หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 033 โรงเรียนดาราคาม 13 48 22
2 038 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 21 54 33
3 039 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 5 14 7
4 052 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 23 38 30
5 055 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 24 56 42
6 060 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 15 31 15
7 061 โรงเรียนประถมนนทรี 14 31 19
8 069 โรงเรียนพญาไท 36 124 63
9 072 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 28 70 28
10 074 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 42 96 70
11 079 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 24 105 42
12 085 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 13 30 21
13 089 โรงเรียนราชวินิต 37 99 36
14 090 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 24 60 37
15 099 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 4 10 7
16 100 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 13 27 17
17 101 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 12 22 15
18 102 โรงเรียนวัดด่าน 19 65 30
19 104 โรงเรียนวัดนาคปรก 18 37 25
20 108 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 13 18 16
21 109 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 11 26 18
22 111 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 0
23 117 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 18 51 30
24 119 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 24 49 35
25 120 โรงเรียนวัดหนัง 48 113 76
26 122 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 30 82 53
27 123 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 18 49 28
28 098 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 22 86 24
29 116 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 17 54 21
30 118 โรงเรียนวัดโสมนัส 14 59 17
31 141 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 35 84 61
32 159 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 31 71 52
33 161 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 30 54 42
34 162 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 24 63 37
35 164 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 26 65 47
36 012 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 37 66 46
37 042 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 35 91 50
38 001 โรงเรียนกงลี้จงซัน 1 1 1
39 002 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0
40 003 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 0 0 0
41 187 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 16 44 24
42 005 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 7 30 15
43 006 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0
44 007 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
45 009 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 0 0 0
46 010 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 7 17 11
47 011 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0
48 013 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 0 0
49 014 โรงเรียนจารุวรรณ 1 2 1
50 015 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 12 55 22
51 016 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
52 208 โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม 0 0 0
53 018 โรงเรียนจินดาพงษ์ 0 0 0
54 019 โรงเรียนจินดามณี 2 6 4
55 020 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
56 021 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 0 0
57 022 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 0 0 0
58 029 โรงเรียนฐานปัญญา 0 0 0
59 031 โรงเรียนดลวิทยา 1 1 1
60 032 โรงเรียนดวงวิภา 0 0 0
61 034 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
62 035 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 7 17 11
63 036 โรงเรียนทองพูน 0 0 0
64 037 โรงเรียนทิวไผ่งาม 0 0 0
65 044 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 10 21 18
66 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 0 0 0
67 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0
68 049 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 0 0 0
69 050 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
70 053 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
71 182 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 11 23 18
72 056 โรงเรียนบูรณะศึกษา 18 38 23
73 057 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 2 6 2
74 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 14 37 24
75 063 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 4 6 4
76 064 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 4 8 8
77 066 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 2 3 2
78 070 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 0 0 0
79 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
80 077 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
81 206 โรงเรียนพระแม่มารี 0 0 0
82 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
83 081 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
84 083 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 7 30 16
85 084 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 11 17 17
86 091 โรงเรียนราชินี 3 3 3
87 092 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
88 094 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 16 44 29
89 095 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 21 53 32
90 096 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 25 61 39
91 103 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 5 14 5
92 213 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 2 16 5
93 124 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
94 125 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
95 126 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 15 37 20
96 127 โรงเรียนศุภวรรณ 0 0 0
97 128 โรงเรียนสตรีวรนาถ 0 0 0
98 129 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
99 130 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 35 105 33
100 131 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 0 0 0
101 132 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 0 0 0
102 133 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 19 47 35
103 140 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1 1 1
104 142 โรงเรียนสายอักษร 0 0 0
105 143 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0
106 144 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0
107 145 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
108 210 โรงเรียนสิบสองวิทยา 0 0 0
109 146 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 6 18 6
110 203 โรงเรียนสุขฤทัย 0 0 0
111 153 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0
112 154 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0
113 156 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 2 6 4
114 155 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 0 0
115 157 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0
116 191 โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต 0 0 0
117 158 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 2 6 4
118 163 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
119 165 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
120 192 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 0 0 0
121 184 โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทออง 0 0 0
122 160 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 0 0 0
123 167 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 0 0 0
124 168 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
125 188 โรงเรียนอรรถวิทย์ 8 10 10
126 169 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 11 21 16
127 170 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 3 2
128 171 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 0
129 172 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 19 12
130 173 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0
131 177 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
132 174 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
133 024 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 28 76 50
134 175 โรงเรียนเซนดอมินิค 0 0 0
135 026 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
136 027 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
137 028 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
138 040 โรงเรียนเทพกาญจนา 0 0 0
139 058 โรงเรียนเบญจมินทร์ 5 10 5
140 059 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 0 0 0
141 065 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 0
142 067 โรงเรียนเผดิมศึกษา 0 0 0
143 082 โรงเรียนเพาะปัญญา 0 0 0
144 147 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 0 0 0
145 086 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
146 087 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
147 148 โรงเรียนแสงอรุณ 0 0 0
148 025 โรงเรียนโชคชัย 0 0 0
149 149 โรงเรียนโสมาภา 22 51 29
150 150 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 0 0 0
151 152 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0 0 0
152 041 โรงเรียนไทยคริสเตียน 10 16 14
153 068 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 4 7 4
154 008 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 4 4 4
155 214 โรงเรียนคลองปักหลัก 2 2 2
156 176 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 0 0 0
157 023 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0
158 045 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
159 046 โรงเรียนนาหลวง 8 20 14
160 051 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0 0 0
161 199 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 0 0 0
162 054 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 0 0 0
163 178 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) 0 0 0
164 181 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3 6 3
165 076 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 1 1
166 207 โรงเรียนมีนบุรี 0 0 0
167 088 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 0 0 0
168 093 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 6 17 8
169 197 โรงเรียนวัดกก 0 0 0
170 190 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 1 20 6
171 186 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 1 2 2
172 189 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 0 0 0
173 212 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 4 12 8
174 105 โรงเรียนวัดบางปะกอก 0 0 0
175 202 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 1 33 2
176 106 โรงเรียนวัดบึงบัว 19 70 40
177 107 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 3 3 3
178 185 โรงเรียนวัดปากบึง 8 19 11
179 211 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0 0 0
180 200 โรงเรียนวัดภาษี 0 0 0
181 112 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
182 113 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 4 32 4
183 196 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
184 114 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 0 0 0
185 115 โรงเรียนวัดลานบุญ 0 0 0
186 201 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 2 4 4
187 180 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1 10 2
188 198 โรงเรียนวัดเลีบลราษฎร์บำรุง 0 0 0
189 204 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 0 0 0
190 097 โรงเรียนวัดโคนอน 0 0 0
191 110 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 16 35 20
192 121 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 0 0 0
193 195 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 0 0 0
194 194 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 4 8 4
195 183 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 1
196 209 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 0 0 0
197 193 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
198 205 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 0 0 0
199 030 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0 0 0
200 134 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 22 44 33
201 135 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0
202 136 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 0 0
203 179 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14 30 15
204 139 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0
205 078 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 8 19 14
รวม 1344 3476 1993
5469

นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]