หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 274 โรงเรียนคลองขวาง 3 7 6
2 282 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 1 1 1
3 332 โรงเรียนคลองพานทอง 6 13 8
4 280 โรงเรียนจันทร์เจริญ 1 3 2
5 258 โรงเรียนตลาดคลอง 16 6 19 13
6 315 โรงเรียนตลาดเปร็ง 1 23 5
7 231 โรงเรียนบึงสิงโต 6 17 10
8 235 โรงเรียนบึงเทพยา 3 6 3
9 182 โรงเรียนบ้านคลอง 21 5 7 5
10 319 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 0 0 0
11 187 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 3 10 6
12 283 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 18 44 26
13 277 โรงเรียนบ้านบางข้าว 0 0 0
14 170 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 3 1
15 192 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 1 1 1
16 268 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 18 31 24
17 203 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 3 6 4
18 173 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 0 0 0
19 323 โรงเรียนบ้านสีล้ง 6 11 8
20 314 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1 2 2
21 176 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1 3 2
22 222 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 5 9 8
23 230 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 10 22 17
24 260 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 11 30 21
25 238 โรงเรียนปากบึงสิงโต 1 6 3
26 219 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 10 26 11
27 328 โรงเรียนพระพิมลเสนี 1 1 1
28 285 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 5 13 10
29 291 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0
30 259 โรงเรียนวัดคลอง 18 2 24 2
31 288 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 5 9 7
32 290 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0
33 183 โรงเรียนวัดคลองสวน 11 20 14
34 270 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 2 5 3
35 320 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 1 3 2
36 204 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 1 3 2
37 206 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 0 0 0
38 174 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 5 20 10
39 232 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 6 16 6
40 240 โรงเรียนวัดดอนทราย 4 4 4
41 307 โรงเรียนวัดดอนทอง 20 90 40
42 228 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 0 0 0
43 233 โรงเรียนวัดตะพังคลี 0 0 0
44 308 โรงเรียนวัดทด 4 9 6
45 179 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 18 49 32
46 210 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 11 30 12
47 177 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 3 7 5
48 236 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 5 3
49 281 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 5 17 10
50 311 โรงเรียนวัดบางปรง 2 7 4
51 167 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 14 10
52 279 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 2 5 4
53 310 โรงเรียนวัดบางพระ 1 6 3
54 180 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 43 84 52
55 181 โรงเรียนวัดบางสมัคร 11 23 19
56 217 โรงเรียนวัดบางสาย 2 4 3
57 326 โรงเรียนวัดบางเกลือ 7 17 9
58 324 โรงเรียนวัดบางแสม 15 63 33
59 193 โรงเรียนวัดบางไทร 1 1 1
60 194 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 0 0 0
61 269 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 3 10 6
62 220 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 10 25 19
63 312 โรงเรียนวัดบ้านนา 0 0 0
64 197 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 9 53 16
65 184 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 6 5
66 211 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 25 52 40
67 199 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 2 4 2
68 284 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 1 3 2
69 242 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 10 40 17
70 309 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 9 37 20
71 273 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 9 42 21
72 329 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 4 10 5
73 237 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 1 2 1
74 256 โรงเรียนวัดรามัญ 1 6 2
75 215 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
76 243 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 12 36 23
77 195 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 0
78 245 โรงเรียนวัดลาดบัว 0 0 0
79 278 โรงเรียนวัดลาดยาว 0 0 0
80 185 โรงเรียนวัดล่าง 8 41 18
81 247 โรงเรียนวัดศรีมงคล 9 21 14
82 292 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 15 30 22
83 172 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 0 0 0
84 249 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 32 57 43
85 186 โรงเรียนวัดสองคลอง 3 6 4
86 246 โรงเรียนวัดสามกอ 2 2 2
87 325 โรงเรียนวัดสุขาราม 9 14 12
88 189 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 2 9 4
89 271 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 0 0 0
90 241 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 13 9
91 169 โรงเรียนวัดหนามแดง 3 51 12
92 257 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 6 29 12
93 275 โรงเรียนวัดหล่อฯ 2 6 4
94 248 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 0 0 0
95 244 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
96 267 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 10 23 16
97 313 โรงเรียนวัดเกาะ 5 7 5
98 171 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 1 3 1
99 190 โรงเรียนวัดเขาดิน 3 12 8
100 214 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 3 2
101 178 โรงเรียนวัดเทพราช 3 7 5
102 209 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 2 5 3
103 252 โรงเรียนวัดแคราย 2 2 2
104 175 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0
105 289 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 2 20 2
106 306 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 8 6
107 196 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0
108 198 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 11 24 16
109 287 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 3 2
110 208 โรงเรียนวัดไชยธารา 3 8 5
111 253 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 6 17 10
112 327 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 2 4 3
113 276 โรงเรียนสกัด ๘๐ 1 5 2
114 251 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 6 8 6
115 264 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 6 16 10
116 322 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 22 9
117 261 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 5 5
118 250 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 4 11 8
119 272 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 1 5 2
120 229 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 1 2 2
121 263 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 4 12 6
122 234 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 3 7 5
123 255 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 0 0 0
124 212 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 2 8 5
125 254 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1 3 2
126 286 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1 2 1
127 200 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 5 13 9
128 201 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 3 6 3
129 262 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 17 31 22
130 266 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 5 8 6
131 316 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1 1 1
132 202 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 9 25 17
133 213 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 16 46 29
134 205 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 3 2
135 317 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 1 1 1
136 188 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 2 3 2
137 265 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 2 6 4
138 239 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 3 2
139 168 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 25 48 30
140 207 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 12 18 18
141 318 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0
142 191 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 8 12 5
143 223 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 7 30 12
144 294 โรงเรียนดาราสมุทร 1 2 1
145 305 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ 0 0 0
146 218 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 0 0 0
147 304 โรงเรียนมารดานฤมล 9 28 13
148 303 โรงเรียนวัฒนาลัย 1 2 2
149 297 โรงเรียนศรีวรการ 4 8 4
150 302 โรงเรียนศรีวิทยา 8 25 11
151 298 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
152 299 โรงเรียนสันติภาพ 8 47 14
153 300 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 0 0 0
154 301 โรงเรียนอนุบาลจันทรา 0 0 0
155 295 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 1 1
156 296 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 3 4 4
157 293 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2 8 2
158 225 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 9 18 10
159 224 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 3 2
160 330 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 0 0 0
161 227 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 11 5
162 226 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 0 0 0
163 221 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 11 24 14
164 331 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 12 27 19
รวม 803 2168 1243
3411

ติดต่อสอบถาม นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 0860190028
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]