หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเต็ม เสืออ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวธนรัตน์ มังคะโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายอัคคกฤต เชยชิต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางอัมพร ณุวงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวนพวรรณ ง่วนยอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวธนสร ดีศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายชุติเดช สุขรัตน์สกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายชัยโรจน์ หนูขาว ประธานกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุนทร ตระกูลมารีย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายขจร ไต่ทัน ประธานกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๔ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายธีราพัฒน์ สังขพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพานทอง ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายยงยุทธ ศรัทธา ประธานกลุ่มโรงเรียนพานทอง ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายปริญญา สุธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางพจนันท์ ไวทยานนท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสำอางค์ มั่งคั่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางทองเพียร พลนาค ประธานกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางพิธพร ธนะสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางศรินทร์ทิพย์ ประสิว ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางพรพินิจ เสืออ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางปรียาภรณ์ เสริมศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายวินัย กองสิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวสว่าง จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายสมพร ไตยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นางสาวประนอม โกศล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายฉัน รุจิราภิลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางกาญจนา สามสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
41 นางจินตนา อยู่อำไพ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
42 นางสาวณัฐกฤตา บัวทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
43 นางสาวสาลิณี ศรีสารากร ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
44 นายผดุงศิลป์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
45 นางรื่นจิตต์ แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
46 นายคมสัน กัลยารัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
47 นายอนุศาสน์ จำปาสี ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
48 นายสงเกตุ ทองขัด ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
49 นางกุลชลี เลี้ยงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
50 นางสมศรี ขยันหา ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
51 นายพงษ์สิทธิ์ ชลเลิศวรากร ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
52 นางนันทภรณ์ สีม่วง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
53 นางประจวบ โกสุมวัชราภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
54 นายสมศักดิ์ ใบดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
55 นางลักษณา พานิชเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
56 นางกนกพร ละอองศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
57 นางบุญตา สำแดงเดช ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
58 นางละเอียด เกิดสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
59 นางบังอร ชุมเกษียร ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
60 นายผดุงศิลป์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
61 นางจรูญ ธารวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
62 นางนิภา ธรรมมิญช ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
63 นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
64 นายนพดล กลิ่นโพธิ์ พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
65 นายวัลลภ วิริยาภรณ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
66 นายคมเพชร ละมัย พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
67 นายอิศรางกูร บุญคุ้ม นักการ/พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
68 นายจักรกฤช พรหมพักตร์ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
69 นางอัมพวัน สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
70 นางผ่องพันธ์ อ่อนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
71 นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
72 นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
73 นายยุทธนากร แก้วกัลยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
74 นางทองเปลว แผลงเดช ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
75 นางชิราณี ดียิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
76 นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
77 นายณรุจน์ธภัทร ธัญพิสิษฐ์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
78 นายพีรนันท์ ศรีงามพชรสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
79 นายไพฑูรย์ พิมพา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
80 นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
81 นางสุวิมล กลิ่นประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
82 นางสาวมยุรี สิงห์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
83 นางพรรณิภา อาปะโม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
84 นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
85 นางชลดา ศรีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
86 นางจุฑามณี ทองประชุม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
87 นางขวัญตา ยุทธศิริโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
88 นายสุภาพ อามาตมูลตรี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
89 นายอนุพงษ์ นาสาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
90 นายธวัชชัย เพียงโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
91 นายพัทธดนย์ พลวิรัทธิ์กูล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
92 นางดวงหทัย สอนฮั้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
93 นายรัฐถวุฒฐิชัย บัวคำศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
94 นางสุพัณญดา ศรีงาม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
95 นางสาวเย็นฤดี ปะนันโต ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
96 นางสาวนพมาศ พยุงวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
97 นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
98 นายวิชัย ภักดีคำ ช่างปูน ระดับ ช ๓ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
99 นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
100 นางสาวอ้อมใจ สุทธิวารี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์  
101 นางกาญจนา สามสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
102 นางศรินทร์ทิพย์ ประสิว ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
103 นางพิธพร ธนะสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
104 นางพรพินิจ เสืออ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
105 นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
106 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
107 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
108 นางสาวทัศน์วรรณ กิจทวีพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
109 นางสาวมินตรา แดงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
110 นางอมรรัตน์ สว่างพิทักษ์พร ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
111 นางสาวโยทะกา แก่นการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
112 นางสาวปวีณ์ธิดา กุลวิทย์จิรโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
113 นางทัศนียา ฉายจรุง ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
114 นายวิทยา เจริญวุฒิวิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
115 นางอัมพวัน สุวรรณพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
116 นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
117 นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
118 นางสาวสุรางค์ ปรีเปรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
119 นายวินัย กองสิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
120 นางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
121 นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
122 นางสาวสว่าง จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
123 นายสมพร ไตยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
124 นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
125 นางสาวสุพัชรินทร์ มีวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
126 นางสาวมยุรี แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
127 นางสาวจุฑารัตน์ วันทะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
128 นางสาวจีระพันธ์ หินสอ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
129 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
130 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
131 นางสาวสายใจ ปรีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
132 นางสาวจิตรา ละมัย ครูโรงเรียนวัดบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
133 นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด ครูโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
134 นายดริศ อิทธิธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านย่านซื่อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
135 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  
136 นายวีระ เพี้ยนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
137 นายสุรพล อ้นถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
138 นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
139 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
140 นางณิชาภัทร สุโข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
141 นางสาววันวิสา นามเคน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
142 นางสาวรัชดาภรณ์ สุวรรณทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
143 นางสาวภัทราวดี ทับอุไร เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
144 นางปราณี หนูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
145 นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นางกาญจนา สามสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นางอำภา ไม้งาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางสาวลักษิกา ฉิมพลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นางขวัญตา รัตน์วิทยากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
152 นางสาวกนกพร เขียวสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นางสาวกาญจนา วิโนทพรรษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นางนงลักษณ์ ละม่อม ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นางสาววิลาวัลย์ พงศ์กิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวพูนศรี รณะนันทน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางนิชวรรณ วัฒนาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางณัฐนรี จำรัสแสง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางอำภา ไม้งาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
160 นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
162 นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
163 นางบุณรดา กิรติธนกิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
164 นางสาวลักษิกา ฉิมพลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
165 นางดวงหทัย สอนฮั้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
166 นางขวัญตา รัตน์วิทยากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
167 นางสาวกนกพร เขียวสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
168 นางอมรรัตน์ โสภากุ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
169 นายสมศักดิ์ ใบดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
170 นายอำนวย ลือชา ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
171 นายสมพร อาจหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
172 นางสาวเกื้อกูล แพงศรี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
173 นายอนุรักษ์ เสดสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
174 นายธนพล โลตุรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
175 นายวสันต์ น๊อกชัย ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
176 นายยุทธนากร แก้วกัลยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
177 นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
178 นายสุภาพ อามาตมูลตรี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
179 นายอนุรักษ์ เสดสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
180 นายยงยุทธ ยี่สุ่นหอม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและการรักษาความปลอดภัย  
181 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอฬสพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
182 นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
183 นางสาววัชรินทร์ ชลวานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
184 นางสาวภิรมย์ขวัญ ชมพูศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
185 นางสาวอังควิภา สุดอาราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
186 นางขวัญตา รัตน์วิทยากรณ์ พนักงานธุรการ สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
187 นางสาวกนกพร เขียวสอาด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
188 นางสาวดวงกมล บุญเสท ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชลบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
189 นางพรรณนภา โกศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]