สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 35 6 1 1 42
2 ชุมชนวัดหนองรี 27 12 9 4 48
3 วัดหนองยาง 20 8 6 4 34
4 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 18 21 16 4 55
5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 18 15 5 1 38
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 18 9 6 3 33
7 ธรรมวาที 16 11 7 3 34
8 วัดดอนดำรงธรรม 15 14 8 4 37
9 บ้านหนองซ้ำซาก 15 9 6 3 30
10 บ้านหนองเขิน 15 7 2 2 24
11 บ้านป่ายุบ 15 7 1 4 23
12 ปรีชานุศาสน์ 14 6 5 2 25
13 บ้านห้วยกะปิ 13 9 8 3 30
14 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 13 7 5 1 25
15 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 12 8 5 2 25
16 เทศบาล1(สถาวร) 12 8 3 3 23
17 วัดราษฏร์สโมสร 12 5 5 1 22
18 วุฒิวิทยา 11 11 4 4 26
19 วัดราษฏร์ศรัทธา 11 5 7 5 23
20 บ้านมาบไผ่ 11 2 4 0 17
21 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 10 6 7 3 23
22 บ้านหัวโกรก 10 3 4 3 17
23 วัดบุญญราศรี 9 13 14 4 36
24 บ้านหนองปลาไหล 9 8 4 1 21
25 บูรพาวิทยา ชลบุรี 9 7 4 1 20
26 บ้านมาบคล้า 9 7 0 2 16
27 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 9 5 0 3 14
28 เทศบาลอินทปัญญา 9 2 9 0 20
29 บ้านป่าแดง 8 16 8 5 32
30 อนุบาลหนองใหญ่ 8 10 5 4 23
31 บ้านหนองเสือช้าง 8 8 7 3 23
32 วัดหนองน้ำเขียว 8 5 5 1 18
33 บ้านมาบกรูด 8 4 1 2 13
34 บ้านโสม 8 4 1 1 13
35 วัดศรีพโลทัย 7 9 1 2 17
36 บ้านแหลมแท่น 7 7 7 2 21
37 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 7 6 7 3 20
38 เทศบาลวัดกำแพง 7 6 0 0 13
39 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 7 5 4 4 16
40 กุลศิริศาสน์ 7 4 8 3 19
41 ต้นกล้าพัฒนา 7 3 4 1 14
42 กุญแจคริสเตียนวิทยา 7 3 2 3 12
43 สมคิดจิตต์วิทยา 7 1 1 3 9
44 บ้านห้วยยาง 7 1 1 0 9
45 วัดเขาไผ่ 6 7 4 1 17
46 บ้านคลองตะเคียน 6 5 9 2 20
47 พิทยรังสี 6 5 7 1 18
48 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 6 5 2 1 13
49 วัดเฉลิมลาภ 6 3 6 2 15
50 บ้านเกาะไม้แหลม 6 1 3 1 10
51 สถาพรพิทยา 6 1 2 3 9
52 บ้านช่องมะเฟือง 5 8 4 1 17
53 ประภัสสรวิทยา 5 7 3 2 15
54 อนุบาลบูรณิจฉ์ 5 5 5 2 15
55 วอนนภาศัพท์ 5 5 5 1 15
56 บ้านตาลดำ 5 5 5 1 15
57 บ้านห้างสูง 5 5 3 1 13
58 บ้านโป่ง 5 4 0 0 9
59 วัดบางเป้ง 5 3 10 4 18
60 บ้านคลองสิบแปด 5 3 7 0 15
61 วัฒนดรุณวิทย์ 5 0 0 0 5
62 เจริญสุขวิทยา 4 7 7 0 18
63 บ้านมาบลำบิด 4 6 2 1 12
64 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 4 5 7 1 16
65 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 4 5 6 0 15
66 วัดผาสุการาม 4 5 5 3 14
67 บ้านหนองไผ่แก้ว 4 5 5 1 14
68 กาญจนะวิทยา 4 5 4 1 13
69 วัดธรรมนิมิตต์ 4 4 8 0 16
70 เทศบาลคลองตำหรุ 4 4 4 1 12
71 เพชรพิทยาคม 4 2 6 3 12
72 จิรพลวิทยา 4 1 4 0 9
73 บ้านไร่ไหหลำ 4 1 3 1 8
74 กล่อมปฐมวัย 4 0 4 0 8
75 ชุมชนบ้านคลองพลู 3 9 9 3 21
76 วัดสำนักบก 3 6 9 4 18
77 บ้านเขาแรต 3 5 8 3 16
78 บ้านเนินโมก 3 5 2 2 10
79 บ้านปากคลองโรงนาค 3 5 1 0 9
80 ร่มไม้ 3 4 4 1 11
81 เฮงฮั้ว 3 4 2 1 9
82 บ้านห้วยสาลิกา 3 3 2 0 8
83 สุขุมวิทยา 3 2 7 0 12
84 สุตา 3 1 6 1 10
85 เกษมวิทย์ 3 1 3 1 7
86 วัดเตาปูน 3 1 2 0 6
87 บ้านเขาดิน 3 1 0 3 4
88 บ้านบึงกระโดน 3 0 0 0 3
89 บ้านหนองประดู่ 2 8 11 2 21
90 อนุบาลวัดอุทยานนที 2 8 5 0 15
91 วัดนาเขื่อน 2 8 1 1 11
92 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 2 7 2 3 11
93 บ้านท่าจาม 2 6 4 1 12
94 เมืองชลพิทยา 2 3 6 0 11
95 บ้านชากพุดซา 2 3 5 1 10
96 วัดคลองใหญ่ 2 3 2 2 7
97 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 2 2 0 6
98 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 1 5 0 8
99 บ้านหนองตะโก 1 4 6 0 11
100 บ้านห้วยมะระ 1 4 4 0 9
101 บ้านหมื่นจิต 1 3 5 1 9
102 นาป่ามโนรถ 1 3 5 1 9
103 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 2 4 2 7
104 บ้านหนองผักหนาม 1 1 8 2 10
105 วัดหนองบอนแดง 1 1 5 0 7
106 บ้านชากนา 1 1 4 2 6
107 พระตำหนักมหาราช 1 1 4 1 6
108 ศุทธรัตน์ 1 1 3 0 5
109 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1 1 1 0 3
110 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 1 0 3
111 อนุบาลเมืองใหม่ 1 1 0 0 2
112 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 1 0 0 2
113 บ้านวังตะโก 1 0 0 0 1
114 เทศบาล2(ตะวันออก) 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปรือ 0 4 4 0 8
116 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 2 0 1 2
117 นาราวิทย์ 0 1 7 2 8
118 วัดหนองชันจันทนาราม 0 1 4 3 5
119 วัดอรุณรังษี 0 1 3 0 4
120 วัดตาลล้อม 0 0 3 5 3
รวม 735 575 526 192 2,028