รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 1. เด็กชายลีนา  จ้อยเขียว
2. เด็กชายเวียด  ยา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  โพธิ์จารย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์ทอง
2. เด็กชายอชิติ  สมสมัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มาลัยนาค
2. เด็กชายวันชัย  ภู่งาม
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กชายธีรภัทร  เมืองสมบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร  เจริญพร
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เทียนบูชา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เนื่องบุญมา
2. เด็กชายธนพล  หุบทอง
 
1. นายสันติภาพ  ยศม้าว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายกัลยาวรรธน์  เนื่องตรีสาร
2. เด็กหญิงจรัชยา  ทรงบานชื่น
3. เด็กชายธนภัทร  กิจวิทยี
4. เด็กชายธนากร  ประโยชน์โยธิน
5. เด็กหญิงวชิราพร  จิตสำราญ
 
1. นางอำพร  ฤกษ์เกษม
2. นางสาวรัตนา  คำพระทิก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กชายธวัชชัย  งามพริ้ง
2. เด็กหญิงวรรณสา  ฉัตรขาว
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  อักษรสว่างพงษ์
2. นางสาวนิศรา  กลั่นเขียว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สอดศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มพงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  นาสิมมา
2. นางสาวฐิติยา  ยอดสิงห์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. นายพัฒนศักดิ์  เรืองคำไฮ
2. นางสาวสุมิตรา  ลีพฤติ
 
1. นางบุษฎี  วงศ์สุกรรม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมปราณีต
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัญชลี  พิมพา
 
1. นางสาวกิตติญาณ์  อมร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. นางสาวศศิวรรณ  อาจหาญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 1. เด็กหญิงนราธิป  คลังคำภา
 
1. นางจรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กหญิงสายฝัน  ภาคีฉาย
 
1. นางสุขุมาลย์  แม้นเหมือน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันทิมา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขสนิท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. นายเศรษฐพัชร์  เค้าโคตร
 
1. นายชาญวิทย์  กิตติจตุรพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. นางสาวปภาวรินทร์  ทองศรี
 
1. นายชาญวิทย์  กิตติจตุรพร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรางทอง
2. เด็กหญิงพาขวัญ  แย้มสรวล
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
2. นายสมยศ  เอียวสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เนื่องบุญมา
2. เด็กหญิงลลิตา  เรืองปราชญ์
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มาลีคล้าย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  หอมพุฒ
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงขวัญพญา  วีณะสนธิ
 
1. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทรัพย์ยุทธ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรามกูล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ยินดีสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  ไพรสันต์
2. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กหญิงบงกช  จันทร์หอม
3. เด็กชายอดิศร  มาศศรี
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
2. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. นายณรงค์  ยินดีพบ
2. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายพงศ์ธร  นิวร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศุภกิจ
 
1. นายอภิชาติ  คหินทพงษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ภู่เจริญ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขศาลา
 
1. นายอภิชาติ  คหินทพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงธนกานต์  เกตุฉัตร
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  ทรงโสด
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายยงยุทธ  เครือเสนา
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไตรภูมิ
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. นางสาวชลธิชา  เกตุปราชญ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธุ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีดอกไม้
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญส่ง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีงาม
3. เด็กหญิงนพมาศ  เกตุสุวรรณ
4. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงดำดิน
5. เด็กชายนันทกร  เรือนเพ็ชร
6. เด็กชายประวิทย์  ผาสุขโอษฐ
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พลับพลาศรี
8. เด็กชายยงยุทธ  เครือเสนา
9. เด็กชายรัตนพล  ไพรสุข
10. เด็กหญิงวรรณิศา  แซ่จิว
11. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีสุวรรณ
12. เด็กชายอนุรักษ์  เปลี่ยนกลิ่น
13. เด็กชายอมรเทพ  พลายละหาร
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีดอกไม้
15. เด็กชายไพโรจน์  แซ่จิว
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
2. นางเบญจลักษณ์  ห่ำเจริญ
3. นางสาววิลาสินี  เล็กสถิน
4. นางสาวกฤษณา  ทัดเทียม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กชายกิตติ  ติวิพันธ์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อรรถวิเวก
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐภัทร  ไตรสินธุ์
5. เด็กชายธีรภัทร  อรรถวิเวก
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เริงโพธิ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  สุขสมจิตร
8. เด็กชายศุภโชค  ศรีอินทร์สุทธิ์
9. เด็กหญิงสุธินี  อินทร์หลวงดี
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กรีสกล
 
1. นายวิษุวัต  ข้อสว่าง
2. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
3. นายประจวบ  ชัยประภา
4. นายสมชาย  รุ่งพานิช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล  บางแค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ราชวงศ์
4. เด็กชายธนา  ห้วยชะนาง
5. เด็กชายธีรภัทร  โกมลวานิช
6. เด็กหญิงปวีร์ธิมา  ยินดีพิธ
7. เด็กหญิงพรพิมลวรรณ  หาวิธี
8. เด็กชายพาทิศ  จันทร์ส่องแสง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุการณ์
10. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงเปี่ยม
11. เด็กชายมณฑล  ทรัพย์ชิต
12. เด็กหญิงมาริษา  ทิมเงิน
13. เด็กหญิงวันวิษา  เนื้อนวล
14. เด็กหญิงวิยะดา  ผ่องพิธี
15. เด็กชายสิริโชค  ปิ่นประดิษฐ์
16. เด็กหญิงสุมิตรา  โกมลวานิช
17. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  วันดี
18. เด็กชายอภิลักษณ์  บังเกิด
19. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นสุข
20. เด็กหญิงเกษมณี  ยี่สุ่นแย้ม
 
1. นางสุรัชนา  มีใย
2. นางสนธยา  สำรวยผล
3. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
4. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
5. นางมีนา  ขันทราม
6. นางสาวสุดายุ  วงศ์สงฆ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. นางสาวฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
2. เด็กหญิงณัชฐิดา  ตรีสุทธิตรา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
5. เด็กหญิงดวงกมล  อุทุมพร
6. เด็กหญิงดวงพร  บุญสม
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
8. เด็กชายนพรัตน์  ประสาน
9. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสำลี
10. เด็กชายปภังกร  คุณประเสริฐ
11. นางสาวพรชิตา  เจริญผล
12. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
13. เด็กชายพัลลภ  หลีกระโทก
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุการณ์
15. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
16. เด็กหญิงวิยะดา  ผ่องพิธี
17. เด็กหญิงศิตาภรณ์  จันทร์ฮาด
18. เด็กหญิงสมใจ  วงศ์สงฆ์
19. เด็กชายสุทธิวัสส์  พันธ์ทรัพย์
20. เด็กชายไพโรจน์  เนื่องภุมมร
 
1. นางสุรัชนา  มีใย
2. นางสนธยา  สำรวยผล
3. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
4. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
5. นางมีนา  ขันทราม
6. นางสุดายุ  วงศ์สงฆ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลัมมะวิชัย
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เพ็ญโรจน์
3. เด็กหญิงข่อทิพย์  ใหญ่โต
4. เด็กชายจตุพงศ์  สุระภา
5. เด็กหญิงจิรามุรี  แก้วนรา
6. เด็กหญิงชลธิชา  กองชะนะ
7. เด็กหญิงฐิตาพร  ดียิ่ง
8. เด็กหญิงณัฐริกา  บัวใหญ่
9. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เมนะสินธุ์
10. เด็กชายธนกฤต  สุขวีระกิจ
11. เด็กชายธนัญชัย  ไกรสังเกตุ
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  อุ่นละมัย
13. เด็กชายนพรัตน์  พงษ์ศิลป์
14. เด็กหญิงนันทนาภรณ์  สมฆ้อง
15. เด็กหญิงนิชาพรรณ  เรืองแสงมุข
16. เด็กชายปฏิพาน  ภาคอินทรีย์
17. เด็กชายปภังกร  เดโชโชติศิริ
18. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สดศรีจันทร์
19. เด็กหญิงปาริตา  ศรีไพศาล
20. เด็กหญิงพรชนก  ผิวผ่อง
21. เด็กหญิงพรรณษา  พงษ์ภู่
22. เด็กหญิงพัชราภา  ต่ายวัลย์
23. เด็กหญิงภัทรศยา  ปลอดโปร่ง
24. เด็กชายภูมินทร์  ธนะวรรณ์
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม
26. เด็กหญิงรัฐเซีย  มันตระเวร
27. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประสาร
28. เด็กหญิงวราภรณ์  พรรณกมล
29. เด็กชายวัชรินทร์  สังข์เครือ
30. เด็กหญิงศศิภา  ไกรสำอางค์
31. เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรสำอางค์
32. เด็กหญิงสราพร  มีเมธี
33. เด็กชายสหรัฐ  กอพงษ์
34. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกเพ็ง
35. เด็กหญิงสุธิดา  บุญช่วย
36. เด็กหญิงสุปรีย์พร  สุขพอดี
37. เด็กหญิงสุพิชญา  ผิวผ่อง
38. เด็กหญิงอภิชยา  นิลสลับ
39. เด็กชายอาทฤต  ทองไพบูลย์
40. เด็กหญิงอินธุอร  สมิตวงศ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวกาญจนา  ดวงอาทิตย์
3. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
4. นายส่องแสง  รักชูช่วง
5. นางสาวพณิชนันท์  กล่อมสังข์เจริญ
6. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
7. นางสาวนุชนาฎ  รื่นสุข
8. นางสาวภัทรภร  วันชูเพลา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอ้โถบุตร
2. เด็กชายจิตรคุปต์  พิมพาทอง
3. เด็กชายต้นตระการ  แก้วสง่า
4. เด็กชายทนุศักดิ์  ใบบ้ง
5. เด็กชายอรงกรณ์  แก้วสง่า
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายอัมรินทร์  สินรัตนะ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายสินธุ  พึ่งฉ่ำ
 
1. นางจงรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นางจงรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทะโรจน์
 
1. นายนิธิพร  พะเนาว์ศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กชายอนุวัตร  ศิริรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอ้โถบุตร
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นางสาวนวลศรี  ปิติญาณ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ดอกลำภู
 
1. นางปราณี   กิจสมุทร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทับสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทะโรจน์
 
1. นายนิธิพร  พะเนาว์ศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายชลธี  ทองธรรมชาติ
 
1. นายปิยพัชร  ตาลรัตน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี 1. เด็กหญิงศุภางค์  อุ่นเสนา
 
1. นางพิราวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กหญิงอารียา  สายทองคำ
 
1. นางสาวพรรณิษา  ชาวหงษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ขันทะวิชัย
2. เด็กชายชัยโชค  สุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่เล้า
4. เด็กชายทัศนัย  โชติพินิจ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ทนทาน
6. เด็กหญิงธิติมา  ศรีเมฆ
7. เด็กชายนพพล  วิลัยพฤกษ์
8. เด็กชายนภสินธุ์  เงินคล
9. เด็กหญิงปางใจ  ใจสะอาด
10. เด็กชายพงศกร  คันภิรมย์
11. เด็กหญิงฟ้าอมร  บุญชุ่ม
12. เด็กชายภูษิต  ทรงวิเชียร
13. เด็กหญิงมณฑา  ล่วงลือ
14. เด็กชายระพีพัฒน์  เปรมสวัสดิ์
15. เด็กชายระพีภัทร  ระงับภัย
16. เด็กชายรัชชานนท์  กิจไพศาล
17. เด็กชายวัทน์สิริ  ภูฆัง
18. เด็กชายวันชัย  ดำโนน
19. เด็กชายวิภพ  จินดาวงษ์
20. เด็กชายวิษณุ  จิตรีเชื้อ
21. เด็กชายศรราม  มานัส
22. เด็กหญิงสุพรรษา  สาระกูล
23. เด็กหญิงองค์อร  อินทรพยุง
24. เด็กชายอธิตพล  พึงประชา
25. เด็กชายอนุชิตพงษ์  จันทร์ลาด
26. เด็กหญิงอรอุสา  ศรีเมฆ
27. เด็กชายอิทฐิพล  ไกรแสง
28. เด็กหญิงเกศรา  ธัญญเจริญ
29. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คล้ายเจ๊ก
30. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินต๊ะนา
 
1. นายกิตติชัย  พันธมาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  บูรณะ
3. นางสาวปราณี  ช้อยแสง
4. นายเอื้อน  ตะกุดแจ่ม
5. นายบุญเสริม  มังคละ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เพชรนาวาส
2. เด็กชายณัฐพล  ชูกันหอม
3. เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญไทย
4. เด็กชายบริวัฒน์  อุไรพันธ์
5. เด็กหญิงปิยะดา  กลิ่นหอม
6. เด็กชายพิษณุภัทร  อยู่หลาย
7. เด็กชายยุทธภูมิ  ดามี
8. เด็กหญิงอรพินท์  น้อยฤทธิ์
9. เด็กชายอาคม  พรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงอุมาพร  สาหร่าย
 
1. นางสาวมธุรส  วงศ์อำไพ
2. นางสาวกัลย์ธีรา  ปุ่นอุดม
3. นางสาวสมฤทัย  อรัญวาศรี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ภาคบุบผา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ในคนี
3. เด็กชายธีระเมธ  ศิริเรือง
4. เด็กหญิงนิลรดา  มีศิริ
5. เด็กหญิงศมนพรรณ  โทนะบุตร
6. เด็กชายศิวกร  เล็กสมฤทธิ์
7. เด็กชายสรวิชญ์  เสืออิ่ม
8. เด็กชายสุทธิชัย  สายพิณ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประดับจิตต์
10. เด็กชายเจษฎา  คาวีวงษ์
 
1. นางสาวนัยนา  ภาคบุบผา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เขียวกระจ่าง
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  ไกรยราช
3. เด็กหญิงปิยะนุช  เลื่อนยศ
4. เด็กหญิงสุพัชชา  อักขะวัน
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงเกษมณี  กานทับ
 
1. นายภาณุมาศ  มายะกฤษณะ
2. นางสมจิตต์  คงสมแก้ว
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกัลยกฤศย์  พิมพ์เงิน
2. เด็กหญิงปรียานุช  พุ่มอินทร์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  โนนสัง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ทิลนิล
5. เด็กหญิงภิญญาพัชร  ทิพยศักดิ์
6. เด็กหญิงเกณิกา  กาญจนจิตติ
 
1. นางนฤมล  เรียนจันทร์
2. นางสาวชนานาถ  พรรณอรรถ
3. นายศราวุธ  อ่างทอง
4. นางอธิญา  รอดกรณ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พิศวง
2. เด็กหญิงนงค์พงา  ผลนัย
3. เด็กหญิงพรรณพษา  ชีพนุรัตน์
4. เด็กหญิงสุวิสา  สุขสำราญ
 
1. นางเกศสุนีย์  จูงใจ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม
3. นางสาวประภาพร  การวิชา
4. นางสาวประไพ  โชติสุข
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับศรี
2. เด็กหญิงชไมพร  ทับศรี
3. เด็กหญิงปรางณรินทร์  สอนพรหม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดพ้นทุกข์
5. เด็กหญิงสุจิรา  ปาทุม
6. เด็กหญิงไปรยา  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวบุณยนุช  ประมูลมาก
2. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
3. นางสุมาลี  มงคลวัย
4. นางมณีพรรณ  จินาวัน
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กชายกฤติรัตน์   บำรุงเขต
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พุกน้อย
3. เด็กหญิงจีระนันท์  พุกน้อย
4. เด็กหญิงณัฐว์รุจา   หอมจันทร์ศรี
5. เด็กหญิงธันยนันท์   ศาสตร์สาระ
6. เด็กชายนพคุณ   นาทอง
7. เด็กชายบุรฉัตร   ด้วงยศ
8. เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมรูปา
9. เด็กหญิงยุวดี   กำลังดี
10. เด็กหญิงวรนันท์  ศรีโมรา
11. เด็กชายวัชรินทร์กร   มีสม
12. เด็กชายสราวุธ  เหมะนิล
13. เด็กหญิงสุรีพร   วันทอง
14. เด็กหญิงอาธิติญา   หุ่นยนต์
15. เด็กชายอิทธิพล   บุญปกครอง
16. เด็กหญิงเบญญาภา   แก้วไส
 
1. นางสาวศิริมล  บุษสะ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายคงสนอง  กล่ำพันธ์ุ
2. เด็กชายธีรพล  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายสราวุธ  เยประยูร
4. เด็กชายสัมฤทธิ์  แท่นทอง
5. เด็กชายสิทธิพล  รังษิโย
 
1. นายชัยยุทธ  กิจอรุณ
2. นายพันธ์ภิพรต  รังษิโย
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายจักริน  ถนอมสิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัมมาคาม
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีวัตร
4. เด็กชายศักดาวุฒิ  แก้วกิจ
5. เด็กชายสุทธิชัย  สายพิณ
6. เด็กชายอิสริยะ  มณีโชติ
 
1. นายภาณุมาศ  ตามเพิ่ม
2. นายบรรจง  เป็ดทอง
3. นายพงษ์พันธ์  ภิญโญยิ่ง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงฉัตริกา  เอี่ยมเอกสกุลณี
2. เด็กชายชัชวาล  โตภะ
3. เด็กหญิงธนาพร  เทียนบูชา
4. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ร่วมสุข
5. เด็กชายภคพล  สุภาพ
6. เด็กชายวราศักดิ์  ปิ่นทอง
 
1. นายสุมนต์  จุลวานิช
2. นายสมเกียรติ  แสงวิลัย
3. นายโกวิท  ฤกษ์จารี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายหล้า
3. เด็กชายณพรุจ  จิตรสมัคร
4. เด็กชายปัญญาร์  มังจิ๋ว
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ขุนอยู่
6. เด็กหญิงพิมลดา  มงคลวัย
7. เด็กชายศุภกร  วิลัยพฤกษ์
8. เด็กชายสุดแดน  พำนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  พูลสวัสดิ์
2. นายสมนึก  เฟื่องอักษร
3. นางวาสนา  น่าดู
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ธนะเนตร
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ป่าใหญ่
2. นางสาวชมพูนุช  ชมภูทัศน์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  วงศ์ดี
2. เด็กหญิงชุตินันท์  อ่อนสวรรค์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีปัญญา
 
1. นางคนึง  ผาสุขชีวัน
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  งามเขต
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักพงษ์
 
1. นางสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
81 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายพงษ์ตะวัน  อารมณ์ชื่น
2. เด็กหญิงวริศรา  นิธิพรเดชะ
 
1. นางสาวณัฐณี  เอกตระกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณพร  ทรงขจร
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซอแล๊ะห์
2. เด็กชายปรีชา  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ขำมณี
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ปุญญาเจริญนนท์
 
1. นางจริยา  สุขสมนาค
2. นางสาวเสาวรัตน์  ธาราสิงห์
 
84 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภาวิณี  เพชรคง
2. เด็กหญิงวรรณภา  นาคโชติ
 
1. นางสาวปรียาฉัตร  พูลเพิ่ม
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายณัฐเวช  เลิศสถิตย์วงค์
2. เด็กชายเอกรัตน์  นวลศรี
 
1. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายคงกะพัน  มีสัตย์
2. เด็กชายวันชนะ  สมุทสินธุ
 
1. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
2. นางสาวโยธิกา  เลิศรัตยากุล
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงสุมินทรา  ฉิมมานนท์
2. เด็กหญิงโอปอ  ไวกยี
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
2. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  การสังเวช
2. เด็กหญิงณัฐพร  สารจันทร์
 
1. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
2. นายธนบดี  ธาราพรหม
 
89 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงวรรณษา  สมเปีย
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เจริญผล
 
1. นายเอกชัย  จันทร์สาย
2. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  อรุณรุ่ง
2. เด็กชายวีรภัทร  ขำเลิศ
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นางณัฐวีณ์  เมธีพัชรพงษ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 1. เด็กชายภาณุวัตร์  สาจิตร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พงษ์สมุทร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง
2. นายฐานุสรณ์  หนูสมจิตต์
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตาพรหม 1. เด็กชายจักรพันธ์  รัดแรง
2. เด็กชายชลนที  แก้วสุขใส
3. เด็กชายณัฏฐานนท์  ลือลาภ
 
1. นายดิษฐวัฒน์  แสงดาว
2. นางสาวนิติยา  เหล่าเดช
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายธนกิจ  ปีเจริญกิจ
2. เด็กชายนธิกร  ไกรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัตณาพร  แซ่บ่าง
 
1. นายสนั่น  ไพรสันต์
2. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายชนกันต์  แจ้งประดิษฐ์
2. เด็กชายธนกิจ  ปีเจริญกิจ
3. เด็กชายนธิกร  ไกรประสิทธิ์
 
1. นายสนั่น  ไพรสันต์
2. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายพิษณุ  เมี้ยนขันทอง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายเทวกรณ์  สุดสงวน
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวนิภาพร  ขำเลิศ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กหญิงดุจศิลา  ฤกษ์สง่า
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บรรทัด
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  รักศรี
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวกนกพร   การไชยศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายชนะชน  หาญใจไทย
2. เด็กชายอภินันท์  มงคลสาร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ้งแสง
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  โฮกเส็ง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  คงเข็ม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เรืองอุไร
4. เด็กหญิงพนิตพร  บุญประสงค์
5. เด็กหญิงสุนิสา  บัณฑิโต
6. เด็กหญิงเกศชราภรณ์  บุญทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  อังคณานุจารี
2. นางสาวกนกวรรณ  อังคณานุจารี
3. นางพรเพ็ญ  ภาคผล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงกรกนก  พึ่งทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีเฟย
3. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขมณี
 
1. นางฉวีวรรณ  ญาณโกมุท
2. นางยุภา  สัญญะพล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มโนวร
2. เด็กชายปกรณ์  การสมทบ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  มหาสาร
 
1. นางสาวรินดา  กุฎีรัตน์
2. นางสาวปิยะนุช  ธารหาญ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงธณัฐดา  มั่งมี
2. นางสาวมมีนะห์  ม่วงสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณศา  บุญดี
 
1. นางศศิธร  สุขสาลี
2. นางสาวกาญจนา  โตลอย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ไทรน้อย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อ้อสุวรรณ
3. เด็กชายศรราม  เรืองทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  มงคลวัฒน์
2. นายชานนท์  สายทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงผลึก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กองกวี
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชูชื่น
 
1. นางณัฐภัทร  ชูศรี
2. นายบุญเสริม  ลอยลม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรโสภณ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  จิตรบวร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  นิรพาธ
3. เด็กชายมนตรี  บุญมาก
 
1. นางนันท์นลิน  โปร่งทอง
2. นางสมถวิล  นิรพาธ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนลินี  เกิดพิพัฒน์
2. เด็กหญิงนัทธมน  เอมสุข
3. เด็กหญิงมินธิดา  สายเครือดำ
 
1. นางณัฐภัทร  ชูศรี
2. นายบุญเสริม  ลอยลม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อยู่มั่น
2. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่สอาด
3. เด็กหญิงวาสนา  ้เกตุวุฒิ
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทรงเทพ
2. เด็กหญิงพรธิภา  นาคประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัลยา  จันทนา
 
1. นางสมบัติ  เอี่ยมแก้ว
2. นางปราณี   กิจสมุทร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กหญิงฑิตยา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่จิว
3. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่จิว
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงพรรณราย  นระผล
2. เด็กหญิงรัชนู  หมื่นคำยอง
3. เด็กหญิงศรุตา  เซี่ยงลี้
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายสุขสันต์  เทศแย้ม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายธนากร  หมอแพทย์
2. เด็กหญิงภัทรา  จันลาสี
3. เด็กหญิงรัชนู  ทรงนิรันดร์
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางเจริญพร  บางบาล
 
111 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หรุ่นบุญลือ
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  แหยมประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิทธาสิณี  งามเจริญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีบุญเรือน
2. นางสาวปวีณรภัส  เรือนธนานนท์
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองเพ็ชร
2. เด็กหญิงโสพิตา  แก้วเสน
3. เด็กหญิงใบหยก  เฉลาพักตร์
 
1. นางกุลวณิช  แก้วสถิตย์
2. นางสาวชลธิกา  ยศยะ
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไตรสินธ์
2. เด็กชายชานนท์  ด้วงมี
3. เด็กหญิงอารยา  เปรมจิตชื่น
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
2. นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค์
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กชายธวัชชัย  ลาภทรงสุข
2. เด็กชายพัฒนวัชร์  เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงวรางคณา  กองม่วง
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  หมีทอง
2. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  บุญวงษ์
 
1. นางวิภา  เอียวสวัสดิ์
2. นางลักษณา  ไตรวารี
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  เกิดโกสุม
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  แก่นเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
2. นางองุ่น  สาธรสันติกุล
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ประไพรัตน์
2. เด็กชายวรณัฐ  นวลละออง
 
1. นางกันยา  เจริญถ้อย
2. นางปรีดา  กวานดา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายธีรนพ  เอี่ยมขำ
 
1. นายประจักษ์  โฉมศรี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางจระเข้ 1. เด็กชายปั้นเงิน  แข็งแรง
 
1. นางสาวกรองทอง  เวชสุกรรม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงชลดา  บุญชอบ
 
1. นางสาวมินดา  เรืองทอง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์เนตร์
 
1. นางชลธิชา  ปานพิมพ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณกร  ภาคบุบผา
 
1. นางยุพิน  ลาภเวช
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กล่ำโภชน์
2. เด็กชายธนากร  เขตปัญญา
3. เด็กชายนวพล  พงษชัยศรี
4. เด็กหญิงบุษกร  จวงสาคร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เกษมสันต์
6. เด็กหญิงโสรยา  จันทร์สว่าง
 
1. นางประนอม  แสงผลึก
2. นางพิสวาท  รักวิชาชัย
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายพิธาร  แก้วน้อย
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เข็มปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์  แสนสุข
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายณรงค์  กุลมา
 
1. นางอุไรลักษณ์  กิจเทวี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กชายเมธาวิน  ทูลไธสง
 
1. นางสมปอง  สมะจิต
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบุศราภรณ์  สุ้ยสีแดง
 
1. นางสมรัตน์  พันธุ์เสือ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พามี
 
1. นายสมชาย  ชูวงศ์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เป็งแก้ว
2. เด็กชายอดุลศักดิ์  เกษมสันต์
3. เด็กชายเดชาธร  กล่ำฮวบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่ำรื่น
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินต๊ะนา
2. เด็กชายนพพล  ตาสว่าง
3. เด็กชายสุทธิเทพ  พุ่มแก้ว
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายดนัย  ใคลคลา
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายวันลพ  ทรงหมู่
2. เด็กชายอมรเทพ  สว่างอารมย์
3. เด็กชายเดช  ใจสะอาด
 
1. นายกฤษฎา  ศิลากิจ
2. นางอุไรลักษณ์  กิจเทวี
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายนครินทร์  ไกรชมสม
2. เด็กชายภาวิน  ภาคอุบล
3. เด็กชายอภิรักษ์  ภาควิชัย
 
1. นางยุพิน  ลาภเวช
2. นางสาวเตือนใจ  ประเสริฐสังข์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายกิตติ  ยิ้มช้อย
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุปผาแช่ม
3. เด็กหญิงสุฬารัตน์  ยิ้มช้อย
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายอาวุธ  จันทร์เอียง
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายนราศักดิ์  ประสิทธิเดช
2. เด็กชายภาคิม  เฮงฮู้
 
1. นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
2. นางสาวสุภาพร  สารีสังข์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายนพดล  เรืองสว่าง
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เริงทรัพย์
2. นางพรทิพย์  อาษา
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กชายปัดทวี  วังสนาม
2. เด็กชายสราวุธ  พิณสา
 
1. นายธีระยุทธ  ชมรุ่ง
2. นายนำชัย  รวมทรัพย์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายนพดล  พยักศรี
2. เด็กชายนพพร  เล็บยา
3. เด็กชายสมโชค  เล็บยา
 
1. นางสาวศิริธร  รื่นรส
2. นางนุชรี  ชมทอง
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายนราเทพ  บุญผุดผ่อง
2. เด็กชายสุธน  ภาคนถา
3. เด็กหญิงอรดี  แก้วน้อย
 
1. นางสาวศิริธร  รื่นรส
2. นางนุชรี  ชมทอง