หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชก่ารแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
2 นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
3 นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
4 นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
5 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
6 นายสมัย สวนสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
7 นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
8 นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
9 นางเตือนใจ วสเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
10 นางวัณลา บำรุงญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
11 นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
12 นางสาวอารยา สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
13 นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
14 นางสาววรรธนีย์ มงคลพรวิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายถาวร พบพืช ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายอินจันทร์ โม่งบุตร ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสมชาย อินทร์เทวา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายสาโรจน์ บุญตรา ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายวุฒิพงษ์ ประทุมวงศ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายรุ่งโรจน์ แหล่งหล้า ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายนัฏชา นวลนก ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายบุญศิล ไข่ลาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายเลิศศักดิ์ ศรีพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายวีนัส จอมเกาะ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ประธานคณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
26 นายนิวัติ บุญมานันท์ โรงเรียนพญาไท ประธานคณะกรรมการควบคุมดูแล/ กำกับห้องแข่งขัน
27 นางสถาพร เจริญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
28 นางกมลทิพย์ เพ่งผล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
29 นางสาวอติภา เกษมวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
30 นายธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
31 นายพินิจ สาระสัย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
32 นางพรใจ ด้วยตั้งใจ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
33 นางอภิญญา อนวัชชกุล ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
34 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
35 นางสาพิมพ์นภา รอดทอง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
36 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
37 นางอรุณศรี แสงจันทสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
38 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
39 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมินผล
40 นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
41 นางสาวบังอร วัดพงพี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
42 นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
43 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
44 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน
45 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
46 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
47 สุรชัย ศรีโยธี ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
48 นางสาวจินตนา สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
49 นางสาวสุกัญญา อดิษะ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
50 นางสาวมยุรา สุรนิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร
51 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
52 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
53 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
54 นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางขวัญใจ นนทา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางรัตติยา คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสุนันทา บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
60 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
61 นางสาวอรพรรณ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
62 นางสาวศรัญวิภา เงินดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
63 นางสาวกาญจน์ระวี กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
64 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
65 นางสาวเอมมิการ์ ต้ายไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
66 นางสาววราลักษณ์ สุขอาษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
67 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานในห้องที่จัดประกวด/แข่งขัน
68 นางสาวมนสิการ ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
69 นายภาณุพงษ์ เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
70 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
71 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล
72 นางสาวสมทรง อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
73 นางดวงกมล หล่อสุพรรณพร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
74 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
75 นางวรรณดี เลี้ยงรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
76 นางพัชรินทร์ เกษสาคร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
77 นางขวัญใจ นนทา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
78 นางรัตติยา คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
79 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
80 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
81 นางยุพดี พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
82 นางสุลักษณา ลาเต็บ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
83 นางวนิดา ซ่อนภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
84 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
85 นางวาสนา เลื่อมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เสริมในห้องประกวด/แข่งขันมารยาทไทย
86 นางสุนันทา บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
87 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
88 นางวาลี ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
89 นางสาวมนสิการ ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
90 นางขวัญใจ นนทา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง
91 นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง
92 นางรัตติยา คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง
93 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง
94 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการสำรอง
95 นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ
96 นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางรำไพ คุ้มแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายสมหวัง พึ่งสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางนิทรา ฉิ่นไพศาล ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางสาวกฤตยา ลีลาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายสมัย สวนสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายบุญสม เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางชุติมา มามีเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสุนันทา บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
107 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
108 นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
109 นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
110 นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
111 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางอรรัมภา โพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นางสาวธีรพร ยุนยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นายณัฐพัชร์ ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางบังอร ภูพัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นายธีระวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางบุษยา ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นายบุญสม เจริญลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นางสถาพร เจริญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นางเรณู ทองทา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นางสาวนฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
141 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
142 นายธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
143 นางสาวกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
144 นางสาวพัชริยา ศรีเครือดง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
145 นางรจนา จันทร์สนาม ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
146 นางวราลี ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
147 นางวราลี ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
148 นายพัชรินทร์ ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน
149 นางกชพรรณ มณฑาลพ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน
150 นายพิศาล ศรีคำ ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงาน
151 นางเตือนใจ วสเกษม ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินงาน
152 นายเฟื่องศักดิ์ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
153 นางพร อนันต์ชื่นสุข ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
154 นางอรทัย อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
155 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
156 นายเจษฎา ก้องสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงาน
157 นายสมัย สวนสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
158 นายบุญสม เจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
159 นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
160 นางปฐณพร ภัทรสุมันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
161 นางวาลี ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
162 นางอุบล พึ่งธรรมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
163 นางวราพิชญ์ ศานติธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
164 นางเสาวนีย์ สร้อยสด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
165 นางนันทิยา ภูวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
166 นายภาณุพงษ์ เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
167 นางสุนันทา บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินงาน
168 นางสาวดรุณี พรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินงาน
169 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
170 นายกัมพล ศุภผล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
171 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
172 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
173 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
174 นายนราศักดิ์ สุทธิพูล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
175 นางเต็มดวง คุ้มภัย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
176 นายธีรวุฒิ เพ็ญบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
177 นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
178 นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
179 นายวัชรพล สอนเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
180 นายอำนาจ บัวทรัพย์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
181 นายประไพ มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
182 นายทองใบ ลำไย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
183 นายพิเชษฐ์ เหมือนวิไล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
184 นายกตัญญู มุมจันทึก ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
185 นายสมภพ วิเชียรศรี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
186 นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
187 นายสุรวุฒิ พงษ์ทองเมือง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
188 นายอธิพันธ์ ชูดโรง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
189 นายอนุชิต สมหวัง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
190 นางสาวทัศนีย์ เข็มขจร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
191 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
192 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
193 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
194 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
195 นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
196 นางสาวศิรินทรา ทศราช นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
197 นางสาวสุนทรี อุปนันชัย นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
198 นางสาวประภาพรรณ หงษ์คำ นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
199 นายวรพล เพชรสมัย นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
200 นายสีหนาท เพิ่มรุ่งเรือง นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
201 นายหาญ ไชยกา พนักงานบริการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
202 นายศัลธรรตม์ แสงสวัสดิ์ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
203 นางจิรวรรณ หร่อยดา พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
204 นางประมวล เจริญฉิม นักการภารโรงโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
205 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
206 นายอนุศักดิ์ ทำนองนาค ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย
207 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
208 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
209 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
210 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
211 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
212 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
213 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
214 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
215 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
216 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
217 นางสุนันทา บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
218 นางวาลี ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
219 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
220 นางสาวสุธิดา วันสุดล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
221 นางสาวสุภาวดี โพธี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
222 นางสาวสุพรรษา ปำเมโด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
223 นางสาวนัทธ์หทัย พรมวังขวา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
224 นางสาวนิธิพร เพ็ชรโชติ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
225 นางสาวเอ็มอร บุตะเขียว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
226 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
227 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
228 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
229 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณิศา พิกุลทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน
230 นางสาวสุพรรษา ปำเมโด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
231 นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
232 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
233 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
234 นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
235 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
236 นางสาววรรณ์ลภา ณ วารี ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
237 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล (ป. 1-ป. 3)
238 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
239 นางสาวประภาพรรณ วารีทิพย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
240 นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว ครู โรงเรียพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
241 นางศิริญากร อัฏฐเมธากร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
242 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
243 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
244 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
245 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
246 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
247 เกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
248 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนน บันทึกผลคะแนน
249 นางเพ็ญนภา แก้ววิมล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
250 นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
251 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลอุปถ้มภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
252 นางอัมพร ใหญ่ดี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
253 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
254 นางรัตนา มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
255 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
256 นางวิลาสินี เนินกลาง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
257 นางจิรภัทร์ จุลศรี โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
258 นางนฤมล ช้างแจ้ง โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
259 นางอารยา ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
260 นางนงเยาว์ ฉิงสนิท โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
261 นางเยาวลักษณ์ นัทธี โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
262 นางรังสิต วงศ์งาม โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
263 นางสุนทรี ประยูรสิทธิ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
264 นางชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
265 นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
266 นางอภิชญา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
267 นางสาวกุหลาบ ไข่ลาย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
268 นางเสาวนีย์ สันหมุด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
269 นางจันทร์สม ปันคะปวง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
270 นางเบญจวรรณ พิริยวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
271 นางสาวศิวพร โคถึก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
272 นางนวลระหงษ์ เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
273 นายกันต์พสิษฐ์ วัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
274 นางสาวการดา พาหา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
275 นางสาวพัชรี ซุนเฮงกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
276 นางสาวจีรนันท์ ยาประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
277 นางสาวมัทนา ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
278 นายรพีภัทร วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
279 นางสาวสุกัญญา จอมผักแว่น โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
280 นางสาวอัจฉรา สารคำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
281 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
282 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
283 นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
284 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
285 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
286 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
287 นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
288 นางชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
289 นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
290 นางสุนทรี ประยูรสิทธิ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
291 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
292 นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
293 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
294 นางสาวธีรพร ยุนยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
295 นายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
296 นางยุวดี งามเลิศรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
297 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
298 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
299 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
300 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
301 นายไพศาล เทียมเวช ที่ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
302 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
303 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
304 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
305 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน
306 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
307 นางสาวรัฐยา หงษ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
308 นางผุสดี ธรรมศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
309 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
310 นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
311 นางสาวขันทอง วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
312 นางธนพร แดงตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
313 นางเบญจพร บุญญานุวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
314 นางสาวกานดา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
315 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
316 น.ส.ศรีอัมพร ปานพรม โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
317 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
318 นางอินทิวรรณ ชูโชค โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
319 นางสาวเกล็ดแก้ว คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
320 นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
321 นางสาวเบญจมาส จันทรอาภรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
322 นางสาวสินจัย เทินทองหลาง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
323 นางสาวพรสวรรค์ น้อยด้วง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
324 นางสาวผกามาศ ทองมี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
325 นางสาวอรวิภา คำก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
326 นางสาวจิตรานนท์ เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
327 นายสุริยา ทรัพย์เฮง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
328 นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
329 น.ส.ศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
330 น.ส.ศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
331 นายถาวร พบพืช ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
332 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
333 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
334 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
335 นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
336 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
337 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
338 นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
339 นางสถาพร เจริญผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
340 นางสาวรัศมี แก้วพรม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
341 นางสุนทรี สายศร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
342 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
343 นางสาวเสมอ สังข์วรรณะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
344 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
345 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
346 นางมาลินี สีลาดเล่า ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
347 น.ส.รพีพรรณ ภูถาวร โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
348 นางกุหลาบ จิตหาญ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม
349 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
350 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
351 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
352 นางชุติมณฑน์ วสุประสาท ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
353 นางสมเพชร นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
354 นายอรุณ เปียซื่อ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
355 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
356 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
357 นายกตัญญู มุมจันทึก ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
358 นายชูสกุล ซื่อแท้ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายธวัชชัย นิลประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
360 นางสมคิด คงอ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
361 นายมณี รูปโสภา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
362 นายอุดม จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
363 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
364 นายธนชาติ วงษ์ภูดร ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
365 นายบริภัทร คงคา ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
366 นางเสมอ สังข์วรรณะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
367 นางอุบล เนียมไผ่ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
368 นางเบญจพร คงคา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
369 นางมาลินี สีลาดเลา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
370 นายสมชาย ปลัดสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
371 นายพีระ สมตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
372 นายจักรพันธ์ สุวรรณรัต โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
373 นางสาวศิวพร โคถึก โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
374 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
375 นางวนิดา ซ่อนภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
376 นางสาวอรพรรณ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
377 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
378 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
379 นางวาลี ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
380 นางปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
381 นางสาวศิริประภาพรรณ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
382 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
383 นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
384 นายปรัชญานันท์ พันธเสน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
385 นางวรรณา อารีวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
386 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
387 นางอรอนงค์ สุทธิพัฒนสมบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
388 นางนาตยา ตันเสรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
389 นางบานชื่น วรวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
390 นางพรรณี รัตติธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
391 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
392 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูโรงเรียนอนุบา่ลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
393 นางสาวเตชินี ภู่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
394 นางสาวกุหลาบ เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
395 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
396 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
397 นายปฏิพันธ์ ประสงค์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
398 นางเปรมจิตต์ หลังสัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
399 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
400 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
401 นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
402 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
403 นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
404 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
405 นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
406 นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
407 นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
408 นางสาวสาวิตรี เมืองนก ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
409 นางสาวจุฑาธิปต์ ทัพไทย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
410 นางสาวกานดา ขันทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
411 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
412 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
413 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
414 นางดวงใจ งาคม ครูงโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
415 นายธวัชชัย นิลประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
416 นางสาวบังอร วัดพงพี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
417 นางประทิน จันทร์เศรษฐี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
418 นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
419 นายศุภรัตน์ แนวเนียม โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
420 นางกิตติยา คามจังหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
421 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
422 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการควบคุมดูแล / กำกับห้องแข่งขัน
423 นางกอแก้ว สวัสดี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
424 นางไพฑูรย์ ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
425 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
426 นายพลากร เมืองมูล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
427 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
428 นายธีระวัฒน์ หนูขาว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
429 นายนราศักดิ์ สุทธิพูล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
430 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
431 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
432 นายประจักร์ จอมทอง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
433 นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ป. 4-ป. 6)
434 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
435 นางพุทธรักษา จันเทศ ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
436 นางลัดดา ไชยโพธิ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
437 นางสาวอัญชิสา ตะโกอินทร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
438 นางสาวศศิธร จิรจักรชัย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
439 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
440 นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ป. 4 - ป.6)
441 นางสายสุนี สกุลแก้ว ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
442 นางพุทธรักษา จันเทศ ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
443 นางลัดดา ไชยโพธิ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
444 นางสาวอัญชิสา ตะโกอินทร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
445 นางสาวศศิธร จิรจักรชัย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
446 นางสาวฐานิตา บุญปลูก ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
447 นางสาวจุฑามาศ วรรณปะขี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3)
448 นางสันสนีย์ กนกลาวัณย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
449 นางสุจิตรา ธนะพัวสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
450 นางสาวพิมพ์ศิริ ศิลางาม ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
451 นางสาวลลิตา นิติพันธ์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
452 นางสาวพัทริยา ศรีเครือดง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
453 นางสาวปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
454 นางนันรุ่ง ครองยุติ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
455 นายนัฏชา นวลนก ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
456 นางพรพิมล ผิวตาลดี ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
457 นางณัฐกิจตา แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
458 นางพัลลภา ชูแสง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
459 นางคนึงนิจ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
460 นางสาวกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
461 นางสาคร เมืองพรหม ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
462 นางอภิญญา อนวัชชกุล ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
463 นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการรับรายงานตัว
464 นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
465 นางสาวณิชารีย์ ศรีศุภสันต์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
466 นางสาวพัชรา กลมลา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
467 นางชัญญณัส รอดพยุง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
468 นางสาวพัชรีย์๋ ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
469 นางสุพิศ จงเรืองศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
470 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
471 หม่อมหลวงนันทาวดี แก่นณรงค์ ครู โรงเรียนดาราคาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงานอาชีพ
472 นายวิรัตน์ พิมพา ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหุ่นยนต์
473 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
474 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
475 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
476 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
477 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
478 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
479 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
480 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
481 นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
482 นางสมจิต ธิวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
483 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
484 นางสาวจิตสุภา ธิเขียว นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
485 นางสาวสลิลทิพย์ เสือกลิ่น นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
486 นางสาวเยาวรัตน์ สมประสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
487 นางสาวพลอยไพลิน อาจหาญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
488 นางสาวจินตนา กาขาว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
489 นางสาวศิรินภา สมพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
490 นางสาวศริวรรณ ปานมุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
491 นางสาวอุไรวรรณ สุขสาลี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
492 นางสาวอาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
493 นางสาวแวววลี ปัตถา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
494 นางสาวน้ำอ้อย แม่นมิ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
495 นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองสกุลสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
496 นางสาวนันธิญา แดงแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
497 นายเทพนม พงษ์พัฒน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
498 นางสาวทิพย์สุดา ดีบ้านโสก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
499 นางสาววิริยา อุหนุนชาติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
500 นางสาวกนกวรรณ คมสมบูรณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
501 นายนัฐพล สวนทรัพย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
502 นายวิชกร อินา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
503 นางสาวเรืองศิริรัตน์ ลพพันธ์ทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
504 นางสาวสมใจ ดนตรีเสนาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
505 นางอรทัย อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
506 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
507 นางสาวภารดี มงคลอินทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิคม/อาหาร/ของว่าง /คณะกรรมการบริการและวัสดุอุปกรณ์
508 นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
509 นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
510 นางสาวเยาวรัตน์ สมประสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
511 นางสาวพลอยไพลิน อาจหาญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
512 นางสาวจินตนา กาขาว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
513 นางสาวศิรินภา สมพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
514 นางสาวศริวรรณ ปานมุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
515 นางสาวน้ำอ้อย แม่นมิ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
516 นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรืองสกุลสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
517 นางสาวนันธิญา แดงแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
518 นางสาวมณฑา เมธยะกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
519 นางสาวรัชนี สุดาปัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
520 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
521 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
522 นางสาววาสนา ถิ่นฐาน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
523 นางสาวกรวรรณ คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
524 นางสาวสุนิสา เอียดจุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
525 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
526 นางสาวพิชญดา ไชยดี ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
527 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขัน
528 นายอรุณ เปียซื่อ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
529 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
530 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
531 นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
532 นางพัชรียา จันทะไทย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ และ คณะกรรมการเหรัญญิก
533 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ และ คณะกรรมการเหรัญญิก
534 นางสาวญาดา ชุติรดา ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการงบประมาณ และ คณะกรรมการเหรัญญิก
535 นางกรรณิกา พุ่มไชย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประธานกรรมการงบประมาณ และ คณะกรรมการเหรัญญิก
536 นางสาวโสรยา สุธาพจน์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการงบประมาณ และ คณะกรรมการเหรัญญิก
537 นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการบันทึกภาพ
538 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการบันทึกภาพ
539 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
540 นางสาวสุวรรณี เสนไธสง ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
541 นางสาวจิตสุภา ธิเขียว นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการบันทึกภาพ
542 นางสาวสลิลทิพย์ เสือกลิ่น นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการบันทึกภาพ
543 นางสาวชมกมล หาพันนา ประชาสัมพันธ์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบันทึกภาพ
544 นายพีระ สมตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการบันทึกภาพ
545 นายจักรพันธ์ สุวรรณรัต โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการบันทึกภาพ
546 นายพิศาล ศรีคำ ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ประธานกรรมการบันทึกภาพ
547 นางสุพัตรา ปฏิยุทธ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบันทึกภาพ
548 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบันทึกภาพ
549 นางสาวเบญญา จันทรวิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องการประกวดแข่งขัน
550 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องการประกวดแข่งขัน
551 นายบุญเจิด สำแดงเดช ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องการประกวดแข่งขัน
552 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการประจำห้องการประกวดแข่งขัน
553 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
554 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
555 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
556 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
557 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
558 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
559 นางสาวนิธิพร เพ็ซชรโชติ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
560 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
561 นายเจษฎา ก้องสาคร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
562 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
563 นางสันสนีย์ กนกลาวัณย์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
564 นางชัญญณัส รอดพยุง รอดพยุง คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
565 นางสาวปรียาภรณ์ สมบูรณ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
566 นางสาวพัทริยา ศรีเครือดง ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
567 นายคณาวุฒิ พาโคกทม ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
568 นายพงษ์ตะวัน เวชชศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
569 นางสาวภัทรานี โคตรวงศ์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
570 นางสาวอารียา แพนาค ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
571 นางสาวเสาวภา บัวลคร ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
572 นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
573 นางสุนภา อุปทุม ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
574 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
575 นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
576 นางสาวรักชนก เรืองลาภ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
577 นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
578 นางสาวนรีพรรณ วงค์จันทร์กุล ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
579 นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
580 นายวิชกร อินา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
581 นางสาวจิตสุภา ธิเขียว นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
582 นางสาวสลิลทิพย์ เสือกลิ่น นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
583 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
584 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
585 นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสารสนเทศ ประมวลผล ประเมินผล และรายงานผล
586 นางสาวเพ็ญนภา กุลสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
587 นางสาวอรทัย วงษ์จันทร์แดง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
588 นางสุกรรยา ปะเถตัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
589 นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล

นางสาวกฤตยา ลีลาศ 095-1565994 e-mail toa_2519@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]