หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวัลลถ ละลายบาปโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา สาทำโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
4. นางศศิธร สุขแสวงโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
5. นางสาววีนัส แซ่งตั้งโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
6. นางเสาวรส สนศิริโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
7. นางสาวจิณัฐตา ดวงตาโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
8. นางถนิมา ประมาณโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
9. นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางฉวี พงษ์วิเชียรโรงเรียนบ้านกม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา อุตมะพันธุ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางรัตนา เรืองขนาบโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ ศรีคำโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ใจตรงโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรา ศรีวัฒนะโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
3. นางพัชรพรรณ พันพิพิธโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางสาวนงนุช อนุอันโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
5. นางสาวสุดา นาสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตรโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นายเขมณัฏฐ์ โรจนปุณยารักษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ แก้วสมสินโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นางสาวนรมน ปักเคทาติโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ พยุงแสนกุลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง เอื้อสมสกุลโรงเรียนวัดนาพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นายชาตรี คำตาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางประมิน สุริยะวงศ์โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
5. นายรุ้งรัตน์ พันโกฏโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภาณุ ภาณุพินทุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
4. นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์ครูโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
5. นายสงครามชัย ดาบจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภาณุ ภาณุพินทุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
4. นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์ครูโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
5. นายสงครามชัย ดาบจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นางนิตยา กิจวิชาครูโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ รับงาม ครูโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
4. นางสาวศุภารี คล่องดีครูโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
5. นางภุมริน อาทมาทครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
6. นายนิคม ใจเที่ยงแท้ครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
7. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรครูโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
8. นางหัทยา ศิลรักษ์ครูโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวเกศริน ทองไสลครูโรงเรียนบ้านห้วยกรุ กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นางสาวอาภัสสราณี อ่อนอ้ายครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการ
3. นางสมปรางค์ พิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า กรรมการ
4. นางพัชรี กระแจะจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายประสงค์ โนนตาเถรครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
6. นางวิไลศรี พันธุ์ลิขิตอาภรณ์ครูโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
7. นายดุสิต ทุนประเสริฐครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
8. นางปิยะพันธ์ ทองโคตรครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
9. นางวิภา โตอรุณครูโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ มนตรีครูโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
11. นางอรุณี สร้อยจิตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
2. นายณัฎฐพล สาลีพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
3. นางสาววชิรพร นุ้ยจุ้ยครูโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางอุษา แจ้งเปล่าครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางกัลยาณี กัญญาคำครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอุบล จรูญศรีโชติกำจรโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
2. นายอาคม แสงทะมาตย์โรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
3. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางภัทรกร สินสงวนโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
2. นายณรงค์ชัย แซ่ลี้โรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภูกิจ เรืองหิรัญโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นายกฤษณพงษ์ แก้วเจริญโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ วงศ์ชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางณัชชา บัวหลวงโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
2. นางสาวพัชรภรณ์ สิทธิจันทร์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ภูมิภักดิ์โรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางกัญธิมา จำลองกูลโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนุษย์ มนูญศักดิ์โรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ สอนไพร่โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นายวรดร สมกิจเรืองโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีรนิตย์ แสงสว่างผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสุริยะ ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นายพินิจ ตรงต่อธรรมโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีรา มิตรประพันธ์โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
2. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายปรัชวิชญ์ ชำนาญณรงค์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางพรภณิดา นวนประโคนโรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
2. นางสาววิชวิภา ดวงจินดาโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรภัค ปรียานนท์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายศราวุธ มานะวงษ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวทาริกา จูไหลโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นายซุ่ยจือ จิมพิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายบุญรอด วิริยะสิริเวชโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พัฒน์ เพชรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวกุลนันทน์ ทองนิ่มโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนิพิฐพนธ์ ตรวจขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
2. นางสาวเปรมยุดา สอนธรรมโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
3. นางสาวดวงมณี พิลึกโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นางสุจิตรา อรัญวาสน์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวนลินดา ตานุโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ จำเริญพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นายเทพรัตน์ บุญครองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์ พรชัยเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไวพจน์ เข็มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายนฤกูล ชะเอมกูลโรงเรียนชลกัลยานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษฎา ฐิติโชติรัตนานักวิชาการและฝึกวิชาชีพ กระทรวงยุติธรรมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรมเขตกิตโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรมเขตกิตโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา คงยศโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
2. นายจุติกรณ์ นิสสัยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา คงยศโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
2. นายจุติกรณ์ นิสสัยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้วโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นางภัชธชา โรชจนสิริโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายทิวากร สุทธิประภาโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ ฐิติปัณโยโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางพรรณทิพภา จำเนียรพรมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางไกรษร เกษมภิบาลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ พลอยเลี้ยงโรงเรียนเมืองพัทยา5กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2กรรมการ
3. นายณัฐเวช หุ่นยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ยอดพรมโรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส ภูริธรโรงเรียนเมืองพัทยา 3กรรมการ
3. ดร.อนุรักษ์ บุญพยนต์โรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ พลอยเลี้ยงโรงเรียนเมืองพัทยา5กรรมการ
2. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2กรรมการ
3. นายณัฐเวช หุ่นยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ยอดพรมโรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
5. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร คำเงินโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษีโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล คำเงินโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษีโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรมโรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
2. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ พลอยเลี้ยงโรงเรียนเมืองพัทยา5กรรมการ
4. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2กรรมการ
5. นายณัฐเวช หุ่นยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางสมทรง เตชะโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
6. นายเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
7. นางสาวปานรดา อวภาส์สกุลโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ยอดพรมโรงเรียนเมืองพัทยา7กรรมการ
2. นายปิโยรส ศิลป์วิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์กรรมการ
3. นายธวัชชัย จอมคำสิงห์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2กรรมการ
4. นายณัฐเวช หุ่นยนต์โรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ พลอยเลี้ยงโรงเรียนเมืองพัทยา5กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
2. นางสาวปานรดา อวภาส์สกุลโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวณัฐธมา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
6. นายเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
7. นางสมทรง เตชะโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นายชานนท์ จารุโรจน์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสมทรง เตชะโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
2. นายเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แท่นนิลโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
4. นางสาวปานรดา อวภาส์สกุลโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวณัฐธมา เหล่าตระกูลโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
7. นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวชลัมพร แรมเขตกิตโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มูลสารโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสาวกชพรรณ์ แสนบุญสิริโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ มูลสารโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสาวกชพรรณ์ แสนบุญสิริโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ คำแสนโรงเรียนชุุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
6. นางณิชากร จุลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
7. นางสาวเบญธสร มาทิพย์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
8. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. ม.ล.มะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
6. นางณิชากร จุลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
7. นางสาวเบญธสร มาทิพย์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
8. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางณัชชา บัวหลวงโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
6. นางสาวประถมาภรณ์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
7. นางสาวฤติมา บุญบำรุงโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
8. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางณัชชา บัวหลวงโรงเรียนวัดจุกเฌอกรรมการ
6. นางสาวประถมาภรณ์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
7. นางสาวฤติมา บุญบำรุงโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
8. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางภัสสรา กีฬาภักดิ์โรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
6. นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางมะโน อินเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดดอนดำรงค์ธรรมกรรมการ
5. นางภัสสรา กีฬาภักดิ์โรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
6. นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์โรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล เนียมกสิพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
5. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล เนียมกสิพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวจารุภา ทรัพย์มีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
5. นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เกตุแก้วข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
3. นางระจิต พุ่มศิริข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
4. นางสุมาลี ธรรมสุจริตข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
5. นายวิรัตน์ หาญประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัฬโรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชบ.2กรรมการ
7. นางณัฎฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) สพป.ชบ.2กรรมการ
8. นายสราวุธ ทวีธิติมาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชบ.2กรรมการ
9. นายชัชวาล รุจิวงษ์สิริกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชบ.2กรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์ วุติหาสะผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
11. นายวิฑูรย์ สังข์มณีโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา) สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายถาวร รักษ์บำรุงข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญเลิศธนโชคข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
3. นายจำรัส ทองใหญ่ข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
4. นายสมนึก สุระกุลข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
5. นายกันตทัช บุตรคำข้าราชการบำนาญ สพฐ.กรรมการ
6. นายจักรกฤษ กันทองผอ. โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป.ชบ.3กรรมการ
7. นายสนิท ระนาดแก้วครู โรงเรียนศรีสุวิช สพป.ชบ.3กรรมการ
8. นายสายลม ชอบสวยครู โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป.ชบ.3กรรมการ
9. นายพลัฏฐ์ พัชรชาญเจริญผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
10. นายวราวุธ แคว้นไทยสงครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ไทยธรรมข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สุขเจริญผอ. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม.๑๘กรรมการ
3. นายอิทธิพล ปากเมืองผอ. โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชบ. ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ผอ. โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ สพป.ชบ. ๒กรรมการ
5. นายปรีชา กระแสร์รอง ผอ.โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม.๑๘กรรมการ
6. นายบรรพต ทองอินทร์ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี สพม.๑๘กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนาพล ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือกรรมการ
8. นายบรรยง พรรณพิจิตรครู โรงเรียนบ้านบึง (อ.บางละมุง) สพป.ชบ.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพา เตี่ยไพบูลย์ข้าราชการบำนาญ สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญ สพฐ.รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ทับจีนโรงเรียนบางละมุง สพม.๑๘กรรมการ
4. นางกนกวรรณ หมีทองโรงเรียนสัตหีบ สพป.ชบ.๓กรรมการ
5. นางกฤษณา โล่สุวรรณ์โรงเรียนจุกเสม็ด สพป.ชบ.๓กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอก สพป.ชบ.3กรรมการ
7. นายภคิน ธนากูลธัญทิพาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป.ชบ.๓กรรมการ
8. นางมาลี นวลประโคนโรงเรียนบ้าน กม. ห้า สพป.ชบ.๓กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คำถวายโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.๑๘กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญโรงเรียนบ้านบึง (อ.ศรีราชา) สพป.ชบ.๓กรรมการ
3. นายนิพิฐพนธ์ ตรงขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชบ.๓กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวันประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ แสงนวกิจครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางหัสดา โพธิทะเลครูโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ศรีดีครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ พ้นภัยพาลครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายจาตุรงค์ เที่ยงตรงครูโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
4. นางสาวดรัณภัทร ชาวสวนครูโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
5. นางสาวหัทยาพร รักษ์สุจริตครูโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย วงศาโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรา ศรีวัฒนะครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครูโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางสาวนารี ผามั่นครูโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประทีป ปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ สันติครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นางปิยนุช นุชประมูลครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์รงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมประธานกรรมการ
2. นายอรัญญา คงสาตราครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
3. นายพิรุณ แพทย์อุดมครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นางอรพิน อิ่มรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พึ่งเทียนครูโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
3. นายจำเริญ นามสง่าครูโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
4. นางบุษบา หมีทองครูโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุวรรณกล่อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัตร วงศ์โสภาครูโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางสาวจินตนา วัฒราช ครูโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
4. นายภูวนัย ปัฐพีครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอภิรมย์ เป็นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พานิชครูโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภูแย้มครูโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองชัยยะครูโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
5. นางสาวศราลี บรรจงครูโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมีครูโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางประวีณา ไพรทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
4. นายสุริยะ ครุฑแก้วครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภาณุ ภาณุพินทุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันท์ สมมุติครูโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
3. นายปิยะอนงค์ ศรีทุมครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
4. นางสาวนัฐริกา บีดิลและครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ โทณผลินครูโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวันประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ นาเมืองรักษ์ครูโรงเรียนบ้านภูไทรกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ปีเถาะครูโรงเรียนห้วยไข่เน่ากรรมการ
4. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ชื้อประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บางจั่นครูโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
3. นายกฤตยศ มณีแสงครูโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
4. นางอัมพวัน เนื่องสิทธะครูโรงเรียนบ้านขลอด กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ผามั่นครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ศรีดีครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นายนิรุต ไพรทองครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาเวียงวัยครูโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ทองบัวครูโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
4. นางประวีณา ไพรทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวณภัทร ทวีผลดีโรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางประภี คำประทุมครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1กรรมการ
3. นางเกศริน ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางปรีดา ปฐมนีละโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
5. นายบุญร่วม จิตรพวนโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ แสงในราชโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร ทวีผลดีโรงเรียนจุกเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางประภี คำประทุมครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1กรรมการ
3. นางเกศริน ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางปรีดา ปฐมนีละโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
5. นายบุญร่วม จิตรพวนโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ แสงในราชโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรนุช บุญสินโรงเรียนบ้านทุ่งละหานประธานกรรมการ
2. นางศิริ โรจนวาสครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3กรรมการ
3. นายสุขไพรศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
4. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
5. นายคมกริช วงศาโรจน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรนุช บุญสินโรงเรียนบ้านทุ่งละหานประธานกรรมการ
2. นางศิริ โรจนวาสครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3กรรมการ
3. นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
4. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
5. นายคมกริช วงศาโรจน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
4. นางรพีพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ศรีแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
4. นางรพีพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรัศมี จันทะเลิศโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นางบุษบรรณ สิงโตครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3กรรมการ
3. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางศศฺิธร ขวัญหลายโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล ถมยางกูรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ดิษฐาพรครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
5. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ครุฑบินโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี จันทะเลิศโรงเรียนบ้านสันติคามประธานกรรมการ
2. นางบุษบรรณ สิงโตครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3กรรมการ
3. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางศศฺิธร ขวัญหลายโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล ถมยางกูรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ดิษฐาพรครูการงานอาชีพฯ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4กรรมการ
3. นางสุภาวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
5. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ครุฑบินโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
4. นางส่งศรี นาถมทองสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จิตประสูติวิทย์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
4. นางส่งศรี นาถมทองสพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นางสุมาลี วอนเมืองโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมประภา สุมางกูรโรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)ประธานกรรมการ
2. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิรอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์กรรมการ
4. นางสุมาลี วอนเมืองโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
3. นางพัชรา บุรีเทศน์สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
5. นางสาววชิราพร นุ้ยจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนวลนภา สนใจการค้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
3. นางพัชรา บุรีเทศน์สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
5. นางสาววชิราพร นุ้ยจุ้ยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภาวิตา วงษ์แก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียงโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
3. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภาวิตา วงษ์แก้วผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ ทองนาเพียงโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
3. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางรุ่งนภา โพธิปัญญาโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวภิญญดา เก็งวินิจโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ซูมิตรโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
3. นางมัณฑนา ชาญศิริเมธาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
6. นางสาวนุสรา แซ่ฟูโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
7. นางรชยา แสงอ่วมโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
8. นางชดามล บำรุงยาโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
9. นางสาวปรารถนา สังขโอภาสโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
10. นางชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียรโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
11. นางแววตา เขียดชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
12. นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
13. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
14. นางนุชรีย์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
15. นางธนัชชา แสงนิลโรงเรียนเขาดินกรรมการ
16. นางสาวสุพรรณี สำเภารอดโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิตใส อยู่สุขีโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
2. นายสมพร ฤทธิ์สมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สุขเจริญโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางปิ่นทอง นิ่มนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวพนิดา อินทรเดชโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
6. นางนนทิยา พันธ์เพ็งโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
7. นางรำไพ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
8. นางสาวสายใจ พระภูมิโรงเรียนเขาดินกรรมการ
9. นางสาววรนุช วงษางามโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
10. นางลมุล ถ้วนถี่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
11. นางสาวกรรณิการ์ บุญมากโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
12. นางสาววาสนา เสนาคำโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
13. นางบังอร ตัณฑุลวณิชย์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
14. นางจารุวรรณ ชะอ้อนชมโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
15. นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
16. นางสาวจินดา วงค์อนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ สอนมะลาโรงเรียนบ้านหุบบอน ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล จ่าภาโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางอุทุมพร มอญกอดแก้วโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางอุทุมพร มอญกอดแก้วโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางลิ้นจี่ เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพรรณ โพนพุธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางอุทุมพร มอญกอดแก้วโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ลองเทพโรงเรียนบ้านห้วยกรุประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัต โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัต โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัต โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัต โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญโรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง โรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง โรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี อุดมผลโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง โรงเรียนบ้านหุบบอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร ชาวแดงโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]