หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ธรรมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)รองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ ลิขิตตระกูลครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายฐากูร ทัศนมาลีครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล เสถียรเขตครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวฉันธนา นิกรประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
7. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
8. นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุ้งเหล็งครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
9. นางกาญจนา ภู่ไพบูลย์ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพิชัย นาวีรัตนวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุการามประธานกรรมการ
2. นายกุลชลิต สวัสดิกูลครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรำพึง มิ่งมงคลครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
4. นายไพศาล ภักดีครูโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
5. นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุลครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ อนันตชาติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยา ต้นจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางกิจพร วุฒิประดิษฐครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พวกดีครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางฤดี ลายระยะพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายรุ้่งเรือง พิทยานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะนนท์ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
3. นายสุพล พานรินทร์ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นายจรสสร เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางประนอม ศรีนาคสุขครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายสมชัย ฝุ่นทองครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นายณัฐวิทย์ ปรีพูลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสุนิสา ศรีอินทร์ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ้งระวี เจริญพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิรินทร์ เวชวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
4. นายเกรียงสิทธิ์ รัศมีงามโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
5. นางมนัสวี พิกุลทองโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
6. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิรินทร์ เวชวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
4. นายเกรียงสิทธิ์ รัศมีงามโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
5. นางมนัสวี พิกุลทองโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
6. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัชนี เอกชัยโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นาวเหนียวโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
4. นางพูนสุข สุขประยูรโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคประธานกรรมการ
5. นางสุรัตน์ บัวกอโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
6. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
7. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
8. นางสาวมัลลิกา สามารถโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
9. นางลำยอง สุภาผลโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
10. นางสาวศรีนวล การย์บรรจบโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
11. นางสมพร เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการ
12. นางสาวนัชชา ไชยคุณโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยาภรณ์ อยู่กลัดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธานกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
5. นางอัจฉรา ขจรโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
6. นางสุชญา ใจประสงค์โรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการ
7. นางสาวบุญยิ่ง อารีมีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
8. นางมยุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
9. นางสิริธิดา ศรีโภคาโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
10. นายณัฏฐศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
11. นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
12. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
13. นางรสสุคนธ์ สมชิตโรงเรียนอุทยานนทีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมพร นิสัยสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผกรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผกรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รักษาสุข โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศกฺ์ สพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ รักษาสุข โรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์โรงเรียนสำนักบกรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
5. นายนายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวนกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
7. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนเขาดินกรรมการ
8. นางชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
7. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
7. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
4. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นายโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนกรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นายชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นายกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิวโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นายโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัตb บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา คงสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นายชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นายโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นายชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิวโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัตb บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธีรสุนทรไทโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนบ้านสวน"จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา นิลสนธิโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
8. นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่งศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยื้มแย้มโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ไผ่ชัยศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ.กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยกิจ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่งศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยื้มแย้มโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายจิราศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ไผ่ชัยศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ.กรรมการ
4. นางบุญญาพร แสงสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวืทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนหนองกะขะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. จ.ส.อ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุมฺการดนตรี ร.21 รอ.กรรมการ
3. นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางบุญญาพร แสงสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ.กรรมการ
3. นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางบุญญาพร แสงสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยกิจ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ.กรรมการ
3. นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางบุญญาพร แสงสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องศักดิ์ จีจูโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจะโรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายครรชิต ก้อนพรมโรงเรียนวัดหนองกะขะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
5. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
6. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
7. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
7. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
8. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
7. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อนประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรุณรังษีกรรมการ
7. นางสาวชื่นกมล ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
7. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
7. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
3. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
6. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
7. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคูณวุฒิกรรมการ
4. นางพจน์จนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์กรรมการ
6. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
7. นางจิตจงกล กองพลโรงเรียนวัดอรูณรังษีกรรมการ
8. นางสาวชื่นชนก ชลธารโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
9. นางวรรษมน ยอดเพชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือประธานกรรมการ
2. นางระจิต พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สังข์มณีผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เกตุแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
6. นายวิรัตน์ หาญประสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
7. นางสุมาลี ธรรมสุจริตผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
8. นางณัฎฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
9. นายดวงเด่น เหมาะสมานโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
10. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูระก้านตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนรัชน์ สุขโขผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นายประจัญ เดชสุภาผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญากรรมการ
5. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสัญชัย เสนาพิทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญประทีปวิทยากรรมการ
7. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีทวีพงษ์ บุญถนอมผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
9. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
10. นางสาววนิดา ศรีจันทร์สพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ แสวงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายมณเฑียร เดชจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นายปิยะชาติ เศวตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
6. นายภิญญา รัตนวรชาติูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
7. นางพรพรรณ การุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
10. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวไพลิน นาคสุวรรณครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สุขใสครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรพิน สว่างผลครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลา สุทธิธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองชากประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางสาวสมนึก สามาทุมครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นาย วีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
2. นาย เกษม ขามสิทธิ์ โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านหมื่นจิตกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริวรรณ กรุงเจริญโรงเรียนบ้านชากนากรรมการ
2. นางสาวเฉลิมรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
3. นางรัตติยา อาจวารินโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางชุติมา กันตังกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช แย้มปราศัยโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
6. นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัญญา เลิศผล โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
2. นายเจษฏา คิลานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นายณรงค์ ยางเอนโรงเรียนวัดเนินตามากกรรมการ
4. นายเกษม ขามสิทธิ์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธรรมกานต์ ศรีภู่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา อรัญเฉวียงโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
3. นายเทวิน เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
4. นางสาวสิริกัญญา สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเทวิน เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรี.สุริยา อรัญเฉวียงโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
3. นายธรรมกานต์ ศรีภู่ โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวิน เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นายธรรมกานต์ ศรีภู่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา อรัญเฉวียงโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
2. นางบุษกร ละมัยโรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
4. นางเรณู เจิมนาคโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสมพร วิชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
6. นายจักรพงศ์ สร้างสวนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู กรรมการ
7. นางสาวชลธิชา วิชาธรรมโรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
3. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ แก้วจรัญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมลโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เจริญผลโรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ พูลชาติโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
5. นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวพลอยณพัชส์ รุ่งโรจน์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
7. นายเจษฏา คิลานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
8. นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
9. นางสาวอารีย์ ชาภูวิงโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านหมื่นจิตกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
3. นายเกษม ขามสิทธิ์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางวรนิษฐา ชินทวันโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
2. นายพิชญ์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ กรรมการ
3. นางสาวฐิติพร อมรมณีกุลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ จรูญผลโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางเฉลา สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
5. นางชิดชนก แสงจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์ คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางเฉลา สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
5. นางชิดชนก แสงจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์ คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพูนสุข สุขประยูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านซากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพูนสุข สุขประยูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านซากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร ฉายแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
3. นางนุชรีย์ วรชุตินธรโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุรัชดา ศฤงคารโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางสาวเปรมยุดา รัถยประภาภรโรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล ปากเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ อิฐงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล ปากเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อิฐงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จันทร์อุดมโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จันทร์อุดมโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อินทร์อุดมโรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อินทร์อุดมโรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ สงพอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางอรพรรณ สุนทรมานพโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ สงพอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางอรพรรณ สุนทรมานพโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตต์ บุญเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจรองประธานกรรมการ
3. นางญาณวีร์ คำแผลงโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวอำพร บุญเย็นครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร อาจศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ ช่วยชูทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
7. นางวรารัตน์ ธารวิทย์ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางปารดา นาสินเพิ่มครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
9. นางสาวประกายลัตน์ อาชุมไชยครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
10. นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
11. นางรุ่งนภา ศรีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
12. นางสาวนุชจรี แก้วภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
13. นางชาลินี ธนกิจการเกษตรครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
14. นางวีรดา รักษาศีลครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
15. นางสาววนิดา คงเชื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียงกรรมการ
16. นางสาวพะยอม รังหอมครูโรงเรียนบ้านเนินโมกกรรมการ
17. นางกรวรรณ คำนวนครูโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
18. นางสาวนิภา พนมมรรคครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
19. นางพรสวรรค์ ธัญญาพืชครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
20. นางสาวนิศากร สุขะกาศีครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
21. นางสาวทรรศวรรณ วิบูลย์ธัญญ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุรัตน์ บัวกอข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธานกรรมการ
3. นางจำปี จงเห็นจิตต์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
4. นางสุวิภา นามดุ้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญเเจกรรมการ
5. นางสาวสายสมร เเซ่ลี้ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
6. นางจิระพรรณ เจียวใช่เฮ็งครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ นงนุชครูโรงเรียนบ้านห้วยมะระกรรมการ
8. นางสาววลัยลักษณ์ อ่อมไหลครูโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาน(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. นางรุ่งนภา ศรีรัตร์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ สิงหรัตน์ครูโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
12. นางจันทิรา จันทครามครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
13. นางสาวสุวภา บุญอุไรครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
14. นางวีรดา รักษาศีลครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
15. นางธวัลรัชว์ ธัญสิริรพีครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เเก้วกรรมการ
16. นายสราวุธ ลาภขจรกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
17. นางนันทวรรณ โฉมยาครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
18. นางสาววราภรณ์ เด็ดดวงครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
19. นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
20. นางกรกนก รอดเจริญครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
21. นางพัชร์ชิสา ตันติราพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจำเริญ อยู่ดีครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางรัตนา มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงค์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อัศวนนท์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางประกาย แก้วหัสดีครูโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นางภัทราพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมทัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
2. นางจินตรา สุขเจริญครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติครูโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมทัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
2. นางจินตรา สุขเจริญครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติครูโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ศิลส่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวจินตรา ชาตรีครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ศิลส่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวจินตรา ชาตรีครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางอัจจิมา เทียนวงศ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางอัจจิมา เทียนวงศ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางอัจจิมา เทียนวงศ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชครูโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางอัจจิมา เทียนวงศ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ศิลส่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวจินตรา ชาตรีครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ศิลส่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตครูโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวจินตรา ชาตรีครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
4. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
7. นางศจีรัตน์ ง้าวทองครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางศจีรัตน์ ง้าวทองครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
5. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
6. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางศจีรัตน์ ง้าวทองครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวศุทธินี สุขอยู่ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
5. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
6. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแพรว ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา วิทยากุลครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
4. นางการต์นา แพทย์ผลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแพรว ศิริโสครูโรงเรียนบ้านซากนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา วิทยากุลครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
4. นางการต์นา แพทย์ผลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 080-6461424 e-mail lkk_lkk5042@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]