รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธีร์จุฑา  ไม้หอม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุทธิมล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ช่างอ้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายอภินันท์  กิ่งใหญ่
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พัดอยู่ยืน
 
1. นางมาลี  คำทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกนกพล  สร้างสุข
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ครูดงบัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รำพึง
2. เด็กชายอมรกิตติ์  เกิดมงคลธรรม
 
1. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  บุญทับ
2. เด็กชายภควัต  กันหาฤกษ์
 
1. นางจารุภา  หิรัญคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โสมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิสวัสดิ์
3. เด็กชายจักรภัทร  ชอย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีภูธร
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญแจ่ม
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
2. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกัณญรัตน์  สุขสมกร
2. เด็กหญิงงามขณา  ทองหยด
3. เด็กหญิงดวงเดือน  แก้วอามาตย์
4. เด็กหญิงปิยะพร  บุญแท้
5. เด็กหญิงศิรินทร  อ่อนคำ
 
1. นายสฐาปกร  มีเฉย
2. นางสาวพิมลพร  ขาวเป็นใย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  มิ่งศร
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ศิริวรางกูร
 
1. นางสาวประไพ  โสภณสวัสดิ์
2. นางสุภารัตน์  อินทรวิเชียร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายนวพงศ์  ศรีไพล
2. เด็กหญิงพลอยชนก  สารโย
 
1. นางกฤตพร   ชินราช
2. นางสาวสุดารัตน์  น้อยหา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายนฤเบศ  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกีรติกุล
 
1. นางนางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
2. นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์   ชมดี
 
1. นายธัญสิทธิ์  วรรณปกาสิต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 1. เด็กหญิงเพชร  เอี่ยมอ่อน
 
1. นางสาวชลลดา  เปรมวิศิษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศิลปอักษรสิทธิ์
 
1. นางสาวสุนิดา  พาภักดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอาภา  พสกภักดี
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงชินาภรณ์  เพ็ชรเยียร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รัตนสุภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. นางสาวธัญชนก  ภูเงิน
 
1. นางสายสุณี  ต้นทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชีวาพร  นรินทร์นอก
2. เด็กหญิงนโม  ไชยช่วย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
2. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกานต์  ตันหยงมาศ
2. เด็กหญิงณัฐชา  หอมเดช
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชนาธิป  แสงนาค
2. เด็กหญิงนันทพร  พรมลี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ฟักคง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายรณกฤต  กฤศมน
 
1. นายพนม  วงศ์สระน้อย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  เกตุโกมล
2. เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  มะลิสวัสดิ์
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวพัชรนันท์  เวียงสันเทียะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายภูเบศ  นิมิตรถวิล
2. เด็กหญิงสิปปาจารีย์  ชัฎอนันต์
3. เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มทอง
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นางสาวณิชากานต์  บุญรุ่ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลรัมย์
 
1. นางพเยาว์  บุญญาภิรมย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปักหลัก 1. เด็กชายอภิชา  กลั่นเกษร
 
1. นายกานต์   สารีวงษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอมพิณ
 
1. นายทวีบูลย์  นามแสน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1. เด็กชายศิรฐาป์  บุญปลูก
 
1. นายศักดิ์ชาย  คูหา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 1. เด็กชายปภาวิณ  ช่วยเมือง
 
1. นายสมพร  แสงสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนเรนทร  พันธุ์โพธิ์กลาง
 
1. นายสันติ  ภาคบุบผา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชัญญาภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายโอภาส   เชื่อมวราศาสตร์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา   ศรีวานิชภูมิ
 
1. นางนิภาพรรณ   ระดมกิจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดลวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
 
1. นายสุวัฒน์  อรรถกฤษณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สำราญ
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1. เด็กหญิงสมหญิง  ก้อนทอง
 
1. นายบัญชา  เอกธรรม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เกตุประทุม
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศาลโพธิ์คา
3. เด็กชายณัฐวุธ  ชินนอก
4. เด็กหญิงณิชาพัชร์  บุญเคน
5. เด็กชายธนากร  รามะณี
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เนาว์ศรีศร
7. เด็กหญิงมัญชรี  มาทอง
8. เด็กหญิงสาธิดา  พลายขำ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ธาตุทอง
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกิตติภัทร  สืบเชื้อ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
3. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเพ็ง
6. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สำราญ
7. เด็กหญิงธนัชพร  สีดาว
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมปาง
9. เด็กชายธีรภัทร์  สาระชาติ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
11. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์งอย
12. เด็กหญิงนิรดา  สิงห์งอย
13. เด็กชายพีรเดช  เสือแก้วน้อย
14. เด็กชายภัทรพล  เลียบสวัสดิ์
15. เด็กชายสุประวีณ์  นุชส่งสิน
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางโฉมภิต  กนิษฐวงศ์
3. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
4. นายศักดิ์ชาย  คูหา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ด้วงกลัด
2. เด็กชายธีรภัทร์  สาระชาติ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
4. เด็กหญิงนงนภัส  ม่วงคำ
5. นายนภดล  คชศิลา
6. เด็กหญิงนฤธร  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี
8. เด็กชายพีรเดช  เสือแก้วน้อย
9. เด็กชายภูผา  บุญเลิศ
10. เด็กชายอภิชาติ  ปริโส
11. เด็กชายอมรพงศ์  วงษ์สะอาด
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
2. นางวัลย์วิภา  กร่างกลาง
3. นายนภดล  คชศิลา
4. นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีจุ้ยซ้าย
2. เด็กหญิงจิระนันท์  พงษ์ษร
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขใส
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภมรพืช
5. เด็กชายฉันท์ทิพฐ์  ตั้งจิรมงคล
6. เด็กหญิงชนาภา  บุญ-หลัง
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  พันธุราช
8. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
9. เด็กชายนันธิภัทร์  เนืองนา
10. เด็กชายนิติภูมิ  ผมทอง
11. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลรัมย์
12. เด็กชายภัทรพล  ยิ้มมะเริง
13. เด็กหญิงภัสสร  อ่อนยิ่ง
14. เด็กชายวรวิทย์  ผดุงผล
15. เด็กชายวริศ  ผดุงผล
16. เด็กชายสกุลศักดิ์  อาจโยธา
17. เด็กหญิงสิริยุพา  บรรจบ
18. เด็กหญิงอนงคณา  วัยวุฒิภิญโญ
19. เด็กชายเจษฎา  ลองทอง
20. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ลองทอง
 
1. นางพเยาว์  บุญญาภิรมย์
2. นายขจร  เมธีบวร
3. นายขจร  เมธีบวร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายบูรพา  ศักดิกะทัศน์
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เฮ่งลี
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรวีย์  ธนพูนหิรัญ
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 1. เด็กชายปภาวิณ  ช่วยเมือง
 
1. นายสมพร  แสงสุวรรณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 1. เด็กชายปริญญา  อินทร์เผือก
 
1. นายรามลักษณ์  สุวรรณโน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงธาดาธร  จิรัตน
 
1. นางสาวอรพรรณ  บัวทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกีรติ
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรฤทธิ์
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฎา  ดวงศรี
 
1. นางสุรีย์พร  จาระนัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกีรติ
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงศ์พิสุทธิ์วณิช
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนั่นวงษ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  น้าเจริญ
3. เด็กหญิงชฎาภา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงฐานะมาตร  เซ็งแซ่
5. เด็กหญิงดารณี  เฟ้นดี้
6. เด็กชายตะวัน  หาดทราย
7. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงนพปพร  วิชิตพันธุ์
9. เด็กหญิงนพวรรณ  คณะแสวง
10. เด็กหญิงนลินนิภา  กี่ศิริ
11. เด็กหญิงนัทซรีย์  พวงมณี
12. เด็กหญิงนาราภัทร  โอภาสจรุงสม
13. เด็กหญิงนิชชาอร  ฐีวราทองคำ
14. เด็กชายนิธิพงศ์  เถาวัลย์
15. เด็กหญิงบงกช  เจริญพีรวงศ์
16. เด็กหญิงปรวีร์  ขันสุวรรณ์
17. เด็กหญิงปรัชญา  กิ่งแก้ว
18. เด็กหญิงปริยากร  รุกขโภชน์
19. เด็กหญิงปิยวรรณ  รวยรื่น
20. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รวยรื่น
21. เด็กชายพรพรหม  เพชรล้ำ
22. เด็กหญิงพรพิชญา  โกษากุล
23. เด็กหญิงพัชรดา  สีหอน
24. เด็กชายพิชญุตม์  แรงโสม
25. เด็กหญิงพิมญาดา  แก่นโกมล
26. เด็กหญิงภัคจิรา  จิรภาสคูณบุญ
27. เด็กหญิงภัทรา  ภาชู
28. เด็กหญิงภารดา  ชาคะพา
29. เด็กหญิงภูริชญา  รัตนสุนธรศิริ
30. เด็กหญิงมศารัตน์  ศิรวรเกียรติ์
31. เด็กชายวรุตม์  รุ่งเรืองเดชวัฒนา
32. เด็กหญิงวิภาวนี  ชัยมี
33. เด็กหญิงศรุตา  แป๊ะสมัน
34. เด็กหญิงศศิมณฑล  ศรีประสิทธิ์
35. เด็กหญิงสาธิดา  กระแสพิตร
36. เด็กหญิงสโรชา  รอดพ้น
37. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
38. เด็กหญิงอัญชิษา  เทียบธรรม
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  วารีเจริญ
40. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
4. นางสาวศศิญาภรณ์  คำลือ
5. นายทรงกลด  ชัยศิริ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกิตินา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายชนาธิป  แสงนาค
3. เด็กชายณัฐชาพัฒ  เทวภักดิ์
4. เด็กชายณัฐนันท์  ดูวิเศษ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมรงค์
6. เด็กหญิงณัฐิดา  กองไธสง
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงษ์มณี
8. เด็กหญิงมลฤทัย  แจ้งเจริญ
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  ธรรมประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทานนท์
3. เด็กชายกิติภูมิ  ใจแสน
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สุพรรณ
5. เด็กชายธีรพัฒน์  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงปทิดา  อึ้งประเสริฐ
7. เด็กหญิงพรไพศาล  อดิศรมงคลกุล
8. เด็กชายภณ  ภณโสวัฒนา
9. เด็กชายศุทธิพัฒน์  มีแก้วกอบกุล
10. เด็กชายศุทธิวัฒน์   มีแก้วกอบกุล
 
1. นายสยาม  วงศ์สกุล
2. นางสาวอรณิษา  คชวิน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา  เติมใจ
5. เด็กหญิงสุมนทิพย์  คชคิรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทิวาเวช
2. เด็กหญิงทิวาชัย  โสดาทิพย์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปากขันตี
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทัศนบรรจง
5. เด็กหญิงรินรดี  แดงสกุล
6. เด็กหญิงสุกัลญา  อริวันนา
 
1. นางสาวศศิญาภรณ์  คำลือ
2. นายทรงกลด  ชัยศิริ
3. นางสาวยลลดา  เฟื่องเกษม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีคุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงกรณิการ์  เมืองทอง
3. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงชญานี  สุขดี
5. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
6. เด็กหญิงนันทนา   ฮะโสด
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์   เกิดพุฒ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
5. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงค์
6. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
7. เด็กหญิงภูริชญา  กลํ่าฉํ่า
8. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีคุณประเสริฐ
2. เด็กหญิงกรณิการ์  เมืองทอง
3. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงชญานี  สุขดี
5. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
6. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   ไชยเดช
2. เด็กหญิงธนัชธิดา    เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงนภัสสร    หอมหวลดี
4. เด็กหญิงปภาดา   มาท้วม
5. เด็กหญิงปิย์วรา   ด่านวิริยะกุล
6. เด็กหญิงพาทินธิดา    เศรษฐบูรณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   เกตุสมพร
8. เด็กหญิงวรัญญา    นามวงษา
9. เด็กหญิงวีรยา   อินทมาตย์
10. เด็กหญิงศิตา    ใจบุญ
11. เด็กหญิงศุภกานต์   ประกอบผล
12. เด็กหญิงสุดา    ใจบุญ
13. เด็กหญิงเมธาพร   บุญเจริญสุขกุล
14. เด็กหญิงไพรัลยา    เลิศกิตติกุลโยธิน
 
1. นางสาวสมใจ  นวลดี
2. นางสาววันเพ็ญ  มาประดิษฐ์
3. นายพัชรินทร์  ชูช่วย
4. นางวราลี  ศรีทอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1. เด็กชายพลวัฒน์  ปิ่นมี
2. เด็กหญิงอภิสรา  ปรุงเลิศบัวทอง
 
1. นางสาวนิลาวัณย์  ทุ่งฝนภูมิ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่าน 1. เด็กชายจตุพร  รูปงาม
2. เด็กหญิงจุลัยภรณ์  ละวิรส
3. เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีหนองแวง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟื่อง
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปานทอง
6. เด็กหญิงธรรณิการ์  จันทร
7. เด็กชายธเนตร  สาธุ
8. เด็กชายนครินทร์  ยุงกระโทก
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  ปูนจัตุรัส
10. เด็กชายปภาวิน  แก้วพิณ
11. เด็กชายภัทรพงษ์  พรมสิงห์
12. เด็กชายภูรินท์  เหลืองสำเริง
13. เด็กชายรวิพล  เชิดรัมย์
14. เด็กชายราชานนท์  ปั้นศรีทอง
15. เด็กหญิงวรดา  ยืนยาว
16. เด็กหญิงวรรณภา  แก้ววัน
17. เด็กชายวัชรพล  ชัยโชติ
18. เด็กชายวุฒิชัย  อู่สุวรรณ
19. เด็กชายศุภชัย  โตมี
20. เด็กชายศุภโชค  พันธุ์ประดิษฐ์
21. เด็กชายสัจจา  กัตติยา
22. เด็กชายสุรศักดิ์  พันธุ์ประดิษฐ์
23. เด็กชายอนุกูล   พูนชมภู
24. เด็กหญิงอรัญณี  เชื้อไธสง
25. เด็กหญิงอรุณโรจน์  วิไลรัตน์
26. เด็กชายอ่าวเปี้ยสง  -
27. เด็กชายเพียวเมนแฮม  -
 
1. นายอำนาจ  เทพวงษ์
2. นางสาวพัชรนิตย์   ถานเที่ยง
3. นางสาวฐิตินันท์  ปั่นมาก
4. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญยัง
5. นางสาวสุนทรี  หลาบเจริญ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงขัตติยา   ตองดำ
2. เด็กชายณัฐภัทร   เศรษฐวรพันธุ์
3. เด็กชายทินกร   ไวริยะพิทักษ์
4. เด็กชายนฤดล   ถนอมภักดี
5. เด็กหญิงปุณญาภรณ์   ไตรรัตน์
6. เด็กหญิงรัญชิดา   แก้วโมราอร่าม
 
1. นายมนตรี  บัวมาก
2. นางมุกดา  ต้องเสรีกุล
3. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายกัลป์กฤต  ใจเลี้ยง
2. เด็กชายกาพย์ชวิน  จันทะพา
3. เด็กชายณภัทร  ปกป้อง
4. เด็กชายภิชญะ  ตังธุระ
5. เด็กชายสถาปนา  ตินพ
6. เด็กชายอังศวีร์  ธนกุลมงคลนาม
 
1. นายวรพล  บุญมาเลิศ
2. นางประนอม  บุญมาเลิศ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา   ตาปนานนท์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมาเลิศ
3. เด็กหญิงริศรา  วิเศษยิ่ง
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปราณภัทร  รอดมณี
2. เด็กหญิงสุนีย์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงเนตรสิริ  สาฆ้อง
 
1. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
2. นางสาวรัตนาพร  อ่อนสี
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงพิชญ์ลักษณ์  เที่ยงผดุง
2. เด็กหญิงอริสา  เทพสุทธิ
 
1. นางสาวมนสิการ  ยั่งยืน
2. นายธีรพงษ์  ศุขวัฒน์
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธนภูมิ  บุรีรมย์
2. เด็กหญิงมนทิชา  โสพิมพ์
 
1. นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง
2. นายสฐาปกร  มีเฉย
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1. เด็กชายธนพล  จุฬาคำ
2. เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง
 
1. นางทัศนีย์  วิภานันท์
2. นางสาวสุนิศา  ภู่หลักแก้ว
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ทิมสวาสดิ์
2. เด็กหญิงวรธิดา  สัมฤทธิ์
 
1. นายสุทธิพันธ์  ดวงสุข
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปรมี  พฤกษา
2. เด็กชายอานนท์  พรสมบุญ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
2. นางปราณี  แก้วใหญ่
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทรเกษมจิต
2. เด็กหญิงวิภาสิริ  นววุฒิเวท
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางสาวจารุจิต  สุดยิ่ง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สารมะโน
2. เด็กหญิงอารียา  สุขสบาย
 
1. นายทูน  ภาษีธรรม
2. นางสาวสายสวาสดิ์  มีกอบสิน
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายกศิดิศ   แพรดำ
2. เด็กชายสุทธิพร   พรมพิทักษ์
3. เด็กชายอติราช  เสนาะเสียง
 
1. นายอรุณ  เปียซื่อ
2. นางสาวพรกนก  ติวสร้อย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โยรัมย์
2. เด็กหญิงสิริกร  พื้นแสน
3. เด็กหญิงโชติกา  อยู่เย็น
 
1. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกานดามณี  สดส่าน
2. เด็กหญิงดวงกมล  กรุดเงิน
3. เด็กหญิงนันทพร  พรมลี
 
1. นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เวกสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูยิ้ม
 
1. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทาหัวดง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิพยมนตรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  หมวกพิมาย
4. เด็กหญิงประทานพร  ธรรมวงษานันท์
5. เด็กหญิงวรรณวิไล  เชษฐ์ธนชัย
6. เด็กหญิงแพรวนิต  สิงห์ทองชัย
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงนุจรีย์  สิงหนาท
2. เด็กหญิงบุญรักษา  พิพัฒน์
3. เด็กหญิงมาติกา  วิธชาชาญ
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  กฤศมน
5. เด็กหญิงศุภิสรา  บัณฑิตคุณธรรม
6. เด็กหญิงสุนีรัตน์  บัวศรี
 
1. นางจุฑามาศ  หันยอ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนาเดีย  ทับอุไร
2. เด็กชายรัฐธรรมนุญ  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงอภิษฏา  ไชยเสนา
 
1. นางสาวรัตนา  ยืนยง
2. นางวณี  ม่วงแพรสี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัฐวดีกานต์  พวงศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  พามตี๋
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จิตรเวช
 
1. นายอาคม  สุมทอง
2. นางสาวจารุจิต  สุดยิ่ง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงตะวัน  อารียสมบัติ
2. เด็กหญิงนันทพร  พรมลี
3. เด็กหญิงฟ้าใส  คามะปะใน
 
1. นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลยา  ประดิษฐอุกฤษฎ์
2. เด็กหญิงณิศากร  นิธิธนปรีดา
3. เด็กหญิงปารย์ฝัน  เทียนบุญ
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  รัตนกาญจน์
2. นางเทพี  เพ็งคำมาด
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนราธิป  อยู่สุขขี
2. เด็กหญิงบุษญมาส  เต็มลา
3. เด็กหญิงเบญจสิริน  คลังพหล
 
1. นางสาวจารุมณี  พร้อมพรั่ง
2. นางสาวอาภาภรณ์  เบญจวชิระ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  นันทรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตตพงศ์
3. เด็กหญิงพีรยา  สมมิตร
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสุนภา  อุปทุม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธรรมารียา   อนามยธนะ
2. เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ภัทรกาญจน์พงษ์
3. เด็กหญิงภัสส์กุญช์   สุจิรัตนวิมล
 
1. นางแววดาว  สาตร์พันธุ์
2. นางชุติมา  ท้วมเพิ่มทรัพย์
 
91 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายปิติสุข  นิยม
2. เด็กหญิงมาริดา  เฉลิมเมือง
3. เด็กหญิงสุทธิชา  น้อยจาด
 
1. นางสาวมณฑา  เมธยะกุล
2. นางบุศรินทร์  ผึ่งบรรหาร
 
92 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงณดากร  ธนฉันท์
2. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ภู่พยนต์
3. เด็กหญิงวัชรีพร  ตรีรัตน์ทวีชัย
 
1. นางสาวนงค์วรัตน์  จันทรัง
2. นางสาวปิยะนันท์  ศรีนวล
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงทอฝัน  พรมมา
2. เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์ฉวี
3. เด็กหญิงอัญชลี   คล้ายอ่างทอง
 
1. นางเตือนใจ  รงค์โสภณ
2. นางสาวเอมอร  รัตนมหาวงศ์
 
94 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  อังคเดชไชยา
2. เด็กชายอติเทพ  พรมสอน
 
1. นางสาวภาวดี  นาผม
2. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
 
95 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา   อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
2. นางสาวนัดดา  มัยโรฒ
 
96 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แคนสีลา
2. เด็กชายเจษฎา  รอดผัน
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
2. นางรัชนีวรรณ  ขาวสอาด
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงวลัยรัชช์  กิจธุรกุล
 
1. นางสาวสุมาลี  เรืองแก้ว
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณัฐภัทร์  สุขจำลอง
 
1. นางสาวศรีอัมพร  ปานพรม
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นายปิยะพงศ์  ทุมดี
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำหล่อ
 
1. นายปิยะพงศ์  ทุมดี
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเหง้า
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 1. เด็กชายอธิป  ไชยพิมพ์
 
1. นายเฉลิมยศ  ญาดี
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายปานเทพ  ลาดบูรณ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  มุงคุณ
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราคาม 1. นางสาวชมากร  สถาพร
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ธรรมไพโรจน์
3. นายภาวิน  พิทุรเวโรจน์
 
1. นางสาวธนภร  คล้ายคลุม
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายทวีชนม์  ศรีม่วง
2. เด็กชายธนวรรธน์  โก๋บางน้อย
3. เด็กชายสรวิศ  สีทรงฮาด
 
1. นางสุภาพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางปิยะมิตร  เมธาธีระนันท์
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายบุญทวี  สุทธิกุล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  มูหะหมัด
3. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นแสง
 
1. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
2. นางสาวศรีอัมพร  ปานพรม
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจิณฑ์จุฑา  จุลศรี
2. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
3. เด็กชายนนท์ปวิธ  ผ่องกมล
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วชมภู
2. เด็กหญิงรังสิมา  ภูจอมเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ดวงมา
 
1. นางสาวพรนลัท  ดำนา
2. นางจุฑามาศ   นวลเจริญ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์ทิม
2. เด็กหญิงกุลณิชา  เจียงจตุรภัทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
2. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กีรติสุนทร
2. เด็กชายกีรติ  อภิวันท์สนอง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแสง
 
1. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
2. นางสาวศรีอัมพร  ปานพรม
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายกฤชนัท  พลายงาม
2. เด็กหญิงนันทนา  วรรณวงษ์
3. เด็กชายพิษณุ  หมื่นหาญ
 
1. นางสาวภาวดี  นาผม
2. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสประดิษฐ์
 
1. นางวันวิษา  ทวีศักดิ์
2. นางสาวภาวดี  นาผม
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รอดคำแหง
2. เด็กชายเอกดนัย  อุปมัย
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  เบญจวชิระ
2. นางเตือนใจ  รงค์โสภณ