หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkk

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวชโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
6. นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสมนึก สุยะสืบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางพรรณี พลายคุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุลโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางบังอร ภูพัฒนะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสุดาพร หาญจริงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการ
2. นายศุภผล กุศลชูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
3. นายพัลลภ สัตยานุกูลโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
2. นายศุภผล กุศลชูโรงเรียนวัดหนังกรรมการ
3. นายพัลลภ สัตยานุกูลโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ เขียวแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชุติมา มามีเกตุโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสุริยา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางกัลยา ช่ำชองโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ หางแก้วโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปฐณพร ภัทรสุมันต์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการ
6. นางดวงเดือน เงินบาทโรงเรียนพญาไทกรรมการ
7. นางสาวปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
8. นางสุทิศา เตียวเจริญโสภาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางอุบล พึ่งธรรมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการ
10. นางสาวพัชรีย์ ทวีทรัพย์โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
11. นางรักขณาวัลย์ สายวรรณะโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
12. นางสาวมาริษา มีสันเทียะโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ สร้อยสด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางพรทิพา คำแหงโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
3. นายวรมันต์ คงบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯกรรมการ
4. นางสาวนัฐิยา ธนะคำดี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ
5. นางวราพิชญ์ ศานติธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
6. นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์โรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ บุญบำรุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯกรรมการ
8. นางกฤตพร ชินราชโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
9. นางนันทิยา ภูวิชัยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
10. นางสาวณิชารีย์ ศรีศุภสันต์โรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
11. นางสาววิสุดา ทองแสงโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
12. นางสาวภรภัทร สะราคำโรงเรียนบ้านหนองบอน ฯ กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นางสาวบังอร วัดพงพี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
3. นางขวัญใจ นนทาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ไม้ทองวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นายธนากร สายมาลัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ หิรัญน้อยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไม้ทองวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นายธนากร สายมาลัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ หิรัญน้อยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ไม้ทองวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นายธนากร สายมาลัยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ หิรัญน้อยวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชินวัตร แนบเนียนโรงเรียนทีปังกรวิทยา(ทวีวัฒนา)กรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบุญประดิษฐ์กรรมการ
3. นายธนพล จุลกะเศียนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชินวัตร แนบเนียนโรงเรียนทีปังกรวิทยา(ทวีวัฒนา)กรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบุญประดิษฐ์กรรมการ
3. นายธนพล จุลกะเศียนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชินวัตร แนบเนียนโรงเรียนทีปังกรวิทยา(ทวีวัฒนา)กรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนบุญประดิษฐ์กรรมการ
3. นายธนพล จุลกะเศียนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพลวิษณ์ สุภารีวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นายสันติสุข มะนะมุติโรงเรียนเพชรเกษมกรรมการ
3. นายสาธิต ทองสมโรงเรียนคลองหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นายสันติสุข มะนะมุติโรงเรียนเพชรเกษมกรรมการ
3. นายสาธิต ทองสมโรงเรียนคลองหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพีระ สมตนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
2. นายสันติสุข มะนะมุติโรงเรียนเพชรเกษมกรรมการ
3. นายสาธิต ทองสมโรงเรียนคลองหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายรุ่งรัตน์ วนิสันโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพลวิษณ์ สุภารีวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวารินทร์ จินดาวงศ์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาวพูลพิมพ์ การสนัดโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
3. นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณโรงเรียนเพลินพัฒนากรรมการ
4. นายพจน์พงษ์ อินทร์ฟ้าแสงโรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันธ์ แก้วขาว)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวารินทร์ จินดาวงศ์โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
2. นางสาวพูลพิมพ์ การสนัดโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
3. นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณโรงเรียนเพลินพัฒนากรรมการ
4. นายพจน์พงษ์ อินทร์ฟ้าแสงโรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันธ์ แก้วขาว)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
2. นายเฉลิมพล วรีวัฒน์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นายอุดม วัดมณีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกหญิงธัญรัตน์ แถมมีทรัพย์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นางสาววัลลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ซะยูเด็นโรงเรียนประถมนนทรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษสถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษสถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายคณิน พรหมสวัสดิ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายรังสิต ศรีหร่ายโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายคณิน พรหมสวัสดิ์วิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นายรังสิต ศรีหร่ายโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนาวาตรีนิรันดร์ โชติช่วงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นายพิศวง ชอบงานข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอธิพัฒน์ ประกอบผลวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนาวาตรีนิรันดร์ โชติช่วงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นายพิศวง ชอบงานข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอธิพัฒน์ ประกอบผลวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนาวาตรีนิรันดร์ โชติช่วงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นายพิศวง ชอบงานข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอธิพัฒน์ ประกอบผลวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนาวาตรีนิรันดร์ โชติช่วงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
2. นายพิศวง ชอบงานข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอธิพัฒน์ ประกอบผลวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษสถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. พันจ่าเอกหญิงอังคณา อ้วนล่ำกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. Mrs.ANDREA S.DELMASโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษ สถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. พันจ่าเอกหญิงอังคณา อ้วนล่ำกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. Mrs.ANDREA S.DELMASโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษ สถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. พันจ่าเอกหญิงอังคณา อ้วนล่ำกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา แก้วบูชาข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษ สถาบัณบัญฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี สังเวียนทองสำนักการสังคีตกรรมการ
3. พันจ่าเอกหญิงอังคณา อ้วนล่ำกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. Mrs.ANDREA S.DELMASโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวราลี ศรีทองข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นายนาวาเอกพิเศษมานิตย์ รัตนมณีพันธ์กองทัพเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. Mrs.ANDREA S.DELMASโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวราลี ศรีทองข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นายนาวาเอกพิเศษมานิตย์ รัตนมณีพันธ์กองทัพเรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางวราลี ศรีทองข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นายนาวาเอกพิเศษมานิตย์ รัตนมณีพันธ์กองทัพเรือกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร วรีวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางวราลี ศรีทองข้าราชการบำนาญชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นายนาวาเอกพิเศษมานิตย์ รัตนมณีพันธ์กองทัพเรือกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการ
2. นายชัยชนะ ขำเปรื่องเดชวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
3. นายเกรียงไกร วรีวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา นรินทรางกูรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ สิทธิสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา นรินทรางกูรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ สิทธิสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา นรินทรางกูรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ สิทธิสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา นรินทรางกูรโรงเรียนวัดช่างเหล็กกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ สิทธิสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิษา บุผาสอาดโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
2. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางอัญชลี บุญจงรักษ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาววันวิษา บุผาสอาดโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
2. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางอัญชลี บุญจงรักษ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตรโรงเรียนประยุรวงศาวาสกรรมการ
2. นางสาวคนัมพร มะยุราโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
3. นายปัญญา ธรรมมลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตรโรงเรียนประยุรวงศาวาสกรรมการ
2. นางสาวคนัมพร มะยุราโรงเรียนกรรมการ
3. นายปัญญา ธรรมมลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ คำส้อมสำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรษา ปำเมโดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายอนุวัตร ทองช่างเหล็กโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายณัฐพัชร์ ป้อมหินโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ โคตวงษ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนดโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายทวีวัช แก้วแดงโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
7. นางสาววรรณ์ลภา ณ วารีโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
8. นางสาวฐานิตา บุญปลูกโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา ทองสง่าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพลากร เมืองมูลโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายสมเกียรติ นวลวันดีโรงเรียนวัดด่านกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ หนูขาวโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สุทธิพูลโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายปรีชา หงส์นฤชัยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
7. นายประจักร์ จอมทองโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
8. นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
9. นายรณยุทธ ทองตะโกโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพุทธรักษา จันเทศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางลัดดา ไชยโพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ตะโกอินทร์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร จิรจักรชัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวฐานิตา บุญปลูกโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายสุนี สกุลแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพุทธรักษา จันเทศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางลัดดา ไชยโพธิ์โรงเรียนพิบูลอุปถ้มภ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา ตะโกอินทร์โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศศิธร จิรจักรชัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวฐานิตา บุญปลูกโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชิดชัย สะเทียนรัมย์โรงเรียนประถมนนทรีประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนวัดด่านกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองพูนโรงเรียนวัดอุทัยธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นวลเจริญโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แสนสงค์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒ โสดาพรหมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ บุญมานันท์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒ โสดาพรหมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ บุญมานันท์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒ โสดาพรหมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ บุญมานันท์โรงเรียนพญาไทกรรมการ
3. นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนวัดด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนวัดด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวเลิศมณี ทองว่าวบริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการ
3. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบงกช จันทร์พาหิรกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ คำสามัคคีบริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการ
3. นางสาวบุญยดา มาดสินไชยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นวลเจริญโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ คำสามัคคีบริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุนภา อุปทุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญา จันทรวิจิตรโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวพรกนก ติวสร้อยโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชิดชัย สะเทียนรัมย์โรงเรียนประถมนนทรีประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธ์ ภาษีธรรมโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรังโรงเรียนวัดด่านกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ พิมพาโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทรัพย์เฮงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
3. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ก้องสาครโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พิมพาโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา ทรัพย์เฮงโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนสงค์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ม.ล.นันทาวดี แก่นณรงค์โรงเรียนดาราคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนสงค์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. ม.ล.นันทาวดี แก่นณรงค์โรงเรียนดาราคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนินโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวโสรยา สุธาพจน์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญดา ไชยดีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสุนภา อุปทุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา อุปทุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวพิชญดา ไชยดีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร คำนึงโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ม.ล.นันทาวดี แก่นณรงค์โรงเรียนดาราคามประธานกรรมการ
2. นายกันยา อะติถะโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวประภาศิริ สุขเจริญโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สุธาพจน์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวพิชญดา ไชยดีโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนี เทศกรณ์โรงเรียนดาราคามประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คนอยู่โรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
3. นางจิตติยา มาชมสมบูรณ์โรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ พูลเกิดโรงเรียนวัดเจ้ามูลประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล พิศมัยโรงเรียนวัดมหาบุศย์กรรมการ
3. นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุภา นามดวงโรงเรียนสายน้ำผึ้งกรรมการ
3. นายอาคม สุมทองโรงเรียนพญาไทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ เข็มขจรโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา อุปทุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางอุไรลักษณ์ ไชยนุวัติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปิยะธิดา เกตสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางเกื้อกูล เตชะเสนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวฉันติมา เท้าเฮ้าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
8. นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูรโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
9. นางศิริพันธ์ รัตนารามิกโรงเรียนพญาไทกรรมการ
10. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดสังข์กระจายกรรมการ
11. นางภาลฎา ปาลิยะประภาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
12. นางสาวดวงพร ปัญจมากรโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
13. นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดีโรงเรียนประถมนทรีกรรมการ
14. นางสาวทิวาพร วินทะไชยโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
15. นางสาวนันทิตา ไชยสิทธิโสภณโรงเรียนดาราคามกรรมการ
16. นางทำเนียบ เพียงตาโรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
17. นางชุติมา โคตรสาขาครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
18. นางมาลาสี โกสัยพัฒน์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการ
19. นางธัญนันท์ ทองอรุณศรีโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
20. นางสาวจริยาภรณ์ สินธุพรหมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯกรรมการ
21. นางนันทวัน มรกฎจินดาโรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
22. นางสาวเกษราภรณ์ คำจะโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
23. นางพัชราภรณ์ สมวงษ์โรงเรียนวัดด่านกรรมการ
24. นางสาวสาลินี กอคูณโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการ
25. นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลนโรงเรียนบางบัวฯกรรมการ
26. นางอรวรา มูลน้อยโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
27. นางวัชรา สิทธิพรมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
28. นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
29. นางสาววรินทร วีระศิลป์โรงเรียนวัดหนังกรรมการ
30. นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
31. นางธนพร แดงตระกูลโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกประธานกรรมการ
2. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางวิชุดา ช่วงโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางฐิติมา อุ่นใจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสายสมร นาคประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรีโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯกรรมการ
7. นางดารารัตน์ ธรรมวิมลโรงเรียนโฆสิตสโมสรกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ ไทยประยูรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ฯกรรมการ
9. นางพนารัตน์ จารีตพิทยาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯกรรมการ
10. นางรุ่งรัศมี ปทุมวันโรงเรียนพญาไทกรรมการ
11. นางสาวศิริรัตน์ สนิทนนท์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
12. นางสสิธร หิรัญโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
13. นางอมรรัตน์ ขันธสิทธิ์โรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
14. นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดชโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
15. นางสาววรรณี คัฒมาตย์โรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯกรรมการ
16. นางนวลจันทร์ โภชนะคงโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
17. นางรุ่งทิวา ศรีสง่าโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
18. นางสาวดุษณี เนตรทิพย์โรงเรียนวัดหนังกรรมการ
19. นางสาวเพ็ญทิพย์ มากชูชิตโรงเรียนวัดอมรินทรารามกรรมการ
20. นางสุธีรา ภู่พงษ์พันธ์กุลโรงเรียนวัดอุทัยธารามกรรมการ
21. นางเยาวลักษณ์ จอมทองโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรรมการ
22. นางสุพิศ จงเรืองศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
23. นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรรมการ
24. นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการ
25. นางเรณู ทองทาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
26. นางสุรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนฯกรรมการ
27. นางสาววชิรา สมพงษ์โรงเรียนวัดนาคปรกกรรมการ
28. นางทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
29. นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
30. นางสุนีรัตน์ จิตรคงโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
31. นางสาวปัทมา พังเครือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
32. นางอัศรอน รักษ์สุจริตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ฯกรรมการ
33. นางภารดี เดชะรัฐผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุขทวี โรงเรียนโฆษิตสโมสรประธานกรรมการ
2. นางสุกฤตา ชัยวิเศษ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นางสมพร ชูขาวโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ไชยพลบาลโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร นรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ไชยพลบาลโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร นรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ไชยพลบาลโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร นรวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย ภิรมย์ชุนโรงเรียนวัดหนังประธานกรรมการ
2. นางวลัยทิพย์ คูณนนท์โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
3. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมทวีธาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัสกรรมการ
3. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางญุพดี ธงภักดีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสุชา เครือคำโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางญุพดี ธงภักดีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสุชา เครือคำโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์โรงเรียนวัดชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรียา จันทะไทยโรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา พุฒิเลอพงศ์โรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
3. นางวลัยทิพย์ คูณนนท์โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรียา จันทะไทย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา พุฒิเลอพงศ์โรงเรียนมหาวีรานุวัตรกรรมการ
3. นางวลัยทิพย์ คูณนนท์โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดสังข์กระจายประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางพรพิมล ทองเหง้าโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมโรงเรียนวัดสังข์กระจายประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางพรพิมล ทองเหง้าโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑามาศ หันยอโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นายญุพดี ธงภักดีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑามาศ หันยอโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางญุพดี ธงภักดีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรรมการ
3. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษบง เสมามล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณโรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนวัดเจ้ามูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.ชาตรี ลักษณะศิริโรงเรียนทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทองโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกกรรมการ
3. นางจริน อินตราโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เกิดช่วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา บุญนาคโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกรรมการ
3. นางจริน อินตราโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ

นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]