หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิศร เสริมสุนทรศิลป์ ผอ. รร. บ้านเขาคันทรง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
2 นางสาวบุษบาวรร แจ้งชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
3 นางสาริศา จันทร์แรม ผอ. รร. บ้านตะเคียนเตี้ย รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นางมนัสนันท์ จันทรภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนดวงมณี รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
6 นางพรพิมล แย้มศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
7 นางชลธิชา อนันต์นาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
8 นางส่งศรี นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๓ กรรมการจัดการแข่งขัน  
9 นางดลพัฒน์ หุ่นสม ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน  
10 นายฐปนวัฒน์ มะโน ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
11 นายองค์การ ปรุงหอม ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๓ กรรมการจัดการแข่งขัน  
12 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๔ กรรมการจัดการแข่งขัน  
13 นางพนิดา ทองวิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๕ กรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นางพัชรพรรณ พันพิพิธ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นางอุทุมพร มอญกอดแก้ว ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นางสาวชุติมา จงใจเทศ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๓ กรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นางนารีงาม พุมานนท์ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๔ กรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นางสาวณิชพล แน่นหนา ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๑ กรรมการจัดการแข่งขัน  
19 นางรัชนี มนัสรังสี ครูการศึกษาพิเศษ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
20 นางวลัยวรร อินทสุภา ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
21 นางวนิดา ขาวสุทธิ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
22 นางสาวชำเรียง เปรมจิตต์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
24 นางสมหวัง เอื้อสมสกุล ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
25 นางภาวิณี จารุกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
26 นางสุลาวรรณ คงถาวร ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
27 นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
28 นางสาวสายยุทธ์ พงษ์เสดา ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
29 นางสาวมธุรดา เจ้าทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
30 นายกฤตยศ มณีแสง ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
31 นายสำราญ พรหมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
32 นางจรินทร์ พรหมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
33 นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูล ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
34 นางสาวปาลิดา ชั่งเหลือ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
35 นางสาวปิยะรัตน์ โสภา ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
36 นางอัมพรพรรณ เรืองมนตรี ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
37 นางกัญญารัตน์ พันธุ์เสือทอง ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
38 นางอำไพ ช้างวิเศษ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
39 นางสาวพรธิดา พูลถาวร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
40 นางสาวยุวดี อ้วนชารี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
41 นางสาววิภารัตน์ หงษ์ทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
42 นายธีรคุณ ถอนทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
43 นายพิธงชัย ปุริเกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
44 นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
45 นางสาววนิดา จินดามาตย์ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
46 นางนัยนา ศรีสังวาลย์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
47 นางหฤทัย ทิมผลประเสริฐ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
48 นางสาวพิรา จินดามาตย์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวมณฑินี เรืองอร่าม ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
50 นางสาวยวิษฐา เหมนิธิ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
51 นางสาวดารณี ศรีใส ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
52 นางสาวสุกานดา ไชยโชติ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
53 นางรุ่งนภา แสนสะอาด ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
54 นางสาวกาญจนา ศรีจันทร์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
55 นางสาวสกุณา ลักษณะสุต ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
56 นางสาววรรณวิไล ศรีสุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
57 นายวิชิน ข้องนอก พนักงานไฟฟ้าโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
58 นางสำนาน พันธ์บุบผา แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
59 นางวิจิตร บุญมา แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
60 นางสาวคำฝน พลเยี่ยม แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
61 นางสุพัฒษร พรมชาติ แม่ครัวโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
62 นางอัมพร ดียิ่ง คนสวนโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
63 นางวันทนีย์ หาเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการจัดการแข่งขัน  
64 นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นางสาวสุพรรณี สำเภารอด ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นายทวีเปรมดิ์ กันทวี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการจัดการแข่งขัน  
68 ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๓ กรรมการ และเลขานุการจัดการแข่งขัน  
69 นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดนาพร้าว กรรมการ และเลขานุการจัดการแข่งขัน  
70 นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการ และเลขานุการจัดการแข่งขัน  
71 นางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการ และเลขานุการจัดการแข่งขัน  
72 นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ ผอ. รร.บ้านทุ่งกราด สพป.ชบ.๓ ประธานฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์  
73 นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ประธานฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์  
74 คณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชบ.๓ กรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์  
75 นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์  
76 นางวรรณิภา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง กรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์  
77 นางสาวสุภาพร มิตรอุดม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชบ.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
78 นางฐนิษา เรืองดี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
79 นางสาวนุชนาฎ อังคะนาวิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
80 นางสาวจุทารัตน์ ศรีกระทุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
81 นางสาวชมพูนุท มีหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
82 นางสาวนุสรา แซ่ฟู ครูโรงเรียนวัดบ้านนา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
83 นางสาวกรรณิการ์ แสงโนราช ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
84 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
85 นางสาริศา จันทร์แรม ผอ. รร. บ้านตะเคียนเตี้ย ประธานฝ่ายทะเบียน รวบรวม และประมวลผลการประกวดแข่งขัน  
86 นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ประธานฝ่ายทะเบียน รวบรวม และประมวลผลการประกวดแข่งขัน  
87 นายอดิศร เสริมสุนทรศิลป์ ผอ. รร. บ้านเขาคันทรง ประธานฝ่ายบริการ และวัสดุอุปกรณ์  
88 คณะครู โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.๓ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
89 คณะครู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป.ชบ.๓ กรรมการฝ่ายบริการ และวัสดุอุปกรณ์  
90 นางนุชลี จิตรพวน ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน กรรมการฝ่ายบริการ และวัสดุอุปกรณ์  
91 นายวิวัฒน์ การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
92 นางสุกัญญา การมงคล ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นางสาววิลาสินี ดวงเนตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางสาวอาบพร ลือฉาย ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
96 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นางสาวปิยธิดา ลิ้มสถิรานันท์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายสิทธิโชค ศรีดี ครูโรงเรียนบ้านเขาตะแบก คณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายภูวนัย ปัฐพี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นางสาวอรวรรณ โทณผลิน ครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะกรรมการอำนวยการ  
101 ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ แสงนวกิจ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดี ครูโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นายชัยยศ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านภูไทร คณะกรรมการอำนวยการ  
104 นายศักรินทร์ ปีเถาะ ครูโรงเรียนห้วยไข่เน่า คณะกรรมการอำนวยการ  
105 นายผดุงศักดิ์ ทบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดมโนรม คณะกรรมการอำนวยการ  
106 นางสาวกาญจน์ชนิตา แสนมนตรี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการอำนวยการ  
108 นางชุณหกาญจน์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
109 นางสาวนิตยา พงษ์เกษม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
110 นางสาวสาวิตรี ศิลา ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
111 นางสาวกรรณิการ์ สร้อยเสนา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
112 นางสาวรัชดาพร พรบุญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
113 นางสาวพิชญา แดงช่วง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
114 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
115 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
116 นางสาวพรรักษ์ ณรงค์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
117 นางสาวปภาณิน ปิงวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
118 นางสาวสุกัญญา สมัญญา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
119 นางสาวนภัสฉัตร์ กระชั้น ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
120 นางสาวกันทิมา ชัยอุดม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการรับรายงานตัว  
121 นางปัญญรัตน์ สีถัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
122 นางสาวนาตยา บีดิลและ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
123 นางสาวอัมรา โกษารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
124 นางสาวปิยวรรณ พยุงแสนกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
125 นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
126 นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
127 นางทัศนี วรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
128 นางสาวสุนันทา ป้องสีดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
129 นางณัฐชญา บุญธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
130 นางสาวสายวารินทร์ เยาวรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการรับรายงานตัว  
131 นางสมหมาย บุญสมทบ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
132 นางสาวพิมพิชชา ยารังกา ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
133 นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
134 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
135 นางสาวประวีณา สันป่าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
136 นางสาวกฤตติการ์ งามเอนก ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
137 นางสาวอรญา เนตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
138 นางสมพร เลิศศรีสุวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
139 นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
140 นางเบ็ญจา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
141 นางประไพ พลเมืองดี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
142 นางสาวณิชาภา วงศ์ปภาโสภา ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
143 นางวันทนีย์ หาเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
144 นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
145 นางพรทิพย์ บัวเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
146 นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
147 นางดรุณี ฉานุรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
148 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
149 นางสาวบังอร แปน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (อาหารและเครื่องดื่ม)  
150 นายอาคม ทิพวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 นายสันติภาพ ไชยแสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 นายกฤษณะ สายสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 นายเฉลิมเกียรติ รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 นายวัฒนะ แท่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 นายจิรเดช แหวนอาจ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นายปริญญา ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นายธเนตร เพชรแสวง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 นายชยพล ดิษศภัทร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 นายเอกภาพ อภัยจิตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 นางสาวกันตา บุญหลักคำ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นางอารี บีดิลและ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นายวิจิตร พึ่งปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 นายนิรันดร์ มาบเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 นายกฤษณะ นามใหม่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
166 นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
167 นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
168 นางสาวชลนี เทพวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
169 นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
170 นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
171 นางเบ็ญจา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
172 นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
173 นางสาวจุทารัตน์ ศรีกระทุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
174 นางสาวจุฑามาศ ช่วยเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
175 นางสาวกรรณิการ์ บุญมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
176 นางสาวพจนา ผ่องมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
177 นางสาวพจนา แจ่มจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
178 นางสาวเบญธสร บุญมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
179 นางดรุณี ฉานุรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
180 นางสาวพรรณรินทร์ หิรัญ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
181 นางสาวปาลิกา ช่องท้วม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
182 นายมนตรี คู่คิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
183 ว่าที่ร้อยตรีสุธน อาภรณ์หิรัญยรัศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
185 นายสาธิต พูนสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
186 นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
187 นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
188 นางสาวมยุรี วงษ์อารี ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
189 นางดุษฎี สาระบุตร ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
190 นางสาวนิทรา กำแพงหล่อ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 Tel. 095-3922-764 (ผู้ดูแลระบบ)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]