หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศิลป์ ปริวันตังโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นายวุฒิไกร หนองข่า โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์กรรมการ
5. นายประกอบ พีธรากรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ธวัชไพบูลย์ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
4. นายไววิทย์ สนรักษา โรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ เดชจรัส โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ โรงเรียนวัดแปลงเกตุ ประธานกรรมการ
2. นายปาริวัตร พิทักษาโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นายเกรียงไกร อ่อนมิ่งโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
4. นายอารมณ์ ตุ้มมลโรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นายคม คำขันโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ หนูขาวโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ธวัชไพบูลย์โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
4. นายไววิทย์ สนรักษาโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ เดชจรัส โรงเรียนวัดโป่งปากดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ หนูขาว โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายปิยะ ธวัชไพบูลย์โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ จันทร์เจริญโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
4. นายไววิทย์ สนรักษาโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ เดชจรัสโรงเรียนวัดโป่งปากดง กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุนชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาวกุลชญา กมลคณาวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
4. นายพินิจ ดวงแสดโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวอรนุช กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุนชนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุ่มเสนาโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นางสาวกุลชญา กมลคณาวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
4. นายพินิจ ดวงแสดโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวอรนุช กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอรอมร แก้วรุณคำโรงเรียนวัดบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
3. นางอัชรา วงษ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นางสาวศรัลยา อนันต์สารโสภณโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางมยุรี ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนาถลดา ใจเย็นโรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เฉลิมสุขโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ ไทยเจริญโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางธนภัทร ภิรมย์ปั่นโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
5. นางวัชนันท์ กังวานพณิชย์โรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนาถลดา ใจเย็นโรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เฉลิมสุขโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ ไทยเจริญโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางธนภัทร ภิรมย์ปั่นโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
5. นางวัชนันท์ กังวานพณิชย์โรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธวัช ใจเย็นโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กังวานนพณิชย์โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือโรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นางวีณา กิ่งสอนโรงเรียนวัดบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธวัช ใจเย็นโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กังวานนพณิชย์โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือโรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นางวีณา กิ่งสอนโรงเรียนวัดบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธวัช ใจเย็นโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กังวานนพณิชย์โรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการ
3. นางสาวสุรีภรณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางสาวชนารัตน์ คำลือโรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นางวีณา กิ่งสอนโรงเรียนวัดบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์โรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ชุติวาสนาสกุลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอานุภาพ ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายกาญจนภณ แพงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดกรรมการ
5. นางปวริศา นูพิมพ์โรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์โรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ชุติวาสนาสกุลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอานุภาพ ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายกาญจนภณ แพงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดกรรมการ
5. นางปวริศา นูพิมพ์โรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบัวรุ่ง วิโนทพรรษ์โรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ ชุติวาสนาสกุลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอานุภาพ ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นายกาญจนภณ แพงทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดกรรมการ
5. นางปวริศา นูพิมพ์โรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วงโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ นันทาธรรมโรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วงโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ นันทาธรรมโรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านคล่องใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา กองสาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่กรรมการ
3. นางวรรณา ทองปานโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เกษรพรหมมาโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา กองสาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่กรรมการ
3. นางวรรณา ทองปานโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เกษรพรหมมาโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา กองสาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่กรรมการ
3. นางวรรณา ทองปานโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เกษรพรหมมาโรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
5. นางสุกัลยา สอนจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสัน สุขม่วงโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ นันทาธรรมโรงเรียนบ้านหนองขยาดกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ละม่อมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางจิราพันธ์ พีธรากรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ สินธุภูมิโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย จินดาอินทร์โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลีโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษาโรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลฐชุฎา ยิ้มแย้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชัย จินดาอินทร์โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลีโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษาโรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลฐชุฎา ยิ้มแย้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมชัย จินดาอินทร์โรงเรียนบ้านแปลงประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร จ้อยลีโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ทองสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ต่วนภูษาโรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางสาวกัลฐชุฎา ยิ้มแย้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสตน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางนิธิศา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเลโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาววาสินี คงนมนานโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัยโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเลโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาววาสินี คงนมนานโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัยโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายขจร ไต่ทันโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ชนะทะเลโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาววาสินี คงนมนานโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
5. นางสาวธนกร มหัทธนะกุลชัยโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุลโรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทยโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุลโรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทยโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุลโรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทยโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายขจร สุขรัตน์สกุลโรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทยโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชุติเดช สุขรัตน์สกุลโรงเรียนวัดเซิดสำราญประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิลโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงกรรมการ
3. นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นางสุนันท์ วินิจสกุลไทยโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางลักษิกา สิทธิกุลโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ไกรสังข์โรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร อิทธิวัฒนะโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรัช หนูยงค์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ เรืองขำโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พิศประเสริฐโรงเรียนวัดหวถนนกรรมการ
4. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางดวงกมล อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ไกรสังข์โรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร อิทธิวัฒนะโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการ
5. นางสาวสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ เรืองขำโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พิศประเสริฐโรงเรียนวัดหวถนนกรรมการ
4. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางดวงกมล อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช หนูยงค์โรงเรียนอนุบาลบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ เรืองขำโรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พิศประเสริฐโรงเรียนวัดหวถนนกรรมการ
4. นางลัดดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางลัดดา อุดมผลโรงเรียนวัดเนินสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ไกรสังข์โรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร อิทธิวัฒนะโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ไกรสังข์โรงเรียนวัดโป่งปากดงประธานกรรมการ
2. นายพลพัต ชนะชนกุลโรงเรียนบ้านบึงตะกูกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร อินธิวัฒนะโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ กระทงยามโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ตระกูลมารีย์โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฏฐ์ ปัญจศิริเลิศโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
3. นางวรรณี พิมพ์ใจชนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายพัลลภ สนสมใจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางพรรณราย ใจกว้างโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข้งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางแก้วตา เข้มแข็งโรงเรียนวัดโคกพระศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นามจิตรโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
3. นางสุวารี มหารัตนวงศ์โรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นายรัชชกร มโหธรข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรรษา อุตะโมทโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกูประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สีม่วงโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นายอาณัติ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นายประทีป วงษ์แก้วโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช แสงพาราโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายนิรมย์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านบึงตะกูประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สีม่วงโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
3. นายอาณัติ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นายประทีป วงษ์แก้วโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช แสงพาราโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพาไชย โชติพันธ์โสภณโรงเรียนวัดหนองกะขะประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐาชล ธนัชชาธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
3. นายไพรัช มีพันธ์โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการ
4. นายมานพ ไกวัลสกุลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการ
5. นางศิริพร ทาทรายโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชมวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นายศราวุธ ทวีธิติมาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นายรุน พลนาคโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
5. จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์โรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชมวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นายศราวุธ ทวีธิติมาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการ
4. นายรุน พลนาคโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
5. จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพัชนี ทองแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วรรณชัยโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
3. นางอัจฉรา สว่างวงศ์โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
4. นายอภินันท์ ชมเชยโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นางสาวกัลยา อินทรีย์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ทองแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วรรณชัยโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
3. นางอัจฉรา สว่างวงศ์โรงเรียนวัดหนองแช่แว่นกรรมการ
4. นายอภินันท์ ชมเชยโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นางสาวกัลยา อินทรีย์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คงมนต์โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาสประธานกรรมการ
2. นายธานี วีระสกุลโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
3. นางอโณทัย ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ วิทยาคมโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางวรรณา เมืองแก้วโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ ศรัทธาโรงเรียนวัดศรีประชารามประธานกรรมการ
2. นายฤทธิ์เดช ชัยครบุรีโรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวเกศรา อดิเรกสรโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพยุง ประทุมทองโรงเรียนบ้านหนองพรหมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นันทสอนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ หนูขาวโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นายสายชล บุญชูโรงเรียนวัดหนองกาน้ำกรรมการ
3. นายอายุวัฒน์ โสนน้อยโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางกุลชลี เลี้ยงจันทร์โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ศรัทธาโรงเรียนวัดศรีประชารามประธานกรรมการ
2. นายฤทธิ์เดช ชัยครบุรีโรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวเกศรา อดิเรกสรโรงเรียนบุญญวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพยุง ประทุมทองโรงเรียนบ้านหนองพรหมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นันทสอนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอนโรงเรียนวัดเนินตามากประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ ผากาโรงเรียนบ้านอ่างกระพงษ์กรรมการ
3. นางสาววิชิตา สืบทองโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
4. นายสุพัชร สุพัชรมงคลกิจโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่ากรรมการ
5. นางสาวอติพร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ แน่นหนาโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสประธานกรรมการ
2. นายเกรียงเดช กนกบัญชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางปนัดดา ประสพกาญจน์โรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
4. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ถาวรยิ่งโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ แน่นหนาโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสประธานกรรมการ
2. นายเกรียงเดช กนกบัญชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางปนัดดา ประสพกาญจน์โรงเรียนวัดแหลมแคกรรมการ
4. นางธัชพรรณ อัมพินโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ถาวรยิ่งโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเมธา ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เป้าภาระโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นายมงคล คำภูมีโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษีโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
5. นางเยาวยง รัตนธำรงค์โรงเรียนวัดเนินสักกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเมธา ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา เป้าภาระโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นายมงคล คำภูมีโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษีโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
5. นางเยาวยง รัตนธำรงค์โรงเรียนวัดเนินสักกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทวิท ระโหฐานโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายบรรพต ทวีวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทองนพคุณโรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ พวงดีโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทวิท ระโหฐานโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกา สนิทใจรักษ์โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายบรรพต ทวีวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทองนพคุณโรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ พวงดีโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย คงมนต์โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาสประธานกรรมการ
2. นายธานี วีระสกุลโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
3. นางอโณทัย ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ วิทยาคมโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองกรรมการ
5. นางวรรณา เมืองแก้วโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์สพป.ชลบุรี เขต2 ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สาโพนทันโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ผิวจันทร์สด โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นายภราดร เกตุพันธุ์สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธนสร ดีศรีสพป.ชลบุรี เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ จินดาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ สรวยสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบางแสมกรรมการ
3. นางสาวอรฤดี แสงสุริวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นางวงษ์จันทร์ มังกรแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นายสุธี อัมพรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ จินดาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสวรรค์ สรวยสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบางแสมกรรมการ
3. นางสาวอรฤดี แสงสุริวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
4. นางวงษ์จันทร์ มังกรแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นายสุธี อัมพรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด บุตรสนมโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุจิรานุธรรมโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการ
3. นางสีดาวรรณ ขูดแก้วโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
4. นางสุวรีย์ ทัพจีนโรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางนพพร ธาราดลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บุตรสนมโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุจิรานุธรรมโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการ
3. นางสีดาวรรณ ขูดแก้วโรงเรียนบ้านแปลงกรรมการ
4. นางสุวรีย์ ทัพจีนโรงเรียนวัดบ้านกลางกรรมการ
5. นางนพพร ธาราดลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางบุณรดา กิรติธนกิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นางดวงเดือน ผลเจริญโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัทญา วุ้นวงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นางสาววิมล ชูกาวโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ บุญศรีโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางบุณรดา กิรติธนกิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
3. นางดวงเดือน ผลเจริญโรงเรียนบ้านเขาใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัทญา วุ้นวงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นางสาววิมล ชูกาวโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสนิท คงภักดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เอื้อถาวรพิพัฒน์โรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
4. นางจุไรลักษณ์ องอาจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวสีดา คงคำโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ อำพินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเจ็ดเนินกรรมการ
3. นายบุญธรรม รักสวนโรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา คำลอยฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นายปราโมทย์ พูลทวีโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนิท คงภักดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เอื้อถาวรพิพัฒน์โรงเรียนวัดพานทองกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
4. นางจุไรลักษณ์ องอาจโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวสีดา คงคำโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อัมพินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเจ็ดเนินกรรมการ
3. นายบุญธรรม รักสวนโรงเรียนบ้านไร่เสธ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา คำลอยฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นายปราโมทย์ พูลทวีโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมี รักชาติโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
3. นางยุวดี ต่วนเทศโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย หอมพิกุลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมี รักชาติโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
3. นางยุวดี ต่วนเทศโรงเรียนบ้านขุนชำนาญกรรมการ
4. นางสาวพิมพลอย หอมพิกุลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการ
5. นางพจนินทร์ อ้นถาวรโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายฉลอม แผลงเดชโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล คงคาเนาวรัตน์โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติมา ทองประสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
4. นางสิริธัญญ์ วราหะสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นางสาวยุพา สุวรรณตรัยโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายฉลอม แผลงเดชโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล คงคาเนาวรัตน์โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรติมา ทองประสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
4. นางสิริธัญญ์ วราหะสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42กรรมการ
5. นางสาวยุพา สุวรรณตรัยโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิมล สุขจิตรโรงเรียนวัดหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ เหล่ามหาเมฆโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางโสรส พุทธรักษาโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ จันทรแสงสว่างโรงเรียนบ้านคลองปริงกรรมการ
5. นางสุวิมล กลิ่นประทุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สุขจิตรโรงเรียนวัดหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ เหล่ามหาเมฆโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางโสรส พุทธรักษาโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ จันทรแสงสว่างโรงเรียนบ้านคลองปริงกรรมการ
5. นางสุวิมล กลิ่นประทุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวธีราพร อนะมานโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เชื้อชาติโรงเรียนบ้านบางหักกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เตียงกูลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ จันทนาโรงเรียนวัดบ้านศาลากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ คูณศรีโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีราพร อนะมานโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เชื้อชาติโรงเรียนบ้านบางหักกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เตียงกูลโรงเรียนวัดศรีประชารามกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ จันทนาโรงเรียนวัดบ้านศาลากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ คูณศรีโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวีโรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้ากรรมการ
3. นางพัชรพรรณ สีดำโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินกรรมการ
4. นางแสงอรุณ อิ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านบางแสมกรรมการ
5. นางสุรางค์ เชื้อวงศ์โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอุษา ใช้เฮ็งโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองประธานกรรมการ
2. นางวนัสนันท์ สุขสุผลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางวัชรี รัตนมโนพรโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
4. นางวาสนา พรมลอยโรงเรียนวัดนากระรอกกรรมการ
5. นางวนิดา ขาวเครือโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทิวา พุทธรักษาโรงเรียนวัดป่าแก้วประธานกรรมการ
2. นางก้านตอง วีระศิลป์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นางนาฎเฉลียว คงนิวัฒน์ศิริโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นางสาวศุภาภรณ์ มงกุฏทองโรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ จรลำโกนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายทิวา พุทธรักษาโรงเรียนวัดป่าแก้วประธานกรรมการ
2. นางก้านตอง วีระศิลป์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นางนาฎเฉลียว คงนิวัฒน์ศิริโรงเรียนอนุบาลบ่อทองกรรมการ
4. นางสาวศุภาภรณ์ มงกุฏทองโรงเรียนวัดโคกเพลาะกรรมการ
5. นางกัลยารัตน์ จรลำโกนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ มิ่งเจริญโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงประธานกรรมการ
2. นางกันธอร กุลบุตรดีโรงเรียนบ้านทับร้างกรรมการ
3. นางจินตนา ประคองสินโรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
4. นางศรีไพ ต่วนภูษาโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
5. นางศิวพร ขุนภักดีโรงเรียนวัดโป่งปากดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี หนูขาวโรงเรียนวัดแก้วศิลารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา เรืองโรจนพันธุ์โรงเรียนวัดป่าแก้วกรรมการ
3. นางสาวสาลีณี ศรีสารากรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางภาขวัญ สุดสงวนโรงเรียนวัดโป่งตามุขกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ประเสริฐพิชญ์โรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกรกิจ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแปลงกระถินประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปรีดากรณ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางกรกมล ผักหวานโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
4. นางวิลาลักษณ์ จันทรโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสุดาวดี จิตตะเสวีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุขสำราญโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เกษรางกูรโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายวิชิต ตุงคะเสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
5. นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิลโรงเรียนวัดบางนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุขสำราญโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เกษรางกูรโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายวิชิต ตุงคะเสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
5. นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิลโรงเรียนวัดบางนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุขสำราญโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เกษรางกูรโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายวิชิต ตุงคะเสนโรงเรียนวัดเซิดสำราญกรรมการ
5. นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิลโรงเรียนวัดบางนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นางสมใจ หนูยงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นางปิยะดา อักษรดีโรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ เหลืองอ่อนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดโคกเพลาะประธานกรรมการ
2. นางสมใจ หนูยงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์กรรมการ
4. นางปิยะดา อักษรดีโรงเรียนบ้านเขาวังแก้วกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ เหลืองอ่อนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา สุธรรมโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินประธานกรรมการ
2. นายณภัทร ก่อนกี้โรงเรียนวัดหนองสังข์กรรมการ
3. นายสงเกตุ ทองขัดโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกรรมการ
4. นางพงศ์ภักดิ์ ทิพย์วันทน์โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีกรรมการ
5. นางสาวศิริรักษ์ ไหมล้วนโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สาครสุขกิจโรงเรียนวัดห้วยยางกรรมการ
3. นายเฉลิมพล โคติโชติโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
4. นางทองอินทร์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางสาวอนัญญา ออละอ่อนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สาครสุขกิจโรงเรียนวัดห้วยยางกรรมการ
3. นายเฉลิมพล โคติโชติโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมกรรมการ
4. นางทองอินทร์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางสาวอนัญญา ออละอ่อนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]