รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 1. เด็กชายพัชระ   ทองวิจิตร์
2. เด็กชายไซฮา  เจีย
 
1. นายภาณุวัฒน์  ส่องสว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายพีระ  เพ็ง
2. เด็กชายเต็ม  งาม
 
1. นางสาวชุตินันท์  เกษมสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กชายพีรภัทร  ละมาตร
2. เด็กชายวีรภัทร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สันวิลาศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายศักรินทร์  สอนสุข
2. เด็กชายสิทธิชัย  ประสิทธิวัฒน์
 
1. นางสาววลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสงเดช
2. เด็กชายอภิชา  ชูวิเชียร
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อาตยพันธ์
2. เด็กหญิงภัทริน  พันธุศิลป
3. เด็กหญิงมณฑิชา  ไกรสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรัชยา  สุภาฉาย
5. เด็กชายสหภูมิ  สิริกระแสชล
 
1. นายศิรินทร์  เวชวงษ์
2. นายสมชาย  งามขำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวพิมดาว  โชคคุณ
2. นายภัทรดนัย  แก้วดี
3. เด็กหญิงวรรณษา  ห่วงโห้
4. นางสาวสุดารัตน์  น้อยกลาง
5. นายเกริกพล  พันผักแว่น
 
1. นางสาวศิริรัตน์   บุตรโพธิ์
2. นางกิตติ์นภัส  โพธิ์กุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  จิตต์บรรจง
2. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นางสังวาลย์  มากทรัพย์
2. นางสาวสุภาวดี  จำเนียร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิ  ชัยเดช
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองจันทร์
 
1. นางเรณู  เจิมนาค
2. นางสาวณัฏฐิญา  เจียรพัฒนากิจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทองเจือ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ภูผาพลอย
 
1. นางกรรณิการ์  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางเพ็ญศรี  ศิริธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. นางสาวกัญญาณัช  ชุติกมลศิริ
 
1. นางสุนิสา  สัมฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายวรฤทธิ์  แซ่เอี๊ย
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีชนะ
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงจิรัฏฐกานต์  จิตร์เกษม
 
1. นางรัตนา  วงศ์ยัง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงนวลดาว  
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนทิพย์
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางสาวกาญจนา  นารักษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งธนะวุฒิกุล
2. เด็กชายวีระพงษ์  ตู้ทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
2. นางจิตฐิพร  สุวรรณโชติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. เด็กหญิงรฐพร  เผยฉวี
2. เด็กหญิงศิริภาพร  รักธรรม
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสันติภาพ  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนาตยา  นาคบุญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กหญิงกมลรส  พัฒนพิเภก
2. เด็กหญิงจันฑี  โซกึน
3. เด็กหญิงปนัดดา  มะละกา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
2. นางสาวศรีนวล  การย์บรรจบ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 1. สามเณรปัญญา  ชิน
2. เด็กชายสรศักดิ์  จิตต์เจียรนัย
3. สามเณรเจษฎากร  วรรณชัย
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางลิดา  รัศมีงาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายณััฐวุฒิ  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายวงศพทธ์  บุญเพ็ง
3. เด็กชายศุภชัย  ปัสสาสิงห์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวทักษอร  พิมพ์นนท์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
 
1. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์ทรัพย์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เจริญสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงอริยพรรณ  ปาละวัธนะกุล
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กชายวีรภัทร  ลาวิลาศ
 
1. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชำนาญยุทธ   คุณพรรษา
 
1. นางวิยะดา   สุขพานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
 
1. นายธงชัย  คงกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายศุภกร  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงดารา
 
1. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัสมี
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงธมนพร  แสงอุดมพร
 
1. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิศ  ชัยปรีดาพร
 
1. นายเอกพล  เสงี่ยมพงษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ญาติเสมอ
 
1. นายคีรี   กนะกาศัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัลยา  คำภูเมือง
 
1. นายชวลิต   จงเห็นจิตต์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1. เด็กหญิงทาริกา  นาคใยธรรม
2. เด็กหญิงนนทกร  กันจาด
3. เด็กชายประพจน์  สุขุมอภินันท์
4. เด็กชายพรชัย  แน่ประโคน
5. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ชื้อ
6. เด็กหญิงวาสนา  เพ็งพุฒิ
7. เด็กชายสมศักดิ์  นาขวัญ
8. เด็กชายเรวัตร  ทองคำ
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางกรรณิการ์  อัศวนนท์วิวัฒน์
3. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจิรดา  ตั้งมั่นธนบวร
2. เด็กชายชินวัตร  เกตุเมฆ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงพิมาย
4. เด็กชายณัทณพงศ์  ลออรุ่งเรืองกิจ
5. เด็กหญิงธิดาพร   พิลา
6. เด็กหญิงธีรนาฏ  ตั่งมั่นธนบวร
7. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
8. เด็กชายปณชัย  สังยา
9. เด็กหญิงปภาภรณ์  วังวร
10. เด็กหญิงพรนัชชา   เกษหอม
11. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ผันกลาง
13. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
14. เด็กหญิงอาทิตยา   เนื่องจำนงค์
15. เด็กชายอำนาจ  อ่ำกระโทก
 
1. นายกฤษติกาญจน์  อินทะลี
2. นางสาวลักขณา   หาญมะโน
3. นางสาวสุดาพร  พันสีทา
4. นางสาวอุรสา   สุระประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายฆฑาวุฒิ  ศรีธร
2. เด็กหญิงจิรัสยา  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สุวรรณธาดา
4. เด็กชายชลธาร  ทัศนาราม
5. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เพ็ชร
6. เด็กหญิงณัฐชา  ตากมัจฉา
7. เด็กชายดำรงค์เดช  เมืองทรัพย์
8. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มสุดใจ
9. เด็กหญิงปิยมน  แป้นเงิน
10. เด็กชายพัสกร  รินรักษา
11. เด็กหญิงภัทธริดา  รินรักษา
12. เด็กชายวรพล  พืทักษ์พล
13. เด็กชายวศิน  ทองเจือ
14. เด็กหญิงวุฒิพร  มีทรัพย์ปรุง
15. เด็กหญิงศิรามล  แซ่เฮ็ง
16. เด็กชายสิทธิพิพัฒน์   สร้อยสังวาลย์
17. เด็กชายสุทัศน์  เขียวเถื่อน
18. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์น้อย
19. เด็กหญิงอันธิกา  ชุนกวง
20. เด็กชายไกรวิชญ์  ขจัดภัย
 
1. นางจิราพร  นาคภูมิ
2. นางพรทิพย์  ผาดสุวรรณ
3. นายณัฏฐ์พล  ไหว้พรหม
4. นางวาสนา  โอสด
5. นางสาวจารุวรรณ  สะมะโน
6. นางศิริธร   โชติกมงคล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 1. เด็กชายกิตติภัค  คำราช
2. เด็กหญิงจิตภากัญ  กฤตกัณฐมณ๊
3. เด็กหญิงตะวัน  วิไลวรรณ์
4. เด็กหญิงนิธิกานต์  พิทักษ์การ
5. เด็กหญิงพรณิภา  เทียนปิ๋วโรจน์
6. เด็กหญิงสุทัตตา  ต้นคำ
 
1. นายวัชรพงษ์  ผุยหัวโทน
2. นายธรรมนูญ  พลแสน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. นางสาวจรัญญา  บุญถั่ว
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  อู่อรุณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวาที 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายบุญเลี้ยง  ด่านประจำ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไชย
 
1. นายไพโรจน์  อินทรประสาท
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายเหมมิญช์  เกสวงษ์โรจน์
 
1. Mr.Festus  Nkengbeza
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญตาม
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พุทธมงคล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงมัณฑนา  คงประเวช
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงสปันนา  ยุทธอานันท์
 
1. นายภานุพันธ์  สุขทนารักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงฐิติวรมน  ราชทอง
 
1. นางสาวมาลัย  เฟื่องคณะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กชายมนตรี  เจาะใจดี
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายสิรภพ  ขาวสอาด
 
1. นางสาวณัฐฐา  เรืองอุไร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญภร  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  โรจน์แก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงเกศิณี  ธรรมปัญญา
 
1. นายวิเชียร  เหมหอมวงษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายจารุพงศ์  บุญภา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชุมา
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชัยรัมย์
4. เด็กชายชาญชัย  นาคหิต
5. เด็กหญิงญาดา  ชูทรัพย์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมชื่น
7. เด็กหญิงดวงพร  นาดี
8. เด็กชายตันติกร  จิตรพล
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  เลื่อมใส
10. เด็กหญิงธนพร  เฉลิม
11. เด็กชายธนวัฒน์   คำแสน
12. เด็กชายธนายุทธ  เฮ็งตระกูล
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศิรประภาวรรณ
14. เด็กชายธันวา  ปัญญารอบรู้
15. เด็กชายธีรพงค์   ศักดิ์ดี
16. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ไชยา
17. เด็กชายนิรุต  ภูณุภา
18. เด็กหญิงปนัดดา   ปัญญาวงษ์
19. เด็กหญิงประทุมพร  แผนสมบูรณ์
20. เด็กชายประสิทธิโชค  รุ่งระวี
21. เด็กชายประสิทธิ์  ป้องสีดา
22. เด็กหญิงปุณยวีร์  พินิจมนตรี
23. เด็กชายพงศภัค  สียางคุย
24. เด็กชายพยากรณ์  ดอกบุก
25. เด็กหญิงพรนิภา  การเพียร
26. เด็กหญิงละดา   ชมพูพื้น
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์แก้ว
28. เด็กชายวัชระ  เทพศิริวรรณ
29. เด็กหญิงวาสนา  คล้ายเจ็ก
30. เด็กชายศักรินทร์  ลาธุลี
31. เด็กชายสิตังค์  ศรีลาดเลา
32. เด็กหญิงสิริพร  เครือสุข
33. เด็กหญิงสุจิรา  มีเศษ
34. เด็กหญิงสุภัชชา  นนท์ศิลา
35. เด็กชายสุวิชัย  ภู่เณร
36. เด็กชายอภิชาติ  บุญนิธี
37. เด็กหญิงอุมาพร  อัยลา
38. เด็กชายเจษฎา  บุญแก้ว
39. เด็กหญิงเนตรนภา  ทวี
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดำรงพงศ์วนิชชา
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมาน  ศรีมงคล
2. นางสันธยา  อาแพงพันธ์
3. นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี
4. นางโสภนา  ไวเรียบ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1. เด็กชายแอนดี้  ทัสเซล
 
1. นางสมรรถาพร  คูหาทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงพรชนก  เข็มมลฑา
 
1. นายปิยพัทธ์  เอกลักษณ์ธรรม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกานต์นิชชา  คงเผ่าพงษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ฟักทิม
3. เด็กหญิงชนิดา  เดชบุรัมย์ฺ
4. เด็กชายญาณวัชร์  สำนักนิตย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเงิน
7. เด็กชายธนธรณ์ภคิน  พิพัฒน์
8. เด็กชายธนวัฒน์  ส่งสุข
9. เด็กหญิงธันยพร  ทองแตง
10. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ประเสริฐวงษ์
11. เด็กชายปฏิภาณ  เสือเขียว
12. เด็กชายปริญญา  เปรี่ยมสุข
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ผ่องใส
14. เด็กหญิงพัชรธิดา  จันทะเสน
15. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตต์โต
16. เด็กหญิงรมย์ธิรา  นามจำปา
17. เด็กหญิงรัญชิตา  ศรีนาง
18. เด็กหญิงลลิตา  คำใส
19. เด็กชายวันชัย  ศิริเลิศ
20. เด็กหญิงวิริญาพร  พยุงวงษ์
21. เด็กหญิงศศิวิมล  เจียมปัญญาวงศ์
22. เด็กหญิงศิริกัลญา  งามสม
23. เด็กชายสถาพร  คงสวัสดิ์
24. เด็กชายสิทธิกร  คงสวัสดิ์
25. เด็กหญิงอธิตา  ดวงจำปา
26. เด็กหญิงอัญมณี  เพชรสุวรรณ
27. เด็กชายอัมรินทร์  คงหอม
28. เด็กหญิงเกศกนก  เหลืองอ่อน
29. เด็กชายเกื้อกูล  ประดิษฐ์
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามขันธ์
 
1. นายสุทธินันท์  มั่นคง
2. นางนฤมล  พอดี
3. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
4. นางสาวศิริวรรณ   นาคพุฒ
5. นางสาวธาริณี   ศรีทาบุตร
6. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
7. นายมานพ  กองศรี
8. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กชายธนากร  ฟ้าอำนวย
2. เด็กชายธีรภัทธ์  คาวีทอง
3. เด็กหญิงนพวรรณ  โชคคุณ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิริฐาน
5. เด็กชายวิทยา   บุญเลิศ
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ต่วนชะเอม
7. เด็กชายหฤษฏ์  สุภาผล
8. เด็กหญิงอรวรา  ศิลปศาสตร์
 
1. นางชื่นศุกร์  แสวงกาโร
2. นายณชล  ลิ้มภักดี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกีรติ  คุณประยูรสวัสดิ์
2. เด็กชายชิติพัทธ์  จูสวัสดิ์
3. เด็กชายธณัชเอก  กระแสร์ชล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวรรณ
5. เด็กหญิงปนิดา  แสงสุขเย็น
6. เด็กชายพีพงศ์พันธุ์  โยธา
7. เด็กหญิงพุทธิตา  เรืองธนันต์รักษ์
8. เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญเกิด
9. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมสาโร
10. เด็กชายอานนท์  คำแหง
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวกุลกานต์  โพธิปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  บุญเส็ง
2. เด็กหญิงจิตรามาส  โฉมสุข
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชูเกตุ
4. เด็กหญิงณัชวราดา  ชัยอร่ามวิจารณ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีพร
6. เด็กหญิงศรัณยา  พ้นภัยพาล
7. เด็กหญิงหทัย  แมคนีล
8. เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกิตติมา  ปวนสินธุ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่กอ
3. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงษ์ทองคำ
4. เด็กหญิงณัฎฐาเนตร  สากร
5. เด็กหญิงทัศวรรณ  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พุ่มไพจิตร
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
8. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
9. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญรอด
10. เด็กหญิงวรางคณา  น้อยพิทักษ์
11. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มากคง
12. เด็กหญิงเพียงเนตร  ลาดบาศรี
 
1. นางสาวสุรภา  ทองเงิน
2. นายวัชรินทร์  เรียมไทสง
3. นางสาวศิริพร  กู๋เจริญ
4. นางสาวอัญญารัตน์  อู่อรุณ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
2. เด็กหญิงณัฐเมธินี  รัศมิทัต
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  รินรักษา
4. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
5. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
6. เด็กหญิงภคมนต์  จิราชัยสกุล
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  ใบงาม
8. เด็กหญิงสิริธร  ศรีสองสม
 
1. นางมาลี  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวกุลกานต์  โพธิปัญญา
3. นางสาวชลธิชา  สุขสำราญ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พูลศรี
2. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
3. เด็กหญิงชนกนัน  สุทาวัน
4. เด็กหญิงชาลิสา  ผลเกิด
5. เด็กหญิงฐิตาภา  รุ่งโรจนกุล
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เตนากุล
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมปาน
9. เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วสุวรรณ
10. เด็กหญิงวรัญญา  นันทะ
11. เด็กหญิงวศินี  จันทร์เทพ
12. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
13. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
14. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
3. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
4. นางสาววิจิตรา  พิลาสาว
5. นางสาวภนิดา  คงสิบ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายธนกิจ  แรตทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  จิรเมธาวงศ์
3. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
4. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  เนาไธสงค์
 
1. นายพรรษิษฐ์  สังข์ทอง
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 75.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กชายธนบดี  รัตนพรรณราย
2. เด็กหญิงอนุสตา  สุขจั่นผล
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิพยสูตร
2. นายตะวัน  ไกรเทพ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กหญิงชนิวรรณ  ชื่นชม
2. เด็กหญิงนารี  สุขสบาย
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ส้มโอแสนสุข
4. เด็กชายภูบดี  วงสา
5. เด็กหญิงแก้ม  สุขสบาย
6. เด็กหญิงโชติกา  พรหมทอง
 
1. นางสุนันทา  อินทร์อุดม
2. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง
3. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติการณ์  ดีศรี
2. เด็กชายจักรินทร์  อินทรวิเชียร
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แต้บ้วนฮวด
4. เด็กชายณัฐกิตต์  ชูศรี
5. เด็กชายภาสกร  อินทร์ปฐม
6. เด็กหญิงวริศรา  สมาคม
 
1. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
2. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
3. นายวีระยุทธ  เหหาสุข
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายณัชพล  ลบแท่น
2. เด็กชายณัฐกิตต์  สุดวงษ์
3. เด็กชายธนภูมิ  โสมรูป
4. เด็กชายธนฤกษ์  จำนงค์ผล
5. เด็กชายธีรภัทร  ภาคเพียร
6. เด็กชายศุภกร  คราดกระโทก
7. เด็กชายสรรพากร  ธานี
8. เด็กชายสุภชัย  เปรมศรี
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
2. นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร
3. นายวัลลภ  รักษาศีล
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงภูวรีย์  อัคจันทร์
2. เด็กหญิงศุธาทิพย์  มะจันทร์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ฤทธิ์งาม
 
1. นางสาวนันทิพร  จิตยุติ
2. นางสาวมาลี  ยินดีสุข
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  มหาศักดิ์สวัสดิ์
3. เด็กชายภาสวิชญ์  ไพสิฐเศวต
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
2. นางสาวยุภาวรรณ  วาจาหวาน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายคงศักดิ์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรอินทร์
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ศุกรินทร์
2. เด็กหญิงอัมพรพรรณ  กำจัดภัย
 
1. นายนิรันดร์  ตันตะราวงศา
2. นางกัลยา  พิมพา
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กหญิงกชกร  อร่ามศรี
2. เด็กหญิงสุวีรา  ศรีวงค์
3. เด็กหญิงอพินยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวมนัญญา  เลิศผล
2. นายสุรเดช  อินอ่อน
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายจิรายุ  อุ่นตระ
2. เด็กชายปกรณ์  จิตอำไพ
 
1. นางสาวมนัญญา  เลิศผล
2. นายสุรเดช  อินอ่อน
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์รักษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  สินประเสริฐ
 
1. นายสุรเดช  อินอ่อน
2. นางสาวมนัญญา  เลิศผล
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายธนพล  แสงเผือก
2. เด็กชายพรรณากร  คงดารา
 
1. นางสาวบังอร  ลำภา
2. นางสาวขวัญตา  วงษ์วัง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายณัตภณ  คนงาม
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คนงาม
 
1. นางกิตต์นภัส  โพธิกุล
2. นางสาวภูมรินทร์  เดียมขุนทด
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ย้อย
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสนเจริญสุข
2. นางสาวสุธาทิพย์  อินชูโต
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายดุลย์รัตน์   ศรสุวรรณ
2. เด็กชายยศกร   มีชัย
 
1. นางสมพร   วิชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุธาทิพย์   เจียรสถิต
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายชินทัต  กษมานนท์
2. เด็กชายบารมี  มาเขียว
 
1. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสกุล
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายชัยญะฤทธิ์  รักอุบล
2. เด็กชายวิสรุฒน์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวอารีย์  ชาภูวิง
2. นางสาววีณา  จินดาศรี
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  รุกขรังษี
2. เด็กหญิงวสุกาญจน์  วีรวรุตม์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นางสาวฐิติพร  อมรมณีกุล
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีราทร  อมลธีรากุล
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   สุทะปัญญา
3. เด็กชายสิรวัชร์  รัตนสิทธิ์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ถนอมญาติ
2. เด็กชายสุริยา  พุ่มพวง
3. เด็กชายเอกวิชญ์  โสประโคน
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรพิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กรวดสำโรง
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ทิพย์สุขุม
3. เด็กหญิงมัญชรี  อ่องน้อย
 
1. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
2. นางสุธิดา  ชุ่มเสนา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายกชณัฐ  แซ่เตียว
2. เด็กชายอนุรักษ์  เจนแสวงโชค
3. เด็กชายอัครพงษ์  แซ่ซื้อ
 
1. นายถนอม  สหะวรกุลศักดิ์
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชีวารัตน์  ศิริโท
2. เด็กหญิงพฤกษา  สามารถ
3. เด็กหญิงวรินทร  โพธิ์อรุณ
 
1. นายวรเวทย์  อรรถประจง
2. นางสาวประทุมพร  น้ำเงินสกุลณี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชุติพร  นิราศโศรก
2. เด็กหญิงภูวนุช  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญรักษา
 
1. นางนุชรีย์  วรชุตินธร
2. นางสมฤดี  มากทรัพย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  กลมกล่อม
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรียันต์
4. เด็กหญิงอริศรา  นิ่มนวล
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  วงค์ตาพรม
6. เด็กหญิงไอลดา  ยมาภัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสายฝน  วาดสูงเนิน
3. นางสมนึก  พลอยประดับ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมู่พยัคฆ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สะมิน
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  รีจวง
4. เด็กหญิงปิยนัตย์  บุญมา
5. เด็กหญิงพนิดา  แซ่อึ๊ง
6. เด็กหญิงไอรดา  ดำจับ
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
3. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กชายพัสกร  กังวานเลิศภภา
2. เด็กหญิงศศินกานต์  ลีพฤติ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสมกิจ
 
1. นางชิดชนก  แสงจิตร
2. นายสุมิน  กาฬภักดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายพุฒิพรศ์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายภุตะวัน  คำพุฒ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ตรังคะลักขี
 
1. นางสาวอัญจนา  ศรีใส
2. นางทองเครือ  ภู่ประจำศิลป์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ประดิษฐศร
2. เด็กหญิงวริศรา  แจ้งศิลาอาต
3. เด็กหญิงอินทิรา  อรรถวิเศษ
 
1. นางวรณี  หวังเฝ้ากลาง
2. นางสุรัสวดี  ชยุติมันต์ดำรง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 1. เด็กชายคณนาถ  ด้วงเอก
2. เด็กชายมงคล  บุญมี
3. เด็กชายสุรทัช  แสงงาม
 
1. นายรังสรรค์  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุตรบุญชู
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มนตรีสาร
3. เด็กหญิงสุธินี  สายสุด
 
1. นางสาวสุพรรณี  จันทร์สำโรง
2. นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรแสง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เคลือบสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ
3. เด็กหญิงภรภัทร  ประทีปเสถียรกุล
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1. เด็กหญิงภาวิณี  รักเสนาะ
2. เด็กหญิงวารี  เสนาะเสียง
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำอาสา
 
1. นางจรีรัตน์  เกษตรสุนทร
2. นางนันท์นภัส  แสงจำรัส
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 1. เด็กหญิงพรนิภา  อินพุ่ม
2. เด็กหญิงภัศรา  เก็บเงิน
3. เด็กหญิงสมพร  ทรัพย์ดก
 
1. นางสมคิด  สีหะไตร
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล
2. เด็กหญิงธัญรดา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองหนูรุ่ง
 
1. นางชุติมา  แดงกระจ่าง
2. นางสาวกรรณิการ์  สุขเจริญ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชาสงวน
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  สร้อยระย้า
 
1. นางสุรัชดา  ศฤงคาร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีสรวล
2. เด็กหญิงภัครสมนต์  จีรัฎศิษฐ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุดชาญชัยกุล
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
2. นางเอื้อมพร  แสงสร้อย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เกตุเพ็ชร
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤดินิธิ  ชาญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงจารุภัทร  อ้นขำ
3. เด็กชายภูวิศ  นักรบ
 
1. นางสาววัลลภา  มารอด
2. นางสาวกรรณิการ์  สุทธิพัฒนกุล
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  จารุจิตร
2. เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวีรยาพรรณ  วงศ์ล้อมนิล
 
1. นางณัฐสิริ  พรหมศร
2. นางสาวนลินทิพย์  ตระกูลทองเพชร
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชุนกวง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สวัสดี
 
1. นางณัฐรินีย์  จิรัตติกานนท์
2. นางทิพรดา  สุขกฤต
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง
2. เด็กชายพัสกร  บุญศิริรมณ์
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  วัฒนารุ่งเรืองดี
 
1. นางสาวกมลวัน  โพธิ์ทอง
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มีมาก
2. เด็กชายธนภัทร  สังขจาย
 
1. นางสมจิตร์  ศุภมิตรมงคล
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภริดา  ชูศรีทอง
2. เด็กชายภาคี  ปราณีชาติ
 
1. นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ่
2. นางสาวรุ่งสุรีย์  มูลพร้อม
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวกัญญา  ศรีเพ็ง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงมาริษา  สาระ
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
 
1. นางสาวสายยม  สวนเขื่อน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจิรสิน  บุญล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตนไพร
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายกฤษดากร  สุกสด
3. เด็กหญิงจิตตมาส  บูระพา
4. เด็กหญิงดาริกา  กลิ่นบานชื่น
5. เด็กชายสิทธิกร  มั่นจิต
6. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรเสน
7. เด็กหญิงอธิตาพร  สืบสาย
 
1. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
2. นายชานนท์  บุญเปลี่ยน
3. นางนฤมล  พอดี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงธนาวดี  วิชัยขัดคะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นางสาวพรสุดา  อู๋
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ธวัชนโรดม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรรณจันทร์
 
1. นายสัญญา  กาญจนดิษฐ์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1. เด็กหญิงประภาพร  เปี่ยมพร้อม
 
1. นางสาวอังศนา  สุขจั่นผล
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายวันชัย  ขอแหนมกลาง
 
1. นางวรพรรณ  มาแก้ว
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายปฐม  ภูมิการ
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงสา
2. เด็กชายธนวรรณ  จันทร์ทรัพย์
3. เด็กชายสิทธิพันธ์  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายธันยธร  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงวรรณภัส  นิ่มนวล
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กชายวีรภัทร  ยศศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  จรอบรัมย์
3. เด็กหญิงอรทัย  จันทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
2. นางสอาง  อินทยานนท์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายภานุพงษ์  โล่สุวรรณ์
3. เด็กชายวรากร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายจอม  มูหะหมัด
3. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนะวงศะวัต
2. เด็กชายก้องภพ  กองช่าง
3. เด็กชายอรรถพล  วงค์ปั่น
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ผลนา
2. นางสาวจิรดา  วิทยากุล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงวิภารัตร์  เนียมเที่ยง
2. เด็กชายวิรุช  ศรีวรศา
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางสาววรรณวิภา  พูลทรัพย์
2. นางสาวภัคภร  เที่ยงขันธ์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทวี
2. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพูน
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายอรรถพล  สายสมบัติ
2. เด็กชายเจตตวัตน์  มุตตะโสภา
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสว่าง
2. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวสิรินลักษณ์  ขาวดา
2. นางสาวธัญยธรณ์  ลอออุดมพงศ์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายอลงกรณ์  แจ่มศรี
2. เด็กชายอานนท์  ขาวอุไร
 
1. นายภัทรดนัย  นิลดำ
2. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายธันวา  เปี่ยมสุข
2. เด็กชายนัฐพล  อุปดี
3. เด็กชายสหรัฐ  คงเผ่าพงษ์
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
2. นางธนพร   กระจ่าง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายทศพร  แซ่เตียว
2. เด็กชายภาคิณ  สัมพันธ์
3. เด็กชายอภิภช  จันทร์ศรี
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
2. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์