หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพุชนี วิถี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
2 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
3 นางสาวกิจราพรรณ์ รื่นรวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
4 นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
5 นางสาวจริยา ศรีชนะ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
6 นางสาวพรไพลิน ทรัพย์สกุล นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
7 นางสาวมุกดา การินทร์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว (การงานอาชีพ)
8 นางวรรณา มาตรแม้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน(การงานอาชีพ)
9 นางสาวสมนึก สามาทุม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน(การงานอาชีพ)
10 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน(การงานอาชีพ)
11 นางสมจิตร์ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน(การงานอาชีพ)
12 นายอธิชาติ สีดามาต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกคะแนน (การงานอาชีพ)
13 นางสาวอิงอร ไหมอ่อน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกคะแนน (การงานอาชีพ)
14 นางสาวภัทราวรรณ แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
15 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
16 นางสาวธนัญรัตน์ ชัยธิติไพจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
17 นางสาวปรางกมล เพียรทำดี นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
18 นางสาวธรรมรัตน์ คำดำ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
19 นายเมธี ขอพลกลาง นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
20 นางสาวนันท์นภัส ไสยเกตุ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
21 นายนที รุ่งเรือง นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
22 นางสาวธัญญรัตน์ บ้านใหม่ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
23 นางสาวจันทกาญจน์ เสาวคนธ์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
24 นายวิชญ์วิศิชย์ ลาวิลาส นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
25 นางสาวหทัยรัตน์ เรทนู นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
26 นางอารีรัตน์ เมฆหมอก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม(การงานอาชีพ)
27 นางชิดชนก แสงจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
28 นางพงษ์ลดา เทนอิสสระ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
29 นางรัตนา ชีวาพร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
30 นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
31 นางรัชนี วงษ์ปุ่น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
32 นางสาวจินตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
33 นางขวัญใจ เสวีวัลลภ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
34 นางวราภรณ์ คันทศิริ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
35 นางสาวกมลวรรณ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
36 นางเพ็ญพักตร์ พูลบัว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
37 นางดวงตา อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
38 นายสัญญา กาญจนดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
39 นางสาวอังค์วรา ตุลสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
40 นางประภาพรรณ บุญรอด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
41 นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
42 นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
43 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
44 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
45 นางสาวรวีวรรณ สดใส ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
46 นางพนิดา พัฒนประเทศ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันการงานอาชีพ
47 นางขวัญฤดี อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
48 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
49 นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
50 นางอรวรรณ แย้มเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
51 นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
52 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
53 นางสาวปรางทิพย์ สวามิภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
54 นางสาวเอกกร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
55 นางเสาวณีย์ ขาวเหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
56 นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
57 นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
58 นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
59 นางสาวพรรณี ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
60 นางอัมพาพรรณ ดวงกุลศา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
61 นางวรัชญา โคตรภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
62 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
63 นางจำปี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
64 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูอัตราโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
65 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
66 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
67 นางสาวสุธาทิพย์ อินชูโต บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
68 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
69 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ บุคลากรการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
70 นายกิจจา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
71 นายปัญญา บัวสำอาง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
72 นางวาสนา อนุกูลเวช ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
73 นายวินัย น้ำแก่ง นิสิตฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
74 นายพรเทพ ช่างบุ นิสิตฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
75 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
76 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
77 นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
78 นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
79 นางสาวเพ็ญทิพย์ รื่นรวย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
80 นางสาวนงเยาว์ สมหมาย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
81 นางสาววัชราภรณ์ ทองสีเข้ม ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
82 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
83 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส ธุรการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
84 นางสาวสุภักตร์ ประคองทรัพย์ พี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
85 นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์ พี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
86 นางสาวศรุตตา แววสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลุบรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
87 นางสาวเพ็ญทิพย์ รื่นรวย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
88 นางสาวนงเยาว์ สมหมาย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
89 นางสาววัชราภรณ์ ทองสีเข้ม ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
90 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
91 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
92 นางสาวสุธาทิพย์ อินชูโต บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
93 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
94 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
95 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส ธุรการฯ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
96 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
97 นายวิรัช ศรีละคร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
98 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ บุคลากรการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
99 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
100 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
101 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
102 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
103 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
104 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นางสาวนิโลบล เจริญวงษ์ นิสิตฝึกงาน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางสาวปิยวรรณ สัมฤทธิ์คุณากร นิสิตฝึกงาน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นายเอกราช เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นางสาวณัฐรดา แดงเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นางสาวธรรมชาติ กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นางสาวสิทธิภรณ์ สมบัติหล้า ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นางสาวปุณณภา ชาตินามสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นางสาววรัทยา ชีวาพัฒนานุวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางสาวจารุณีภรณ์ มาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางสาวพรภิมล เทศจัตุรัส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นางวีรวรรณ อักวังโสสิรภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นางสุดาพร ถาวร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางพัชรี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางสุนันท์ จิรหฤทัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางนลินรัตน์ มาลาสง่าวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นางฐิตานรีย์ พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางวันเพ็ญ การสมโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นางสุภางพิศ ดรุณเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นางมาลี อรอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางสาวกาญจนา หิรัญเกษตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวนภา ศิริบุบผา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นางสาวมัลลิกา หลักซั้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นางสาวธีฐิพร ชาติชาตรี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางเพ็ญพรรณ เทวาประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางสาวอรอุษา กมลสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายธัญญา บุญเสริมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นางสาวนันทวรรณ ภักดิ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นางจินตนา ธานินพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นางสุมิกา บุญไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นางนวลจันทร์ เทพบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นางเขมิกา พินิจอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางนาฏยา ภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางสาวจันทภา นิวรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางสาวพิมพา ธีระกำจาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นางบุญมา โรจน์ศิริวุฒิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางภัชรวรรณ ชลเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นางชลิสา แย้มนาม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นางสาวอรวรรยา ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นางสาวสิรีนภัสสร์ มะโนลัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นางสาวพุทธวรรณ ความดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นางสาวสิริพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางสาวปรียาภรณ์ แก่นเชียงสา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นางสาวปิยะฉัตร อนันตกูล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นางสาวภคมน สมิตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นางสาวเพ็ญนภา บุญญะรัง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
163 นายนนทรักษ์ ชื่นเบิกบาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
164 นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
165 นายปฏิภาณ สละรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
166 นางสาวณัฐสุดา บำรุงกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
167 นายธงชัย คงกุล นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
168 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
169 นางสาวพิมพ์พรรณ โรจน์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
170 นางสาวณัฐฐา เรืองอุไร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นางรัตนา วัยรัตนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
172 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
173 นายอภิวัฒน์ วัดเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
174 นางสาวศุธวิกา พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
175 นางสาวเบญจรัตน์ เรืองศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
176 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
177 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
178 นางสาวชลธิชา สุขสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
179 นางสาวกุลกานต์ โพธิปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
180 นายณัฐวุฒิ ขันตี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นางสาววริดา ตะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นางสาวชลาลัย สุขมา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นางสาวกรรณิการ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นางสาววลัยพร พิบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นางสาวอุษา ปฐมพรสุริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นายศิโรดม โสวัณณะ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นายศิรินทร์ เวชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นางเสริมศรี คณฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
194 นางนิตยา ฮวดเจ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
195 นางสาวปาริชา รัตนภคนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
196 นายเกรียงไกร ไพมณี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
197 นางบุษรินทร์ ไพมณี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
198 นางกัญญาณัฐ แซ่โง้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นางวรรณา ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 นางปราณี อโกโส ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
201 นางบังอร บุญเรือง ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
202 นางวรรณนิภา ลิ้มภักดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
203 นางทองพูล ภู่พิมล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นางสาวไพรินทร์ น้อยสกุล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นางมรกต ณัฐรุจา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นางสาวเยาวลักษณ์ สุดสงวน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นางวงเดือน จำปาน้อย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นางละมัย สว่างจิตต์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นางเจษณี อนุสุริยา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นางจรีรัตน์ เนื่องจำนงค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นายวารินทร์ แซ่ลี้ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นางสมใจ ป่าสลุง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นางสาวอาภาภรณ์ ลำปะพา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นางสุธิตา พิมพ์ทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นางศรีสุดา อินทรพานิชย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นางพรทิพย์ ราชภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางสาวกาญจนา โกญจนาทกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางสาวทิพยรัตน์ อาจกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางเสริมศรี คณฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
231 นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
232 นางรุ่งรัศมี พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
233 นางพรพิณ ณานจิตกุศล ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
234 นางแก้วขวัญ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
235 นางอุไรวรรณ พิลึก ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
236 นางจินดา โพธิศรางกูล ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
237 นางปราณี ใบบัว ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
238 นายบุญญวัฒน์ เดชคุณมาก ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
239 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
240 นางสาวสมถวิล มีสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
241 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
242 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
243 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
244 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
245 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
246 นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
247 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
248 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
249 นางสาววนิดา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับรายงานตัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
250 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
251 นางทับทิม โอทกานนท์ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
252 นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
253 นางกรกนก รอดเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
254 นางญาณวีร์ คำแผลง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
255 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
256 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
257 นางสาวนิศากร สุขะกาศี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย
258 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
259 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
260 นายฐากูร ทัศนมาลี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
261 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
262 นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
263 นายพิชัย นาวีรัตนวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุกราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
264 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
265 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
266 นางพงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
267 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
268 นายไพศาล ภักดี ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
269 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
270 นางกิจพร วุฒิประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
271 นางลัดดาวัลย์ สุขขะ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
272 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
273 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
274 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
275 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
276 นางเสาวณีย์ ขาวเหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
278 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
279 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
280 นางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
281 นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
282 นางคนึงนิจ ตัญกาญน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
283 นางสาวพิมลดา จินตนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
284 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
285 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
286 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
287 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
288 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
289 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
290 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
291 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
292 นายกษิภณ ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
293 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
294 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
295 นายสุพรรณ พิมเสน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
296 นายวิทยา สร้อยคำดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
297 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
298 ว่าที่ ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
299 นายเอนก เป้งทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
300 นายวัชรพงษ์ สุขเสงี่ยม นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
301 นางสาวพิณ นารอด แม่บ้านโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
302 นายประกอบ เชี่ยวชาญ พ่อบ้านโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
303 นายมานะพล อำนวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
304 นางพรทิพย์ นาวเหนียว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
305 นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
306 นางบุญญาพร แสงสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
307 นางสาววิมลสิริ อนันต์ศุภมงคล นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
308 นางสาวอรศิริ นุชวงษ์ นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
309 นายกิตติพงษ์ เลขะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
310 นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพ
311 นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
312 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
313 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
314 นางจำเริญ อยู่ดี ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
315 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
316 นางสาวมยุรา สายยืด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
317 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
318 นางศศิชา กรานมูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
319 นางเวียงพิงค์ แสงอาจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
320 นางไพนารินทร์ คุณนาม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
321 นางสาวอัชนี วัยรัตนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
322 นางสาวมณีรัตน์ โพธิพิมพ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ 080-6461424 e-mail lkk_lkk5042@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]