รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทรง  ริม
2. เด็กชายหม่องศักดิ์  มู่หลิ่ง
 
1. นางสาวกัลยา  บุตรธาจร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   กิตติรัตนเสถียร
2. เด็กชายเอกชัย   พุทธา
 
1. นางสาวศรีสกุล   อ่วมเปราะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายณัฐนันท์  หลักแวงมล
2. เด็กชายสมรัก  วังสันต์
 
1. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐพล  วรรณพงษ์
2. เด็กชายสหรัฐ  คงประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  พิมพา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงพิชญา  สิวขุนทด
2. เด็กชายอิสเรศ  ไขลี
 
1. นายไพฑูรย์  พิมพา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชยากร  บูรณเจริญกิจ
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำหล่อ
3. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพิม
4. เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข
5. เด็กชายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี
 
1. นายสงเกตุ  ทองขัด
2. นายพงษ์สิทธิ์  ชลเลิศวรากร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เส้นเศษ
2. เด็กหญิงจิรพรรณี  เบญจคุณากร
3. เด็กชายธนกร  งามแสง
4. เด็กชายธนกฤต  งามแสง
5. เด็กหญิงพิยดา  ผดุงโภชน์
 
1. นายธวัชชัย  ศรีจันทร์
2. นางสาวลักษณ์ประภา  สุวรรณสมบัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ทองดารา
2. เด็กชายวีรภัทร  ชาญณรงค์ศักดิ์
 
1. นางปลื้มใจ  ปังวัฒนกุล
2. นางวรรณิภา  สังขเสนากุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางพรรณิภา   อาปะโม
2. นางบุณรดา  กิรติธนกิตต์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายจิรเมธ  สว่างตา
2. เด็กหญิงณัฐณิช  หอมวงษ์
 
1. นางปลื้มใจ  ปังวัฒนกุล
2. นางวรรณิภา  สังขเสนากุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานทอง 1. เด็กชายจำเริญ  ชล
 
1. นางสาวนารี  ไตรพรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางลิ้นจี่  ธงศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายเอกมงคลชัย  เริ่มรู้
 
1. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานทอง 1. เด็กชายภานุพงศ์  พรประไพ
 
1. นางสาวนารี  ไตรพรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติยา  นงนุช
 
1. นางลิ้นจี่  ธงศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. นางสาวกรรณิการ์  พรหมลอย
 
1. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรกลับ
 
1. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พรมน้อย
 
1. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยกพล
2. เด็กชายสมชาย  มอญ
 
1. นางสาวยศวดี  ปั้นทอง
2. นางสาวรัชชานันท์  ชายเพชร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงวรัญดี  สองผิว
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ช่วยความดี
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
2. นายพุฒิพงศ์  ทรงนวล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่กัง
2. เด็กหญิงอารียา  พิมวงษา
 
1. นางสาวภควรรณ  บุญเจือ
2. นายพุฒิพงศ์  ทรงนวล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรัฐ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายธเนศวร  อุตรสี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งปากดง 1. เด็กชายศิธา  นิลขำ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  จิตรจ้อย
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  แซ่เตียว
 
1. นายศุภชัย  ชาญประโคน
2. นางสาวศิวพร  บุญเสริม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายพนัส  จรพินิจ
2. เด็กชายมงคล  ว่องไว
3. เด็กหญิงอริยา  จันทบัตร
 
1. นางพงศ์ภักดิ์  ทิพยวันทน์
2. นายเถลิง  องอาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. นายพิเชษฐ์  ผลเจริญ
2. เด็กชายวิชา  ปันนา
3. นายสิทธิกานณ์  จุมจันทร์
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
2. นายวิเชียร  ติระพงษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นางสุพัตรา  ผิวสอาด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทานะเวช
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทนา
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายติยะกุล  วัชรประทีปกุล
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กชายภาพยนตร์  วงศ์สุนทร
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  กรงาม
 
1. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงชลณิดา  ชื่นคุณาการ
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เจริญศรี
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายกฤษเพ็ช  ดวงเพชรแสง
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายวีรวัฒน์  นกหงษ์
 
1. นางสาวพัชรดา  ภูเขม่า
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กชายกฤษเพ็ช  ดวงเพชรแสง
2. เด็กหญิงกุลนภา  แดงศิริ
3. เด็กชายจตุรวิทย์  มาฆะ
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงณิชา  ประพันธ์
6. เด็กหญิงพลอยฝัน  เสือขาว
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีวอ
8. เด็กชายอนิรุธ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
2. นางสาวปวีณา  ชมสี
3. นางสาวสมฤทัย  พะวรรัมย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตันติกุล
3. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ล้อเจริญ
5. เด็กชายตะวัน  บุญมี
6. เด็กหญิงปภาสรณ์  ศรีนุกูล
7. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
8. เด็กหญิงลลนา  เจริญวารี
9. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีมูล
10. เด็กชายศุภวิชญ์  มะโนวงศ์
11. เด็กชายสุทธิภัทร  ธรรมกรบัญญัติ
12. เด็กหญิงอชิรญา  พนัสสมบูรณ์
13. เด็กชายอนุพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
14. เด็กชายอิทธิพล  สุดซา
15. เด็กชายเจษฎา  ทองปลิว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางสาวรสสุคนธ์  ธรรมกรบัญญัติ
3. นายณรงค์  วงค์พยัคฆ์
4. นางนิตยา  วรเพียรกิตติคุณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์ชมพร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองธรรมชาติ
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
5. เด็กชายธนธรณ์  แสงลับ
6. เด็กชายธนาจีรวัฒน์  รักธัญกรณ์
7. เด็กชายธีรพงษ์  พวงพี่
8. เด็กชายนภสินธ์  เมืองนก
9. เด็กหญิงบุษบา  เจียงสมบูรณ์
10. เด็กชายประสพโชค  ศรีแสน
11. เด็กชายพงศกร  พุทธประวัติ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเลิศกิจกุล
13. เด็กหญิงวรินธิรา  หนูแสง
14. เด็กชายวัชรพงศ์  คำแพงจีน
15. เด็กชายศุภกร  หาญกล้า
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางวาสนา  วงค์พยัคฆ์
3. นายมนู  ธนูทอง
4. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงกุลนภา  แดงศิริ
2. เด็กชายจตุรวิทย์  มาฆะ
3. เด็กชายจิรกร  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงชณิดา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงชลณิพา  หอเซาะ
6. เด็กชายณัฏฐพล  อิฐชู
7. เด็กหญิงณัฐติกาณจน์  เครือสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณิชมน  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เฮ้อ
10. เด็กชายธีรยุทธ์  วารีพิทักษ์
11. เด็กหญิงพรนภา  นาถาดทอง
12. เด็กชายมานพ  ทองศรี
13. เด็กหญิงมาริษา  แซ่จาง
14. เด็กหญิงยุพา  แซ่ม้า
15. เด็กชายรชต  วิลัยรัตน์
16. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรียนต์
18. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่มี
19. เด็กชายอนิรุธ  พูลสวัสดิ์
20. เด็กชายแสงเสรี  ผ่องสะอาด
 
1. นายไวพจน์  เข้มแช็ง
2. นางสาวปวีณา  ชมสี
3. นายศักดิ์ศิลป์  ปริวันตัง
4. นางนนทชา  แสนกล้า
5. นางสาวพรจุฬา  จันทร์งาม
6. นางสาวเกศินี  โพธิ์ทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำโท
2. เด็กหญิงญาณิศา  กาพุ่ม
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
4. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
5. เด็กชายดุสดี  มีฟัก
6. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
7. เด็กชายธนภัทร  สง่าศักดิ์
8. เด็กหญิงธนัชพร  จันทะพินิช
9. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
10. เด็กชายธีรพล  บุตรวงษ์
11. นายนนทรีย์  ทองสวัสดิ์
12. เด็กหญิงนนทิชา  ดกโบราณ
13. เด็กชายนวพล  กุลวิด
14. เด็กหญิงนิศากร  ทองดี
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขวัญเติบ
16. เด็กชายปนัฎดา  บุญวาส
17. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
18. เด็กชายภาณุพงศ์  เกียรติพันธ์
19. เด็กชายภานุพงษ์  เหลืองอ่อน
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชินบุตร
21. เด็กหญิงมลิษา  ขวัญเติม
22. เด็กหญิงวรรณกร  คล่องแคล่ว
23. เด็กชายวรวัส  ประกายเพชร
24. เด็กชายวิชยุตม์  กองมะเริง
25. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ซื้อ
26. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
27. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
28. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีระวงศ์
29. เด็กหญิงสิริพร  เหลืองอ่อน
30. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลจันทร์
31. เด็กชายอติชาติ  พวงภู่
32. เด็กชายอนุชิต  ธนูผาย
33. เด็กหญิงเกศมนี  บัวเผื่อน
34. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
35. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นายกวีวัธน์  วิริยโฆษิตสกุล
2. นางณัฎฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
3. นางสุนีย์  แท่งหอม
4. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรโคตร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงดี
3. นางสาวกัญญา  สร้อยทอง
4. เด็กชายกันตินันท์  ตะโสรัตน์
5. นางสาวขนิฐา  ทำนา
6. เด็กชายจักราวุธ  นิรันดร
7. เด็กชายฐิตินันท์  หนองสูง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีภัททิยกุล
9. เด็กหญิงฐิราพร  จันทร์หนู
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฑา
11. เด็กชายณัฐนพพล  ศรีภัททิยกุล
12. เด็กชายธนทัต  จิ๋วน้อย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจิตรจันทร์
14. เด็กชายนันทกร  พิมพ์กระจ่าง
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดาอ่อน
16. เด็กชายประภากร  แสงเงิน
17. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองพิมาย
18. เด็กชายพลพล  ไกรสี
19. เด็กหญิงพุธิตา  สุวรรณไกรษร
20. เด็กชายภัทรพงศ์  พ่อแง้เขา
21. เด็กหญิงมุกดา  บัวกระเหรียญ
22. เด็กหญิงมุฑิตา  พ้นภัยพาล
23. เด็กชายรณกฤต  เจริญแท้
24. เด็กชายวงศธร  แซ่ล้อ
25. เด็กหญิงวรัญญา  สลุงอยู่
26. เด็กหญิงวลัยพร  ผาสุก
27. เด็กชายสิทธิกร  มณีรัตน์
28. เด็กหญิงสุชัญญา  ล้วนไพรินทร์
29. เด็กหญิงสุชานันท์  พันสนิทธนกิตต์
30. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สะเดาทอง
31. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสิมมา
32. เด็กหญิงอรอนงค์  นามวงษา
33. เด็กหญิงัอัญชลี  กองทอง
 
1. นางสาวสุจิตตรา  คงปลื้ม
2. นางสายฝน  ตันประเสริฐ
3. นางสาวเสาวณีย์  เจริญผล
4. นางสาวปวีณา  ระยับศรี
5. นายเนรมิตร  โคคำ
6. นางสาวนิรัญญา  คงพริ้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
3. นายนนทรีย์  ทองสวัสดิ์
4. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
6. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยโฆษิตสกุล
3. นางณัฎฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายนันทกร  พิมพ์กระจ่าง
 
1. นางสาวสุจิตตรา  คงปลื้ม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญชลอ
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายวรกิจ  คำหล่า
 
1. นางสาววาสินี  คงนมนาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. นายธีรภัทร  อุปทะ
 
1. นางสาวรัตนธร  โสมมอญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายโชคอนันต์  แดนแก้วมูล
 
1. นางสาวรุ่งศรี  สุขแสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงจนิตา  โคตน
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงวนิดา  ทองมาก
 
1. นางพิมพ์รัตน์  โยโร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. นายธีรภัทร  อุปทะ
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. เด็กหญิงลลิตา  เจือกโว้น
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายชัชชัย  ชื่นต้น
 
1. นางอัจฉรานุช  วรรณเพชร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  คำสิน
 
1. นางสาวสุวภัทร  อิทธิวัฒนะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทับทิมทอง
 
1. นางสาววาสินี  คงนมนาน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีเรือง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  มายา
 
1. นางอรพินท์  ท้วมชุมพร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มะลิวัลย์
 
1. นางนงลักษณ์  ตันเฮง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1. เด็กหญิงกชกร    เพ็งหงษ์
2. เด็กชายกันดิษ    เถื่อนยัง
3. เด็กหญิงกัลยา    เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงจตุพร    สุขอุดมวัฒน์
5. เด็กหญิงจิราพร   ผะอบเหล็ก
6. เด็กหญิงจิริญา   สุกใส
7. เด็กหญิงชนิษฐา    นุ่มนิ่ม
8. เด็กหญิงชลธิชา    เตชะมา
9. เด็กชายชลวิทย์    แก้วสังข์
10. เด็กชายชลสิทธิ์    แก้วสังข์
11. เด็กหญิงชิดชนก    เกิดสวัสดิ์
12. เด็กชายชุติเดช    เนื่องจำนงค์
13. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนพรวานิช
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์   พงศ์รัฐกร
15. เด็กหญิงธิดารัตน์    เจริญอินทร์พรหม
16. เด็กชายนภัสกร   พ้นภัยพาล
17. เด็กชายนภัสกร   สุกใส
18. เด็กหญิงนิศมา    หันเสมอ
19. เด็กหญิงปิ่นรัตน์    สุพรหมมา
20. เด็กหญิงปุณฑริกา    สนิทใจรักษ์
21. เด็กชายป้อมเพชร    อ้วนพลี
22. เด็กชายภพสรรค์    คำเบ้าเมือง
23. เด็กชายภัทรภณ  คำขันตี
24. เด็กชายภูริช   เพ็งหงษ์
25. เด็กหญิงรจนา  อัญชลี
26. เด็กชายรัตนโชติ   พุมมา
27. เด็กชายวนัส   เกิดสวัสดิ์
28. เด็กหญิงวันวิสาข์   เตชะมา
29. เด็กชายสนธยา    เนื่องจำนงค์
30. เด็กชายสัมพันธ์   อินทร์ทอง
31. เด็กหญิงอนุธิดา    วุฒิรัตน์
32. เด็กหญิงอรวรรยา    บุตรดา
33. เด็กชายอรุโณทัย    แดงบุตร
34. เด็กหญิงอันนา    อ้วนพลี
35. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    สุขอุดมวัฒน์
36. เด็กชายไพฑูรย์  โคมเมือง
 
1. นางจิราพร  ขมสนิท
2. นายโกศล  มิตรพระพันธ์
3. นาง แสงจันทร์   ศรีแก้ว
4. นายทวีศิลป์   พรหมศิลป์
5. นายเริงชัย  บดีเดชา
6. นางสาวกฤษณ์ตพร    ทองพูล
7. นางตุลากานต์   แก้วสังข์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กชายชัชชัย  บุญล้อม
2. เด็กชายปฏิภาณ  คูเจริญไพบูลย์
3. เด็กชายปณวัฒน์   วุฒิยา
4. เด็กหญิงประทุมรัตน์  จูสวัสดิ์
5. เด็กหญิงลัดดา  ผ่องใส
6. เด็กหญิงวันวิสา  บุญช่วย
7. เด็กชายสืบศักดิ์  ประสานเชื้อ
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
2. นางรัษฎากร   แซ่เตียว
3. นางสาวชนาภา   เมี้ยงหอม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงญาณิน  รัตนธารส
2. เด็กชายธีรวัฒน์  หวังผล
3. เด็กหญิงนิติพร  สุชินวิเชียรเลิศ
4. เด็กชายปรัตถกร  บูรณเจริญกิจ
5. เด็กหญิงภูษิตา  วงษ์วาร
6. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์น้อย
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ
9. เด็กหญิงสุนิษา  มีสุข
10. เด็กชายสุระ  แสนทวีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงปวีณอร  พวงภู่
3. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
4. เด็กหญิงพนัชกร  บุญตะนัย
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  พานทองวิริยะกุล
6. เด็กหญิงรสิตา  เหลืองวิไล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงจันทนา   วิมลรัตน์
2. เด็กหญิงธนัตดา  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงนันทวันท์  เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงรติรมย์  ดีดพิมพ์
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทับแฉ่ง
 
1. นางสุวารี   มหารัตนวงศ์
2. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
3. นางจินตนา  ประคองสิน
4. นางนงเยาว์  ยอดสร้อย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราพร   ฐานะ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องใส
4. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
5. เด็กหญิงดอลล่า  อินอุ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองศรี
7. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสอาด
8. เด็กหญิงมัลลิกา  เรืองศรีอ่อน
9. เด็กหญิงอารยา   แก้วใส
10. เด็กหญิงโสภิศา  บุญชู
 
1. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
2. นางภาขวัญ  สุดสงวน
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เมาลิชาติ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงณิชมน  ปวงสุก
4. เด็กชายทัศพร  นิ่งกระโทก
5. เด็กหญิงธนพร  อ่อนละมูล
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
7. เด็กหญิงมาริษา  แก้วกาหลง
8. เด็กหญิงลัดดา  โบราณมูล
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดี
10. เด็กหญิงเบญวรรณ  นามหาชัย
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายพงศกร  แสนนาใต้
3. เด็กชายวรพงศ์   แดงคับ
4. เด็กชายอนันตศักดิ์  จันทร์ลาวงศ์
5. เด็กชายอานนท์  ไชยงาม
 
1. นางสาวแคทรียา  สุขมา
2. นางสาวศรีสกุล  อ่วมเปราะ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสราญจิตต์  เทียนทอง
2. นางสาวจรรยา  เรืองโรจนพันธุ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ผดุงเดช
2. เด็กชายจีราพัฒน์  สมสามาลย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำสวน
4. เด็กชายรัตน์ดิกาญ  ภูผา
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เสาดำริ
6. เด็กชายอัจฉริยะ  วิเชียร
 
1. นางสาวมณฑิชา  เนตรเจริญ
2. นางสาวกฤษลดา   กฤชสุวรรณวุฒิ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประมาณ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุบลโพธิ์
3. เด็กหญิงปริสา  ดีเจริญ
4. เด็กหญิงสิริยากร  บุญเพ็ง
5. เด็กชายสุชาติ  แคล้วคลาด
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอกกุทัพ
 
1. นางสาวมยุรี  สิงห์ทอง
2. นายอนุพงษ์  นาสาวงค์
3. นายธวัชชัย  เพียงโยธา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เตียว
2. เด็กชายธนพล  รอดนิตย์
3. นายธาดาพัฒน์  ลายทอง
4. เด็กชายนัณธชัย  สุรีพร
5. เด็กชายพลากร  สังขฤกษ์
6. เด็กชายสุธี  คำหอมชื่น
7. เด็กชายอนุชิต  ศรีนุกูล
8. เด็กชายฮูเซ็น  รักวงศ์
 
1. นางณัฏฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตตฺ์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สีลาเม
 
1. นางกนกพร  ละอองศรี
2. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงสุรินทิพย์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงโสภา  มีทรัพย์
 
1. นางชูศรี  มุณีรัตน์
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิม
2. เด็กชายอรุณ  มิหะรน
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวิตรี  ทองนพคุณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์
2. เด็กหญิงสวรส  จิราโชติกุล
 
1. นางธัชพรรณ  อัมพิน
2. นางสาวธนิดา  จันหอม
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายธนากร  ชุมฝอย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่กัง
3. นางสาวลลิตา  สุมี
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางสาวเด่นนภา  อังกูรธนวัฒน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะเภาพงษ์
2. เด็กชายคมสันต์  สนิทพิทักษ์สินธุ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  หมื่นจำนงค์
2. นางสาวนัฐกานต์  รักชนบท
 
83 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายวงศกร  อัตตะเสรี
2. เด็กชายศักรินทร์  นฤพันธ์
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นายชิงธง  บูรณะ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายธนาธิป  วชิรขจรวงษ์
2. เด็กชายภูรินท์  ญาติเสมอ
 
1. นางสาวอังคณา  ปุ่มพิมาย
2. นางสาวพรทิพย์   ปุรา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายธนรัตน์  คำพิมาย
2. เด็กชายศุภกร  พิทักษ์วงษ์
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางสาวดำเนิน  ดาศรี
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรสนม
2. เด็กหญิงสุธิดา  มุ่งพากเพียร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  วิทยาคม
2. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เลิศความดี
2. เด็กหญิงอริสา  พวงดี
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางสาวดำเนิน  ดาศรี
 
88 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายธราเทพ  บุญเพียร
2. เด็กชายลัทธพงศ์  แสงยิ่ง
 
1. นางสาววิชิตา  สืบทอง
2. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เจริญพร
2. เด็กชายปฐมพร  เจริญพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต  ทวีวงษ์
2. นายวงศธร  วรัญญานนท์
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตรีอภิบาลวงศา
 
1. นางกุลชลี  เลี้ยงจันทร์
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายนรินทร์  แซ่หมี่
3. เด็กชายสิทธิเดช  เขมาวุฆฒ์
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐกุลภัทร  ผสมทรัพย์
2. เด็กหญิงวาสนา  เหมือนจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นวลแก้ว
 
1. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
2. นางสาวภัทริษา  โคตมา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. นายกฤษฎา  บุราคร
2. นายพิพัฒน์  วิริโยฬาร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ่งเจริญนาน
 
1. นางสาววรินดา  ไพรวันรัตน์
2. นางพัชรียา  ทองบัณฑิต
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  พจนะแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แหบสูงเนิน
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุณยไวโรจน์
 
1. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ชลเลิศวรากร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 1. เด็กหญิงจารุมาศ  หนูสุข
2. เด็กชายพงศกร  โคตรเมือง
3. เด็กชายวรังกูร  คำนิล
 
1. นายพิทักษ์  แก้วสืบ
2. นางสาววนิดา  นิลเขต
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจิรภัทร   พุทธา
2. เด็กหญิงธนัญญา   เจริญศรี
3. เด็กหญิงวิภา   อินจัด
4. เด็กหญิงศศิวิมล   สวัสดิ์โสภณ
5. เด็กหญิงสิรีธร   ชลูด
6. เด็กหญิงอริสรา   จันทร์สว่าง
 
1. นายณปวิช   เกติยะ
2. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
3. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   พุทธา
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา   ชัยประถา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   เชยชิด
4. เด็กหญิงวิยะดา   ภาระ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา   โครตพันธ์
6. เด็กหญิงอรอุมา   พุ่มทรัพย์
 
1. นายณปวิช   เกติยะ
2. นางสาวนงค์นุช  แสงพารา
3. นางสุรีพร  มงคลธนวัฒน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไหวคิด
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เกตุหนู
3. เด็กหญิงอารดา  แว่นวงษ์
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงธัญสิริ  นนทรี
3. เด็กชายพัทธพล  เหลืองอ่อน
 
1. นางทองเปลว  แผลงเดช
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นจิตร
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงวิยะดา  บุญทา
2. เด็กหญิงสุปรียา   สุขคง
3. เด็กหญิงสุมาลี   โฉลกดี
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวมนัสนันท์   เอกนิพิฐสริ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วลำสัน
2. เด็กชายพงศกร  มาพิมพ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญญา
 
1. นางทองเปลว  แผลงเดช
2. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กหญิงณัฐกมลพร  วิเศษชาติจิรฉัตร
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์  พงษ์เถื่อน
3. เด็กชายนันทพงศ์  รสหอม
 
1. นางพนมกร  สาโพนทัน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณิชาวัลคุ์  วิรเศรษฐ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  คู่นา
3. เด็กหญิงอัยญาริน  พลอยเพ็ชร์
 
1. นางรุ่งรวี  จรรยาพจน์
2. นางรุ่งฤดี  รุจิวงษ์สิริกุล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมนาค
2. เด็กหญิงรรรรรร  อ่อนนา
3. เด็กหญิงสุนิตรา  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
2. นางสาวชมภูนุท  ศรีสวัสดิ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงกัลยา   หงษ์โต
2. เด็กหญิงสิรภัทร   ศรีสุข
3. เด็กชายโสรัจจ์   คงได้
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ถนอมสมบัติ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวริศา  ช่างเรือ
 
1. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
2. นางสาวชมภูนุท  ศรีสวัสดิ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลี้กุล
2. เด็กหญิงปภัสสร   จิตสะอาด
3. เด็กหญิงรัตนา   มงคลสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางลำยอง  บรรพต
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงวริศรา  หาชิต
2. เด็กหญิงสรณีย์  ลักขณา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีคำ
 
1. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
2. นายณฐณน  วัฒนอุษา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เล้าประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  พวงสิน
3. เด็กชายสาละวิน  คำผิว
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กชายคมสันต์  มานชู
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชะนะภัย
3. เด็กหญิงระวิกานต์  โพธิ์เล็ก
 
1. นางสุพัตรา  ฮ้อเจริญ
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดาจิตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นพพวง
3. เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ปลอดทอด
 
1. นางสาวพิจิตรา  โขงรัตน์
2. นางสาวกฤษลดา   กฤชสุวรรณวุฒิ
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายบดินทร์   อาบีดีน
2. เด็กหญิงศุภักษร   แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงสุธิดา   สร้อยโสม
 
1. นางฉันทนา  จินดาเพชร
2. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 1. เด็กชายชัยธวัช  สุตะพรม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  จึงเจริญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  นันทสอน
2. นางสาวชฎามณี  ป้องอ่อน
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นครทิพย์
 
1. นางภุมริณ  ทองชุ่ม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตันติวงศ์
 
1. นางชัญญา  สละจิตตาวงศ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายสมคิด  สายคำ
 
1. นายเกรียงไกร  อ่อนมิ่ง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมแค 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  บัวเต็ม
 
1. นางสาวรัตนา  โกสะโรกิจ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเอกภพ  ทีแพง
 
1. นางทองอินทร์  ศรีนวล
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฉมสอาด
2. เด็กหญิงชิดชนก  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงนิสา  ลีมหาทิม
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ปานแสงทอง
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินเต้
7. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงสิน
 
1. นางสาวกุลิสรา  บูรณะ
2. นางสาวมยุรี  สิงห์ทอง
3. นางณัฐนรี  จำรัสแสง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายพิศิษฐ์  ยุวนะวนิช
 
1. นางสาวณภศา  เกษมผลศิริ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายดณุพร  นวลไธสง
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายวัฒนา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  องอาจ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เปลี่ยนเมฆ
 
1. นางแสงเดือน  ลุนภูงา
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายนิติกร  วงษ์มั่น
2. เด็กชายพนมวัน   โม้ลีย์
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นางสาวโชติกา  อุณารักษ์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภา   พรรค์พิทักษ์
2. เด็กชายธนัท  เสือแสง
3. เด็กชายรัฐภูมิ   วงษ์วิเชียร
 
1. นางสาวนิตยา  ชุมนุมพร
2. นางสาวเตือนใจ  สิงห์คำ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชัยเลิศ
2. เด็กชายทัศนัย  แก้วตา
 
1. นายพัทธดนย์  พลวิริทธิ์กูล
2. นายรัฐถวุฒฐิชัย  บัวคำศรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  พวงมาลัย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุทธยา  สายเพ็ชร์
2. นางสาวนิตยา  สาขาคำ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธีระภัทร  ภู่วัฒนกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  พิพ่วนนอก
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  หงมา
 
1. นางสาวแรมจันทร์  พรเมือง
2. นางสาวอาทิตยา  ชนะมาร