หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 3101   17 พ.ย. 3101   18 พ.ย. 3101   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 3101

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อาคารสนามข้างเสาธง ชั้น สนามหน้าเสาธง ห้อง สนามหน้าเสาธง 16 พ.ย. 3101 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สนามข้างเสาธง ชั้น สนามหน้าเสาธง ห้อง สนามหน้าเสาธง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 69
09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สนามข้างเสาธง ชั้น สนามหน้าเสาธง ห้อง สนามหน้าเสาธง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 53
09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สนามข้างเสาธง ชั้น สนามหน้าเสาธง ห้อง สนามหน้าเสาธง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สนามข้างเสาธง ชั้น สนามหน้าเสาธง ห้อง สนามหน้าเสาธง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องภาพยนต์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.1/ป.2/ป.3 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-16.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 /ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตฯ/ห้องต่างประเทศ/ห้องภาษาไทย 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-16.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง ป.2 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 34
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 33
13.00-16.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 35
13.00-16.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 35
13.00-16.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คุณธรรม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 39
13.00-16.00
9 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
13.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 1 ห้อง นาฎศิลป์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
13.00-16.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
13.00-16.00
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
20 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
21 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
22 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
23 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ อาคารโดม ชั้น 1 ห้อง อาคารโดม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วัดช้างใหญ่ อาคารโดม ชั้น 1 ห้อง อาคารโดม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 25
13.00-16.00
25 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 วัดช้างใหญ่ อาคารโดม ชั้น 1 ห้อง อาคารโดม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) มหามงคล ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 38
09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณสวนรุกขชาติ ชั้น บริเวณสวนรุกขชาติ ห้อง บริเวณสวนรุกขชาติ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.1/ม.2/ม.3 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-15.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-14.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง ป.5/ป.4/ศิลปะ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคาร MCS ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง เกรียติภูมิ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-16.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 1 ห้อง พลศึกษา 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
9 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เกรียรติภูมิ ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
10 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เกรียรติภูมิ ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
11 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) เฉลิมพระเกรียติ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย วัดช้างใหญ่ ศาลาการเปรียญ ชั้น 1 ห้อง ห้องโล่ง 16 พ.ย. 3101 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒(วัดช้างใหญ่) อาคารเกรียติภูมิ ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา/ศูนย์คุณธรรม 16 พ.ย. 3101
ลำดับที่ 1 - 65
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]