รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายจิราวัฒ  จันทศิลป์
2. เด็กชายญาณศรณ์  ดอกไม้เงิน
 
1. นายณรงค์  สอนเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เภตรา
2. เด็กชายเดชาวัต  แจ้งสันเทียะ
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกฤษตาลัย  โกเมนท์
2. เด็กชายเอกภพ  กรีเวียน
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายพรหมขจร  โคบุตร
2. เด็กชายยงยศ  ตันเงิน
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  เจิมภักดิ์
2. เด็กชายสหรัฐ  กุสุมายุทธ
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายนวดล  มะเล็ก
2. เด็กชายพัชรพล  สะและหมัด
3. เด็กชายพันธกานต์  มะนูลีม
4. เด็กชายอนันฏา  ทับทิมทอง
5. เด็กชายอนาวิน  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวพัฒพร  ด้วงพิบูลย์
3. เด็กชายอานนท์  แสงศรี
4. เด็กชายอิษรา  การพิทักษ์
5. เด็กหญิงเสาวนิตย์  แจ้งเวหา
 
1. นางสาวผกามาส    ศรีตระกูล
2. นางสาวสใบแก้ว   เกตุชาติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฉัตรวีระศรีกุล
2. เด็กชายวัชรวิชญ์   หนูสลุง
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. เด็กชายวรดร  คัณทักษ์
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงบุษกร  วงค์สงฆ์
2. เด็กชายประเสริฐนาม   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมศรี  แหยมพรรนัย
2. นางสาวเบญญาภา  สุมิรัตนะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงรัตนพร  บุญน้อย
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอธิชา  ฮะสูน
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คะหงวน
 
1. นางปีติรัตน์  ปัญญา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงณปภา  เขตร์หลุมข้าว
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงปานวาด  แซ่ย่าง
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บู่พุก
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายธนัชชัย  สืบทิม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทรเทวา
 
1. นางสรวงสิน  จำรัส
2. นายเจริญ  จำรัส
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ใจเที่ยง
2. เด็กชายธนวัฒน์  น้ำจันทร์
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  โต๊ะหยัน
2. เด็กหญิงอนันตภรณ์  ดีเอี่ยม
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายทัศนัย  ฮับซัน
 
1. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนรัญญา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงหญิง  คำใส
 
1. นางราตรี  โชคพานิชศิริ
2. นายเจริญ  จำรัส
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เจริญผล
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์เทศ
3. เด็กชายอานัท  แก้วนุช
 
1. นางสุพัตรา  มีอนันต์
2. นางสุมณฑา  มีอนันต์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายภูเบศ  ยศยิ่งยงค์
2. เด็กชายวีรกุล  นุ่มเจริญ
3. เด็กชายสิทธิชัย  อยู่ระ
 
1. นางสุนีย์  สุขโขใจ
2. นางวาสนา  พูลสวัสดิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายภพนิพิฐ  โง้วเจริญสุข
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสรวิศ  บุนยะริศ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  พุ่มพวง
 
1. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงธิญาดา   โนรีราษฎร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกตุสูงเนิน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย 1. เด็กหญิงจิตรทิวา    วิมลพักตร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกตุสูงเนิน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ชัยเสนา
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นายนุชา  จั่นเจริญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิธร  ตาดคำ
 
1. นางสาวอรนุช  ชัยประทุม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กหญิงน้ำริน  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวทองไกร  ชูรัตน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเพ็ง
 
1. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงรัตนากร  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขุมทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กระจาด
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายอธิภู  จรพินิจ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กชายมารุต  ขวัญยัง
 
1. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เยื้องไกรงาม
 
1. นางสาวอรนุช  ชัยประทุม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงกชามาศ  ชาเขียว
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  จุลสินธุ์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   รจนัย
4. เด็กหญิงธารทิพย์  อรุณโณ
5. เด็กหญิงนัดดา  อ้นประเสริฐ
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หลิ่มไชย
7. เด็กชายพงศกร  สุขเจริญ
8. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วสุกใส
9. เด็กชายสำเริง  อนุสิทธิ์
 
1. นายสุเทพ  ตรีศรี
2. นางสาวสุดอนงค์  แก้วสุข
3. นายฉลองชัย  เจริญสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจันทกานติ์    มณีรุ่ง
2. เด็กหญิงจิตติมา   ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงชนิษา   ชลารักษ์
4. เด็กหญิงชลธิชา   สร้อยฟ้า
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   กล้าหาญ
6. เด็กหญิงนภัสตรา   จันทร์ทอง
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ   สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายปิติ   ลือโรจวงค์
9. เด็กหญิงพัชรภรณ์   คงแก้ว
10. เด็กหญิงรสกร   เหลืองศิริ
11. เด็กชายวงศธร   สุขดี
12. เด็กหญิงวรรณวิสา   พ่วงพรมมา
13. เด็กหญิงวันวิสา   ดาษพินิจ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ค้อวัน
15. เด็กชายอรรถพล   แก้วเกิด
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
2. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
4. นางเกศ  น้ำทิพย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กหญิงกรดาริน  โตอารีย์
2. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีทองใบ
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  วงษ์สมิง
4. เด็กชายชินภัทร  โพธิ์ศิริ
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  หิรัญรักษา
6. เด็กชายธราเทพ  วรรณคำ
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขเลิศสิน
8. เด็กหญิงบุญฑริกา  พินิจ
9. เด็กหญิงปฐมาวดี  พรมสงวน
10. เด็กหญิงปภาวดี  พงษ์เกษตร
11. เด็กชายภิรวุฒิ  บุรพจิตร
12. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เม่นชาวนา
14. เด็กหญิงสุภิดา  แสงอุไร
15. เด็กหญิงแพรวา  ศรีใย
 
1. นางสาวชัชฎา  ชุนิวารวัฒน์
2. นางสุธาศินี  สุขศิริ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กหญิงกชกร  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายกฤษณะ  พงษ์มณี
3. เด็กชายชานนท์  รอดรัตนะ
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ชัยเสนา
5. เด็กชายนพกิจ  กาญจนเกตุ
6. เด็กชายปรีชา  คำบรรจง
7. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
8. เด็กชายศุภกร  นาเจริญ
9. เด็กชายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
10. เด็กหญิงสโรชา  ชูลาภ
11. เด็กชายอดิเทพ  เหมือนเพชร
12. นายเสถียร  เชิดชู
 
1. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
2. นายธาณี  แสงอรุณ
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษภัค  ดิลกเอกธนากร
2. เด็กหญิงจัน  หอมพระจัน
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  จิระโส
4. เด็กหญิงชุติกานต์  กัลยา
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ใจอารีย์
6. เด็กชายณัฐพล  สาแก้ว
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  ราษกล
8. เด็กชายพงศกร  แก้วทอง
9. เด็กหญิงมารติน  สิทธิ
10. เด็กชายรพีภัทร  คำประสิทธิ์
11. เด็กหญิงวนัสนันท์  ประดับเพ็ชร
12. เด็กหญิงวรัญญา  บุญถนอม
13. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แป้นบางนา
14. เด็กหญิงศศิธร  เงินรัตน์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำประสิทธิ์
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำดี
17. เด็กหญิงสโรชา  เกิดสิงห์
18. เด็กชายอรุณ  โตมา
19. เด็กชายเทพทัต  โพธิมากูล
20. เด็กชายเอกวิเชียร  ศิริเทพ
 
1. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
2. นางเนตรนภิส  นพเกตุ
3. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวเกษมสุข  อู่พิทักษ์
5. นางสาวชมพูนุช  ประเสริฐ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชร์ดำ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมนิยม
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองบุญมา
4. เด็กชายครรชิตพล  จันวัฒน์
5. เด็กชายจีรพัฒน์  ผาดผ่อง
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  อึ่งแดง
7. เด็กชายชาญณรงค์  ลออเงิน
8. เด็กหญิงชไมพร  จุลหุ่น
9. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีสุระ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอินทร์
11. เด็กหญิงณัฐรดา  ชุ่มถิ่น
12. นายณัฐวุฒิ  ประทุม
13. เด็กหญิงธนพล  ลิ้มหลาย
14. เด็กชายธนวัฒน์  ทองอินทร์
15. เด็กชายธนาวุฒิ  ลิ้มหลาย
16. เด็กหญิงธีรดา  ทับทิม
17. เด็กหญิงนิธิวดี  มูลศรี
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงส่ง
19. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์  กลับประสิทธิ์
20. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จุลหุ่น
21. นางสาวพาวิณี  ชื่นอารมย์
22. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์นอก
23. เด็กชายภูวเนตร  เฉยสอาด
24. เด็กหญิงรวงข้าว  พิกุลพวง
25. เด็กหญิงรัตติกาล  กรรคชรัตน์
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เหมแดง
27. เด็กหญิงวรกมล  เสียงเย็น
28. เด็กหญิงวราภรณ์  รอยรัตน์
29. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอินทร์
30. นายวีรพล  วิไลวรรณ์
31. นายศุภคง  แฉ่งเจริญ
32. เด็กชายสัญญาลักษณ์  พลายวัน
33. เด็กหญิงสิริสุข  ชื่นอารมย์
34. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์แก้ว
35. เด็กหญิงสุธีมนต์  ฐิติพรสุรพัศ
36. เด็กชายอนุพงศ์  พึ่งสุรินทร์
37. นางสาวอารียา  ทับทิม
38. เด็กชายเกรียงไกร  จุลหุ่น
39. เด็กหญิงเกศินี   ทองบุญมา
40. เด็กชายเมธานุวัฒน์  เพ็ชรดำ
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
2. นางพเยาว์  ภาษิต
3. นางศศิวิมล  ซิ้มฉันท์
4. นางสุภาพร  ร่องจิก
5. นางสุณาริน  แร่ทองขาว
6. นางสาวสมสุข  เมฆโหรา
7. นายพเยาว์  ปลื้มใจ
8. นางสาวธิดารัตน์  ตะเภาเงิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  กันแม้น
2. เด็กหญิงวณิดา  สายทอง
3. เด็กชายศิวกร  คงเมฆ
4. เด็กชายสหรักษ์  มากะเต
5. เด็กชายสิรภพ  เรืองชนา
6. เด็กหญิงอัญธารีย์  ประทุมเมศวฺ์
 
1. นายเอกภพ  คงปั้น
2. นายพีระพงษ์  สวัสดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายภูวิศ  สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษยา  เหมล้วน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกฤษณะ  อะทะไชย
 
1. Mr.Danny  B.Moral
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. Mr.Danny  B.Moral
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงไอยา  พรหมมาวัน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายเกรียงไกร  จุลหุ่น
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายภูวิศ  สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีนวล
 
1. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  น้อยเชี่ยวกาญจน์
 
1. นางสาวชญากาณฑ์  ขันธ์แก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นายธนัช  ธนอมรพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกรกนก  น่วมทนงค์
2. เด็กหญิงจันทร์พฤษภาภรณ์  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจุฬาวดี  สำราญ
4. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
5. เด็กชายชานนท์  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
6. เด็กหญิงชโลธร  จั่นพา
7. เด็กหญิงญาณภัทร์  โหมดนุช
8. เด็กชายฐิติพงศ์  มั่นคง
9. เด็กหญิงณัชชา  กุลสัจจะ
10. เด็กหญิงณัฐฏราภรณ์  กฤตยารักษ์สกุล
11. เด็กหญิงณิชมน  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงธนิษฐา  จูมพะบุตร
13. เด็กชายธราเทพ  ศิริรัตน์
14. เด็กหญิงธีรดา  จิตรประสงค์
15. เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม
16. เด็กชายบรรณวัชร์  พูลสวัสดิ์
17. เด็กชายประทีป  ฐิติภิรมย์ภร
18. เด็กหญิงประเสริฐศรี  ทาศรี
19. เด็กหญิงปรียานุช  ประทุมทอง
20. เด็กหญิงปัจจะมาพร  รัตนถิรสกุล
21. เด็กชายพงษ์นภัทร  แซ่ลิ้ม
22. เด็กหญิงพรรณธร  ศรีโกเศรษฐ
23. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดิลกศรี
24. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อู่ทรัพย์
25. เด็กหญิงภิญญาธิดา  สีหามาตร
26. เด็กชายรพีภัทร  ปราโมทย์
27. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดิษฐสรรพ
28. เด็กหญิงวรนันท์  ด้วงเนียม
29. เด็กชายวสันต์  ถนอมสุข
30. เด็กชายวายุ  ศรีสุข
31. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีธิ
32. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  น้อยพลี
33. เด็กหญิงศศิณา  เดชศักดา
34. เด็กหญิงศศิปรียา  ลัมพาภิวัฒน์
35. เด็กชายสรวิศ  สุริยงค์
36. เด็กหญิงสรัญญา  กองคำ
37. เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรชัย
38. เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ศรีสวัสดิ์
39. เด็กหญิงอติมา  วิจิตทาดา
40. เด็กชายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
2. นายพงศกร  นิ่มเอี่ยม
3. นางสาวณยนิตย์  อนันต์นพสุนทร
4. นางนฤมล  วงษ์เรณู
5. นายนุชา  จั่นเจริญ
6. นายพงศ์พันธุ์  สุขพงษ์ไทย
7. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
8. นางวรีชญา  ชอบดี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายจิรายุ  นีซัง
2. เด็กชายธนญชัย  พินิรัมย์
3. เด็กชายธัญเทพ  บือขุนทด
4. เด็กหญิงนภสร  คงวิชา
5. เด็กหญิงนฤมล  จินนารอด
6. เด็กหญิงวิชุดา  บุญชู
7. เด็กชายวีรภัทร  ใจสามารถ
8. เด็กชายศิวะเวทย์  ไกรณรงค์
9. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ฟักทองพันธ์
10. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยชนะ
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
2. นางสาวธณิฏฐา  อาษานอก
3. นางสาวเบญญาภา  สุมิรัตนะ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกิตติพร   ทะยอมใหม่
2. เด็กชายจิระพันธ์  เหมาะสม
3. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
4. เด็กหญิงนราวัลย์  เหล็กแดง
5. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  เมืองมีทรัพย์
6. เด็กหญิงศิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
7. เด็กชายอนัตชัย  ใจดี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญณรงค์
9. เด็กชายอิทธิพล  จันทร
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เกิดแก้ว
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
3. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลมฟื้น
2. นางสาวจารุวรรณ  เวียงสมุทร์
3. เด็กหญิงชไมพร  ไขแสง
4. เด็กหญิงนริศรา  เรืองโชติ
5. นางสาวนิภาวรรณ  ศรีสมบัติ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  หมื่นสุดตา
7. เด็กชายมงคล  สินชัย
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
4. นางสาวจิราวรรณ  ศรีละบุตร
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงนฤมล  พลเภา
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  คำสิงห์
4. เด็กชายศราวุธ  โรจนมาณ
5. เด็กหญิงศิริมล  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กหญิงสุพิชญ์วดี  หิรัญพวง
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
4. นางสาวจิราวรรณ  ศรีละบุตร
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกันธิชา  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ลือชัย
3. นางสาวฐิติมา  สำรวย
4. เด็กหญิงฐิติยา  นราราช
5. นางสาวณิชารัศม์  พัฒน์ศุภวิชญ์
6. เด็กหญิงณิญาธรณ์   พลขันธ์
7. นางสาวพฤกษา  รอดพิพัฒน์
8. นางสาวภัทราภรณ์  ทาดาจันทร์
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ
3. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐาดาว  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐสินี  ศักดิ์สวัสดิกุล
4. เด็กหญิงธิดาพร  เทศพันธ์
5. เด็กหญิงนันทิชา  ปานนอก
6. เด็กหญิงปิยาพร  คำสุข
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  รังมูล
8. เด็กหญิงอรปรียา  พรมวงษา
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  วิเศษทอง
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ชัยกิตติภรณ์
3. เด็กหญิงนัสฐาวดี  ม่วงชูอินทร์
4. เด็กหญิงปิยนันท์  ปั่นสี
5. เด็กหญิงพลอยชมภู  ศรีรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงภาวิณี  บุตตะ
7. เด็กหญิงรัชญา  สุวรรณะ
8. เด็กหญิงสิรินาถ  ทองเหลือง
9. เด็กหญิงอรณัญช์  อรุณนิวัฒน์
 
1. นายเทพสถิต  ผ่องจิตร
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายภูวิศ  สุดพราหมณ์
4. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
5. เด็กหญิงไอยา  พรหมมาวัน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นายเอกภพ  คงปั้น
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1. เด็กชายกีรติ  อุ่นศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดิษประธูป
 
1. นายวาทิต  วิศิษฏ์รัตนวาทิน
2. นางกิจลดา   สุรัสโม
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดเปร็ง 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนศิลป์
3. เด็กชายกิตตินัน  เรืองแจ่ม
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  รัตนศิลป์
5. เด็กชายชนาธิป  โพนโสกเชือก
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคชา
7. เด็กหญิงชไมพร  หมวกศรีสุข
8. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาลัย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เย็น
10. เด็กชายธงชัย  สาทสิ
11. เด็กชายธนพัฒน์  อาญาเมือง
12. เด็กชายนครินทร์  กิ่งแก้ว
13. เด็กชายนัฐพล  หลอดแก้ว
14. เด็กชายบัณฑิต  ปรีเจริญ
15. เด็กหญิงปณิตา  กิ่งสาร
16. เด็กชายภูวมินทร์  กิ่งแก้ว
17. เด็กชายรพีพงศ์  ชื่นบาน
18. เด็กหญิงวรปรัชญ์  เครื่องกลาง
19. เด็กชายสินธนา  ภู่เย็น
20. เด็กหญิงสุชาดา  ปรีเจริญ
21. เด็กหญิงสุธารัตน์  ตันมงคล
22. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเพ็ชร์
23. เด็กชายไชยวัฒน์  ฆ้องนาค
 
1. นายชีวสาธน์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวอัญรัตน์   สุนทรโชติ
3. นางสาววาสนา  วงษ์มักก๊ะห์
4. นางวนิดา  สมานรักษ์
5. นางสาวสุรีย์  รัตนะมงคลกุล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กชายนวพล  อับดุลลาฮัย
2. เด็กชายภูริภัทร์  การพิทักษ์
3. เด็กชายศิรพัฒ  วงษ์รอด
4. เด็กชายสิรพัตร์  พันโดย
5. เด็กชายอนุชา  มินศรี
6. เด็กชายอภิรักษ์  มะหะหมัด
 
1. นายศุภโชค  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นายวุฒิธนะ  ศิริจุมพลพงษ์
3. นายวรพจน์  ชูศรีวาส
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กหญิงกรกนก  ช่วยหนู
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มฉายา
3. เด็กหญิงธิญาดา  ครุฑคำ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวศรี
5. เด็กหญิงปิยพร  สระแก้ว
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จ่ายศิริ
 
1. นายธนกฤษ   แก้วชา
2. นางสาวณัฐฏภัฏ  สุวรรณเจริญ
3. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  หมื่นนาค
2. เด็กชายธงชัย  ผลทวี
3. เด็กชายธนาคาร  จันดาศักดิ์
4. เด็กหญิงนัทชนา   นาคเกิด
5. เด็กหญิงบงกชกร  ศรีโกศักดิ์
6. เด็กชายปริญญา  นีซัง
7. เด็กหญิงสุวรรณนา  สอาดเหลือ
8. เด็กชายโสภณ  พวงโลก
 
1. จ.ส.อ.อุทัย  เสวครบุรี
2. นายสมบุญ  แช่มสุ่น
3. นายวีระพันธุ์  เฮงเจริญ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงชลนิตา  นพพันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงธัญรดา  มนตรีวงค์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เคลือบสำราญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางอาพร  มะนูน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงมนัสวี  เร๊าะเน๊าะ
2. เด็กหญิงอลิศา  ทับเสถียร
3. เด็กชายฮาริน  เรืองปราชญ์
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นเพ็ง
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  บุรีวงศ์
2. เด็กหญิงวรัทยา  แสงอุทัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
86 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายพงศ์กช  เกตุตระกูลธรรม
2. เด็กชายภูตะวัน  พิมพ์สังข์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยศยิ่งยง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลขอนแก่น
3. นายเมธาสิทธิ์  ปานแก้ว
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวสิริวรรณ  บำรุงศิริ
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. นางสาวปนัสยา  เล็กศิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นุชพงษ์
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวสิริวรรณ  บำรุงศิริ
 
89 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายธนนันท์  ขวัญหวา
2. เด็กชายศุภสันต์  สุนทรา
 
1. นายธัชพงศ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวพิชญา  วีรานุกูล
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1. เด็กหญิงอารียา  นิโอ๊ะ
2. เด็กหญิงแพรวา  วงค์สวัสดิ์
 
1. นายจักรพันธ์  รักษานนท์
2. นางจินดารัตน์  รักษานนท์
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายศิรภัทร  แสงธูป
2. เด็กชายเกียรติกุล  ฉัตรแก้ว
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกชนิภา  นันทสิงห์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ฉุงน้อย
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจัณห์วรา  แจ้งประจำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียงงา
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
94 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายอนุชิต  สุขสถิตย์
2. เด็กชายเชตินัยต์  จันปง
 
1. นายณัฐพล  ยุติกิจ
2. นางสาวศิริณภา  ใจดี
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงรัชฑาภรณ์  อินทร์พาเพียร
2. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายจิรพล  โยมภูเวียง
2. เด็กชายธีรพล  เทียนสว่าง
 
1. นายณัฐพล  ยุติกิจ
2. นางสาวธนิกานต์  กรรณิกา
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชุ่มสุวรรณ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนะกิจ
3. เด็กชายทัศนัย   อุดมสันติ์
 
1. นายวีรยุทธ  เสาแก้ว
2. นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธีระชัย  การเกด
3. เด็กชายวริศ  เกษหอม
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายพงศ์พัตร์  ผ่องผิว
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำสนองศรี
2. เด็กหญิงพีรดา  เปลี่ยนเจริญ
3. เด็กหญิงสวรรยา  หงวนสวัสดิ์
 
1. นางนภา  อุ่นที
2. นางสาวลักษณี  โชคพิทักษ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชวดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพนิดา  ดอนเตาเหล็ก
3. เด็กชายเกษมศานต์  แซ่สื่อ
 
1. นางประภาพรรณ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุริชา  สุขเจริญ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปิติทรง
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทวีชัย
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1. เด็กหญิงธิติมา  มาเจริญสุข
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูมิภาค
3. เด็กหญิงบุษกร  เหลืองทอง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  โหรทรัพย์
2. นางสาวเยาวเรศ  มาละคำ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกชกร  มาลัย
2. เด็กหญิงขวัญตา  ทับทิมสุข
3. เด็กหญิงนพมาศ  มงคลเคหา
4. เด็กหญิงสุนันทา  ใจชื่น
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ธานี
6. เด็กหญิงอริชา  หมื่นพันธ์
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางอมรา  เกตุผดุง
3. นางสาวธนิกานต์  กรรณิกา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจรุณวดี  ปามา
2. เด็กหญิงภัตรา  สุขประยูร
3. เด็กหญิงสิรินญา  ภังคะญาณ
4. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งการณ์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  เก่งการณ์
6. เด็กหญิงอารียา  วิผาลา
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางอมรา  เกตุผดุง
3. นางสาวศิริณภา  ใจดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จินดาสมุทร
2. เด็กหญิงอรจิรา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอริสา  อิ่มสมบัติ
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คูรณารักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  จันทวงค์
3. เด็กหญิงพัชรมัย  แม้นโชติ
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นายพิชิต  บุญทะโชติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงชญาดา  ยามัน
2. เด็กชายอิทธิชัย  ปานพา
3. เด็กหญิงโยศิตา  เซาะฮีม
 
1. นางรัตนา  เย็นประสิทธิ์
2. นางฉันทนา  เกตุอุดม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กชายจักรินทร์  ซาไชย
2. นางสาวพิยดา  พลอยมุข
3. นางสาวอังคณา  วิชาวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ตันติวุฒิกุญชร
2. นางอมรรัตน์  พุกพูน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงวัชรี  ทองรัตน์
2. เด็กหญิงศรวณีย์  รุ่งสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงสุภัชชา   เปียไพบูลย์
 
1. นางสาวธญานี  รุ่งเรือง
2. นางนันทวัลย์  ศรีสมัย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีระวรรณ
2. เด็กหญิงสนิตา  ศรีระวรรณ
3. เด็กหญิงเมย์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐธิมา  อรรถการุณพันธ์
2. นายสุรัตน์  แก้ววิลัย
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงชุติมา  โนนโม้
2. เด็กชายดลรวีพัฒน์  สุวรรณภาษิต
3. เด็กหญิงศศิธร  รินรักษา
 
1. นางสาวลัดดา  ศิลประสิทธิ์
2. นางรัตนจิตร  วงศ์จันทร์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   ภู่พิพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุวรรณฉวี
3. นางสาววรัญญา  อธิคมพิริยะ
 
1. นางสาวศรีสุดา  เวชปรีชา
2. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พุกดี
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปานสมบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา   สังไวย
 
1. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
2. นางนภาภรณ์  จักขุจันทร
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กหญิงณิชา  น้อยไสย์
2. เด็กหญิงวัลยา  บูชากุล
3. เด็กหญิงสัตยาพร  อุ่นจิตร์
 
1. นางวัลนิภา  รักษาเคน
2. นางวรรณภา  น้อยมีสุข
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เซ็นติมา
2. เด็กหญิงนุสบา  แชเปีย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
2. นางสมจิตร  ธนิทธิกิตติกุล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โต๊ะฉิม
2. เด็กชายนารีรัตน์  เอี่ยมเอม
3. เด็กหญิงสมฤทัย  จงสีหา
 
1. นางสาวนิลุพัฒน์  จิตรสง่าวงค์
2. นางพัชรา  พันธุ์โยธี
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ
2. เด็กหญิงธนัธชา  สาธุจรัญ
3. เด็กหญิงปภัสสิริย์  โมคลานิวัจ
 
1. นางปารณีย์  ศิริวรรณ
2. นางจตุพร  ผ่องแผ้ว
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายจิรภัทร  รัตนะ
2. เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ลัญญจิตร
 
1. นางกรรณิการ์  เอี่ยมวิจิตร์
2. นางสาวปัทมา  ปทุมเมือง
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภูธร
2. เด็กชายธีระพงษ์  โสมะมี
3. เด็กหญิงพรดี  สุขกิจ
 
1. นายวชิรวิชญ์  จอกแก้ว
2. นางสุปราณี  สิทธิพล
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายคีรภัทร  มากดี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  อิฐสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ฤทธิมนตรี
 
1. นางไพรัตน์  เจริญพิสัยสุข
2. นางวราภรณ์  สุวรรณเจริญ
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายวิศรุต  จิตร์มานะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีโชติ
 
1. นางลลิดา   ลุนราศรี
2. นายวรพล  พลอยสมุทร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายประเสริฐ  ศิริมงคล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะอุ่ม
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ฤทธิ์เดช
 
1. นางดวงใจ  เที่ยงธรรม
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1. เด็กชายสิทธิกร  โนชาติ
 
1. นางนิตยา  กวีชัยสมบุญ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายวีระ  บุญราศรี
 
1. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายปภังกร  เสวีวัลลภ
2. เด็กหญิงพิลดา  สุพรรณา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  วารีน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นยะกูล
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เชื้อสาย
6. เด็กชายเหมกร  เผือกนิสัย
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
2. นางนิตยา  โพธิ์คี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กชายอนันต์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์งาม
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายสุธิมนต์  แสงศรี
 
1. นางอรัญญา  บัตรมาก
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สืบโสดา
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  เฟื่องจันทร์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพิมลเสนี 1. เด็กชายพิทักษ์  คู่แก้ว
 
1. นางสาวจินดา  นวลไทย
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 1. เด็กชายธีธัช  ยิ่งรุ่งเจริญ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายณัฐนันท์  ทั่งกลาง
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสุข
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะอุ่ม
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงพรพิมล  กางรัมย์
 
1. นางสาวชุติมน  เผื่อนเอี่ยม
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดีวงษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สุดใจ
3. เด็กชายสิริศักดิ์  ทองอร่าม
 
1. นางวรพร  ปายะนันทน์
2. นางอัจฉรา  โพธิ์งาม
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายทศพล  ดีสม
2. เด็กชายสิรภพ  คงมาก
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
2. นางพัชรา  พันธุ์โยธี
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงดวงใจ  เทศทอง
2. เด็กชายพณ  หาคำ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ตันโกย
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
2. นางนิตยา  โพธิ์คี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กชายจิรภัทร   เพ่ิมผล
2. เด็กชายวิวัฒน์  มณีอินทร์
3. เด็กชายอัครพล  ภิรมณ์ฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชะอุ่ม
2. นางสาวศุภรัตน์  งอนชัยภูมิ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธนา   กาญจนเกตุ
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  ทิมางกูร
3. เด็กชายอิทธิพล  พรหมจันทร์
 
1. นางดวงเดือน  เติมพิพัฒน์พงศ์
2. นางจารุวรรณ  อินคง
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมรินทร์   หร่ายเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สีม่วง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อักษรสิน
2. นางวิยฉัตร  เจริญมาก
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายธีรพล  โต๊ะหยัน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิพย์อุทัย
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวสิริวรรณ  บำรุงศิริ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธเนศ  เจนเขา
2. เด็กชายนเรศ  เจนเขา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
2. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงฐิติญา  เพียเพ็ง
2. เด็กชายปฐมพร  สุทธิอุดมรัตน์
3. เด็กชายภัทรชัย  พรมจันทร์
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางภาวนา  เรียมริมมะดัน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีพันธุ์เจริญ
2. เด็กชายวีรภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
3. เด็กชายเพชรประเสริฐ  สุขสำราญ
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางภาวนา  เรียมริมมะดัน