หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางรัชฎาพร สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีบางไทร คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
2 นางสาวพูลศรี รัมมะภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
3 นางสาวสุวัจนี จิตประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
4 นางสาวสุนันท์ สุขสุเมฆ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
5 นางสาวสุกัญญา วุฒิวัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
6 นางสายสุณีย์ สุวิบาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
7 นางสาวเรวดี จิตรีเนื่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบางไทร คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
8 นางสาวน้ำอ้อย วิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒ (วัดช้างใหญ่) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
9 นางวาสินี อยู่ดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเชิงเลน คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
10 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
11 นางสุชานรี แสนทวีสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
12 นายวิเชียร จั่นบำรุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
13 นางศรันยา หอมประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
14 นางธนนันท์ ทองศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
15 นางวรนุช โลมาแจ่ม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
16 นางพจมาน มีระลึก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
17 นางณัฏฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
18 นางสาวดารณี แซ่จึง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน

ผู้ดูแลระบบ สุชานรี แสนทวีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 08-6441-4671 e-mail : pla_suchanaree@hotmail.com ID line suchanaree2510
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]