สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 35 6 1 1 42
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 18 21 16 4 55
3 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 18 15 5 1 38
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 18 9 6 3 33
5 ธรรมวาที 16 11 7 3 34
6 วัดดอนดำรงธรรม 15 14 8 4 37
7 ชุมชนวัดหนองรี 15 9 8 4 32
8 วัดหนองยาง 15 8 6 4 29
9 บ้านหนองเขิน 15 7 2 2 24
10 บ้านป่ายุบ 15 7 1 4 23
11 บ้านหนองซ้ำซาก 14 9 5 3 28
12 ปรีชานุศาสน์ 14 6 5 2 25
13 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 13 7 5 1 25
14 เทศบาล1(สถาวร) 12 8 3 3 23
15 วัดราษฏร์สโมสร 12 5 5 1 22
16 วุฒิวิทยา 11 11 4 4 26
17 บ้านมาบไผ่ 11 2 4 0 17
18 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 10 6 7 3 23
19 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 10 6 5 2 21
20 บ้านหัวโกรก 10 3 4 3 17
21 วัดบุญญราศรี 9 13 14 4 36
22 บูรพาวิทยา ชลบุรี 9 7 4 1 20
23 วัดราษฏร์ศรัทธา 9 4 6 5 19
24 เทศบาลอินทปัญญา 9 2 9 0 20
25 บ้านป่าแดง 8 16 8 5 32
26 บ้านห้วยกะปิ 8 6 6 3 20
27 วัดหนองน้ำเขียว 8 5 5 1 18
28 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 8 5 0 2 13
29 บ้านโสม 8 4 1 1 13
30 วัดศรีพโลทัย 7 9 1 2 17
31 บ้านหนองปลาไหล 7 8 4 1 19
32 บ้านมาบคล้า 7 7 0 2 14
33 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 7 5 4 4 16
34 กุลศิริศาสน์ 7 4 8 3 19
35 บ้านมาบกรูด 7 4 1 2 12
36 ต้นกล้าพัฒนา 7 3 4 1 14
37 กุญแจคริสเตียนวิทยา 7 3 2 3 12
38 เทศบาลวัดกำแพง 7 2 0 0 9
39 สมคิดจิตต์วิทยา 7 1 1 3 9
40 บ้านห้วยยาง 7 1 1 0 9
41 บ้านหนองเสือช้าง 6 7 7 3 20
42 บ้านแหลมแท่น 6 7 6 2 19
43 วัดเขาไผ่ 6 7 4 1 17
44 บ้านคลองตะเคียน 6 5 9 2 20
45 พิทยรังสี 6 5 7 1 18
46 วัดเฉลิมลาภ 6 3 6 2 15
47 บ้านเกาะไม้แหลม 6 1 3 1 10
48 สถาพรพิทยา 6 1 2 3 9
49 อนุบาลหนองใหญ่ 5 9 5 4 19
50 บ้านช่องมะเฟือง 5 8 3 1 16
51 ประภัสสรวิทยา 5 7 3 2 15
52 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 5 6 7 3 18
53 อนุบาลบูรณิจฉ์ 5 5 5 2 15
54 บ้านตาลดำ 5 5 5 1 15
55 บ้านห้างสูง 5 5 3 1 13
56 บ้านโป่ง 5 4 0 0 9
57 วัดบางเป้ง 5 3 10 4 18
58 บ้านคลองสิบแปด 5 3 7 0 15
59 วัฒนดรุณวิทย์ 5 0 0 0 5
60 เจริญสุขวิทยา 4 7 7 0 18
61 วัดผาสุการาม 4 5 5 3 14
62 บ้านหนองไผ่แก้ว 4 5 5 1 14
63 กาญจนะวิทยา 4 5 4 1 13
64 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 4 5 2 1 11
65 วัดธรรมนิมิตต์ 4 4 8 0 16
66 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 4 4 6 0 14
67 วอนนภาศัพท์ 4 4 4 1 12
68 เทศบาลคลองตำหรุ 4 4 4 1 12
69 เพชรพิทยาคม 4 2 6 3 12
70 จิรพลวิทยา 4 1 4 0 9
71 บ้านไร่ไหหลำ 4 1 3 1 8
72 กล่อมปฐมวัย 4 0 4 0 8
73 ชุมชนบ้านคลองพลู 3 9 9 3 21
74 วัดสำนักบก 3 6 8 4 17
75 บ้านมาบลำบิด 3 6 2 1 11
76 บ้านเขาแรต 3 5 8 3 16
77 บ้านเนินโมก 3 5 2 2 10
78 ร่มไม้ 3 4 4 1 11
79 เฮงฮั้ว 3 4 2 1 9
80 บ้านห้วยสาลิกา 3 3 2 0 8
81 สุขุมวิทยา 3 2 7 0 12
82 สุตา 3 1 6 1 10
83 เกษมวิทย์ 3 1 3 1 7
84 วัดเตาปูน 3 1 2 0 6
85 บ้านเขาดิน 3 1 0 3 4
86 บ้านบึงกระโดน 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองประดู่ 2 8 11 2 21
88 วัดนาเขื่อน 2 8 1 1 11
89 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 2 7 2 3 11
90 บ้านท่าจาม 2 6 4 1 12
91 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 2 5 7 1 14
92 บ้านปากคลองโรงนาค 2 5 1 0 8
93 เมืองชลพิทยา 2 3 6 0 11
94 บ้านชากพุดซา 2 3 5 1 10
95 วัดคลองใหญ่ 2 3 2 2 7
96 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 2 2 2 0 6
97 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 1 5 0 8
98 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 5 5 0 11
99 บ้านหนองตะโก 1 4 6 0 11
100 บ้านห้วยมะระ 1 4 4 0 9
101 บ้านหมื่นจิต 1 3 5 1 9
102 นาป่ามโนรถ 1 3 5 1 9
103 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 2 4 2 7
104 บ้านหนองผักหนาม 1 1 8 2 10
105 วัดหนองบอนแดง 1 1 5 0 7
106 บ้านชากนา 1 1 4 2 6
107 พระตำหนักมหาราช 1 1 4 1 6
108 ศุทธรัตน์ 1 1 3 0 5
109 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 1 1 1 0 3
110 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 1 0 3
111 อนุบาลเมืองใหม่ 1 1 0 0 2
112 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 1 1 0 0 2
113 บ้านวังตะโก 1 0 0 0 1
114 เทศบาล2(ตะวันออก) 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปรือ 0 4 4 0 8
116 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 2 0 1 2
117 นาราวิทย์ 0 1 7 2 8
118 วัดหนองชันจันทนาราม 0 1 4 3 5
119 วัดอรุณรังษี 0 1 3 0 4
120 วัดตาลล้อม 0 0 3 5 3
รวม 686 555 517 191 1,949