หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนายสหชัญก์ฐ วันทองโรงเรียนวัดสามเพลงประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสปรุะสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศิริผลโรงเรียนหงสประภาสปรุะสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวอรอุษา การสมชนโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
8. นายจิรศักดิ์ สุภารสโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
9. นางสมหมาย แสนเสริมโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
10. นางยุพา เอี่ยมพ่อค้าโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
11. นายเทวราช แสนเสริมโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
12. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
13. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
14. นางสาวอโนชา คงดีโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
15. นางสาวปิยมาศ จิตประสงค์โรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
16. นายณัฐภัทร ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
17. นายเอก แจ่มจันทร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
18. นางสาววิราพร เกตุอรุณโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
19. นายมงคล อุตะมะโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
20. นายสุรชาติ อนุพนธ์พรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
21. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
22. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
23. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
24. นายศิระ เศรษฐาโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
25. นายธวัช ฤกษ์สง่าโรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
26. นายจิรศักดิ์ เรืองทองโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
27. นายเสริมวิทย์ อ่อมไหลโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
28. นางสาวจินตนา ดวงแพงมาตร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
29. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสหชัญก์ฐ วันทองโรงเรียนวัดสามเรือนประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ สุภารสโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
4. นางวารี สาระยานโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
5. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวศิริพร ศิริผลโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
8. นางสาวอรอุษา การสมชนโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
9. นางสมหมาย แสนเสริมโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
10. นางยุพา เอี่ยมพ่อค้าโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
11. นายเทวราช แสนเสริมโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
12. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
13. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
14. นางสาวอโนชา คงดีโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
15. นางสาวปิยมาศ จิตประสงค์โรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
16. นายณัฐภัทร ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
17. นายเอก แจ่มจันทร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
18. นางสาววิราพร เกตุอรุณโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
19. นายมงคล อุตะมะโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
20. นายสุรชาติ อนุพนธ์พรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
21. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
22. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
23. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
24. นายศิระ เศรษฐาโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
25. นายธวัช ฤกษ์สง่าโรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
26. นายจิรศักดิ์ เรืองทองโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
27. นายเสริมวิทย์ อ่อมไหลโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
28. นางสาวจินตนา ดวงแพงมาตร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
29. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสหชัญก์ฐ วันทองโรงเรียนวัดสามเรือนประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศิริผลโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวอรอุษา การสมชนโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
8. นายจิรศักดิ์ สุภารสโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
9. นางสมหมาย แสนเสริมโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
10. นางยุพา เอี่ยมพ่อค้าโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
11. นายเทวราช แสนเสริมโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
12. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
13. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
14. นางสาวอโนชา คงดีโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
15. นางสาวปิยมาศ จิตประสงค์โรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
16. นายณัฐภัทร ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
17. นายเอก แจ่มจันทร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
18. นางสาววิราพร เกตุอรุณโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
19. นายมงคล อุตะมะโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
20. นายสุรชาติ อนุพนธ์พรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
21. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
22. นางนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
23. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
24. นายศิระ เศรษฐาโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
25. นายธวัช ฤกษ์สง่าโรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
26. นายจิรศักดิ์ เรืองทองโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
27. นายเสริมวิทย์ อ่อมไหลโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
28. นางสาวจินตนา ดวงแพงมาตร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
29. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสหชัญก์ฐ วันทองโรงเรียนวัดสามเรือนประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ดวงแพงมาตร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวศิริพร ศิริผลโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
8. นางสาวอรอุษา การสมชนโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ สุภารสโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
10. นางสมหมาย แสนเสริมโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
11. นายเทวราช แสนเสริมโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
12. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
13. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
14. นางสาวอโนชา คงดีโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
15. นางสาวปิยมาศ จิตประสงค์โรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
16. นายณัฐภัทร ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
17. นายเอก แจ่มจันทร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
18. นางสาววิราพร เกตุอรุณโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
19. นายมงคล อุตะมะโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
20. นายสุรชาติ อนุพนธ์พรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
21. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
22. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
23. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
24. นายศิระ เศรษฐาโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
25. นายธวัช ฤกษ์สง่าโรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
26. นายจิรศักดิ์ เรืองทองโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
27. นายเสริมวิทย์ อ่อมไหลโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
28. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสหชัญก์ฐ วันทองโรงเรียนวัดสามเรือนประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศิริผลโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวอรอุษา การสมชนโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
8. นายจิรศักดิ์ สุภารสโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
9. นางสมหมาย แสนเสริมโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
10. นายเทวราช แสนเสริมโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
11. นายเอกภพ เกิดอ่ำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
12. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
13. นางสาวอโนชา คงดีโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
14. นางสาวปิยมาศ จิตประสงค์โรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
15. นายณัฐภัทร ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
16. นายเอก แจ่มจันทร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
17. นางสาววิราพร เกตุอรุณโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
18. นายมงคล อุตะมะโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
19. นายสุรชาติ อนุพนธ์พรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
20. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
21. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
22. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
23. นายศิระ เศรษฐาโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
24. นายธวัช ฤกษ์สง่าโรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
25. นายจิรศักดิ์ เรืองทองโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
26. นายเสริมวิทย์ อ่อมไหลโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
27. นางสาวจินตนา ดวงแพงมาตร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
28. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียงประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการ
3. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกันยา เจริญถ้อยโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์โรงเรียนวัดสามตุ่มประธานกรรมการ
3. นางชบา โรจนะเสนโรงเรียนวัดเชิงเลนประธานกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ทองอยู่ยืดโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สงละออโรงเรียนวัดหญ้าไทรกรรมการ
6. นางปราณี กองจินดาโรงเรียนวัดโคกตาพรหมกรรมการ
7. นางสาวศุภลักษณ์ สาระยามโรงเรียนวัดหน้าโคกกรรมการ
8. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
9. นางนารี แก้วแสงเอกโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
10. นายสมชาย รุ่งพานิชโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
11. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่กรรมการ
12. นางธัญรัศม์ ปภัฒน์วรภิญญ์โรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
13. นางกรุณา เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวเตือนใจ สอนพงษ์โรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
15. นางสาวอรทัย มหาชื่นใจโรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
16. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการและเลขานุการ
17. นายรักศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดปราสาททองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเกศรี ไชยเผือกโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินจิรา เผือกวัดโรงเรียนวัดบ้านหว้าประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ไพรศรีโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ประธานกรรมการ
4. นางอารีย์ สีนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3กรรมการ
5. นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
6. นางสาวสมจิต สุขสุภาพโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
7. นางบุญเริ่ม สุพัฒฑาโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
8. นางสาวชไมพร สมบุตรโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
9. นางลออง ขันธศุภโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ หอมชื่นโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
11. นายประจบ สุทธิลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
12. นางสาวน้ำอ้อย สุมทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิงกรรมการและเลขานุการ
14. นางอัญชลี ไกรสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการและเลขานุการ
15. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร จำปางามโรงเรียนสอนดีประธานกรรมการ
2. นางสุรภี ทองนาคโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
3. นางยมนา เพียรทองโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ เพ็งพงษ์โรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
5. นางอัมพรพรรณ รู้วิชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
7. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
8. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
6. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
7. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจรินทรทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประพันธุ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจรินทรทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประพันธุ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประสงค์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคูประธานกรรมการ
2. นายเอือน ตะกรุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
9. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางจรินทรทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประพันธุ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจรินทรทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประพันธุ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางจรินทรทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เทศทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นายพงษ์เทพ แย้มขยายโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางสาวอรสา จิตประพันธุ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
8. นายภูมิพัฒน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสปรุะสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสปรุะสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสปรุะสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
5. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
6. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา สว่างกลับโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขียวสดโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
7. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามประธานกรรมการ
2. นางนำ้ผึ้ง จรตระการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ อ่อนสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามประธานกรรมการ
2. นางนำ้ผึ้ง จรตระการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ อ่อนสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
6. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
7. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
8. นายอภิชาต คหินทพงศ์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
9. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
6. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
7. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
8. นายอภิชาต คหินทพงศ์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
9. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
6. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
7. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
8. นายอภิชาต คหินทพงศ์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
9. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
6. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
7. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
8. นายอภิชาต คหินทพงศ์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
9. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
3. นายนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
6. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทองกรรมการ
7. นายปานศักดิ์ กำเนิดแก้วโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
8. นายอภิชาต คหินทพงศ์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
9. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายประเวศน์ นิจเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
7. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
8. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
9. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
11. นายชุมพล เป้าเอื่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
12. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางร่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายประเวศน์ นิจเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
7. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
8. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
9. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
11. นายชุมพล เป้าเอื่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
12. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายประเวศน์ นิจเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
7. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
8. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
9. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
11. นายชุมพล เป้าเอื่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
12. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ธรรมนิยายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย บ่างสุวรรณ์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ธรรมนิยายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย บ่างสุวรรณ์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ธรรมนิยายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย บ่างสุวรรณ์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายวันเฉลิม ธรรมนิยายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย บ่างสุวรรณ์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพิจิตรา พินมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพิจิตรา พินมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา พินมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิจิตรา พินมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชูโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงษ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
4. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายประเวศน์ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นายชุมพล เป้าเอื่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงษ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
4. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายประเวศน์ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นายชุมพล เป้าเอี่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงษ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
4. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนลัทวิขข์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทรประธานกรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ จงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางเพ็ชรี รักวงศ์วานโรงเรียนวัดสุธาโภชน์กรรมการ
4. นางสาวนัยนา ภาคบุบผาโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เจียมตนโรงเรียนครูโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา แสงพระอินทร์โรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร วันชูเพลาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
9. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นางกนกวรรณ ภู่ธรรมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนลัทวิขข์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทรประธานกรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางเพ็ชรี รักวงศ์วานโรงเรียนวัดสุธาโภชน์กรรมการ
4. นางสาวนัยนา ภาคบุบผาโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา แสงพระอินทร์โรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร วันชูเพลาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
9. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นางกนกวรรณ ภู่ธรรมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนลัทวิขข์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทรประธานกรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางเพ็ชรี รักวงศ์วานโรงเรียนวัดสุธาโภชน์กรรมการ
4. นางสาวนัยนา ภาคบุบผาโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา แสงพระอินทร์โรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร วันชูเพลาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
9. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นางกนกวรรณ ภู่ธรรมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนลัทวิขข์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทรประธานกรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางเพ็ชรี รักวงศ์วานโรงเรียนวัดสุธาโภชน์กรรมการ
4. นางสาวนัยนา ภาคบุบผาโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา แสงพระอินทร์โรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร วันชูเพลาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
9. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นางกนกวรรณ ภู่ธรรมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะโรงเรียนวัดคงษาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
3. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
4. นางทรงสุดา คำดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ รื่นสุขโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
8. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
9. นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
10. นางพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะโรงเรียนวัดคงษาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
3. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
4. นางทรงสุดา คำดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ รื่นสุขโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
8. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
9. นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
10. นางพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะโรงเรียนวัดคงษาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
3. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
4. นางทรงสุดา คำดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ รื่นสุขโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
8. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
9. นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
10. นางพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะโรงเรียนวัดคงษาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
3. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
4. นางทรงสุดา คำดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ รื่นสุขโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
8. นายภาณุมาศ มายะกฤษณะโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
9. นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
10. นางพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นายกิตติชัย พันธมาศโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายประเวศน์ นิจเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
7. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
8. นายทวี ดีวิหคโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
9. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
10. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
11. นายชุมพล เป้าเอื่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
12. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดลำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายทวี หวานล้ำโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
4. นางสำลี สุขสมโฉมโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
5. นายพันธ์ภิพรต รังษิโยโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
6. นายภานุมาศ ตามเพิ่มโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดงโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายมานพ สังข์สุวรรณโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
9. นายอภิชาติ ไกรทองโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
10. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจิรเดช หาธะนีโรงเรียนวัดธรรมนาวาประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ การะพิมพ์ข้าราชการบำนาญ สพป.อย.2กรรมการ
3. นายณรงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายสุพจน์ เกิดผลหลากโรงเรียนวัดอัมพวากรรมการ
5. นายสุรมนตรี วิไลจิตต์โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นายปัญญา หลาวเพ็ชรผู้กำกับลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดสามเรือนกรรมการ
7. นางสาวมนชยา จิตตรีงามโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสันต์ อินชูรัญโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายปรียะฉัฐม์ ผาสุกะกุลโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการ
3. นายสมนึก เฟื่องอักษรโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
4. นายอรรคพล ฤกษ์นาวีโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอุดม คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันประธานกรรมการ
2. นางปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางสาวศรีสมใจ ธงทองโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
6. นางกำมะยี่ เฉลิมแดนโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญชอบ สุขสมพืชโรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบกรรมการ
4. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาฉัตร พูลเพิ่มโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นิลทุุ้ยโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวปวีณา หลีกเมฆโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง จตุพรโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นายรัฏฐพิชญ์ แถมจันทร์โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
5. นางทัศมา ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจินดา สะมะโนโรงเรียนวัดนกกระจาบประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แสนสุขโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ เล็กโสภีโรงเรียนสัตตปทุมบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวทอฝัน กรอบทองโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย แจ่มทับทิมโรงเรียนวัดหญ้าไทรประธานกรรมการ
2. นายจารุกิตต์ แจ้งวิถีโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวัดม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ จินภูฮวดโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สารีสังข์โรงเรียนวัดขวิดกรรมการ
4. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวัดม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ จินภูฮวดโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สารีสังข์โรงเรียนวัดขวิดกรรมการ
4. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพิศเพ็ญ คงไวยโรงเรียนวัดดอนลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จูงใจโรงเรียนวัดโบสถ์(วงค์พานิช)กรรมการ
3. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ พิญญะชิตโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพิศเพ็ญ คงไวยโรงเรียนวัดดอนลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จูงใจโรงเรียนวัดโบสถ์(วงค์พานิช)กรรมการ
3. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ พิญญะชิตโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นางสาวมติ บุญนิตย์โรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศารทูลวาณิชโรงเรียนวัดจุฬามณีกรรมการ
4. นายยศกร คุ้มดีโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนชัย อยู่มั่นโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาฉัตร พูลเพิ่มโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นิลทุุ้ยโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ แสงดาวโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
4. นายเอกชัย เหมือนสังข์โรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
6. นายเอกชัย เหมือนสังข์โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
7. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไพรสันต์โรงเรียนวัดตาลานเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ แสงดาวโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
4. นายชัชชัย ไตรมรรคโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์กรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
6. นายเอกชัย เหมือนสังข์โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
7. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไพรสันต์โรงเรียนวัดตาลานเหนือกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ แสงดาวโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
4. นายชัชชัย ไตรมรรคโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์กรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
6. นายเอกชัย เหมือนสังข์โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
7. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไพรสันต์โรงเรียนวัดตาลานเหนือกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ แสงดาวโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
4. นายชัชชัย ไตรมรรคโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์กรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
6. นายเอกชัย เหมือนสังข์โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
7. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิรงรอง เพ็งพงษ์โรงเรียนวัดกอไผ่ประธานกรรมการ
2. นางชะมัยพร ยะมันโตโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์กรรมการ
3. นางอารี ทองลิ่มโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ จันทร์เอียงโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง แจ่มดวงโรงเรียนม่วงหวานกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางจันทร์สุดา สุวรรณศรโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
5. นางกำไร จิตรีญาติโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน เกตุพงษ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เนตินาคโรงเรียนวัดปทุมวันกรรมการ
3. นางสมบัติ เอี่ยมแก้วโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน เกตุพงษ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เนตินาคโรงเรียนวัดปทุมวันกรรมการ
3. นางสมบัติ เอี่ยมแก้วโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสำอาง ผิวนวลโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บัวพลโรงเรียนจรัสวิทยากรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เรืองเกษมโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ผิวนวลโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บัวพลโรงเรียนจรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เรืองเกษมโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุไร จันทร์สว่างโรงเรียนวัดสีกุกประธานกรรมการ
2. นางพรรณภิมล ประคุณคงชัยโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววรรณวรางค์ กิจโรณีโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
4. นางอารีย์ ทองมาโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา พรรณปัญญาโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบันลือ โอฬาฤกษ์โรงเรียนวัดแจ้งประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ เหมือนเพชรโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางปราณี กิจสมุทธโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
4. นางสาวสรัญญา แสดงฤทธิ์โรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวิช เสือทรงศีลโรงเรียนวัดอัมพวาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล แจ้งเกษมสุขโรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขตกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เซ่งเถี้ยนโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการ
4. นางพินิต อภิสนธิ์โรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ ทิพรังศรีโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
6. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทองคำโรงเรียนวัดท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นางตรึงตรา เรืองปราชญ์โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนวลอนงค์ พรรณประทุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ภาคีพรโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ อ้อพงษ์โรงเรียนวัดตาลานใต้ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สังข์เมืองโรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เอกนิคมโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมศรี กิจเฉลาโรงเรียนวัดลำตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หอมชื่นโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
3. นางวาสนา กลิ่นบำรุงโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิงประธานกรรมการ
2. นางคารมย์ พานทองโรงเรียนวัดหน้าโคกกรรมการ
3. นางวิสา คูณทวีโรงเรียนวัดคงษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพา เอี่ยมพ่อค้าโรงเรียนวัดม่วงหวานประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ เวชมีโรงเรียนวัดกอไผ่กรรมการ
3. นางสุนารี นาคศรีโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเอมอร วงษ์เสนาโรงเรียนวัดไทรโสภณประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ชำนิโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
3. นางศุทธินี อุณหะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เจริญสุขโรงเรียนวัดลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร อิสลามโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการ
3. นางนิลบล แสงเปี่ยมโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเดือนฉาย สว่างแสงโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ยุ่นประยงค์โรงเรียนรอซีดีกรรมการ
3. นางชะม้อย สนั่นนารีโรงเรียนวัดนาคูกรรมการ
4. นางสาวนิภา พรหมชัยโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย สว่างแสงโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ยุ่นประยงค์โรงเรียนรอซีดีกรรมการ
3. นางชะม้อย สนั่นนารีโรงเรียนวัดนาคูกรรมการ
4. นางสาวนิภา พรหมชัยโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณโรงเรียนวัดกระแชงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดอนุกุญชรารามกรรมการ
3. นางบุญเรียม ธาราชัยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ชิราพรโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร์โรงเรียนสอนดีกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา พูลสว่างโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
7. นางวรารัช เกษเลิศปัญญาโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
8. นางอุษณีย์ ดัสดุลโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
9. นางประทุม คุ้มดีโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
10. นางสมใจ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ ศรีบุญเรือนโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตร)กรรมการ
12. นายอมรรัตน์ สำเนียงหวานโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
13. นางสาวปฐมพร บุญรักษ์โรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
14. นางกุุลวณิช แก้วสถิตย์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการ
15. นายสมชัย สินธุศิริโรงเรียนวัดนาคสโมสรกรรมการ
16. นายเดชาวิทย์ ศรีสังวาลโรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการ
17. นางชูจิตต์ สินธุเดชโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
18. นางพัชรา ศรศิลป์โรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
19. นางสะอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
20. นางทมพการ เวทการโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
21. นางสาวละมัยพร จันโทโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
22. นางจุฑามาศ เกื้อกูลธรรมกุลโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
23. นางจรัสศรี การมิตรีโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ สินศิริโรงเรียนศรีบางไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนคมน สุภิสิทธิ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นางสง่า เปลื้องทุกข์โรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
4. นางวรรณลักษณ์ ลาภหลายโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร ไม้อบเชยโรงเรียนวัดบ้านแพนกรรมการ
6. นางสาววิภาวรรณ ทรัพย์บุญโรงเรียนวัดบางกระสั้นกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ วงษ์ทองโรงเรียนวัดลาดระโหงกรรมการ
8. นางสาวสิริญญา โกษะโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการ
9. นางวาสนา ทองไทยโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการ
10. นางสุวรรณี วันละคำโรงเรียนจรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวกุลณ์ธิดา ถือชัยโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
12. นางอนงค์ ขาวเงินยวงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
13. นางกอบกุล คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันกรรมการ
14. นางชนนิกานต์ ประสันทวงษ์โรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
15. นางมาลี พรเจริญโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
16. นางสาวสุธิดา สุวินทรากรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
17. นางทองใบ เจนตะโคนโรงเรียนวัดตาลานเหนือกรรมการ
18. นางสาววันเพ็ญ พราหมเอกโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
19. นางทักษพร ไทยแท้โรงเรียนจรัสวิทยาคารกรรมการ
20. นางสาวชลธิกา ยศยะโรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการ
21. นางสาวศิรินาฎ จิตจำนงโรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการ
22. นางสาวศศิธร ไพรสันต์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญชอบ สุขสมพืชโรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียงกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบกรรมการ
4. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอุดม คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันประธานกรรมการ
2. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวศรีสมใจ ธงทองโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางกำมะยี่ เฉลิมแดนโรงเรียนวัดกระแชงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนี ศรียานนท์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
3. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภู่เจริญโรงเรียนวัดคงษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพจนี ศรียานนท์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
3. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภู่เจริญโรงเรียนวัดคงษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพจนี ศรียานนท์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
3. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภู่เจริญโรงเรียนวัดคงษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนภดล จันนุ่มโรงเรียนวัดสุนทรารามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
5. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนภดล จันนุ่มโรงเรียนวัดสุนทรารามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
5. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนภดล จันนุ่มโรงเรียนวัดสุนทรารามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
5. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล จันนุ่มโรงเรียนวัดสุนทรารามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
5. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนภดล จันนุ่มโรงเรียนวัดสุนทรารามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโดกรรมการ
3. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวานกรรมการ
5. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เกิดมาลัยโรงเรียนวัดขวิดกรรมการ
3. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาดกรรมการ
4. นางปรีดา กวานดาโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้กรรมการ
5. นางกอบกุล คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืนโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ชาติสุภาพโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินกรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืนโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ชาติสุภาพโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินกรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืนโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ชาติสุภาพโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินกรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ บุญศักดิ์โรงเรียนวัดกระแชงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เพชรชาติโรงเรียนวัดท่าดินแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
5. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบัญกันนาวาสกรรมการ
6. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ บุญศักดิ์โรงเรียนวัดกระแชงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เพชรชาติโรงเรียนวัดท่าดินแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
5. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบัญกันนาวาสกรรมการ
6. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ บุญศักดิ์โรงเรียนวัดกระแชงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เพชรชาติโรงเรียนวัดท่าดินแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
5. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบัญกันนาวาสกรรมการ
6. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ บุญศักดิ์โรงเรียนวัดกระแชงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย เพชรชาติโรงเรียนวัดท่าดินแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรฯ)กรรมการ
5. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบัญกันนาวาสกรรมการ
6. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระวิวรรณ นรานุตโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดไทรน้อยกรรมการ
3. นางวรรณลักษณ์ ลาภหลายโรงเรียนวัดลาดชิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน กลีบมาลัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วประธานกรรมการ
2. นางยุภา เกิดประกอบโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
3. นางเล็ก ทรัพย์วิเชียรโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรินจิรา เผือกวัดโรงเรียนวัดบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางสมรัตน์ พันธุ์เสือโรงเรียนวัดพระขาวกรรมการ
3. นางสาวศิราภา แก้วสถิตโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นางอารีย์ ทองลิ่มโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกศรี ไชยเผือกโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ศรศิลป์โรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
3. นางกานต์รวีณัฐ คล้ายนัครัญโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ลาสอนโรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ อาษาโรงเรียนบางไทรกรรมการ
3. นางอาพรรัตน์ รุจิวุฒิโรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริพร ไชยชมพูโรงเรียนวัดพระขาวประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เสียงเสนาะโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริพร ไชยชมพูโรงเรียนวัดพระขาวประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เสียงเสนาะโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริพร ไชยชมพูโรงเรียนวัดพระขาวประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายสหชัย วันทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ เสียงเสนาะเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นางสาวผาณิต ไวปรีชีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ รู้วิชาโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้กรรมการ
3. นายธวัชชัย แจ่มดวงโรงเรียนวัดน้ำเต้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จิตต์ชุ่มโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ เมืองสว่างโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ขำปานโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นางศิริกานดา ทองประจวบโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]