หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2558   13 พ.ย. 2558   16 พ.ย. 2558   17 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้องสมุด 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้องสมุด 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 4 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 5 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 6 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 1 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 2 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 3 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 4 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 5 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว ศิลป์ เต้นท์ 6 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ (แข่งขันหลังพิธีเปิด) 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ (แข่งขันหลังพิธีเปิด) ห้อง -- 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ (แข่งขันหลังพิธีเปิด) 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีสวนพฤกษศาสตร์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
9 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีบริเวณ กศน. 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
12 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ (แข่งขันหลังพิธีเปิด) 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00
13 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ (แข่งขันหลังพิธีเปิด) 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เวที 16 พ.ย. 2558 13.00-15.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เวที 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 13.00-15.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 15.00-16.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว หอประชุม อ.แปลงยาว 16 พ.ย. 2558 15.00-16.00
7 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00
8 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เวทีใหญ่ 16 พ.ย. 2558 18.00-20.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายพระยาสุรสิงห์ เต๊นท์ลูกเสือค่ายพระยาสุรสีห์ 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-14.00
6 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 1-3 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 4-6 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 7-9 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 1-3 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 4-5 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 10 16 พ.ย. 2558 13.00-16.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 6-8 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว การงานฯเต็นท์ 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 16 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อาคารปฐมวัย ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]