หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   7 พ.ย. 2558   8 พ.ย. 2558   9 พ.ย. 2558   10 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 6 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง 6 พ.ย. 2558
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง 6 พ.ย. 2558
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโป่ง 6 พ.ย. 2558
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง 6 พ.ย. 2558
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.3/3 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร1 ห้อง ป.4/2 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
30 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
31 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวที1อาคารอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
32 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวที1อาคารอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
34 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
35 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวที1อาคารอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
36 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวที1อาคารอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
37 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
38 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
39 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
40 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
41 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
42 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เวทีสวนสุขภาพเทศบาลหนองปรือ 6 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]