน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มีลาภ
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
2. นางพิมประภา  พันธุุ์พิพัฒน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญกร  จอมพงษ์รื่น
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วมณี
3. เด็กหญิงลักขณา  สัตบุศย์
 
1. นางพิกุล  แสงวิภาสนภาพร
2. นางสาวสิรินารถ  แก้วภักดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จิรวงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงฉันชนก  ชื่นฤดี
3. เด็กหญิงพิชญาพร  คงวิวัฒน์ไพศาล
 
1. นางราณี  ขุ่มด้วง
2. นางสาวสริมล  พันธ์ชาติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กหญิงจุฑาฬัสส์  เกษรพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยินดี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกตุงาม
 
1. นายศิริชัย  ฉัตรชัยรัตน์
2. นางประไพศรี  สวัสดิ์ศรี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงนุชจรี  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงวาริน  จันทร์นัด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ลอยละลิ่ว
 
1. นางนิตยา  ศรีรัตน์
2. นางสาววรรณประภา  ไทยพยัฆ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัจฉิมมี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  งามละม้าย
3. เด็กหญิงเกวลี  กันอำพล
 
1. นางสาววีระนุช  พรหมมา
2. นายภาสวิชญ์  แป้นกลัด
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงบุณยจิตต์  เผือกพันธุ์
2. เด็กหญิงวาริณี  นาคทองดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หาจักร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
2. นางสาวสายิน  ศัพทเสวี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  รอตสถิต
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรมรื่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขมนต์
 
1. นางเสมอแข  พุ่มสุวรรณ
2. นางสาวนิภาพรรณ  จิตตเสวี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายก้องฟ้า  หวานสนิท
2. เด็กหญิงทรงพร  กลิ่นแค
3. เด็กหญิงบี  ชื่นอุรา
 
1. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลายจั่น
2. เด็กชายพิชญุตม์  อนุมาตย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เจียรวรานนท์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  แย้มพลาย
2. นางพรทิพย์  สุดสวาท
 
114 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงนิศาลักษ์  ปรางยพันธ์
2. เด็กหญิงลัลนาพร  บุญเลิศรัตน์
3. เด็กหญิงสุนิสา  กรุดเพ็ชร์
 
1. นางปิรัญญา  บุญศักดิ์
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญมาทัน
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุรัตน์
2. เด็กชายบุริศร์  ยางขาว
3. เด็กหญิงอาศรา  บุญมาทัน
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
2. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายปณชัย  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงภัทรธริดา  ทับแสง
3. เด็กชายวงศธร  ฉวีหาญ
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
2. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิติมา  ทองน้ำเงิน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ธีโรภาส
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
2. นายนิคม  มานะดี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวธมกร  มังกรทอง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ไพศาล
 
1. นายเสถียร  พึ่งกัน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรัตน์  กาญจนา
 
1. นางกัญนิกา  ช่วงฉวี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายยุทธิ์ชัย  โตมอญ
 
1. นายสมนึก  สาทจีนพงษ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  กาญจนา
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายวีระกรณ์  ณวัลย์
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายอดิเทพ  คงวังทอง
 
1. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคบัว
 
1. นางสาวชาลิศา  ชูวงษ์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนิธิวัสส์  ขอพึ่ง
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกตุ  น้ำทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงษ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธนพัฒน์  ศิริเวช
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 1. เด็กชายธราดล  รัตนวิเชียร
2. เด็กชายนิติวัฒน์  เฉลิมจิตต์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวนัยนา  แสนจักร
2. นางจุฑารัตน์  สอนพร
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายสาธิต  ทรัพย์อาภรณ์
 
1. นายมานะ  สารภี
2. นางสาวประภาพร  ศรีสุวรรณ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. นายทวีโชค  ทัศนุรักษ์
2. นายเรวัช  ชัยยะเจริญ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายคมกริช  กันวิชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หุ่นยนต์
 
1. นางอรสา  จันทนา
2. นางสุภาพร  ละมัย
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงนุชชา  ใยสำลี
2. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สอาด
3. เด็กชายเนตรดนัย  ประมูลเรือง
 
1. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
2. นางสาวภัณฑิลา  ภู่ระหงษ์