รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายวราธร   แวเตะ
2. เด็กชายอนวัช  สมภูงา
 
1. นางสาวหัทยาพร   รักษ์สุจริต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายสุทธิโชติ  พูลทวีป
2. เด็กชายอุชุกร  ลอยวิสุทธิ์
 
1. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายณัฐนนท์  เขียวรักษา
2. เด็กชายเอกพล  พุทธกลาง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พยุงแสนกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชินกร  กัสโก้
2. เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์คำ
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูวงศ์ปัติ
2. เด็กชายรัฐพล  จันทร์แจ้ง
 
1. นายธเนตร   เพชรแสวง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงทักษิณาพร  ทิมแหง
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลื่นกลาง
4. เด็กชายสุรพล  กิจเสริมส่ง
5. เด็กหญิงเจสซิก้า  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวชุติมา  สังทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ  แสงนวกิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายณัฐกานต์  ขำใจ
2. เด็กชายธนายุทธ  บัวลอย
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กัณหา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
5. เด็กชายอำนาจ  นิลชา
 
1. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
2. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายาวรรณ์
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายวรพล  ไตรยะภูมิ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สมภักดี
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายวิฤทธิ์พล  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสินาภา  ทองสุก
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดวงมณี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วกลม
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายวันเฉลิม  อำมาตย์
 
1. นายโสภณ  ทองศิลป์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงเพียงออ  ไชยลือชา
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุกิจปราณีกิจ
 
1. นางอินทิรา  แถมกลาง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1. เด็กชายอภิชิต  จันทร์หนู
 
1. นางสาธิยา  เบทส์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กอน
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นคง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายประสงค์  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส
 
1. นายประสิทธิ์  แสงกระจ่าง
2. นางสุวารี  พูนพงศา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นันจันทึก
2. เด็กหญิงอธิชา  จรูญศรีโชติกำจร
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางพัฒนี  สมจิตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ผิวผ่องศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สามสังข์
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายธนวุฒิ  บุญสมทบ
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ขวัญตา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลาคำ
3. เด็กหญิงอรัญญรัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สอนไพร่
2. นางสาวดารากรณ์  ไถวสินธุ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงชลิสฎา  เฉยแย้ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุขคำมี
3. เด็กชายพายุพัฒน์  ศรีปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
2. นางมยุรา  พันดนตรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธันยชนก  เฮงพัฒนาพงศ์
2. เด็กชายวิสรุตติ์  วรรณอินทร์
3. เด็กหญิงศรัณยา  เชอมึชา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
2. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กชายธนดล  สุภิญโญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายวรงค์กนก  บรรณจิรกุล
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงลลิตา  ล้อมพิมาย
 
1. นายอรรถกานต์   แก้วอ่อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองศรี
 
1. นายณัฐพล  อุ่นอบ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายทวีชัย  ชัยมหา
 
1. นายอรรถกานต์   แก้วอ่อน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายอรรถกานต์   แก้วอ่อน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงพรนภา  ตานี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงศราวดี  นิยมจิตร์
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ผาจวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริภัสรา  บางพุก
 
1. นางจริยา  ฤกษ์เกษม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐสุข 1. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายไพวัลย์  ศรีคำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงสุธิดา  คนรู้
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากยายจีน 1. เด็กชายกรกฏ  เกตุไทย
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงอรอุมา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วงคำ
2. เด็กชายคณกร  ประวัติกูล
3. เด็กหญิงจิรประภา  ศิริวรรณ
4. เด็กชายทรงเผ่า  สายกระสุน
5. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  ธนะสีลังกูร
6. เด็กหญิงธัญชนก  คงมั่น
7. เด็กหญิงนพรัตน์  มาตรง
8. เด็กหญิงนฤมล  แวงวรรณ
9. เด็กหญิงนัทชา  ทองพูล
10. เด็กชายปฏิภาณ  เพชรเมือง
11. เด็กหญิงพรรณดา  พะนิจรัมย์
12. เด็กหญิงพิรดา  สกุลเดช
13. เด็กหญิงรมย์นลิน  ชมชายผล
14. เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา
15. เด็กชายวิกรม  เถาวันดี
16. เด็กหญิงศิริพิชชา  พรมมี
17. เด็กชายศุภชัย  วังหาญ
18. เด็กหญิงศุภวรรณ  บุรีวงษ์
19. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
20. เด็กหญิงอรุณี  ปลูกอ้อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
3. นางสาวศิริรักษ์  นาคะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกมลภพ  พันธ์แตง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อภัยภักดิ์
3. เด็กชายกิตติภพ  อรัญโชติ
4. เด็กหญิงชไมพร  พู่ระหง
5. เด็กชายณัชพล  ทองปลั่ง
6. เด็กหญิงณัฐกุล  นะรากุล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินต๊ะวงษ์
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขเต็มดี
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบมี
10. เด็กชายพงศธร  เพชรอุแท
11. เด็กหญิงพิชาพร  สิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงพิชามญช์  แสนสบาย
13. เด็กหญิงภัทรวดี  วารุกา
14. เด็กหญิงมนัชญา  หรั่งเผ่าพันธุ์
15. เด็กชายมนัสกร  กลิ่นกลั่น
16. เด็กหญิงวรัญญา  อาคเทา
17. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฟูกทรัพย์
18. เด็กชายวีรภัทร  เวฬุวนารักษ์
19. นายศราวุธ  สินโจ้
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ซาบรีน่า
21. เด็กชายสุทัศน์  คำแสง
22. เด็กหญิงสุภัสสร  นวนสันเทียะ
23. เด็กชายสุรนาท  ใจจูมปา
24. เด็กหญิงอัจฉริยะพร  บุญประครอง
25. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสงกุล
26. เด็กชายเอกพงษ์  สีภูแพน
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
2. นายทิวากร  สุทธิประภา
3. นายเทพรัตน์  บุญครอง
4. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
5. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
6. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกมลภพ  พันธ์แตง
2. นายชาญชัย  หงษ์บิน
3. เด็กชายมนัสกร  กลิ่นกลั่น
4. นายศราวุธ  สินโจ้
5. เด็กชายสุทัศน์  คำแสง
6. นายสุพจน์  โคตรศรี
 
1. นายทิวากร  สุทธิประภา
2. นายคมจักร  สุขเสริม
3. นายสุชาติ  จารัญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หลักสุข
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  หนองบัว
 
1. นางสาวเขมจิรา  นึกเจริญ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกิตตินันท์  มีไชโย
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายชลชาติ   เต็มศิริพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นางสาวศิริญากรณ์  นำตานี
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูไม้
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ศรีนวลนิ่ม
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักณษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียบ
 
1. นางสาวเขมจิรา  นึกเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กหญิงอรปรียา   ยงชัยหิรัญ
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  จันทราช
2. เด็กหญิงกำไลทอง  กิมประโคน
3. เด็กหญิงจันทิภา  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงจิราภา  ภู่คล้าย
5. เด็กชายจิรายุทธ  สมทิพย์
6. เด็กชายชัยณรงค์  โฉมห่วง
7. เด็กชายติละกา  สมสา
8. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
9. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
10. เด็กชายธนดล  โต๊ะมุดบำรุง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวัตร
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทสิงห์
14. เด็กหญิงนัดดามาศ  น้อมระวี
15. เด็กชายนิธิศ  นามฉวี
16. เด็กหญิงนุจนาฏ  เหลาทอง
17. เด็กหญิงบุณยนุช  จุ้ยเจริญ
18. เด็กหญิงปนิษา  ผลไม้
19. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขมา
20. เด็กชายปิยะพงค์  นามนนท์
21. เด็กชายพงศพัค  แสงสว่าง
22. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะณี
23. เด็กหญิงมะลิ  ยศวิมล
24. เด็กหญิงมิตานัน  เพประโคน
25. เด็กชายยศธร  ไทยแท้
26. เด็กหญิงวชิรา  หน่อคาสุก
27. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีเหรา
28. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
29. เด็กหญิงศุภาพร  คมขำ
30. เด็กหญิงศุอาพร  คมขำ
31. เด็กชายสวพล  เนินสินทอง
32. เด็กชายสุธี  ลำดวน
33. เด็กหญิงอภิชญา  สีเทา
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
35. เด็กชายอำนาจ  คูเม้ง
36. เด็กหญิงเจนจิรา  พิลา
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ชนะบุญ
38. เด็กหญิงเพลินตา  ค้ำชู
39. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  บรรลือทรัพย์
40. เด็กชายไกรภพ  รุดทโชติ
 
1. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
3. นางภัคสกุล  มูลอุดม
4. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
5. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
6. นางอาจารี  วงค์อนุ
7. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายทีปรกอน  กลิ่นกลั่น
 
1. นายถนอมรัตน์  จึงดำรงกิจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จาตุรงค์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทิจันทร์
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  ศรีตันฑ์
4. เด็กหญิงกิริยา  สงวนสัตยากร
5. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์แดง
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพ็ชรวัฒนา
7. เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนเกตุ
8. เด็กหญิงญารินดา  เพชรแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐยา  มาสพเหมาะ
10. เด็กหญิงดารุณี  เรียนพิษ
11. เด็กชายธนากร  จินปนสิทธิชัย
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  พลอยขำ
13. เด็กหญิงธีรดา  บุญชัย
14. เด็กหญิงนงนภัส  ทองเอี่ยม
15. เด็กหญิงบุษรา  ไทรราตรี
16. เด็กหญิงปภัสรา  ทายะ
17. เด็กหญิงปาลิตา  คันทะมาลา
18. เด็กหญิงปิยธิดา  ฉิมพลี
19. เด็กหญิงพรนภา  ครึ่งมี
20. เด็กหญิงพรรพิษา  กุลยะ
21. เด็กหญิงภัคจิรา  สีใส
22. เด็กชายภาคภูมิ  หนองใหญ่
23. เด็กหญิงรัตนาพร  ไทรราตรี
24. เด็กหญิงรุ้งตะวัน   สายนภา
25. เด็กหญิงวรรณรดา  ไทรราตรี
26. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  จ้อยจินดา
27. เด็กหญิงสิริพร  มะปรางอ่อน
28. เด็กหญิงสิริวรรณ  โพธิ์สวัสดิ์
29. เด็กหญิงสุกัลยา  ยอดไธสง
30. เด็กหญิงสุรารักษ์  สืบทอง
31. เด็กหญิงอทัยรัตน์  ผลดี
32. เด็กหญิงอภิญญา  บุญทัน
33. เด็กหญิงอัญชนา  เขียวฉิม
34. เด็กหญิงอัญชลี  สัมนา
 
1. นายทรงวุฒิ  สุวรรณเกิด
2. นายอลงกรณ์   สุขเอี่ยม
3. นางนาฎฤดี  ชาวโพธิ์
4. นายมานพ  รอดวิบาก
5. นางสาวมุจลินท์  โตลาภ
6. นางสาวศรินทิพย์  เรืองหิรัญ
7. นางกนกพร  อ่ำกลาง
8. นางสาวขวัญศรี  ชาวสวน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์ศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  สารี
3. นายณัฐวุฒิ  สีลาด
4. เด็กชายต้นเพชร  พรมมา
5. เด็กชายธนาวุฒิ  มากะเต
6. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดมรักษ์
7. นางสาวปภาวรินทร์  หรั่งเผ่าพันธุ์
8. นางสาวภาวิณี  ีสีลาโส
9. เด็กชายอภิรักษ์  เผ่าเพ็ง
10. นางสาวโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงคุลิกา  แสงคำ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วอุดม
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอุดม
4. เด็กชายชวัลวิทย์   นามประโคน
5. เด็กหญิงชุติมา  คำนะ
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำแสน
7. เด็กชายทิพย์ศักดิ์  มากมี
8. เด็กชายผลิตโชค  เริงเกษตรวิทย์
9. เด็กชายรวิภาส  นาคเงินทอง
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อาษาโน
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา  การสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
6. นางสาวอาทิตยา  ไพรอนันต์
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมขุนทด
3. เด็กหญิงชุติมา  โชตินิกร
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปุระพรม
5. เด็กหญิงอมราพร  เงินท้วม
6. เด็กหญิงอุษา  พุกผล
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวชุติมา  คะลีล้วน
4. นางสาวนุชนารถ  ทาณะระ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ติ้ง
2. นางสาวปภาวรินทร์  หรั่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
4. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
5. เด็กหญิงพรดา  การสุข
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
7. นางสาวอาทิตยา  ไพรอนันต์
8. นางสาวโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวศศิธร  จันทร์ขามป้อม
4. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  เชอร์ปา
2. เด็กหญิงธัญชนก  พิงกี้ เฮอร์แมน
3. เด็กหญิงนัทธมน  ชัยประภา
4. เด็กหญิงบุณยานุช  ปินฑะมาน
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  แวดส์ลีย์
6. เด็กหญิงพิชานันต์  เนาวบุตร
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  แม็คคาร์ชี
8. เด็กหญิงแองเจลิน่า  แฮมิลตัน
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
3. นางสาววรรณี  สุขอยู่
4. นางภัทรานิษฐ์  เจริญศุภจิรนนท์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงจศิตา  สีสมพา
2. เด็กหญิงชุติมา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  จิตร์ครบุรี
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันสิทธิ์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  มุทาธนกุล
6. เด็กหญิงนัดดา  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงมนต์นภา  ห้วยใหญ่่
8. เด็กหญิงมนทิรา  แขวนงาม
9. เด็กหญิงยุพาพร  แจ่มใส
10. เด็กหญิงศิริฉัตร  รัตนาพิทักษ์
11. เด็กหญิงอารียา  โทสวนจิต
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
3. นางอาจารี  วงค์อนุ
4. นางสาวมยุรา  วังศิริกุล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วคำ
2. เด็กหญิงชญานิช  ปรีดาศักษ์
3. เด็กหญิงชาริณี  บุญญเขตต์
4. เด็กหญิงญาดาวดี  วจีสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐฐา  นงนุช
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนดา
7. เด็กหญิงธิติมา  บุญเซ่ง
8. เด็กหญิงปภาวดี  ป้องทอง
9. เด็กหญิงแพรวนภา  อภัยวงศ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  หินดำ
2. นางอัญชรี  อุไรรักษ์
3. นายธวัชชัย  จอมคำสิงห์
4. นางสาวอุไรพร  นาคนิ่ม
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นายภควัต  แดนนารัตน์
2. นายยอดธง  ทองดี
3. นางสาวยุพาพร  ยศจิ้งหรีด
4. นายวิรัจน์  สุขเสาร์
5. นายสมหมาย  สวัสดี
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางกองแก้ว  ประมวล
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ทองแม้น
2. เด็กชายก้องภพ  วิเชียรเครือ
 
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คำพิมพา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพียรหาสิน
3. เด็กชายณภัทร  บุญเรือง
4. เด็กชายธนกร  ชมพูนุช
5. เด็กชายนนทพันธ์  ข่อมขันธ์
6. เด็กชายภานุพงศ์  ลื่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  อาภรณ์หิรัญรัศ
2. นายนิรันดร์  มาบเมือง
3. นายสาธิต  พูนสวัสดิ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชินเวียพรมราช
2. เด็กหญิงณภัทร  พูนประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปิ่นไพร  สุนทรแต
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์งาม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสอน
6. เด็กหญิงอริสรา  โคตรัตน์
 
1. นายสำเนียง  ปีมะนาว
2. นายธณัชช์กรณ์  ลาดนอก
3. นางปราณี  หัดกล้า
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายชาญชัย  วิไล
2. เด็กชายณัฐพล  คมสันทัด
3. เด็กชายทศพร  ทองคำ
4. เด็กชายธีรวัฒน์  หนองบัว
5. เด็กชายศิริโรจน์  สีลุนใด
6. เด็กชายสิทธิโชค  บุญสมัคร
7. เด็กชายอิทธิพล  โหราศาสตร์
8. เด็กชายเทพฤทธิ์  สุภาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
2. นายเจริญ  สุรารักษ์
3. นางสาวจินตนา   เปี่ยมลาภ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกัญญา  สุหร่าย
2. เด็กหญิงภริดา  ประเสริฐดำ
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หวังซัน
 
1. นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาถาบำรุง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  มีจังหาร
 
1. นายพิบูลย์  วีรเดชะ
2. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขคำมี
2. เด็กชายธนพล  มุดขอนแก่น
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายวิวัฒน์  การมงคล
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวสุพล  มนต์วิเศษ
2. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ทรัพยา
 
1. นางสาวลัดดา  สายพาณิชย์
2. นางสาวสุวิดา  ทรัพย์แสนดี
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายธีรพงศ์  ยอดสร้อย
2. นายภาณุ  สิงห์เสนา
3. นายอุเทน  คำฉ่ำ
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นายทิชานนท์  แตงโสภา
2. เด็กหญิงมัณษญา  คันธศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายวิทยา  ดำรงค์ธรรม
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ทนน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายสหรัฐ  โชติวรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายรวี  นามวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประหยัดการ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายนภัทร  แซ่ลิ้ง
2. เด็กชายโฮจุง  ยูน
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แย้มไสว
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยิ่งจืนจบ
2. เด็กหญิงอุดมพร  มุ่งนา
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายพงศธร  วันสันเทียะ
2. เด็กชายวมินทร์  จินตนา
 
1. นายสมชัย  กาญจนเลขา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกิตติธร  ภู่ทอง
2. เด็กชายทัชชกร  ไชยเดชชนม์
 
1. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  คชคง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  แผลงศร
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กชายทิพากร  ผลาสุขกิจ
2. เด็กชายรพีภัทร  บุตรพรม
3. เด็กชายรัชชานนท์  ปากดี
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายนครินทร์  หวลประโคน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ปัญญะภา
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญะภา
 
1. นายสมบูรณ์  โคนเคน
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กชายรัชชานันท์  ทิมอรรถ
2. เด็กชายวุฒิชัย  รอดทอง
3. เด็กชายอัครชัย  แสงพิทักษ์
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กหญิงปณาลี  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงยุพา  โอลา
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  แก้วสกุล
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางวิภา  โตอรุณ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสียงสังข์
2. เด็กหญิงวรรณี  แสงรักษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพิกุล
 
1. นางสิริกาญจน์  สุขศิลามณี
2. นางปราณี  เพชรบูรณ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงจูลี่  ฟันเดย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ดุลยสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ช่วยมณี
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
2. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพัฒนกุล
2. เด็กหญิงมลทิรา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงศานตมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
2. นางประภี  คำประทุม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงปณิดา  ประทุมโสม
2. เด็กหญิงพรชฎา  ถึงปัดชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชะรินทร์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณไตร
5. เด็กชายเกริกไกวัล  เกิดโมลี
6. เด็กหญิงไอริน  แสงทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
3. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  กุลโต
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงสุรียา
3. เด็กหญิงพฤกษา  ชำนาญดู
4. เด็กหญิงพัชรมณี  โมรา
5. เด็กหญิงรัชนีกร  มาตะรักษ์
6. เด็กหญิงศตพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
3. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนศักดิ์
2. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงอรอุมา  พงษ์เอม
 
1. นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
2. นางฐิติมา  นาครัตนะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สายปิยพันธุ์
3. เด็กหญิงอลีนา  โทสวนจิต
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นอยู่
2. เด็กหญิงวนาลี  กรุตบาง
3. เด็กหญิงสุวรรณดี  เจียมศิริ
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางสาวสุภัสสรา  พรหมบุตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงทักษพร  เมืองคง
2. เด็กหญิงธนัญญา  บัวระภา
3. เด็กหญิงเมี๊ยะเต็ง  ลุงซอ
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนะบางแก้ว
2. เด็กหญิงวิไรวรรณ  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงเอมมี่  ลินซ์
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนุชลดา  อบเชย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ประจงใจ
 
1. นางชุลีพันธุ์  เจริญกัลป์
2. นางพรทิพย์  บุญถึง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงธนพร  เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  จั่นคล้าย
3. เด็กหญิงปวีณา  แสงบุญมา
 
1. นางสาวศรุตยา  กันทะวงศ์
2. นางสิริยากร  ทำเนาว์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจตุพร  ทามูล
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกสร
3. เด็กหญิงอภัสรา  บัวตูม
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หนูลาย
2. เด็กหญิงนันทิยา  หมู่ทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไพยแสน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสีใหม่
2. นายรัตพล  หลีสู
3. นางสาวอนุศรา  อาลอ
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กหญิงศศิภา  พูนมนัส
3. เด็กหญิงสโรชา  จันปลิว
 
1. นางสาวอารีย์ยา  กาญจนกันติ
2. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีสุดหา
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุขโข
3. เด็กหญิงศิริพร  นาครักษ์
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 1. เด็กหญิงชนาพิมพ์  ศรหัต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมรานนท์
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ชัยรัตน์
 
1. นางรติยา  สีใสสุข
2. นางนภาพร  เทพสิงห์
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กหญิงชญานิตย์  ทองสัน
2. เด็กหญิงณัฐนิชาช์  เกิดผล
3. เด็กหญิงสุดธิดา  วรรณมาลี
 
1. นางจิตใส  อยู่สุขี
2. นางกิติยา  ศรีคัง
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สุระภี
2. เด็กชายอนันต์  ภูดอนนาง
3. เด็กชายเทพทัต  อำนัดมาตย์
 
1. นางดวงใจ  อยู่สุข
2. นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  พรรัมย์
2. เด็กหญิงแอนนี่  โสวรส
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางพิมล  หอมสุวรรณ
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
2. เด็กชายยุทธิพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางหฤทัย  ทิมผลประเสริฐ
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สาลีผล
2. เด็กชายณรงศักดิ์  รณเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางหฤทัย  ทิมผลประเสริฐ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายภูมิรพี  สุริยะ
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เชตุนุช
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายรุจิกร  พาชาลี
 
1. นางสาวสกุณา  ลักษณะสุต
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สดใส
 
1. นางสุจิตรา  อารัญวาสน์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  บุญเหมาะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภูมิภักดิ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   ไกรฤทธิ์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิชัย
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
 
1. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รับมา
2. เด็กหญิงชลนิชา  เจนช่าง
3. เด็กหญิงเกศมณี  นำบุญถาวร
 
1. นางจิรณัฏฐนิชา  เพชรเจ็ก
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบบอน 1. เด็กหญิงจิตราภา  งามเนตร
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เสียงสังฃ์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชินศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง
2. นางสาวสุธาทิพย์  เวชเจริญ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กหญิงชานิสา  พิศวงค์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ภู่นวล
3. เด็กชายภากร  ลิ้มเซ่งฮวด
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
2. นางภาวินี  สุจำนงค์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศร
2. เด็กชายธเดช  กองสุขผล
3. เด็กชายวีรภัทร์  แช่มนิล
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  จำแน่
2. เด็กชายวัชรพงศ์  มีศรี
3. เด็กชายไกลวิชญ์  ศรีนิล
 
1. นางสาวนภาวรรณ  ทองเอม
2. นางสาวอำไพ  พัดทอง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายธิวา  พิมพา
2. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
3. เด็กหญิงแพรวา  ไชยจิตต์
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิอัมพร
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยใหญ่ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สืบตระกูลเกียรติ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจอารี
 
1. นางสาวศุภารี  คล่องดี
2. นางสาวสุทธิรา  เกษมราษฎร์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสุประสิทธิ์  เกตุเต่าให
2. เด็กหญิงอรอุมา  ถ้วยทอง
 
1. นางเทวี  พันธ์เพชร
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายสุริยา  ชาญาติ
2. เด็กชายสุวัฒน์  มาลีวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชาธิพา
2. นางสาวอรวรรณ  เรืองเดช
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายกัณฑ์หา  มีระวาน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทีฆานาม
3. เด็กชายจารุวิชญ์   กุลน้อย
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเกตุ
2. เด็กชายณัฐพล  ภูหลง
3. เด็กชายธนกฤต   สำอางค์อินทร์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ